Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Л.О.Базиль. Про стан і перспективи підвищення якості дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах м. Києва

0 views

Published on

Л.О.Базиль. Про стан і перспективи підвищення якості дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах м. Києва

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Л.О.Базиль. Про стан і перспективи підвищення якості дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах м. Києва

 1. 1. Базиль Л. О., завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2. Підтримка, що надається педагогам для здійснення педагогічних експериментів
 3. 3. порушення нормативних вимог положень; недостатність уваги до наукового обґрунтування і популяризації досягнень; недостатній науково-методичний рівень заявок, програм, звітних матеріалів; Company Logo відсутність інноваційності; формальний підхід до виконання роботи
 4. 4. Скільки вчителів Вашого навчального закладу працюють www.monitoring.in.ua за авторськими програмами?
 5. 5. Розподіл факторів, що перешкоджають педагогам створювати власні інноваційні проекти, %
 6. 6. Чи задоволені Ви науково-методичним супроводом щодо впровадження педагогічної інновації?
 7. 7. www.monitoring.in.ua
 8. 8. ККооммппллеекксс ззааххооддіівв щщооддоо ввззааєєммооддііїї ННДДЛЛ іізз ннааввччааллььннииммии ззааккллааддааммии ффаассииллііттааццііяя,, ппааррттннееррссттввоо ккооннссууллььттуувваанннняя,, ккооооррддииннуувваанннняя ппррооввееддеенннняя ннаарраадд,, ссееммііннаарріівв,, ввееббііннаарріівв ееккссппееррттииззаа ммааттееррііаалліівв ННДДРР
 9. 9.  урахування потреб та інтересів учнів і їхніх батьків;  мотивація суб'єктів освітнього процесу до проведення дослідно- експериментальної роботи;  комфортне, сприятливе середовище;  використання різноманітних стилів, способів, форм, методів і прийомів роботи для досягнення ефекту навчально-виховного процесу;  розроблення завдань із високою ймовірністю досягнення успіху;  поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах району, міста, країни
 10. 10.  створити творчу групу з питань здійснення науково-методичного супроводу та координації дослідно-експериментальної роботи;  розробити графік виїзних засідань експертної комісії до НЗ, що успішно здійснюють дослідно-експериментальну роботу;  проведити постійно діючий семінар «Інновації в освіті»;  розробити і провести заходи з обміну досвідом щодо здійснення дослідно-експериментальної роботи між навчальними закладами різних районів столиці та міст України;  удосконалити процес трансформування наукових ідей у практику роботи шкіл, пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників, розвиток їх професійної майстерності, формування навичок науково-дослідницької роботи
 11. 11. Єдиний спосіб точно передбачити майбутнє – це створити його Алан Кей, працівник дослідницького центру в Пало Альто, винахідник головних елементів персонального комп'ютера Company Logo

×