Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Черченський обласний навчально-реабілітаційний центр

689 views

Published on

Черченський обласний навчально-реабілітаційний центр

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Черченський обласний навчально-реабілітаційний центр

 1. 1. «…Раз добром нагріте серце Вік не прохолоне!…» Т.Г.Шевченко
 2. 2. ВВііддппооввіідднноо ддоо рріішшеенннняя ІІвваанноо--ФФррааннккііввссььккооїї ооббллаассннооїї ррааддии пп’’яяттооггоо ддееммооккррааттииччннооггоо ссккллииккаанннняя ((2277 ссеессііяя)) ввіідд 2222..1122.. 22000088рр.. № 771122--2277//22000088 «ППрроо ссттввоорреенннняя ЧЧееррччееннссььккооггоо ооббллаассннооггоо ннааввччааллььнноо--ррееааббііллііттааццііййннооггоо ццееннттрруу»
 3. 3. ННААССТТААННЕЕ ЗЗААРРААЗЗ ДДООВВГГООЖЖДДААННННАА ММИИТТЬЬ ЗЗ ЯЯККООЇЇ ППООЧЧННЕЕММОО ССВВООЄЄ ННААВВЧЧААННННЯЯ ППООККЛЛИИЧЧЕЕ ДДЗЗВВООННИИКК ,, ССРРІІББННОО ППРРООДДЗЗВВЕЕННИИТТЬЬ ІІ ММИИ ППІІДДЕЕММОО ВВ ККЛЛААССИИ ББЕЕЗЗ ВВААГГААННННЯЯ!!
 4. 4. ПРОБЛЕМНЕ ППИИТТААННННЯЯ,, ННААДД ЯЯККИИММ ППРРААЦЦЮЮЄЄ ККООЛЛЕЕККТТИИВВ ННРРЦЦ ФФООРРММУУВВААННННЯЯ ЖЖИИТТТТЄЄВВОО --ККООММППЕЕТТЕЕННТТННООЇЇ ООССООББИИССТТООССТТІІ ШШККООЛЛЯЯРРАА ЗЗААССООББААММИИ ННААВВЧЧААННННЯЯ ТТАА ВВИИХХООВВААННННЯЯ ВВ УУММООВВААХХ ООССВВІІТТННЬЬОО-- РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЙЙННООГГОО ППРРООССТТООРРУУ
 5. 5. ММЕЕТТАА РРООББООТТИИ ННРРЦЦ • ССТТВВООРРЕЕННННЯЯ УУММООВВ ДДЛЛЯЯ РРООЗЗВВИИТТККУУ ЖЖИИТТТТЄЄВВООЇЇ ККООММППЕЕТТЕЕННТТННООССТТІІ УУЧЧННІІВВ,, ЗЗДДААТТННООССТТІІ ССААММООССТТІІЙЙННОО РРООЗЗВВ’’ЯЯЗЗУУВВААТТИИ ВВЛЛААССННІІ ППРРООББЛЛЕЕММИИ;; • ЕЕФФЕЕККТТИИВВННОО ВВЗЗААЄЄММООДДІІЯЯТТИИ ЗЗ ООТТООЧЧУУЮЮЧЧИИММ ССЕЕРРЕЕДДООВВИИЩЩЕЕММ;; • ФФООРРММУУВВААННННЯЯ ННААВВИИЧЧООКК ДДББААЙЙЛЛИИВВООГГОО ССТТААВВЛЛЕЕННННЯЯ ДДОО ЗЗДДООРРООВВ’’ЯЯ;; • УУССППІІШШННОО ТТАА ТТВВООРРЧЧОО ББУУДДУУВВААТТИИ
 6. 6. ННААППРРЯЯММККИИ РРООББООТТИИ ЦЦЕЕННТТРРУУ ННААВВЧЧААЛЛЬЬННОО--ВВИИХХООВВННИИЙЙ:: -- УУРРООККИИ;; -- РРООББООТТАА ВВИИХХООВВААТТЕЕЛЛІІВВ;; -- ЗЗААННЯЯТТТТЯЯ ГГУУРРТТККІІВВ;; -- ВВИИХХООВВННІІ ЗЗААХХООДДИИ;; -- ППССИИХХООЛЛООГГІІЧЧННИИЙЙ ССУУППРРООВВІІДД;; -- ЛЛООГГООППЕЕДДИИЧЧННИИЙЙ ССУУППРРООВВІІДД ;; -- ССООЦЦІІААЛЛЬЬННОО--ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННИИЙЙ ССУУППРРООВВІІДД;; -- ККООРРЕЕККЦЦІІЙЙННОО--РРООЗЗВВИИТТККООВВІІ ЗЗААННЯЯТТТТЯЯ ((ЛЛФФКК,, ппссииххооллооггііччнниийй ккууррсс,, ккооррееккццііяя ррооззввииттккуу ддррііббннооїї ммооттооррииккии,, ккууллььттуурраа жжииттттєєввооггоо ссааммооввииззннааччеенннняя))
 7. 7. ЛІКУВАЛЬНО-РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЙЙННИИЙЙ:: -- ММААССААЖЖ;; -- ФФІІЗЗИИЧЧННАА РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЯЯ;; -- ГГІІДДРРООККІІННЕЕЗЗООТТЕЕРРААППІІЯЯ;; -- ССІІРРККОО--ВВООДДННЕЕВВІІ ВВААННННИИ;; -- ТТООРРФФ’’ЯЯННІІ ГГРРЯЯЗЗІІ;; -- ФФІІЗЗППРРООЦЦЕЕДДУУРРИИ;; -- ААРРООММООТТЕЕРРААППІІЯЯ;; -- ІІННГГААЛЛЯЯЦЦІІЇЇ..
 8. 8. ННААВВЧЧААЛЛЬЬННОО--ВВИИХХООВВННИИЙЙ ППРРООЦЦЕЕСС ЗЗААББЕЕЗЗППЕЕЧЧУУЮЮТТЬЬ:: -- ДДИИРРЕЕККТТООРР;; -- ЗЗААССТТУУППННИИКК ДДИИРРЕЕККТТООРРАА ЗЗ ННААВВЧЧААЛЛЬЬННОО-- ВВИИХХООВВННООЇЇ РРООББООТТИИ;; -- ППЕЕДДААГГООГГ--ООРРГГААННІІЗЗААТТООРР;; -- ВВЧЧИИТТЕЕЛЛІІ ППООЧЧААТТККООВВИИХХ ККЛЛААССІІВВ;; -- ВВИИХХООВВААТТЕЕЛЛІІ;; -- ВВЧЧИИТТЕЕЛЛІІ ППРРЕЕДДММЕЕТТННИИККИИ ;; -- ППРРААККТТИИЧЧННИИЙЙ ППССИИХХООЛЛООГГ;; -- ССООЦЦІІААЛЛЬЬННИИЙЙ ППЕЕДДААГГООГГ;; -- ЛЛООГГООППЕЕДД;; -- ВВЧЧИИТТЕЕЛЛІІ ЛЛІІККУУВВААЛЛЬЬННООЇЇ ФФІІЗЗККУУЛЛЬЬТТУУРРИИ..
 9. 9. ЛЛІІККУУВВААЛЛЬЬННОО-- РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЙЙННИИЙЙ ППРРООЦЦЕЕСС ЗЗДДІІЙЙССННЮЮЮЮТТЬЬ:: -- ЛЛІІККААРР -- ППЕЕДДІІААТТРР;; -- ЛЛІІККААРР -- ННЕЕВВРРООППААТТООЛЛООГГ;; -- ЛЛІІККААРР -- ООРРТТООППЕЕДД -- ТТРРААВВММААТТООЛЛООГГ;; -- ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІССТТ ЗЗ ФФІІЗЗИИЧЧННООЇЇ РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЇЇ -- ММААССААЖЖИИССТТИИ;; - ММЕЕДДИИЧЧННАА ССЕЕССТТРРАА;; - ММЕЕДДИИЧЧННАА ССЕЕССТТРРАА ЗЗ ДДІІЄЄТТИИЧЧННООГГОО ХХААРРЧЧУУВВААННННЯЯ..
 10. 10. ННаашшіі ббуудднніі ттаа ссввяяттаа
 11. 11. ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВИИ РРООЗЗВВИИТТККУУ -- ДДООББУУДДООВВАА IIII ККООРРППУУССУУ ЦЦЕЕННТТРРУУ;; -- ППООППООВВННЕЕННННЯЯ ННААВВЧЧААЛЛЬЬННОО-- ММЕЕТТООДДИИЧЧННООЇЇ ТТАА РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЙЙННООЇЇ ББААЗЗИИ ЦЦЕЕННТТРРУУ..

×