Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Кам’янець-Подільський Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр

1,159 views

Published on

Кам’янець-Подільський Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Кам’янець-Подільський Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр

 1. 1. Кам’янець-Подільський Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр
 2. 2. Відділення раньої соціальної реабілітації
 3. 3. 3 Створений уу 22000011 рр.. шшлляяххоомм ррееооррггааннііззааццііїї ссппееццшшккооллии--ііннттееррннааттуу ддлляя ддііттеейй іізз ззнниижжеенниимм ссллууххоомм:: -- ююррииддииччннаа ббааззаа;; -- ееттааппии ссттааннооввллеенннняя;; -- ввііддммііннннііссттьь ввіідд ссппееццшшккооллии ііннттееррннааттуу ((ккооннттииннггееннтт ддііттеейй,, ііннттееггррааццііяя уу ззааггааллььннооооссввііттнніі ннааввччааллььнніі ззааккллааддии,, ккооммппллеекксснниийй ппііддххіідд ддоо ввиирріішшеенннняя ппррооббллеемм ррооззввииттккуу ддииттииннии))
 4. 4. 4 ССттррууккттуурраа ццееннттрруу БНРЦ Відділення ранньої соціальної реабілітації Спеціальні дошкільні групи Спеціальна початкова школа Спеціальна школа: початкова, базова середня освіта; Реабілітаційне Школа розвитку відділення Інтернат Інтернат Змінний контингент
 5. 5. 5 ФФооррммии ппееррееббуувваанннняя ддііттеейй уу ццееннттрріі • Інтернатна – з віддалених населених пунктів • денна - для місцевих із наближених населених пунктів • реабілітаційно-консультативна - для дітей групи ризику віком від 0 до 3 років, дітей дошкільного віку, які не можуть відвідувати заклад, для дітей, які охоплені інклюзивною та індивідуальною формами навчання ( змінний контингент)
 6. 6. Потреби дітей з порушеннями розвитку, які реалізуються у центрі: • Отримання освіти; • Перебування в дитячому колективі; • Спілкування з однолітками, які не мають проблем у розвитку; • Спеціальні програми супроводу, спрямовані на реабілітацію та абілітацію, розвиток наявного потенціалу дитини; • Отримання послуг вдома і в родині; • Доступність середовища; • Спеціальне обладнання; • Харчування.
 7. 7. ККооннттииннггееннтт ддііттеейй За станом на 03.11.2014 року в центрі перебуває 156 дітей,віком від 0 до 16 років, з них 108 – інвалідів. В класах і групах: • з вадами слуху - 35 ; • з порушеннями опорно- рухового апарату – 54; • з комплексними вадами розвитку - 67 ;
 8. 8. 8 Спеціальне обладнання: – візки; – ходунки; – апарати для корекції і реабілітації ходи і постави “Параподіум” і; “Гравістат”; – FM- системи; _ автоматизований масажний комплекс “ Релакс” – спеціальні комп'ютерні програми, тощо.
 9. 9. До послуг клієнтів: • Приміщення з доступною для візочників інфраструктурою; • спеціальні приміщення: – 2 зали ЛФК ; – 3 комп'ютерні класи; – клас жестової мови; – 2 сенсорні кімнати ; –фізіотерапевтичний кабінет; – лінгафонний кабінет; – фізіотерапевтичний кабінет; – кабінети індивідуальної корекційної роботи; – 2 медичні кабінети. Групові та класні кімнати оснащені меблями спеціального призначення, необхідними для даної категорії дітей, відповідними дидактичними матеріалами.
 10. 10. 10 ООссннооввнніі ппррииннццииппии ппррии ннааддаанннніі ппооссллуугг • комплексний підхід у наданні послуг; • індивідуальний підхід до проблем дитини і сім'ї; • формування і реалізація індивідуальних планів розвитку; • командний підхід при формуванні і реалізації індивідуальних планів розвитку; • залучення батьків до складання і реалізації індивідуальних планів розвитку.
 11. 11. 11 ККааддррооввее ззааббееззппееччеенннняя •В Центрі працює 84 педагога •З них: – 18- сурдопедагогів; –20-олігофренопедагогів; –19- логопедів; –14 -психологів; •5 лікарів (педіатр, невролог, ЛОР, фізіотерапевт, медичний психолог), • 3 медичних сестри.
 12. 12. 12 ППРРООББЛЛЕЕММИИ:: • Відсутність адекватних штатних розписів для центрів. • Відповідність контингенту дітей бюджетному кодексу. Підвезення дітей. • Коефіцієнт фінансування на одну дитину. • Комплектування класів і груп по нозологіях. • Індивідуальна форма навчання, навчання за індивідуальними навчальними планами і програмами. • Діти “сонця” і “дощу”.
 13. 13. 13 ДДяяккууєєммоо ззаа ууввааггуу

×