Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
• ООззннааййооммииттииссяя зз ооссооббллииввооссттяяммии 
ббууддооввии іі ппррооццеессааммии 
жжииттттєєддііяяллььнноосстт...
11.. ЗЗааггааллььннаа ххааррааккттееррииссттииккаа ззееллеенниихх 
ввооддооррооссттеейй.. 
22.. ББууддоовваа іі ррооззммнн...
1. Середовище існування – водне, 
зустрічаються також в наземно- 
повітряному, але в місцях, які є добре 
зволоженими. 
2....
5 
8 
4 
7 
9 
2 
3 
6 
1 
Клітинна стінка 
Хлоропласт з 
хлорофілом 
Складається з 
целюлози. 
Захищає. 
Підтримує фор...
У 1890 році датський учений 
М.У. Бейжернік відкрив новий 
вид водоростей. Це була 
хлорела (Chlorella). 
«chloros», що оз...
Хлорела має вигляд 
мікроскопічної 
нерухомої кульки. 
Клітина одягнена 
гладкою оболонкою, 
містить пристінний, 
цілісний...
• Основна ммаассаа ккууллььккии —— ннааппііввррііддккаа 
ддррааггллииссттаа ррееччооввииннаа.. ККллііттииннии 
ззааннуурре...
1. Зелені водорості поширені переважно у 
прісних водоймах. 
2. Ми знаємо таких представників зелених 
водоростей, як: хла...
ТТаакк ччии нніі?? 
11.. ВВооддооррооссттіі –– ццее нниижжччіі ррооссллииннии.. 
22.. ЇЇхх ввееггееттааттииввннее ттііллоо...
О.Ф.Федоренко. Зелені водорості
О.Ф.Федоренко. Зелені водорості
О.Ф.Федоренко. Зелені водорості
О.Ф.Федоренко. Зелені водорості
О.Ф.Федоренко. Зелені водорості
О.Ф.Федоренко. Зелені водорості
О.Ф.Федоренко. Зелені водорості
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

О.Ф.Федоренко. Зелені водорості

2,166 views

Published on

О.Ф.Федоренко. Зелені водорості

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

О.Ф.Федоренко. Зелені водорості

 1. 1. • ООззннааййооммииттииссяя зз ооссооббллииввооссттяяммии ббууддооввии іі ппррооццеессааммии жжииттттєєддііяяллььннооссттіі ооссннооввнниихх ппррееддссттааввннииккіівв ввііддддііллуу ЗЗееллеенніі ввооддооррооссттіі;; • ВВииззннааччииттии ррииссии ппррииссттооссуувваанннняя ррооссллиинн ццььооггоо ввііддддііллуу ддоо жжииттттяя уу ввооддннооммуу ссееррееддооввиищщіі ззаа ссппрриияяттллииввиихх іі ннеессппрриияяттллииввиихх ууммоовв..
 2. 2. 11.. ЗЗааггааллььннаа ххааррааккттееррииссттииккаа ззееллеенниихх ввооддооррооссттеейй.. 22.. ББууддоовваа іі ррооззммнноожжеенннняя ххллааммііддооммооннааддии.. 33.. ООссооббллииввооссттіі ббууддооввии ххллооррееллии вв ппооррііввнняянннніі зз ббууддооввооюю ккллііттииннии ххллааммііддооммооннааддии.. 44.. ООссооббллииввооссттіі ббууддооввии іі ппррооццеессіівв жжииттттєєддііяяллььннооссттіі ккооллооннііааллььннооїї ввооддооррооссттіі –– ввооллььввоокксс..
 3. 3. 1. Середовище існування – водне, зустрічаються також в наземно- повітряному, але в місцях, які є добре зволоженими. 2. Кількість видів – близько 25 тисяч. 3. Особливості будови – є як одноклітинні, багатоклітинні, так і колоніальні види. 4. Пігмент, що переважає: хлорофіл. 5. Способи розмноження – статеве і нестатеве. 6. Представники: хламідомонада, хлорела, улотрикс, спірогира, вольвокс.
 4. 4. 5 8 4 7 9 2 3 6 1 Клітинна стінка Хлоропласт з хлорофілом Складається з целюлози. Захищає. Підтримує форму клітини. Зумовлює зелене забарвлення Бере участь у фотосинтезі ППооккааззааттии ввссіі ппооззннааччеенннняя
 5. 5. У 1890 році датський учений М.У. Бейжернік відкрив новий вид водоростей. Це була хлорела (Chlorella). «chloros», що означає жовто- зелений, а латинське закінчення - еlla - буквально означає «маленький». Ця мікроскопічна водорість, що володіє великим запасом хлорофілу і комплексом рідкісних поживних речовин, бере участь у процесі фотосинтезу, поглинаючи вуглекислий газ, насичуючи повітря киснем. Мікроскопічна хлорела вважається довгожителькою нашої планети. Її існування вимірюється більш ніж двома мільярдами років. Хлорела
 6. 6. Хлорела має вигляд мікроскопічної нерухомої кульки. Клітина одягнена гладкою оболонкою, містить пристінний, цілісний, розсічений або лопатевий хроматофор з піреноїдом і ядро. Розмножується хлорела безстатевим шляхом, утворюючи безліч (до 64) нерухомих спор. Статеве розмноження не відзначено. Хлорела поширена в різних водоймах, на вологому грунті, корі дерев, входить до складу лишайників.
 7. 7. • Основна ммаассаа ккууллььккии —— ннааппііввррііддккаа ддррааггллииссттаа ррееччооввииннаа.. ККллііттииннии ззааннуурреенніі вв ннееїї ддуужжее ббллииззььккоо ддоо ппооввееррххнніі,, ттаакк щщоо їїххнніі дджжггууттииккии ссттииррччааттьь ннааззооввнніі.. РРууххааююччии дджжггууттииккааммии,, ввооллььввоокксс ппееррееккооччууєєттььссяя уу ввооддіі ((«ввооллььввоокксс» ооззннааччааєє «ттоойй,, щщоо ккооттииттььссяя»)).. • ККоожжннаа ккллііттииннаа ввооллььввооккссуу ммааєє ввиигглляядд ссааммооссттііййннооггоо ннааййппррооссттіішшооггоо,, ааллее ввссіі ррааззоомм ууттввооррююююттьь ккооллооннііюю,, ббоо зз’’єєддннаанніі ооддннаа зз ооддннооюю ццииттооппллааззммааттииччннииммии ммііссттооччккааммии.. ТТооммуу дджжггууттииккии ввссіієєїї ккооллооннііїї ппррааццююююттьь ууззггоодджжеенноо..
 8. 8. 1. Зелені водорості поширені переважно у прісних водоймах. 2. Ми знаємо таких представників зелених водоростей, як: хламідомонада, хлорела, ламінарія. 3. На задньому кінці хламідомонади розташовані два джгутики, з допомогою яких вона ловить здобич. 4. Поблизу основи джгутика є синя пляма – вічко, що бере участь у пошуках їжі. 5. Хлорела, як і хламідомонада, поширена тільки у прісних водоймах. 6. Ця водорість не має скоротливих вакуоль, джгутиків, але має вічко
 9. 9. ТТаакк ччии нніі?? 11.. ВВооддооррооссттіі –– ццее нниижжччіі ррооссллииннии.. 22.. ЇЇхх ввееггееттааттииввннее ттііллоо ннааззииввааєєттььссяя ппааггіінн.. 33.. ККррііпплляяттььссяя ддоо ссууббссттррааттуу ззаа ддооппооммооггооюю ккоорреенніівв.. 44.. ЗЗаа ссппооссооббоомм жжииввллеенннняя єє ааввттооттррооффааммии.. 55.. ММааююттьь ддооббррее ррооззввииннееннуу ппррооввііддннуу ттккааннииннуу.. 66.. ЗЗ ггллииббииннооюю,, ррііззннооммааннііттннііссттьь ввооддооррооссттеейй ззббііллььшшууєєттььссяя.. 77.. РРооззммнноожжууююттььссяя ввооддооррооссттіі ллиишшее ввееггееттааттииввнноо.. 88.. ССппііллььннаа ооззннааккаа ррііззнниихх ппррееддссттааввннииккіівв ввооддооррооссттеейй –– ннааяяввннііссттьь уу їїххннііхх ккллііттииннаахх ххллооррооппллаассттіівв іізз ххллооррооффііллоомм.. 99.. ККрріімм ххллооррооффііллуу ммоожжууттьь ммііссттииттии іі іінншшіі ппііггммееннттии..

×