Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
МЕТОДИЧНІ РРЕЕККООММЕЕННДДААЦЦІІЇЇ 
ЩЩООДДОО ННААВВЧЧААННННЯЯ ДДІІТТЕЕЙЙ 
ММООЛЛООДДШШООГГОО ШШККІІЛЛЬЬННООГГОО 
ВВІІККУУ ...
ННааввччаанннняя ууччнніівв 
ммооллооддшшооггоо шшккііллььннооггоо ввііккуу 
 ННааввччаанннняя ууччнніівв ммооллооддшшоог...
Вікові ооссооббллииввооссттіі ддііттеейй 
ммооллооддшшооггоо шшккііллььннооггоо ввііккуу:: 
 ооббррааззннее ссппрриийймма...
ВВчитель читель ммааєє ппаамм’’яяттааттии,, 
щщоо:: 
 ннее ммоожжннаа ззооввссіімм ааббссттррааггууввааттииссяя ввіідд 
р...
ВВчитель читель ммааєє ппаамм’’яяттааттии,, 
щщоо:: 
 ззааппаамм’’яяттооввуувваанннняя ммооввннооггоо ттаа 
ммооввллееннн...
ВВчитель читель ммааєє ппаамм’’яяттааттии,, 
щщоо:: 
 ББеезз ммооттииввіівв ннее ммоожжее ввииннииккннууттии жжооддеенн 
...
ВВчитель читель ммааєє ппаамм’’яяттааттии,, 
щщоо:: 
 ООдднниимм іізз ееффееккттииввнниихх ззаассооббіівв 
ссааммооссттвв...
ВВчитель читель ммааєє ппаамм’’яяттааттии,, 
щщоо:: 
 ззббеерреежжеенннняя ппссииххііччннооггоо іі ффііззииччннооггоо 
зз...
Фактори, яяккіі ззааллеежжааттьь ссааммее 
ввіідд ууччииттеелляя ттаа яяккіі ввппллииввааююттьь 
ннаа ссттаанн ззддоорроов...
ННааввччаанннняя ддііттеейй ммааєє 
ббааззууввааттииссяя ннаа ппррииннццииппаахх:: 
 ккооммууннііккааттииввннооїї ссппрря...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

В.М.Буренко. Навчання іноземної мови дітей молодшого шкільного віку

485 views

Published on

В.М.Буренко. Навчання іноземної мови дітей молодшого шкільного віку

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

В.М.Буренко. Навчання іноземної мови дітей молодшого шкільного віку

 1. 1. МЕТОДИЧНІ РРЕЕККООММЕЕННДДААЦЦІІЇЇ ЩЩООДДОО ННААВВЧЧААННННЯЯ ДДІІТТЕЕЙЙ ММООЛЛООДДШШООГГОО ШШККІІЛЛЬЬННООГГОО ВВІІККУУ ((ІІННООЗЗЕЕММННІІ ММООВВИИ)) ББууррееннккоо ВВ..ММ..,, ккааннддииддаатт ппееддааггооггііччнниихх ннаауукк,, ззааввііддуувваачч ккааффееддррии ммееттооддииккии ммоовв іі ллііттееррааттууррии ІІППППОО ККУУ ііммеенніі ББооррииссаа ГГррііннччееннккаа
 2. 2. ННааввччаанннняя ууччнніівв ммооллооддшшооггоо шшккііллььннооггоо ввііккуу  ННааввччаанннняя ууччнніівв ммооллооддшшооггоо шшккііллььннооггоо ввііккуу –– ццее ооссооббллииввиийй ввиидд ооссввііттннььооїї ддііяяллььннооссттіі іі ззааввддаанннняя ддооррооссллиихх –– ввииххооввааттии уу ддииттииннии ппооззииттииввннее ссттааввллеенннняя ддоо ммааййббууттннььооггоо шшккііллььннооггоо жжииттттяя,, ррооззввииннууттии їїххнніі ззааггааллььннооппііззннааввааллььнніі,, ооррггааннііззааццііййнніі,, ммооввллееннннєєввіі ттаа ккооннттррооллььнноо--ооцціінннніі ввмміінннняя йй ннааввииччккии,, яяккіі ггааррааннттууююттьь ззддааттннііссттьь ррееааллііззууввааттии ммоожжллииввооссттіі ррооззввииттккуу ооссооббииссттооссттіі,, ссффооррммууввааттии ттввооррччуу ііннддииввііддууааллььннііссттьь..
 3. 3. Вікові ооссооббллииввооссттіі ддііттеейй ммооллооддшшооггоо шшккііллььннооггоо ввііккуу::  ооббррааззннее ссппррииййммаанннняя ттаа ззааппаамм’’яяттооввуувваанннняя;;  ммииммооввііллььннііссттьь ууввааггии,, їїїї оорріієєннттааццііяя ннаа ссииллььнниийй ппооддррааззнниикк;;  ппііддввиищщееннаа ееммооццііййннііссттьь ссппррииййнняяттттяя;;  ііммппууллььссииввннііссттьь,, ннееддооввііллььннiiссттьь ввооллььооввиихх ззууссиилльь;;  ввееллииккаа рроолльь ннааввччааллььннооїї ггррии уу ппррооццеессіі ппііззннааввааллььннооїї ддііяяллььннооссттіі;;  ссххииллььннііссттьь ддііттеейй ддоо ккооппііюювваанннняя,, ннаассллііддуувваанннняя уу ддііяяхх;;  ккооннккррееттннее ааббоо ннааооччнноо--ооббррааззннее ммииссллеенннняя;;  ееккссттееннссииввнниийй ххааррааккттеерр ппііззннаанннняя ннааввккооллиишшннььооггоо ссввііттуу,, аа ттааккоожж ррііззнніі ссттиилліі ннааввччаанннняя ддііттеейй..
 4. 4. ВВчитель читель ммааєє ппаамм’’яяттааттии,, щщоо::  ннее ммоожжннаа ззооввссіімм ааббссттррааггууввааттииссяя ввіідд ррііддннооїї ммооввии,, ааллее ррііддннаа ммоовваа ппооввииннннаа ввииккооррииссттооввууввааттииссьь уу ппееввнниихх ммеежжаахх,, ккооллии ццее ддооццііллььнноо;;  ххааррааккттееррннооюю ооссооббллииввііссттюю ппаамм’’яяттіі ддііттеейй єє ззддааттннііссттьь ккооппііююввааттии..
 5. 5. ВВчитель читель ммааєє ппаамм’’яяттааттии,, щщоо::  ззааппаамм’’яяттооввуувваанннняя ммооввннооггоо ттаа ммооввллееннннєєввооггоо ммааттееррііааллуу ддііттььммии єє ееффееккттииввнниимм,, ззаа ууммооввии ссууппррооввоодджжеенннняя ййооггоо ввііддппооввіідднниимм ззооррооввиимм ууннааооччннеенннняямм;;  ссииттууааттииввннее ддііааллооггііччннее ммооввллеенннняя вввваажжааєєттььссяя ппрриирроодднніішшиимм ддлляя ддііттеейй ццььооггоо ввііккуу.. ВВоонноо єє ееммооццііййнніішшооюю ффооррммооюю ссппііллккуувваанннняя,, вв яяккооммуу ззннааччннуу рроолльь ввііддііггррааююттьь жжеессттии,, ммііммііккаа ттаа ппааррааллііннггввііссттииччнніі ззаассооббии..
 6. 6. ВВчитель читель ммааєє ппаамм’’яяттааттии,, щщоо::  ББеезз ммооттииввіівв ннее ммоожжее ввииннииккннууттии жжооддеенн ввиидд ддііяяллььннооссттіі,, ззооккррееммаа ммооввллееннннєєвваа ддііяяллььннііссттьь..  ВВииккооррииссттаанннняя ппаассииввнниихх ммееттооддіівв ннааввччаанннняя ппррииззввооддииттьь ддоо ффооррммуувваанннняя ппаассииввннооїї ооссооббииссттооссттіі..  ВВииккооррииссттаанннняя ііннттееррааккттииввнниихх ммееттооддіівв ннааввччаанннняя ссппрриияяєє ффооррммууввааннннюю ооссооббииссттооссттіі ззіі ззннааччнноо шшиирршшииммии ттввооррччииммии ммоожжллииввооссттяяммии!!
 7. 7. ВВчитель читель ммааєє ппаамм’’яяттааттии,, щщоо::  ООдднниимм іізз ееффееккттииввнниихх ззаассооббіівв ссааммооссттввееррдджжеенннняя ддииттииннии єє ккооллееккттииввннаа ддііяяллььннііссттьь,, яяккаа ссттввооррююєє ууммооввии ддлляя ррооззввииттккуу ммииссллеенннняя,, ввииххооввууєє ііннттеерреесс ддоо ннааввччаанннняя,, ззааддооввооллььнняяєє ппооттррееббии ддііттеейй уу ссппііллккуувваанннніі,, ддооппооммааггааєє ддииттиинніі ннааллааггоодджжууввааттии ссттооссууннккии зз ооддннооллііттккааммии,, аа ттааккоожж уу ппррооццеессіі ррооззвв’’яяззуувваанннняя ппееввнниихх ппррооббллеемм ззааддооввооллььнняяєє іі ппііззннааввааллььннуу ппооттррееббуу ддииттииннии..
 8. 8. ВВчитель читель ммааєє ппаамм’’яяттааттии,, щщоо::  ззббеерреежжеенннняя ппссииххііччннооггоо іі ффііззииччннооггоо ззддоорроовв’’яя ддііттеейй ттаа їїхх ррооззввииттоокк єє ооссннооввнниимм уу ппррооццеессіі ннааввччаанннняя;;  ммоовваа ввииввччааєєттььссяя ччеерреезз ооссооббииссттуу ддііяяллььннііссттьь ддііттеейй ннаа ззаанняяттттяяхх;;
 9. 9. Фактори, яяккіі ззааллеежжааттьь ссааммее ввіідд ууччииттеелляя ттаа яяккіі ввппллииввааююттьь ннаа ссттаанн ззддоорроовв’’яя ддииттииннии.. ДДоо нниихх ннааллеежжааттьь::  ннееввііддппооввііддннііссттьь ммееттооддиикк іі ттееххннооллооггіійй ннааввччаанннняя ввііккооввиимм ооссооббллииввооссттяямм ттаа ффууннккццііооннааллььнниимм ммоожжллииввооссттяямм ддііттеейй;;  ннааддммііррннаа ііннттееннссииффііккааццііяя ннааввччааллььннооггоо ппррооццеессуу;;  ннееррааццііооннааллььнніі ффооррммии ооррггааннііззааццііїї ннааввччааллььннооїї ддііяяллььннооссттіі ддііттеейй;;  ссттрреессоовваа ппееддааггооггііччннаа ттааккттииккаа;;  ффууннккццііооннааллььннаа ннееггррааммооттннііссттьь ууччииттеелляя,, ттоощщоо.. ССааммее ввннууттрріішшнніійй ссввіітт ууччииттеелляя,, ййооггоо ддооссввіідд,, ееммооццііїї,, ззааххооппллееннііссттьь ссввооєєюю ссппррааввооюю,, ппррооффеессііййннаа ммааййссттееррннііссттьь ввііддііггррааююттьь ввееллииккуу рроолльь уу ффооррммуувваанннніі ооссооббииссттооссттіі ддииттииннии ттаа ввппллииввааююттьь ннаа ййооггоо ууссппііххии іі ннееввддааччіі..
 10. 10. ННааввччаанннняя ддііттеейй ммааєє ббааззууввааттииссяя ннаа ппррииннццииппаахх::  ккооммууннііккааттииввннооїї ссппрряяммооввааннооссттіі;;  оорріієєннттааццііїї ннаа ууччнняя;;  ооссооббииссттііссннооїї оорріієєннттааццііїї;;  ііннттееггррооввааннооггоо ннааввччаанннняя ввииддіівв ммооввллееннннєєввооїї ддііяяллььннооссттіі ((ггооввоорріінннняя,, ааууддііюювваанннняя,, ччииттаанннняя,, ппииссььммоо));;  ппооссллііддооввннооссттіі;;  ппооссииллььннооссттіі іі ддооссттууппннооссттіі;;  ппооззииттииввннооггоо ссттааввллеенннняя ддоо ппооммииллоокк..

×