Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

О.П.Приходько. Використання ІКТ при вивчені предметів природничого циклу у дітей з комплексними порушеннями

616 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

О.П.Приходько. Використання ІКТ при вивчені предметів природничого циклу у дітей з комплексними порушеннями

 1. 1. Використання ІКТ приВикористання ІКТ при вивчені предметіввивчені предметів природничого циклу уприродничого циклу у дітей з комплекснимидітей з комплексними порушеннямипорушеннями Приходько О.ППриходько О.П.,., методист НМЦ інклюзивноїметодист НМЦ інклюзивної освіти ІППО КУосвіти ІППО КУ імені Бориса Грінченкаімені Бориса Грінченка
 2. 2. Аспекти які впливають на зміни уАспекти які впливають на зміни у суспільстві та освіті:суспільстві та освіті:  інформатизаціяінформатизація  активне впровадження ІКТ-технологій вактивне впровадження ІКТ-технологій в освіту,освіту, (комп'ютер - не тільки об'єкт(комп'ютер - не тільки об'єкт вивчення, а і засіб навчання)вивчення, а і засіб навчання)  гуманізація освіти за рахунокгуманізація освіти за рахунок інформатизації навчанняінформатизації навчання  індивідуалізація процесу навчанняіндивідуалізація процесу навчання
 3. 3. Принцип інформатизації:Принцип інформатизації:  домінування інформаційних інтересівдомінування інформаційних інтересів особистостіособистості  використання інформаційних технологій ввикористання інформаційних технологій в освітіосвіті  адаптація комп'ютерних засобів доадаптація комп'ютерних засобів до можливостей психофізичного розвиткуможливостей психофізичного розвитку особистостіособистості
 4. 4. Спеціальне програмнеСпеціальне програмне забезпечення для людей іззабезпечення для людей із порушеннями зорупорушеннями зору Найбільш досконалими є комп‘ютерніНайбільш досконалими є комп‘ютерні програми для недотиковогопрограми для недотикового компенсаторного шляху:компенсаторного шляху:  ““Электронный чтец”Электронный чтец”  ““JAWS”JAWS”  ““VIRGO” з власним синтезатором мовиVIRGO” з власним синтезатором мови
 5. 5. ІКТ-технології як наочністьІКТ-технології як наочність при вивчені курсу “Я і Україна”при вивчені курсу “Я і Україна” для дітей з порушенням зору:для дітей з порушенням зору:  Науково-популярні фільмиНауково-популярні фільми  довідники, карти, атласидовідники, карти, атласи  запис шумів та звуків в природізапис шумів та звуків в природі  ігриігри  спеціальні реабілітаційні та корекційно-спеціальні реабілітаційні та корекційно- розвиткові програмирозвиткові програми
 6. 6. Санітарно-гігієнічні вимоги:Санітарно-гігієнічні вимоги: (при використанні ІКТ-технологій(при використанні ІКТ-технологій для дітей з порушенням зору)для дітей з порушенням зору)  Оптимальне освітленняОптимальне освітлення 400 лк400 лк (для роботи з екраном)(для роботи з екраном) 600 лк600 лк (при одночасній роботі з екраном(при одночасній роботі з екраном та іншим матеріалом)та іншим матеріалом)  Місцеве освітлення на робочих місцях неМісцеве освітлення на робочих місцях не має засліплюватимає засліплювати
 7. 7. Умови зорового сприйняттяУмови зорового сприйняття інформації з екрану:інформації з екрану:  яскравість свічення екрана – не менше 100 кд/м2;  мінімальний розмір світиться точки – не більше 0,4 мм для монохромного дисплея, не більше 0,6 мм - для кольорового;  контрастність зображення знака – не менше 0,8;  кількість крапок в рядку - не менше 640;
 8. 8.  низькочастотне тремтіння зображеннянизькочастотне тремтіння зображення в діапазоні 0,05-1,0 Гцв діапазоні 0,05-1,0 Гц має перебувати в межах 0,1 мм;має перебувати в межах 0,1 мм;  екран повинен мати антибліковеекран повинен мати антиблікове покриття;покриття;  розмір екрану повинен бутирозмір екрану повинен бути не менше 31 см по діагоналіне менше 31 см по діагоналі,,  а висота символів на екраніа висота символів на екрані не менше 3,8 мм;не менше 3,8 мм;
 9. 9.  частота реєстрації зображення при роботі з позитивним контрастом в режимі обробки тексту - не менше 72 Гц  відстань від очей дитини до екранувідстань від очей дитини до екрану має бути в межахмає бути в межах 40-80 см40-80 см  час використання персональногочас використання персонального компкомп``ютера на уроці для дітей зютера на уроці для дітей з порушеннями зору скорочуєте до 5-15порушеннями зору скорочуєте до 5-15 хвилин та варіюється відповідно дохвилин та варіюється відповідно до медичних рекомендаціймедичних рекомендацій
 10. 10. Дякую за увагу!Дякую за увагу!

×