Successfully reported this slideshow.

Я.Ю.Якунін. Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі

0

Share

Loading in …3
×
1 of 11
1 of 11

More Related Content

Viewers also liked

More from Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Я.Ю.Якунін. Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі

  1. 1. “ Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі ” 2013 – 2018 роки
  2. 2. нетрадиційна форма організації навчально-виховного процесу старшокласників. забезпечення сприятливих умов для виявлення і реалізації індивідуальних особливостей, інтересів і освітніх запитів учнів, мінімізації помилковості професійного самовизначення випускника школи.
  3. 3. забезпечення рівного доступу до якісної освіти різних категорій учнів відповідно до їхніх індивідуальних нахилів, потреб та інтересів;  диференціацію змісту навчання старшокласників за допомогою поглибленого вивчення окремих дисциплін програми загальної середньої освіти; підвищення якості загальної середньої освіти, більш ґрунтовної і спеціалізованої підготовки учнів за декількома освітніми напрямами.
  4. 4. створити та апробувати модель «мультипрофілю» навчально-виховного процесу в профільній старшій школі; зреалізувати в навчальному процесі нові підходи та елементи технологій особистісно орієнтованого навчання і виховання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів; залучити учнів до нових видів діяльності за допомогою впровадження "мультипрофільного" навчання; постійно здійснювати моніторинг ефективності профільного навчання в межах "мультипрофілю".
  5. 5.  створення динамічних груп всередині паралелі класів, нав- чання в яких обирає учень (за участю батьків, вчителів, психо- логічної служби) для поглибленого, академічного або стандарт- ного освітнього рівня;  забезпечення умов для життєвого і професійного самовиз- начення старшокласників, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією;  індивідуалізацію навчально-виховного процесу в старших класах;  забезпечення високої мотивації учнів до вивчення про-фільних предметів у динамічних групах;  впровадження кураторства в старших класах (замість класного керівництва);  використання інтегральної технології навчально-виховного процесу та продуктивної технології навчання (за І.П. Підласим).
  6. 6.  розробка та затвердження  програми  експериментально-дослідної  роботи  «Впровадження  мультипрофільного навчання в середній  загальноосвітній  школі»;  теоретико  -  практичне оволодіння психологами, вчителями  -предметниками, класними  керівниками психолого-педагогічними  технологіями  прогнозування  розвитку  особистості  учня  і   конструювання  навчально-виховних задач його особистісного розвитку, методиками роботи  в  динамічних  групах   в  умовах  мультипрофільного  навчання,  діагностичними методиками  комплексного аналізу  навчально-виховного  процесу;  проведення  методологічних  семінарів-практикумів  з  питань  конструювання задач особистісного  розвитку  учнів,  класних  колективів на основі  комплексної  психолого-педагогічної  діагностики  учасників  навчально-виховного  процесу  шляхом системного аналізу  освітнього процесу навчального закладу;  теоретико-практичне оволодіння  педагогічним  колективом  технології  програмування та моделювання сюжетної лінії навчально-виховних проектів;  проведення вхідного комплексного моніторингу готовності старшокласників  до соціального і професійного самовизначення та самореалізації;  створення  шкільних  лабораторій  та  творчих  майстерень  для  педагогічних  працівників, батьків та учнів.
  7. 7. упровадження  системи  мультипрофільного  навчання; моніторинг первинних результатів; визначення ефективності навчальних програм  з метою корегування; корегування  методів  роботи  і  навчальних  планів.
  8. 8.  запровадження системи мультипрофільного навчання;  запровадження  і  оцінка  ефективності  технологій  прогнозування  розвитку  особистості  учня  і   конструювання  навчально-виховних  задач  його  особистісного  розвитку,  методик  роботи  в  динамічних  групах   в  умовах  мультипрофільного  навчання,  діагностичних  методик  комплексного аналізу навчально-виховного процесу;  визначення  ефективності  навчальних  програм в системі  мультипрофільного навчання з метою корегування траєкторій  особистісного розвитку учнів;  удосконалення  системи  управлінської  діяльності  навчального закладу з  урахуванням  впровадження  системи  мультипрофільного  навчання  та  проектування  особистісно- розвивального змісту навчально-виховного процесу;  проведення   поточних  зрізів  психосоціального  розвитку  всіх  учасників навчально-виховного процесу.
  9. 9. проведення статистично-кількісного аналізу результатів експерименту; здійснення порівняльного аналізу традиційного профільного і мультипрофільного навчання; проведення вихідного комплексного моніторингу готовності старшокласників до соціального і професійного самовизначення та самореалізації; науково-практична акредитація системи мультипрофільного навчання; проведення комплексного моніторингу результатів дослідно-експериментальної роботи; підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи.
  10. 10. зниження психологічного напруження на школярів за рахунок свідомого вибору учням глибини вивчення навчальних предметів; варіативність змісту, засобів і форм організації навчально- виховного процесу; раціонального розподілу навчального навантаження як наслідок організації динамічних груп; отримання учнями якісних освітніх компетентностей на основі розуміння ними своїх здібностей, нахилів, інтересів та високої мотивації до навчання; гуманізації навчально-виховного процесу, як результату особистісно зорієнтованого підходу до профільного навчання у середній загальноосвітній школі; зменшення помилковості під час професійного самовизначення завдяки наявності багатоваріантних освітніх індивідуальних маршрутів мультипрофільної системи; переходу педагогічного колективу навчального закладу на інноваційний рівень розвитку.

×