Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ж.С.Марчук.Особливості викладання образотворчого мистецтва у 2013-2014 н.р.

3,795 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ж.С.Марчук.Особливості викладання образотворчого мистецтва у 2013-2014 н.р.

 1. 1. Особливості викладання образотворчого мистецтва у 2013-2014 н.р.
 2. 2. Презентацію підготувала Марчук Жанна Станіславівна, вчитель образотворчого мистецтва гімназії № 290 м. Києва, Заслужений учитель України
 3. 3. Навчальні програми на 2013 -14 н.р. Нові програми:  1, 2 клас – керівник авторського колективу Шмагало Р.Т.  5 клас – керівник авторського колективу Масол Л.М. Старі програми:  3, 4 клас – керівник авторського колективу Любарська Л.М.  6, 7 клас – керівник авторського колективу Бєлкіна Е.В.
 4. 4. Навчальні програми на 2013 -14 н.р. Початкова школа:  1, 2 клас – керівник авторського колективу Шмагало Р.Т.  3, 4 клас – керівник авторського колективу Любарська Л.М. www.mon.gov.ua МО № 1-3 /12
 5. 5. Навчальні програми на 2013 -14 н.р. Середня школа:  5 клас – керівник авторського колективу Масол Л.М.  6, 7 клас – керівник авторського колективу Бєлкіна Е.В. www.mon.gov.ua МО № 1/13
 6. 6.  Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів  Образотворче мистецтво (Бєлкіна Е.В.) http:// www. mon.gov.ua Навчальні програми на 2013 -14 н.р. Середня школа:  Діяльність  Освіта  Загальна середня освіта  Навчальні програми  Навчальні програми для 5-9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової повної загальньої середньої освіти)  Мистецтво програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Масол Л.М.) 5 кл. 6,7кл.
 7. 7. Програма «Образотворче мистецтво» – cкладова програми «Мистецтво» (керівник авторського колективу Масол Л.М. )
 8. 8. Автори:  Масол Л.М. (керівник групи)  Коваленко О.Я.  Сотська Г.І. (заступник керівника з ОМ)  Кузьменко Г.В.  Марчук Ж.С.  Константинова О.В.  Паньків Л.І.(заступник керівника з ММ)  Гринчук І.П.  Новикова Н. В.  Овіннікова Н.І.
 9. 9. Мета Завдання Мета – виховання в учнів ціннісно-світоглядних орієнтацій у сфері мистецтва, розвиток комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей і способів художньої діяльності, формування потреби в творчому самовираженні та естетичному самовдосконаленні - виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів; - формування системи художніх знань і вмінь, яка відображає видову специфіку і взаємодію мистецтва; - розвиток сприймання, розуміння, інтерпретації й оцінювання творів мистецтва та художніх явищ; - стимулювання діалогу, спілкування учнів в царині мистецтва; - розвиток художніх здібностей, критичного мислення; - стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження; - формування потреби в естетизації середовища та готовності до участі у соціокультурному житті.
 10. 10. Підходи Принципи  Особистісно зорієнтований  Компетент- нісний  Діяльнісний  Інтегративний  Наступності між початковою, основною і старшою школою;  Поєднання загальнолюдського, національного та етно-краєзнавчого аспектів змісту освіти ;  Інтегративності, спрямованості на поліхудожнє виховання учнів ;  Креативності (пріоритет творчої самореалізації) ;  Варіативності змісту, методів, технологій ;  Діалогічності ;  Полікультурності й толерантності.
 11. 11. Види мистецтва Жанри мистецтва Мистецтво: діалог традицій і новаторства Мистецтво в культурі минулого Мистецтво в культурі сучасності 5 6 7 8 9 Музичне мистецтво (1 год) Мистецтво (2 год: 5-7 кл.) Образо- творче мистецтво (1 год) Структура програми “Мистецтво”
 12. 12. Клас Тема року Теми 5 Види образотворчого мистецтва Графіка Живопис Скульптура. Декоративно-прикладне мистецтво Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва (музика, архітектура, література, театр, цирк, кіно) 6 Жанри образотворчого мистецтва Анімалістичний жанр. Пейзаж Портретний жанр. Побутовий жанр. Натюрморт. Жанри: міфологічний, релігійний, історичний, батальний 7 Мистецтво: діалог традицій і сучасності Мистецтво в нашому житті Дизайн Структура програми “Образотворче мистецтво” (5-7 кл.)
 13. 13. Клас Тема року Теми 5 Види образотворчого мистецтва Графіка Живопис Скульптура. Декоративно-прикладне мистецтво Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва (музика, архітектура, література, театр, цирк, кіно) Програма передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, поурочного розподілу навчального художнього матеріалу. Тематична структура програми для 5 класу
 14. 14. Зміст Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Графіка Учень знає і розуміє: •види графіки; •засоби художньої виразності графіки (лінія, штрих, крапка, пляма); •вплив освітлення на виявлення об’єму форми (складові світлотіні); уміє: •обирати формат та різні варіанти розташування елементів композиції; •передавати природні форми засобами художньої виразності графіки; •створювати образи людей враховуючи масштабність і пропорції; застосовує: •засоби графіки для створення художніх образів; •різні графічні техніки та матеріали…
 15. 15. Основні компетентності Наприкінці 5 класу учень виявляє здатність:  розрізняти види образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, порівнювати засоби художньої виразності творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, інтерпретувати їх зміст;  розуміти взаємодію образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з іншими видами мистецтва (архітектурою, літературою, музикою, театром, цирком, кіно) та застосовувати міжпредметні компетентності у художньо-творчій діяльності;  виконувати творчі роботи у різних видах образотворчого та декоративно- прикладного мистецтва, виготовляти сувеніри ( індивідуально, в колі однолітків, в родині);  висловлювати власні судження про образотворче та декоративно- прикладе мистецтво, виявляти естетичне ставлення до них, брати участь у міжособистісному спілкуванні з приводу образотворчого та декоративно- прикладного мистецтва, співпрацювати в групах;  проявляти допитливість у процесі пізнання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, використовувати різні друковані джерела інформації про них у навчально-пізнавальній діяльності.
 16. 16. Головне надзавдання вчителя – створити захоплюючу емоційно піднесену атмосферу, щоб кожний урок став справжнім уроком мистецтва, надихав учнів на творчість – в особистісній і соціокультурній діяльності.
 17. 17. Основними видами діяльності на уроках має бути сприймання і аналіз-інтерпретація творів мистецтва та мистецька діяльність учнів (художньо-практична, творча).
 18. 18. Система оцінювання ґрунтується на позитивному ставленні до кожного учня; оцінюється не рівень недоліків та прорахунків учня, а рівень його особистісних досягнень. 1 2 3
 19. 19. Основні види оцінювання:  поточне (виконує діагностичну, стимулюючу коригуючу функції) ;  підсумкове (семестрове і річне);  самооцінка та взаємне оцінювання (як додаткові засоби стимулювання пізнавальної активності) Нове!!! Оцінюється інформаційно- пізнавальна, практична та творча діяльність
 20. 20. Години резервного часу використовуються на розсуд вчителя – на відвідування музеїв, виставок, театрів тощо.
 21. 21. Основна відмінність Програми 2012 р. від Програми 2005 р. Програма 2012 р. передбачає творче ставлення вчителя до змісту й технологій навчання і поурочного навчального матеріалу. Він повинен самостійно обирати мистецькі твори для сприймання, орієнтуючись на навчальну тематику, розробляти практичні та ігрові завдання для учнів, ураховуючи програмні вимоги, мету уроку.
 22. 22. Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Лист від 24.05.13 № 1/9-368 Для учнів 6 - 11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі МОН від 01.06.2012 року № 19-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін)

×