Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Systém managementu
kvality
pro ITV-VŠ
www.kvalita.reformy-msmt.cz
Praha, 23. 4. 2014
doc. Ing. Alois Fiala, CSc.
Systém managementu kvality na
ITV-VŠ
• Vymezení úkolu v rámci IPN Kvalita
• Premisy v KA02
• Systém managementu kvality na...
Systém managementu kvality na
ITV-VŠ
• Vymezení úkolu v rámci IPN Kvalita:
• V soustavě IPN je IPN Kvalita určen na řešení...
Systém managementu kvality na
ITV-VŠ
• Premisy v KA02:
• K řízení přistupujeme tehdy, kdyţ chceme zajistit dosaţení zvolen...
Systém managementu kvality na
ITV-VŠ
4
ZdrojeRegulátory
Proces
vzdělávání
Vstup Výstup
Cíle v oblasti
vzdělávání
Každý pro...
Systém managementu kvality na
ITV-VŠ
• Hlavní úkol – řídit proces tak, aby výstupy směřovaly ke stanoveným
cílům.
• Proces...
Systém řízení založený na principu
zpětné vazby
6
MONITORO-
VÁNÍ
VÝSTUPY
POŢADAVKY
VSTUPY
RUŠIVÉ FAKTORY
ŘÍZENÝ SYSTÉM
(PR...
Systém řízení založený na principu
zpětné vazby
• Řízený systém zahrnuje hlavní proces (vytváří produkt) a potřebné zdroje...
Systém řízení – standardy
• ISO 9001:1987 – „inspirace“ AQAP
• ISO 9001:1994 – „expanze“ AQAP, VDA 6, QS 9000 aj.
• ISO ...
Identifikace systému řízení
• Identifikace řízeného systému – mapování procesu vzdělávání (proces
představuje cílové chová...
Identifikace systému řízení –
mapování procesů ITV-VŠ
• Hlavní proces vzdělávání se dělí na subprocesy, které poskytují in...
Identifikace systému řízení –
mapování procesů ITV-VŠ
• K realizaci hlavního procesu vzdělávání jsou nezbytné vhodné a při...
Identifikace systému řízení –
organizační struktura ITV-VŠ
• Pro výkon všech činností je třeba stanovit vedle požadavků na...
Identifikace systému řízení –
zpětná vazba v ITV-VŠ
• Pro efektivní řízení je třeba stanovit vhodné a výstiţné indikátory,...
Identifikace systému řízení –
dokumentace
• Identifikace systému řízení je dovršena jeho dokumentací a vytvořením
směrnice...
Identifikovaný a dokumentovaný
systém managementu předpoklad
úspěšné realizace procesu vzdělávání
15
Kritérium 1:
Systém e...
Systém řízení – kritéria pro
posouzení předpokladů výkonnosti
• Soubor kritérií systému managementu (doklady o existenci a...
Děkuji za pozornost!
www.kvalita.reformy-msmt.cz
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ

351 views

Published on

/ doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Prezentace z 1. dne závěrečné konference projektu IPN KVALITA.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ

 1. 1. Systém managementu kvality pro ITV-VŠ www.kvalita.reformy-msmt.cz Praha, 23. 4. 2014 doc. Ing. Alois Fiala, CSc.
 2. 2. Systém managementu kvality na ITV-VŠ • Vymezení úkolu v rámci IPN Kvalita • Premisy v KA02 • Systém managementu kvality na ITV-VŠ • Systém řízení založený na principu zpětné vazby • Systém řízení – standardy • Identifikace systému řízení • Zobecnění kritérií pro systémy managementu 1
 3. 3. Systém managementu kvality na ITV-VŠ • Vymezení úkolu v rámci IPN Kvalita: • V soustavě IPN je IPN Kvalita určen na řešení procesu vzdělávání. • Klíčové aktivity byly rozděleny následovně: • KA01 se věnovala formulaci cílů vzdělávání, • KA02 měla za úkol navrhnout metodiku managementu kvality vzdělávání (zajistit dosahování cílů), • KA03 se věnovala metodice komplexního hodnocení kvality ITV-VŠ. 2
 4. 4. Systém managementu kvality na ITV-VŠ • Premisy v KA02: • K řízení přistupujeme tehdy, kdyţ chceme zajistit dosaţení zvolených cílů (sníţení nejistoty vyvolávané nahodilostí). • Systém řízení (managementu) chápeme jako účelně vytvořený formální rámec, s jehoţ pomocí vybíráme vhodné cíle, volíme cesty (procesy) k jejich dosaţení, zajišťujeme potřebné zdroje a stanovujeme pravidla (regulátory) pro efektivní realizaci procesů. • Systém řízení (managementu) vyuţívá zpětnou vazbu jako prevenci opakování případných chyb. • Systém řízení (managementu) preferuje přístup k řešení problémů zaloţený na analýze příčin a přijímání opatření na základě ověřování hypotéz (cyklus PDCA). 3
 5. 5. Systém managementu kvality na ITV-VŠ 4 ZdrojeRegulátory Proces vzdělávání Vstup Výstup Cíle v oblasti vzdělávání Každý produkt, který někomu přináší užitek, je výstupem nějakého procesu!
 6. 6. Systém managementu kvality na ITV-VŠ • Hlavní úkol – řídit proces tak, aby výstupy směřovaly ke stanoveným cílům. • Proces mění vstupy na výstupy a díky vhodným regulátorům spotřebovává přiměřené zdroje. • Plánovaný výstup  řízený proces; • podmínka nutná – řízení: • vstupů; • zdrojů; • regulátorů (dokumentů) • Systém řízení zahrnuje řízený systém (realizuje hlavní proces), řídicí systém (na základě zpětné vazby vede řízený systém k cíli). 5
 7. 7. Systém řízení založený na principu zpětné vazby 6 MONITORO- VÁNÍ VÝSTUPY POŢADAVKY VSTUPY RUŠIVÉ FAKTORY ŘÍZENÝ SYSTÉM (PROCES) ŘÍDICÍ SYSTÉM (MANAGEMENT) ODCHYLKA AKČNÍ ZÁSAH
 8. 8. Systém řízení založený na principu zpětné vazby • Řízený systém zahrnuje hlavní proces (vytváří produkt) a potřebné zdroje (jejich vyuţití vyvolává podpůrné procesy). • Lidské zdroje jsou rozmístěny ve vhodné organizační struktuře. • Ostatní zdroje (zařízení, vybavení atd.) vytváří takovou infrastrukturu, aby umoţňovala efektivní realizaci procesů. • Řídicí systém zahrnuje procesy zpětné vazby, rozhodování , komunikace a k nim potřebné zdroje (lidské, infrastruktura). • Řízení jako cílevědomá činnost předpokládá identifikaci (popis chování systému, jeho vlastností) řízeného systému a přiřazení vhodného a přiměřeného řídicího systému (aby společně vytvořily funkční systém schopný dosahovat zvolené cíle). 7
 9. 9. Systém řízení – standardy • ISO 9001:1987 – „inspirace“ AQAP • ISO 9001:1994 – „expanze“ AQAP, VDA 6, QS 9000 aj. • ISO 9001:2000 – „expanze“ systémy managementu (ESG) • ISO 9001:2008 – dtto ISO 9001:2000 • ISO 9001:2015 – nové strukturování požadavků • Nová generace vždy staví na předešlé – „vyzrálost“ systému 8 systém ISO 9001:1987 (1994) ISO 9001:2000 (2008) ISO 9001:2015 ESG-1 systém jako celek 4.2 4.1 4 ? řízení dokumentů 4.5; 4.16 4.2 7.5 1.6; 1.7 řídicí systém 4,1 5 5; 6 1.1 řízení zdrojů 4.11; 4.18 6 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 1.4; 1.5 řízení hlavního procesu 4.3; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.15; 4.19 7 8 ? řízení zpětné vazby 4.10; 4.12; 4.13; 4.14; 4.17; 4.20 8 9; 10 1.2; 1.3
 10. 10. Identifikace systému řízení • Identifikace řízeného systému – mapování procesu vzdělávání (proces představuje cílové chování systému). • Proces vzdělávání je určen k dosahování zvolených cílů (viz dlouhodobé záměry) – výstupy z učení (profil absolventa). • Důležitá východiska – poslání (mise) a rozvojové plány (vize) ITV-VŠ. • KA01 – „Jak rozvíjet kvalitní vysokoškolské vzdělávání“ (Doporučení pro vyučující, vedení škol a vzdělávací politiku) • KA02 – Studie „Přidaná hodnota studia“ • KA02 – Studie „Zaměstnatelnost absolventů vysokých škol v ČR“ • KA02 – Hodnocení absolventy a zaměstnavateli – metodika • KA02 – Studie „Strukturované studium v České republice“ 9 Proces vzdělávání Vstup Výstup
 11. 11. Identifikace systému řízení – mapování procesů ITV-VŠ • Hlavní proces vzdělávání se dělí na subprocesy, které poskytují informace s potřebnou podrobností. • Všechny procesy a jejich vzájemné vazby jsou uvedeny v mapě procesů. Procesy jsou zmapované, nebo je jejich průběh ponechán na „zkušenosti“. Možné přínosy procesní mapy: • Z pohledu studenta: • Nabízí škola studijní program v oboru, který ho zajímá? • Co všechno bude nutné absolvovat k dosaţení zvoleného cíle? • Z pohledu zaměstnance: • Existuje aktuální přehled nabízených programů a oborů. • Existuje souhrnná, přehledná informace o celém procesu vzdělávání (mapa procesu). 10
 12. 12. Identifikace systému řízení – mapování procesů ITV-VŠ • K realizaci hlavního procesu vzdělávání jsou nezbytné vhodné a přiměřené zdroje – lidé (akademičtí pracovníci a další zaměstnanci), prostory a vybavení (učebny, laboratoře, knihovny atd.). • Jejich poskytování je podporováno procesy podpůrnými. • KA02 – „Systém managementu kvality“ – metodika (Identifikace hlavního procesu) • KA02 – Studie „Vzdělávání s ohledem na osoby se specifickými potřebami (sociální aspekty, talenty, etika)“ • IPN EFIN – Metodika EFIN – podpůrné procesy 11 Zdroje Proces vzdělávání Vstup Výstup
 13. 13. Identifikace systému řízení – organizační struktura ITV-VŠ • Pro výkon všech činností je třeba stanovit vedle požadavků na způsobilost konkrétní odpovědnosti a pravomoci – kvalita závisí na lidech. • Využít existující organizační řád, pracovní řád a podobné dokumenty. Vzájemné vazby ukazuje organizační schéma – vztah nadřízený/podřízený, interní komunikace. • Popis pracovního místa. Vzájemná zastupitelnost zaměstnanců. • Z pohledu zaměstnance: • Organizační struktura a vlastní pozice v ní. Kompetence. Kariéra. • Pravidla interní komunikace. Systém porad. • Organizační struktura má podporovat efektivní průběh procesů, měla by se jim přizpůsobovat (ne naopak). • KA02 – „Systém managementu kvality“ – metodika 12
 14. 14. Identifikace systému řízení – zpětná vazba v ITV-VŠ • Pro efektivní řízení je třeba stanovit vhodné a výstiţné indikátory, jejichţ monitorováním jsou získávány informace o výsledcích, trendech a náměty pro zlepšování. • Uplatňování „SMART“ cílů podporuje iniciativu vedoucích na všech úrovních; indikátory vychází z cílů. • KA02 – Metodika „Systém managementu kvality“ • KA02 – Metodika akreditace a reakreditace institucí, oblastí vzdělávání a studijních programů (vnitřní, vnější). • KA02 – Metodika „Studentské hodnocení relevantních částí vzdělávacího procesu a sluţeb poskytovaných studentům“ • KA02 – Metodika „Hodnocení výstupů ze vzdělávání a jiných aspektů vzdělávacího procesu absolventy a zaměstnavateli“ • KA02 – Metodika „Periodické hodnocení akademických a dalších pracovníků ITV“ 13
 15. 15. Identifikace systému řízení – dokumentace • Identifikace systému řízení je dovršena jeho dokumentací a vytvořením směrnice pro řízení tvorby, udržování a změn dokumentů (řídicích a záznamů poskytujících zpětnou vazbu). • Rozsah a forma řídicí dokumentace musí splňovat požadavky MŠMT a musí odpovídat druhu ITV-VŠ (specifika). • Dobrá řídicí dokumentace podporuje procesy – je významným motivátorem a komunikačním nástrojem. 14 ZdrojeRegulátory Proces vzdělávání Vstup Výstup
 16. 16. Identifikovaný a dokumentovaný systém managementu předpoklad úspěšné realizace procesu vzdělávání 15 Kritérium 1: Systém existuje jako celek Kritérium 3: Systém je adekvátně řízen Kritérium 4: Systém má vhodné a přiměřené zdroje Kritérium 5: Systém je schopen efektivně plnit cíle Kritérium 6: Systém je řízen podle zpětné vazby ZdrojeRegulátory Proces vzdělávání Vstup Výstup Kritérium 2: Existuje systém dokumentace
 17. 17. Systém řízení – kritéria pro posouzení předpokladů výkonnosti • Soubor kritérií systému managementu (doklady o existenci a funkčnosti systému a jeho prvků) se týká: • 1. identifikace procesů (hlavní, podpůrné, vzájemné působení) • 2. řízení dokumentů (pravidla, informace) • 3. identifikace řídicího systému (organizační struktura, odpovědnosti, komunikace) • 4. řízení zdrojů (poskytování, rozvíjení) • 5. řízení hlavního procesu • 6. řízení zpětné vazby • Standardy s požadavky na systém managementu kvality se mění v závislosti na úrovni poznání a podle stupně vyzrálosti; mění se struktura požadavků, ale obsah požadavků je prakticky stejný. 16
 18. 18. Děkuji za pozornost! www.kvalita.reformy-msmt.cz

×