Formació en línia (I)

1,190 views

Published on

Per què i com una formació en línia? Una sessió de formació adreçada a professorat universitari.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Formació en línia (I)

 1. 1. La formació en entorns tecnològics (I) Irene Martínez Pérez 2005
 2. 2. Més: “ e-learning y los 7 pecados capitales ” Javier Martínez Aldanondo
 3. 3. Jo sé, tu no saps, jo t’explico
 4. 4. Al seu treball a l’aula, el professorat ha anat incorporant noves eines... DVD Vídeo Diapositives Power point Fotocòpies Transparències
 5. 5. Però han arribat les noves tecnologies... TIC: ordinadors, internet... ?
 6. 6. Una visió de la relació entre la tecnologia i l’educació… Dr. Gerhard Fischer , Institute for Cognitive Science, University of Colorado at Boulder, citat a http://www.frank-thissen.de/mediumandmessage.pdf
 7. 7. Canvis al món educatiu <ul><li>Canvis en la concepció del fet d’ensenyar / aprendre </li></ul><ul><ul><li>Procés centrat a l’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Construcció del coneixement </li></ul></ul><ul><li>Canvis en la metodologia </li></ul><ul><ul><li>Estudiant actiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Professor facilitador </li></ul></ul><ul><ul><li>Major interacció (professor, estudiants, recursos) </li></ul></ul>
 8. 8. Internet ha canviat la formació a distància
 9. 9. Internet ha canviat la formació a distància
 10. 10. La formació en línia, pionera en el canvi de model metodològic <ul><li>La formació en línia està tenint un paper decisiu en: </li></ul><ul><ul><li>Canvis en la concepció del fet d’ensenyar i aprendre </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvis en la metodologia de treball </li></ul></ul><ul><li>La formació en línia, per ser efectiva, ha de situar el centre a l’aprenentatge . </li></ul>
 11. 11. Recapitulem... Per incorporar les TIC al món educatiu cal un canvi metodològic A la formació en línia ja s’està produint aquest canvi metodològic: E/A centrat a l’aprenentatge
 12. 12. Cal incorporar les TIC a l’educació?
 13. 13. Dues visions: De debò cal incorporar-les? Les TIC requereixen un canvi metodològic Ens poden ajudar les TIC? Necessitem un canvi metodològic
 14. 14. Tendències que exerceixen pressió sobre la universitat per tal que incorpori les TIC La societat promou l’ús de les TIC a tots els àmbits Necessitat d’estratègies més flexibles d’ensenyament/aprenentatge Nou panorama competitiu Potencial de millora de la qualitat
 15. 15. Les forces econòmiques i socials <ul><li>Promouen l’ús de la tecnologia a tots els àmbits </li></ul><ul><ul><li>Del 1999 al 2000 el nombre de persones amb accés a internet va augmentar un 80 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Al 2000 hi havia més de mil milions de pàgines web </li></ul></ul><ul><ul><li>Al 2003 el 80 % de les transaccions entre empreses es produeixen en línia </li></ul></ul><ul><li>L’educació superior n’ha de quedar fora? </li></ul><ul><li>2000-2003: El repte més important de les universitats americanes “Oferir suport al professorat en els seus esforços per incorporar les noves tecnologies a l’educació”. </li></ul>
 16. 16. Estratègies més flexibles d’E/A <ul><li>La societat demana una major flexibilitat: </li></ul><ul><ul><li>Canvis en les necessitats dels usuaris: més persones i més diverses volen (i necessiten) formació </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvis en les demandes de formació (i demandes canviants) </li></ul></ul><ul><ul><li>Major necessitat de formació contínua </li></ul></ul><ul><li>EEES, procés de convergència europea </li></ul><ul><ul><li>“… nuevo modelo educativo que ha de orientar las programaciones y las metodologías docentes centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, no exclusivamente en las horas lectivas.” ( REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre ) </li></ul></ul>
 17. 17. Nou panorama competitiu <ul><li>La tecnologia ha permès abaratir costos: </li></ul><ul><ul><li>Fins ara, formació superior competència de les universitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres universitats prenen protagonisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Nous proveïdors d’educació </li></ul></ul>
 18. 18. Potencial de millora de la qualitat <ul><li>Diversos estudis mostren una millora en l’adquisició d’aprenentatges </li></ul><ul><li>D’altres estudis mostren que no hi ha diferències significatives en els resultats </li></ul><ul><ul><li>Quins “resultats” es mesuren? Com es mesuren? </li></ul></ul><ul><ul><li>Els resultats s’ajusten al perfil professional? (més...) </li></ul></ul><ul><li>Què vol dir “millora de la qualitat”? (més...) </li></ul><ul><li>EEUU: 80 % de professors universitaris creuen que l’ús de les TIC pot millorar l’aprenentatge </li></ul>
 19. 20. Els 7 principis per a una educació de qualitat A.W. Chickering i Z. Gamson (1987) <ul><ul><li>Promou les relacions entre professor i estudiant </li></ul></ul><ul><ul><li>Afavoreix la cooperació entre estudiants </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitza tècniques actives d’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Proporciona retroacció </li></ul></ul><ul><ul><li>Emfatitza el temps de dedicació a les tasques més rellevants </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunica altes expectatives </li></ul></ul><ul><ul><li>Respecta la diversitat de capacitats i maneres d’aprendre </li></ul></ul><ul><li>La formació en línia facilita posar en pràctica aquests principis. De fet, per ser efectiva els necessita . </li></ul>
 20. 21. Recuperem les dues visions: De debò cal incorporar-les? Les TIC requereixen un canvi metodològic Ens poden ajudar les TIC? Necessitem un canvi metodològic TIC i societat Estratègies més flexibles d’E/A Nou panorama competitiu Millora de la qualitat
 21. 22. Avantatges de la formació en línia <ul><li>Flexibilitat temporal i espacial </li></ul><ul><ul><li>“ no hi ha la barrera de la distància” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ flexibilitat horària per als estudiants que treballen” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ comoditat per a l’estudiant (flexibilitat d’horaris)” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ elimina barreres geogràfiques i de coincidència en el temps” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ important sobretot en carreres de 2n cicle, on molts estudiants treballen” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ pots treballar quan tu vols, tant per part del professor com de l’estudiant” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ pot millorar l’accés a la formació” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ permet comunicar, intercanviar i divulgar informació traspassant la barrera de la distància” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ per als estudiants suposa una major flexibilitat horària en tant que de vegades treballen fora de casa i alhora volen treure’s uns estudis” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ cadascú dedica el temps que disposa i quan el disposa” </li></ul></ul>
 22. 23. La formació en línia promou el canvi metodològic <ul><li>Promou les relacions entre el professor i l’estudiant: </li></ul><ul><ul><li>“ seria útil per fer un seguiment personalitzat de l’alumne” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ permet oferir un tracte personalitzat a cada alumne” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ facilitació del contacte i del seguiment del treball dels alumnes” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ permet una interrelació permanent entre professor i alumnes” </li></ul></ul><ul><ul><li>Però, a més, facilita i promou altres canvis metodològics. </li></ul></ul>
 23. 24. La formació en entorns tecnològics <ul><li>Formació on line (FOL) </li></ul><ul><li>Teleformació </li></ul><ul><li>e-Learning </li></ul><ul><li>Formació en línia </li></ul>
 24. 25. La formació en entorns tecnològics <ul><li>Metodologia de formació que es recolza en internet per a construir coneixement a partir de comunitats d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Utilització de les NTIC amb la finalitat de produir aprenentatge. Una d’aquestes tecnologies és internet, però també s’hi poden incloure els materials multimèdia o els simuladors. </li></ul><ul><li>Conjunt de metodologies i estratègies d’aprenentatge que utilitza tecnologia digital o informàtica per a produir, transmetre, distribuir i organitzar coneixement entre persones, comunitats i organitzacions. </li></ul><ul><li>Metodologia de formació que es recolza en les tecnologies de la informació (internet) per a construir coneixement a partir de comunitats d’aprenentatge </li></ul>
 25. 26. La formació en entorns tecnològics <ul><li>Modalitat de formació no presencial o a distància en la qual internet possibilita la comunicació entre els participants. Aquesta comunicació pot limitar-se a l’ús del correu electrònic, però també pot estar estructurada en entorns més elaborats, els entorns virtuals d’aprenentatge (EVA), que permetin la creació de comunitats virtuals. </li></ul>
 26. 27. La formació en entorns tecnològics Aquesta és la clau per a l’efectivitat de la FeL Tecnologia Programari Maquinari Recursos Materials didàctics Altres Persones Comunitats virtuals
 27. 28. Una característica important... <ul><li>La formació en línia és formació no presencial: </li></ul><ul><ul><li>Professor i estudiant no coincideixen al mateix espai </li></ul></ul><ul><ul><li>El temps de treball no és el mateix: asincronia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es perd espontaneïtat i rapidesa de reacció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’afavoreix la reflexió i la qualitat de la retroacció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Major flexibilitat en el temps de dedicació </li></ul></ul></ul>
 28. 29. Què requereix la formació en línia? <ul><li>Una plataforma tecnològica </li></ul><ul><li>Materials per a la formació </li></ul><ul><li>Usuaris : professor i estudiants, amb unes funcions i uns rols diferents als de la formació presencial tradicional </li></ul><ul><li>Una institució educativa , amb un projecte definit i recursos. </li></ul>
 29. 30. Quins canvis s’han de produir? Canvis en la formació del professorat Canvis en les infraestructures Canvis en les actituds dels estudiants Suport Formació inicial Incentius Actualització Actiu Responsable Prioritats Dotacions Planificació
 30. 31. Una fita important Com a professors ens hem de sentir còmodes treballant amb... noves estratègies noves possibilitats tècniques
 31. 32. La formació en línia necessita una “plataforma” Programari que gestiona (a internet/intranet) Usuaris Cursos Serveis de comunicació professors estudiants inscripció identificació perfil control de l’avaluació informes fòrums xats correu-e notícies programar tasques elaborar recursos posar els recursos a disposició dels estudiants
 32. 33. Les plataformes i les aules virtuals La plataforma és l’eina tecnològica que hi ha darrere un entorn virtual d’aprenentatge (EVA) + plataforma (programari) servidor (internet/intranet)
 33. 34. Com han de ser les plataformes... Característiques importants Seguretat Entorn intuïtiu Construcció de comunitats actives tecnologia transparent Preu assequible comercials pròpies programari lliure
 34. 35. <ul><li>Irene Martínez Pérez </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>maig 2005 </li></ul>Presentació realitzada per:

×