Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Girişimçi Bloggerın Seyir Defteri

 1. GİRİŞİMCİ BLOGGER’IN SEYİR DEFTERİ Ġpek Aral KiĢioğlu, ĠK Proje DanıĢmanı, Kaynağım Ġnsan
 2. İçerik Sosyal Medyayı KeĢfetmek Blogger Doğmadım MüĢteri Nereden Gelir? Sosyal Medya ve Ağımız Kariyer Yolumuzun DüĢündürücü Geleceği
 3. Müdür’anım
 4. YAZMAK …
 5. Sosyal Medyaya GiriĢ 2005 “Ben artık bir blogger oldum”
 6. BÜYÜK DEĞĠġĠMĠN BAġLANGICI
 7. ELBETTE HAYAT ÖYLE GEÇMEZ !!
 8. ĠNOVASYON 9 Ekim 2009 / Blog 15 Mart 2011 / ġirket
 9. İPEK ARAL KİŞİOĞLU ĠK PROJE DANIġMANI BLOGGER ĠK EĞĠTMENĠ KONUġMACI GĠRĠġĠMCĠ
 10. Teknoloji, Sosyal Medya ve Kariyerin Önlenemez EtkileĢimi
 11. Dinlemek, çok dinlemek,
 12. Farklı disiplinler üzerine istikrarlı kitap okumak, kaynak takip etmek,
 13. Ölçümlenebilir stratejik plan ve yıllık hedeflerle çalıĢmak,
 14. Ġstikrarlı içerik ÜRETMEK, ÜRETMEK, ÜRETMEK,
 15. Sosyal ağımızı geliĢtirmeye özen göstermek,
 16. Teknoloji ve sosyal medyadaki geliĢmeleri yakından takip etmek,
 17. KiĢisel markanızı geliĢtirmek için dikkatle çalıĢmak,
 18. Kemal DERVĠġ “Gelecek Sosyal SözleĢme ile …… emeklilik yaĢı yükselecek ……. ÇalıĢma gün ve saatleri kademeli olarak azalmalı, iĢ piyasasının ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde bütün çalıĢanlar devlet destekli sürekli geliĢim programlarına tabi olmalıdır, esnek
 19. Acaba bugün, yarın, bir yıl sonra hangi fırsatlarla karĢılaĢacağım, karĢılaĢabilirim?
 20. Sosyal medya ve kariyer yolunda en çok da, GÜLÜMSEYĠN 
 21. TEŞEKKÜR EDERİM
Advertisement