ประกาศผลสอบทางก้าวหน้าครั้งที่ 31

39,360 views

Published on

ผลการประกาศผลสอบ
โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 31
http://www.ipclub.ws (ผู้จัดทำอาร์ท)
http://www.ibscenter.net (ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมป์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)
http://www.vstarprojcet.com สมัครเข้าร่วมโครงการ

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
39,360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศผลสอบทางก้าวหน้าครั้งที่ 31

  1. 1. The Path of Progress Peace Education Project # 31ประกาศผลสอบตอบปัญหาธรรมะ“ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 31ประเภททีมระดับครู-อาจารย์รางวัลชนะเลิศ อาจารย์ถิรพัทธ์ พัฒนแหวว ร.ร.พิงครัตน์ จ.เชียงใหม่อาจารย์กิตติพงษ์ ประจิตร ร.ร.พิงครัตน์ จ.เชียงใหม่อาจารย์อัจฉราวรรณ สิทธิมงคล ร.ร.พิงครัตน์ จ.เชียงใหม่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศ ร.ร.วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นÃÒ§ÇÑŪ¹ÐàÅÔÈ ร.ร.วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการระดับประถมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศ ร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐมระดับประถมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศ ร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐมประเภทบุคคลระดับนักเรียนทหาร-ตำ�รวจรางวัลชนะเลิศ นรต.หญิง ขวัญนุช ทองเจริญ ร.ร.นายร้อยตำ�รวจ จ.นครปฐมระดับอุดมศึกษารางวัลชนะเลิศ น.ส.พร้อมทรัพย์ ดวงมณี ม.ราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศ นายนพณัฐ แก้วเกตุ ร.ร.สิงห์สมุทร จ.ชลบุรีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ช่อพกา ดวงมณี ร.ร.โคกคอนวิทยาคม จ.หนองคายระดับประถมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศ ด.ญ.สริตา โยกุล ร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐมระดับประถมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศ ด.ญ.หทัยภัทร อิสริยอนันต์ ร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐมรายนามผู้ได้รับโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและผู้ที่ได้รับโล่เกียรติยศจากองค์กรนานาชาติวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556ประกาศผลผ่านเว็บไซต์ www.ibscenter.net
  2. 2. ประกาศผลสอบ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 31ประเภททีมระดับครู-อาจารย์รางวัลชนะเลิศ อ.ถิรพัทธ์ พัฒนแหวว ร.ร.พิงครัตน์ เชียงใหม่ อ.กิตติพงษ์ ประจิตร ร.ร.พิงครัตน์ เชียงใหม่ อ.อัจฉราวรรณ สิทธิมงคล ร.ร.พิงครัตน์ เชียงใหม่รางวัลที่ 2 อ.อภิวัชร์ หาญปราบ ร.ร.มัธยมท่าแคลง จันทบุรี อ.วราภรณ์ พึ่งแผ่นดิน ร.ร.มัธยมท่าแคลง จันทบุรี อ.ชุติกาญจน์ หาญปราบ ร.ร.มัธยมท่าแคลง จันทบุรีรางวัลที่ 3 อ.ภูพัฒน์ ไกรลาศ ร.ร.บ้านน้ำ�เฮี้ย เพชรบูรณ์ อ.วรพล อุทัยรัตน์ ร.ร.บ้านน้ำ�เฮี้ย เพชรบูรณ์ อ.สุภาวดี ไกรลาศ ร.ร.บ้านน้ำ�เฮี้ย เพชรบูรณ์รางวัลที่ 4 อ.ปุณณัตถ์ ไกรสรสวัสดิ์ ร.ร.น้ำ�ยืนวิทยา อุบลราชธานี อ.ปาริฉัตร ไกรสรสวัสดิ์ ร.ร.น้ำ�ยืนวิทยา อุบลราชธานี อ.พุธกันยา พรมชาติ ร.ร.น้ำ�ยืนวิทยา อุบลราชธานีรางวัลที่ 5 อ.นฤมล ดวงแสง ร.ร.บ้านโค้งประดู่ ชลบุรี อ.รุ่งฤดี รุจิวงษ์สิริกุล ร.ร.บ้านโค้งประดู่ ชลบุรี อ.หทัยวัลย์ คุ้มภัย ร.ร.บ้านโค้งประดู่ ชลบุรีรางวัลที่ 6 อ.ขวัญเนตร สุธีธร ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐม อ.อรณรินทร์ แก้วกาญจนาวรรณ ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐม อ.อภิชาติ แก้วกาญจนาวรรณ ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 7 อ.จรินทร์ ประภานาวิน ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐม อ.สุดาวรรณ ตะกรุดแก้ว ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐม อ.กนกวรรณ แสงกล้า ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 8 อ.พรกมล บัวมาก ร.ร.วิชัยวิทยา เชียงใหม่ อ.ชาคริยา ภูมิมะภูติ ร.ร.วิชัยวิทยา เชียงใหม่ อ.ยุพาภรณ์ วิชัยศรี ร.ร.วิชัยวิทยา เชียงใหม่รางวัลที่ 9 อ.จารุณี ตาปัน ร.ร.บ้านเนินใหม่ นครสวรรค์ อ.ปิยะนุช เขม้นเขตการณ์ ร.ร.บ้านเนินใหม่ นครสวรรค์ อ.วันทนา สง่าเนตร ร.ร.บ้านเนินใหม่ นครสวรรค์รางวัลที่ 10 อ.กิตติคุณ กมลรัตน์ ร.ร.บ้านกลาง เลย อ.เบญจวรรณ กมลรัตน์ ร.ร.บ้านกลาง เลย อ.กนิษฐา ยศปัญญา ร.ร.บ้านกลาง เลยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศ ร.ร.วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศ ร.ร.วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการระดับประถมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศ ร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐมระดับประถมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศ ร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม ประเภทบุคคลระดับนักเรียนทหาร-ตำ�รวจรางวัลชนะเลิศ นรต.หญิงขวัญนุช กองเจริญ ร.ร.นายร้อยตำ�รวจ นครปฐมรางวัลที่ 2 นรต.อมรเทพ ใหม่มา ร.ร.นายร้อยตำ�รวจ นครปฐมรางวัลที่ 3 นรต.ภิญโญ มีเปี่ยม ร.ร.นายร้อยตำ�รวจ นครปฐมรางวัลที่ 4 นรต.วันเฉลิม เมืองพรม ร.ร.นายร้อยตำ�รวจ นครปฐมรางวัลที่ 5 นรอ.สิริภพ ศิลปวิโรจน์ ร.ร.นายเรืออากาศ กทม.รางวัลที่ 6 นรต.พัฒน์ คล้ายวัฒนะ ร.ร.นายร้อยตำ�รวจ นครปฐมรางวัลที่ 7 นรต.หญิงกัลย์สุดา จุลประเสริฐ ร.ร.นายร้อยตำ�รวจ นครปฐมรางวัลที่ 8 นรต.ณัฎฐวุฒิ คงคชวัน ร.ร.นายร้อยตำ�รวจ นครปฐมรางวัลที่ 9 นนร.ชนชาติ อนุวัตรยรรยง ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ รางวัลที่ 10 นนร.นเรศ เชื้อมอญ ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายกประเภทบุคคลระดับอุดมศึกษารางวัลชนะเลิศ น.ส.พร้อมทรัพย์ ดวงมณี ม.ราชภัฏอุดรธานี อุดรธานีรางวัลที่ 2 นายพิตรพิบูล ข่ายสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.รางวัลที่ 3 น.ส.ภาวิณี ลิมปิศิริสันต์ ม.มหิดล กทม.รางวัลที่ 4 นายสุจินดา โพธิ์น้อย ม.ราชภัฏนครปฐม นครปฐมรางวัลที่ 5 นายอนันต์ กิจสคม ม.บูรพา ชลบุรีรางวัลที่ 6 น.ส.วิชชุดา ลั่นทมเหลือง ม.ราชภัฏอุดรธานี อุดรธานีรางวัลที่ 7 น.ส.กานต์สุดา แก้วมีสี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กทม.รางวัลที่ 8 นายธนภัทร คชฉวีวงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.รางวัลที่ 9 น.ส.กัญญาภัค สาสงเคราะห์ ม.ศิลปากร ว.พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐมรางวัลที่ 10 นายภานุเดช สุภาผล ม.บูรพา ชลบุรี นายชวสิต บุญยศักดิ์เสรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6รางวัลชนะเลิศ นายนพณัฐ แก้วเกตุ ร.ร.สิงห์สมุทร ชลบุรีรางวัลที่ 2 น.ส.พรนภา ปิตาทาสา ร.ร.อุดรพิทยานุกูล อุดรธานีรางวัลที่ 3 น.ส.อารยา สิงหะวรรณ ร.ร.วัดทรงธรรม สมุทรปราการรางวัลที่ 4 น.ส.ภวิศรา จันทร์สุข ร.ร.วัดทรงธรรม สมุทรปราการรางวัลที่ 5 น.ส.นันชลี โพธิ์สุวรรณ ร.ร.วัดทรงธรรม สมุทรปราการรางวัลที่ 6 นายมนตรี ประริตะวา ร.ร.นาข่าวิทยาคม มหาสารคามรางวัลที่ 7 นายกัญจน์ กาญจนพันธ์ ร.ร.ตะวันชัยวิทยา นครราชสีมารางวัลที่ 8 นายเกรียงไกร ผาระนัด ร.ร.น้ำ�สวยวิทยา หนองคายรางวัลที่ 9 น.ส.ชุติมา จงรุ่งเรืองไสว ร.ร.วัดทรงธรรม สมุทรปราการรางวัลที่ 10 น.ส.กรกนก วุฒิมานพ ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราชระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ช่อพกา ดวงมณี ร.ร.โคกคอนวิทยาคม หนองคายรางวัลที่ 2 ด.ญ.ศศินา แสนเจ๊ก ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์ บุรีรัมย์รางวัลที่ 3 ด.ช.พัชรวี เกษตรสินธุ์ ร.ร.วัดทรงธรรม สมุทรปราการรางวัลที่ 4 ด.ช.อธิวัฒน์ โคตรชมภู ร.ร.โคกคอนวิทยาคม หนองคายรางวัลที่ 5 ด.ญ.นับวรรณ แป้นเจริญ ร.ร.วัดทรงธรรม สมุทรปราการรางวัลที่ 6 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ถิ่นจวงจันทร์ ร.ร.มัธยมฐานบินกำ�แพงแสน นครปฐมรางวัลที่ 7 ด.ญ.ณัฐฐิณี จิ๋วนุช ร.ร.สร้างนกทาวิทยาคม อำ�นาจเจริญรางวัลที่ 8 ด.ช.พงศกร เพ็ชรรัตน์ ร.ร.แหลมราษฎร์บำ�รุง นครศรีธรรมราชรางวัลที่ 9 ด.ญ.อัจฉรา ฐานะสิทธิพัฒน์ ร.ร.วัดทรงธรรม สมุทรปราการรางวัลที่ 10 ด.ช.อธิคม วาณิชย์กุล ร.ร.มัธยมปัญญารัตน์ กทม.ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.สริตา โยกุล ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 2 ด.ญ.พิชชากร ไหวฉลาด ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 3 ด.ญ.นันทิชา กิติศักดิ์ไชยกุล ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 4 ด.ญ.สิริกร พิกุลแก้ว ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 5 ด.ญ.พิมพ์ตะวัน ทิวากร ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 6 ด.ญ.ชลิดา สิริวัฒนชัย ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 7 ด.ญ.ภัทรลดา เหล่าเจริญวงศ์ ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 8 ด.ช.ธนวิชญ์ ว่องนิยมเกษตร ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 9 ด.ช.พรพิพัฒน์ กิตติสุภาพ ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 10 ด.ญ.พัทธนันท์ บงกลมาศ ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.หทัยภัทร อิสริยอนันต์ ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 2 ด.ญ.ภัททิยา คงช่วย ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 3 ด.ญ.ชนกพร บุญขจาย ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 4 ด.ญ.กัญจนากร ชาวไร่นาค ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 5 ด.ญ.รัตนาภรณ์ จงเพิ่มวัฒนะผล ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 6 ด.ช.ปัณช์ ปัญญานิรันดร์ ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 7 ด.ช.นันท์มนัส ชูยัง ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 8 ด.ช.อิทฐิวัฒน์ จงประดิษฐ์ ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 9 ด.ญ.กาญจนาภรณ์ สวนอินทร์ ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 10 ด.ช.อดุลวิทย์ อรุณสิงครัตน์ ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครปฐมรางวัลที่ 10 ด.ช.ณภัทร พยัคฆ์มีธรรม ร.ร.ดิษลี สมุทรปราการผลสอบระดับประเทศหน้า 1
  3. 3. The Path of Progress Peace Education Project # 31กรุงเทพมหานครรางวัลชนะเลิศ อ.ฤทัยรัตน์ กล่อมสุข ร.ร.วัดช่องนนทรี อ.ปาจารีย์ เพิ่มเพียร ร.ร.วัดช่องนนทรี อ.นิอร พอนเบ้า ร.ร.วัดช่องนนทรี รางวัลที่ 2 อ.วรบูรณ์ วรรณพิมพ์ ร.ร.ราชวินิต มัธยม อ.กนกนันท์ ไชยสุกมาร ร.ร.ราชวินิต มัธยม อ.พาขวัญ ฤทธิมโนมัย ร.ร.ราชวินิต มัธยม รางวัลที่ 3 อ.ธัญญธร ปุณะตุง ร.ร.ราชบพิธ อ.วันฤดี ดอกม่วง ร.ร.ราชบพิธ อ.ธัญชนก ไชยโคตร ร.ร.ราชบพิธ อ.พรมพัชรินทร์ บุญพันธ์ ร.ร.วัดท่าข้าม อ.มยุรี ทองบ้านเกาะ ร.ร.วัดท่าข้าม อ.จุฑาทิพ ด่านไพบูลย์ผล ร.ร.วัดท่าข้าม กระบี่รางวัลชนะเลิศ อ.ยินดี พรหมบุตร ร.ร.อ่าวลึก อ.เครือวรรณ พงษ์ประวัติ ร.ร.อ่าวลึก อ.เรือนเพชร เต็กลี่ ร.ร.อ่าวลึก รางวัลที่ 2 อ.ธนัชญา ภาชนะทอง ร.ร.บ้านกอตง อ.สุภาพร พรหมคณะ ร.ร.บ้านกอตง อ.ญาณิศา รังสิวิวัฒน์ ร.ร.บ้านกอตง รางวัลที่ 3 อ.สุภาณี รักษาพันธุ์ ร.ร.บ้านบางเหรียง อ.นิรมล ทองปรุง ร.ร.บ้านบางเหรียง อ.ชุติมา คล้ายบุตร ร.ร.บ้านบางเหรียง กาญจนบุรีรางวัลชนะเลิศ อ.บุญนำ� สิมมาโคตร ร.ร.วัดเบญพาด อ.แสงเดือน ศรีธร ร.ร.วัดเบญพาด อ.คะนึง ลัดดากูล ร.ร.วัดเบญพาด รางวัลที่ 2 อ.บุญนาค เมฆจินดา ร.ร.วัดเบญพาด อ.กัญญา ชมละม้าย ร.ร.วัดเบญพาด อ.จุฑามาศ วันทา ร.ร.วัดเบญพาด รางวัลที่ 3 อ.บุญเกื้อ นฤเบศไกรสีห์ ร.ร.บ้านทุ่งประทุน อ.ศรีบังอร จันดา ร.ร.บ้านทุ่งประทุน อ.ธานี เชี่ยนมั่น ร.ร.บ้านทุ่งประทุน กาฬสินธุ์รางวัลชนะเลิศ อ.นิกสันต์ คลังแสง ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) อ.ฉวีวรรณ มาตย์ภูมิ ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) อ.กุสุมา โรจนกร ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) รางวัลที่ 2 อ.เรียบเรียง อุทรักษ์ ร.ร.โนนคำ�วิทยา อ.ศราวุธ กุดแถลง ร.ร.โนนคำ�วิทยา อ.วรรณา ศรีหาตา ร.ร.โนนคำ�วิทยา รางวัลที่ 3 อ.ดนตรี ดีมาก ร.ร.สามขาสว่างวิทย์ อ.ปรียา แสบงบาล ร.ร.สามขาสว่างวิทย์ อ.กรรณิการ์ โชติพูล ร.ร.สามขาสว่างวิทย์ กำ�แพงเพชรรางวัลชนะเลิศ อ.เสถียร มัทวรัตน์ ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อ.วิรัตน์ น้อยม่วง ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อ.จันทร์เพ็ญ น้อยม่วง ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ รางวัลที่ 2 อ.กนกรัตน์ คงไทย ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อ.พรชัย เขม้นกิจ ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อ.ฉัตรชัย สุขุม ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ รางวัลที่ 3 อ.นิวัฒน์ เสาแก้ว ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.ประกาศิต อยู่พล ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.สัณชัย ทรงเจริญ ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.อรรศจีย์ วรรณา ร.ร.บ้านหนองแดน อ.มนภรณ์ จาดขำ� ร.ร.บ้านหนองแดน อ.จิราพร พรมจันทร์ ร.ร.บ้านหนองแดน ขอนแก่นรางวัลชนะเลิศ อ.กนิษฐา มะหิงษา ร.ร.บ้านกุดเลา อ.ดวง ธานีกุล ร.ร.บ้านกุดเลา อ.อัปสร กงวงษ์ ร.ร.บ้านกุดเลา รางวัลที่ 2 อ.ประนอม ธรรมพล ร.ร.บ้านกุดเลา อ.นุชนาถ สายปัญญา ร.ร.บ้านกุดเลา อ.วาสนา น้อยสุข ร.ร.บ้านกุดเลา รางวัลที่ 3 อ.แมน บัวใหญ่ ร.ร.บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง อ.สุบงกช บัวใหญ่ ร.ร.บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง อ.วิเชียร ไชยดี ร.ร.บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง จันทบุรีรางวัลชนะเลิศ อ.อภิวัชร์ หาญปราบ ร.ร.มัธยมท่าแคลง อ.วราภรณ์ พึ่งแผ่นดิน ร.ร.มัธยมท่าแคลง อ.ชุติกาญจน์ หาญปราบ ร.ร.มัธยมท่าแคลง รางวัลที่ 2 อ.สิริพันธุ์ มงคลสุข ร.ร.มัธยมท่าแคลง อ.วีระศักดิ์ มงคลสุข ร.ร.มัธยมท่าแคลง อ.ณัฏฐวรรณ ศรีวิจารณ์ ร.ร.มัธยมท่าแคลง รางวัลที่ 3 อ.ปราณี เหล็กศรี ร.ร.ปะตงวิทยา อ.ยาใจ งามสง่า ร.ร.ปะตงวิทยา อ.กิจติพงษ์ อินทร์บำ�รุง ร.ร.ปะตงวิทยา ฉะเชิงเทรารางวัลชนะเลิศ อ.พัชรดา นันทสินธ์ ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อ.แววรัตน์ ครองสกุล ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อ.รัชนีวรรณ วรรณพิรุณ ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) รางวัลที่ 2 อ.ทองพูล โสภารุณ ร.ร.บ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปภัมภ์) อ.วรรณภา วงเวียน ร.ร.บ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปภัมภ์) อ.จักรี อาษาดี ร.ร.บ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปภัมภ์) รางวัลที่ 3 อ.สุปราณี ทัตสอย ร.ร.บ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปภัมภ์) อ.สุดาวัลย์ แซ่เตียว ร.ร.บ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปภัมภ์) อ.เตือนทิวา ด่านตรวจสัตว์ ร.ร.บ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปภัมภ์) ชลบุรีรางวัลชนะเลิศ อ.นฤมล ดวงแสง ร.ร.บ้านโค้งประดู่ อ.รุ่งฤดี รุจิวงษ์สิริกุล ร.ร.บ้านโค้งประดู่ อ.หทัยวัลย์ คุ้มภัย ร.ร.บ้านโค้งประดู่ รางวัลที่ 2 อ.ธนภัทร คงนาคา ร.ร.ชุมชนบ้านหัวกุญแจ อ.กมลวรรณ คงนาคา ร.ร.ชุมชนบ้านหัวกุญแจ อ.พิศเพลิน คงนาคา ร.ร.ชุมชนบ้านหัวกุญแจ อ.สมพงษ์ หุ่นสะดี ร.ร.สิงห์สมุทร อ.จิราพร ปานอำ�พันธ์ ร.ร.สิงห์สมุทร อ.วัชรินทร์ เอี่ยมศิริ ร.ร.สิงห์สมุทร ชัยภูมิรางวัลชนะเลิศ อ.มิรินทร์ ชูสกุล ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว อ.วราเมธ ชูสกุล ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว อ.โสภา ต่อติด ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว รางวัลที่ 2 อ.สุเมธตา งามชัด ร.ร.บ้านหนองมะเขือหนองตานา อ.ศศิธร มาโนนทอง ร.ร.บ้านหนองมะเขือหนองตานา อ.วิโรจน์ สิทธิโคตร ร.ร.บ้านหนองมะเขือหนองตานา รางวัลที่ 3 อ.มัจฉา พัฒนภูมิชัย ร.ร.บ้านหนองแกหนองโน อ.สันติพงษ์ พัฒนภูมิชัย ร.ร.บ้านหนองแกหนองโน อ.สุกัญญา ชมนาวัง ร.ร.บ้านหนองแกหนองโน ชุมพรรางวัลชนะเลิศ อ.นิยมพร เบ็ญจพันธุ์ ร.ร.บ้านละมุ อ.นฤสรณ์ ปราบจินดา ร.ร.บ้านละมุ อ.สุชญา เพชรน้อย ร.ร.บ้านละมุ รางวัลที่ 2 อ.ชิตาภา กลิ่นละออ ร.ร.บ้านละมุ อ.ชลธิชา แจะซ้าย ร.ร.บ้านละมุ อ.อรนันท์ ทองแดง ร.ร.บ้านละมุ รางวัลที่ 3 อ.ปัญญา อยู่เปี่ยม ร.ร.บ้านหาดส้มแป้น อ.พัชรี นาคบุญ ร.ร.บ้านหาดส้มแป้น อ.มโน คลี่เกษร ร.ร.บ้านหาดส้มแป้น เชียงรายรางวัลชนะเลิศ อ.เฉลิม เงินสม ร.ร.แม่ต๋ำ�วิทยา อ.สุดา นันไชยวงค์ ร.ร.แม่ต๋ำ�วิทยา อ.สาริณี เพชรใจศักดิ์ ร.ร.แม่ต๋ำ�วิทยา รางวัลที่ 2 อ.ยงยุทธ แซ่อึ๊ง ร.ร.บ้านทุ่งอ่าง อ.สนทยา จันทวิมล ร.ร.บ้านทุ่งอ่าง อ.คะนึงนิจ นันทะยม ร.ร.บ้านทุ่งอ่าง รางวัลที่ 3 อ.จิตรา จักรสมศักดิ์ ร.ร.บ้านหวาย อ.วาสนา รัตนจางวาง ร.ร.บ้านหวาย อ.อินทัศน์ ชุมภูสม ร.ร.บ้านหวาย เชียงใหม่รางวัลชนะเลิศ อ.ถิรพัทธ์ พัฒนแหวว ร.ร.พิงครัตน์ อ.กิตติพงษ์ ประจิตร ร.ร.พิงครัตน์ อ.อัจฉราวรรณ สิทธิมงคล ร.ร.พิงครัตน์ รางวัลที่ 2 อ.พรกมล บัวมาก ร.ร.วิชัยวิทยา อ.ชาคริยา ภูมิมะภูติ ร.ร.วิชัยวิทยา อ.ยุพาภรณ์ วิชัยศรี ร.ร.วิชัยวิทยา รางวัลที่ 3 อ.คณาวุฒิ คำ�พินิจ ร.ร.พิงครัตน์ อ.วัชรา ศิรินิรันดร์ ร.ร.พิงครัตน์ อ.สุธิดา บัวลอยลม ร.ร.พิงครัตน์ อ.พัชรินทร์ สุวรรณ ร.ร.พิงครัตน์ อ.พนารัตน์ ชุ่มอินทรจักร์ ร.ร.พิงครัตน์ อ.ชลทิพา ศัทธาชีพ ร.ร.พิงครัตน์ ตรังรางวัลชนะเลิศ อ.อุบล คงสม ร.ร.วัดควนวิเศษ อ.สุจิตรา จริงจิตร ร.ร.วัดควนวิเศษ อ.นาฏพิมล คงเอียด ร.ร.วัดควนวิเศษ รางวัลที่ 2 อ.สุรีย์ แก้วรักษ์ ร.ร.วัดควนวิเศษ อ.นิตยา ศรีทอง ร.ร.วัดควนวิเศษ อ.นิตยา กำ�เนิด ร.ร.วัดควนวิเศษ รางวัลที่ 3 อ.บังอร หนองตรุด ร.ร.วัดควนวิเศษ อ.นันทิพย์ บุญประสานติ์ ร.ร.วัดควนวิเศษ อ.สุลักขณา เกิดผล ร.ร.วัดควนวิเศษ ตราดรางวัลชนะเลิศ อ.อุไร ทองอ่วม ร.ร.บ้านเนินตะบก อ.สมศักดิ์ ทองอ่วม ร.ร.บ้านเนินตะบก อ.ธิคุณ ทองอ่วม ร.ร.บ้านเนินตะบก รางวัลที่ 2 อ.ยุวรี มนต์เนรมิตร ร.ร.บ้านเนินตะบก อ.ศุภวดี มนต์เนรมิตร ร.ร.บ้านเนินตะบก อ.อาคเนย์ สัมมา ร.ร.บ้านเนินตะบก ตากรางวัลชนะเลิศ อ.วัฒนา ทองรัตน์ ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม ส.ต.ท.อุเทน มิ่งก่อ ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม อ.พัชรี แสงทอง ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม รางวัลที่ 2 อ.คณิศรพงศ์ นรินทร์ ร.ร.บ้านหมื่นฤาชัย อ.ชนิกานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง ร.ร.บ้านหมื่นฤาชัย อ.กรณิการ์ ทาวงษ์ ร.ร.บ้านหมื่นฤาชัย รางวัลที่ 3 อ.วีระศักดิ์ วงศ์ทอง ร.ร.ผาผึ้งวิทยาคม อ.พิมพ์พร วงศ์ทอง ร.ร.ผาผึ้งวิทยาคม อ.นวินดา ทองคำ� ร.ร.ผาผึ้งวิทยาคม นครนายกรางวัลชนะเลิศ อ.สมคิด จันขุนทศ ร.ร.วัดโบสถ์เจริญธรรม อ.ปราณี วาดเขียน ร.ร.วัดโบสถ์เจริญธรรม อ.ฐาปนีย์ จำ�ปา ร.ร.วัดโบสถ์เจริญธรรม นครปฐมรางวัลชนะเลิศ อ.ขวัญเนตร สุธีธร ร.ร.อนุบาลสุธีธร อ.อรณรินทร์ แก้วกาญจนาวรรณ ร.ร.อนุบาลสุธีธร อ.อภิชาติ แก้วกาญจนาวรรณ ร.ร.อนุบาลสุธีธร รางวัลที่ 2 อ.จรินทร์ ประภานาวิน ร.ร.อนุบาลสุธีธร อ.สุดาวรรณ ตะกรุดแก้ว ร.ร.อนุบาลสุธีธร อ.กนกวรรณ แสงกล้า ร.ร.อนุบาลสุธีธร รางวัลที่ 3 อ.สมพร อินบัว ร.ร.อนุบาลสุธีธร อ.นิศารัตน์ เลี้ยงอำ�นวย ร.ร.อนุบาลสุธีธร อ.ทัตชญา วงศ์สานุภา ร.ร.อนุบาลสุธีธร นครพนมรางวัลชนะเลิศ อ.บังอร กุมผัน ร.ร.วังกระแสวิทยาคม อ.ขวัญฤทัย สมอุดม ร.ร.วังกระแสวิทยาคม อ.เชี่ยวชาญ ภาระวงค์ ร.ร.วังกระแสวิทยาคม รางวัลที่ 2 อ.ฉัตรชัย จันทะลัย ร.ร.วังกระแสวิทยาคม อ.ศิริ บุญกิจ ร.ร.วังกระแสวิทยาคม อ.เกษม วงค์คำ� ร.ร.วังกระแสวิทยาคม รางวัลที่ 3 อ.บรรจง คำ�เกษ ร.ร.บ้านดอนสมอ อ.ดรุณ อนงค์ไชย ร.ร.บ้านดอนสมอ อ.สุรศักดิ์ แสนศิลป์ ร.ร.บ้านดอนสมอ นครราชสีมารางวัลชนะเลิศ อ.ผ่องศรี ปราณีตพลกรัง ร.ร.บ้านวังโป่ง อ.สมทรง น้อยเจริญ ร.ร.บ้านวังโป่ง อ.บุปผา บริการโกศล ร.ร.บ้านวังโป่ง รางวัลที่ 2 ดร.จิตรา พีชะพัฒน์ ร.ร.ตะวันชัยวิทยา อ.วิไลลักษณ์ ยอดทอง ร.ร.ตะวันชัยวิทยา อ.โกวิทย์ รอดจันทร์ ร.ร.ตะวันชัยวิทยา รางวัลที่ 3 อ.สังคม จันทร์ศรีรัตน์ ร.ร.บ้านศาลเจ้าพ่อ อ.อิศรินทร์ จันทร์ศรีรัตน์ ร.ร.บ้านศาลเจ้าพ่อ อ.กัลยา อำ�ภะวา ร.ร.บ้านศาลเจ้าพ่อ นครศรีธรรมราชรางวัลชนะเลิศ อ.สุชัย สมเหมาะ ร.ร.วัดประดิษฐาราม อ.พิชิต มีอำ�นาจ ร.ร.วัดประดิษฐาราม อ.พรพิพัฒน์ มีอำ�นาจ ร.ร.วัดประดิษฐาราม รางวัลที่ 2 อ.ส่อง พรหมแก้ว ร.ร.วัดท้ายโนต อ.แก้วกมล ยิ้มมุก ร.ร.วัดท้ายโนต อ.โกวิทย์ กรรชนะกาญจน์ ร.ร.วัดท้ายโนต รางวัลที่ 3 อ.ลลิตา สยังกูล ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง อ.นงนุช ดุษฎังค์ ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง อ.ตรีชฎา จันทร์ทอง ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง นครสวรรค์รางวัลชนะเลิศ อ.จารุณี ตาปัน ร.ร.บ้านเนินใหม่ อ.ปิยะนุช เขม้นเขตการณ์ ร.ร.บ้านเนินใหม่ อ.วันทนา สง่าเนตร ร.ร.บ้านเนินใหม่ รางวัลที่ 2 อ.จุฑารัตน์ สว่างซัย ว.พยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ ดร.ชุลีพร ปิยสุทธิ์ ว.พยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ อ.ศิริพร แก้วกุลพัฒน์ ว.พยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ ผลสอบระดับจังหวัด (ครู-อาจารย์) หน้า 2 (ก-น)
  4. 4. ประกาศผลสอบ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 31รางวัลที่ 3 อ.พัชรินทร์ ลอยเฆม ร.ร.บ้านหนองแฟบ อ.วินิจ นุ่มดี ร.ร.บ้านหนองแฟบ อ.เจริญ กางกรณ์ ร.ร.บ้านหนองแฟบ นนทบุรีรางวัลชนะเลิศ พล.ร.ต.หญิงพรทิพย์ รุ่งกรุด ร.ร.กลุ่มแสงตะวัน น.อ.สมนึก เปรมปราโมทย์ ร.ร.กลุ่มแสงตะวัน อ.พิมใจ รุ่งกรุด ร.ร.กลุ่มแสงตะวัน รางวัลที่ 2 น.ส.สุนันทา อร่ามเรือง ร.ร.เต็มรักศึกษา อ.สุธาสินี หนูเข็ม ร.ร.เต็มรักศึกษา อ.นิยม แก้วยิ่งยง ร.ร.เต็มรักศึกษา รางวัลที่ 3 อ.ผดุงสุข ม่วงเงิน ร.ร.เต็มรักศึกษา อ.ประพจน์ แสบงบาล ร.ร.เต็มรักศึกษา อ.ชุติวรรณ นันทพรพงษ์ ร.ร.เต็มรักศึกษา นราธิวาสรางวัลชนะเลิศ อ.สมพร ศรีวัง ร.ร.บ้านสุไหงโก-ลก อ.ใจรัตน์ พรหมรักษ์ ร.ร.บ้านสุไหงโก-ลก อ.ใจแก้ว พรหมรักษ์ ร.ร.บ้านสุไหงโก-ลก น่านรางวัลชนะเลิศ อ.เจริญ อุตมีมั่ง ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อ.รัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อ.กฤษพล กันยะมี ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รางวัลที่ 2 อ.วาสนา อ่อนแก้ว ร.ร.บ้านหลวง อ.เกรียงเดช ดีปินตา ร.ร.บ้านหลวง อ.กัลยาวรรณ มีแสง ร.ร.บ้านหลวง รางวัลที่ 3 อ.อรัญญา อุปถัมภ์ ร.ร.ชุมชนบ้านหลวง อ.รัชนี สมยศ ร.ร.ชุมชนบ้านหลวง อ.วิสา อุตเสน ร.ร.ชุมชนบ้านหลวง บึงกาฬรางวัลชนะเลิศ อ.ลิขิต อุ่นคำ� ร.ร.บ้านนาคำ� อ.ดลนภัส อุ่นคำ� ร.ร.บ้านนาคำ� อ.วิทยา บุรีเพีย ร.ร.บ้านนาคำ� รางวัลที่ 2 อ.สุพรรณนิการ์ จำ�ปาชัย ร.ร.ภูทอกวิทยา อ.วิริยา ดวงดูสัน ร.ร.ภูทอกวิทยา อ.ชลธิชา มัสยามาตย์ ร.ร.ภูทอกวิทยา รางวัลที่ 3 อ.บุญศรี อินนะระ ร.ร.เซกา อ.เปรมจิตร ระพาเพท ร.ร.เซกา อ.วัชระ บุรีมาศ ร.ร.เซกา อ.บุญทวี สาลี ร.ร.บ้านไร่สุขสันต์ อ.ธวัช ชมภูพื้น ร.ร.บ้านไร่สุขสันต์ อ.วิทยา พรมสาขา ณ สกลนคร ร.ร.บ้านไร่สุขสันต์ บุรีรัมย์รางวัลชนะเลิศ อ.ทรงชัย สุบุญมี ร.ร.วัดบ้านปะเคียบ อ.อนุวรรตน์ ศรีษาคำ� ร.ร.วัดบ้านปะเคียบ อ.ชลธิชา บุญครอบ ร.ร.วัดบ้านปะเคียบ รางวัลที่ 2 อ.ธงชัย สนหอม ร.ร.บ้านร่อนทอง อ.สมปอง สนหอม ร.ร.บ้านร่อนทอง อ.สุพรรณี สนหอม ร.ร.บ้านร่อนทอง อ.ชบาไพร ตราชู ร.ร.บ้านโคกขมิ้น นสศศินันท์ จรรยา ร.ร.บ้านโคกขมิ้น อ.วิชชุอร ดาศรี ร.ร.บ้านโคกขมิ้น ปทุมธานีรางวัลชนะเลิศ อ.สมศรี จันทร์ไพศรี ร.ร.กลางคลองสิบ อ.นงค์คราญ อรรถานิธิ ร.ร.กลางคลองสิบ อ.ศยานิศษ์ เอหิตานันท์ ร.ร.กลางคลองสิบ รางวัลที่ 2 อ.ณัฐพงษ์ ดู่ขึ่ง ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา อ.พัชรินทร์ ปะถะมา ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา อ.จรรยา ปิ่นเกตุ ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา รางวัลที่ 3 อ.จีรพันธ์ จันทหาร ม.ธรรมศาสตร์ อ.ปรัชญา ศรีตระกูล ม.ธรรมศาสตร์ อ.สุดฤทธิ์ เชื้อประเสริฐ ม.ธรรมศาสตร์ ประจวบคีรีขันธ์รางวัลชนะเลิศ อ.เสียน เทศแย้ม ร.ร.บ้านคลองลอย อ.กันต์กมล เสาร์ม่วง ร.ร.บ้านคลองลอย อ.เกศวรีย์ เรือนสุวรรณ์ ร.ร.บ้านคลองลอย รางวัลที่ 2 อ.พัชรี นามศรี ร.ร.บ้านคลองลอย อ.กระแส เทียนภู่ ร.ร.บ้านคลองลอย อ.จรูญ เคหา ร.ร.บ้านคลองลอย รางวัลที่ 3 อ.จิตติมา ร่วมชาติ ร.ร.บ้านเขาแดง อ.นงนุช ภูทองวัน ร.ร.บ้านเขาแดง อ.เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ ร.ร.บ้านเขาแดง ปราจีนบุรีรางวัลชนะเลิศ อ.พรทิพย์ พันธุ์เจริญ ร.ร.กบินทร์ราษฎรอำ�รุง อ.จตุพร ภิญโญ ร.ร.กบินทร์ราษฎรอำ�รุง อ.เกตุแก้ว สิงหธนานนท์ ร.ร.กบินทร์ราษฎรอำ�รุง รางวัลที่ 2 อ.บุญเยื้อน ขันแข็ง ร.ร.กบินทร์ราษฎรอำ�รุง อ.วิระธร แก่นทองเจริญ ร.ร.กบินทร์ราษฎรอำ�รุง อ.ชมภู ฉันทวี ร.ร.กบินทร์ราษฎรอำ�รุง พะเยารางวัลชนะเลิศ อ.อาเขต สุคันธมาลา ร.ร.บ้านปางงุ้น อ.รมัณย์ญา ปัญญา ร.ร.บ้านปางงุ้น น.ส.อารีรัตน์ เป็งรักษา ร.ร.บ้านปางงุ้น อ.จำ�นงค์ จันแปงเงิน ร.ร.อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) อ.เพทาย ศรีจันทร์ ร.ร.อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) อ.สายหยุด ศรีจันทร์ ร.ร.อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) รางวัลที่ 3 อ.กิจจา จาวรรณกาศ ร.ร.บ้านปางงุ้น อ.ชายิกา พรมเสน ร.ร.บ้านปางงุ้น อ.สุรีย์ คำ�มี ร.ร.บ้านปางงุ้น พังงารางวัลชนะเลิศ อ.อาทิกา เพชรทับ ร.ร.ทุ่งโพธิ์วิทยา อ.สุชาดา มากดำ� ร.ร.ทุ่งโพธิ์วิทยา พัทลุงรางวัลชนะเลิศ อ.บุปผา พิกุล ร.ร.วัดโรจนาราม อ.ไอศูรย์ ทองสั้น ร.ร.วัดโรจนาราม อ.รุ่งทิพย์ รามแก้ว ร.ร.วัดโรจนาราม รางวัลที่ 2 ว่าที่ ร.ต.ธนัญชัย คงมานนท์ ร.ร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อ.วลัย ดำ�คง ร.ร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อ.อุษา จันทร์โสด ร.ร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ รางวัลที่ 3 อ.เจษศักดิ์ มณีรัตนโชติ ร.ร.ปากพะยูนพิทยาคาร อ.นาฏยา ทองหนัก ร.ร.ปากพะยูนพิทยาคาร อ.ขัตติยา หวันหลีหมุด ร.ร.ปากพะยูนพิทยาคาร พิจิตรรางวัลชนะเลิศ อ.อรุณวดี จึงจิรานนท์ ร.ร.ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร อ.พรทิพย์ ผูกคล้าย ร.ร.ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร อ.จันทนา ทับทอง ร.ร.ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร รางวัลที่ 2 อ.ประจวบ ภู่ดี ร.ร.บ้านสุขสำ�ราญ อ.ภัทรภร แสงจำ�ปาธนัช ร.ร.บ้านสุขสำ�ราญ อ.พรรษวุฒิ ธนูทอง ร.ร.บ้านสุขสำ�ราญ รางวัลที่ 3 อ.สัมพันธ์ สุขงาม ร.ร.วัดเนินพยอม อ.กัญชลี คงประดิษฐ์ ร.ร.วัดเนินพยอม อ.จำ�เรียง ฉิมสุข ร.ร.วัดเนินพยอม พิษณุโลกรางวัลชนะเลิศ อ.จุฬาลักษณ์ ธาราวุฒิ ว.เทคนิคพิษณุโลก อ.วีณา พรพ่วง ว.เทคนิคพิษณุโลก อ.กัลยา สุดแดน ว.เทคนิคพิษณุโลก รางวัลที่ 2 อ.วรนุช พรเสนาะ ว.เทคนิคพิษณุโลก อ.เผด็จ พูนไพบูลย์โรจน์ ว.เทคนิคพิษณุโลก ว่าที่ร.ต.ศักดา สุวรรณประเสริฐ ว.เทคนิคพิษณุโลก รางวัลที่ 3 อ.จาตุพัจน์ กงถัน ร.ร.บ้านวังขวัญ อ.ทาริกา โรมินทร์ ร.ร.บ้านวังขวัญ อ.ธิดาวดี รัตนอินทร์ ร.ร.บ้านวังขวัญ เพชรบุรีรางวัลชนะเลิศ อ.ชไมพร ช้างเพรียวงาม ร.ร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) อ.เพชรชมพู เรืองเรื่อ ร.ร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) อ.วิฑูรย์ นิลสอน ร.ร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) รางวัลที่ 2 อ.พัฒน์พรชัย เมฆวิลัย ร.ร.วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) อ.อุษณี เมฆวิลัย ร.ร.วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) อ.สุณีย์ พจน์ศิลป์ ร.ร.วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) เพชรบูรณ์รางวัลชนะเลิศ อ.ภูพัฒน์ ไกรลาศ ร.ร.บ้านน้ำ�เฮี้ย อ.วรพล อุทัยรัตน์ ร.ร.บ้านน้ำ�เฮี้ย อ.สุภาวดี ไกรลาศ ร.ร.บ้านน้ำ�เฮี้ย รางวัลที่ 2 อ.แสนสุริยา รักเสมอ ร.ร.บ้านน้ำ�เฮี้ย อ.พรทิพย์ รักเสมอ ร.ร.บ้านน้ำ�เฮี้ย อ.ประภาแก้ว พาคำ� ร.ร.บ้านน้ำ�เฮี้ย รางวัลที่ 3 อ.สุวรรณา แก้วมนต์ ร.ร.เมืองศรีเทพ อ.ชนากานต์ อินพรมมี ร.ร.เมืองศรีเทพ อ.สุริยันต์ เปี่ยมคลัง ร.ร.เมืองศรีเทพ มหาสารคามรางวัลชนะเลิศ อ.อาณา ทับสีรัก ร.ร.บ้านขามเรียน อ.จันทนา ทับสีรัก ร.ร.บ้านขามเรียน อ.ทัศนีวรรณ เหล่าอรรคะ ร.ร.บ้านขามเรียน รางวัลที่ 2 อ.ประสิทธิ์ ชาญศิริ ร.ร.บ้านขามเรียน อ.บุญมา พงษ์พยัคฆ์ ร.ร.บ้านขามเรียน อ.สมเพชร ขวัญสู่ ร.ร.บ้านขามเรียน รางวัลที่ 3 อ.ไพรัตน์ แก้วฤทธิ์ ร.ร.บ้านขามเรียน อ.สุวภี แก้วฤทธิ์ ร.ร.บ้านขามเรียน อ.ศิวพร พลจารย์ ร.ร.บ้านขามเรียน มุกดาหารรางวัลชนะเลิศ อ.อาทิตย์ ทองรอบ ร.ร.ไตรมิตรวิทยาคม อ.ถาวร ห้วยทราย ร.ร.ไตรมิตรวิทยาคม อ.ณัฐวุฒิ ห้วยทราย ร.ร.ไตรมิตรวิทยาคม รางวัลที่ 2 อ.นัยนา จันทร์พิมพ์ ร.ร.บ้านโคกขามเลียน อ.ธนอนันต์ จันทร์พิมพ์ ร.ร.บ้านโคกขามเลียน อ.จุรีรัตน์ อ้วนพรหมมา ร.ร.บ้านโคกขามเลียน รางวัลที่ 3 อ.ปรัชญา มานะวงค์ ร.ร.บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 อ.สมหมาย คำ�มุงคุณ ร.ร.บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 อ.สุรางค์รัตน์ แสนสุข ร.ร.บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 แม่ฮ่องสอนรางวัลชนะเลิศ อ.ดารารัตน์ ผิวผัน ร.ร.บ้านประตูเมือง อ.กาญจนา กำ�ไลทอง ร.ร.บ้านประตูเมือง อ.ผ่องพรรณ ปกรณ์พงศ์สิริ ร.ร.บ้านประตูเมือง รางวัลที่ 2 อ.พเนตร์ แกล้วกล้า ร.ร.บ้านประตูเมือง อ.อชิรญาณ์ แส่งติ๊บ ร.ร.บ้านประตูเมือง อ.กณกนก จองเฮือน ร.ร.บ้านประตูเมือง รางวัลที่ 3 อ.รุ่งทิพย์ สุยะเหล็ก ร.ร.บ้านแม่อูคอหลวง อ.ชญานิษฐ์ สุตัน ร.ร.บ้านแม่อูคอหลวง อ.ภาณุพงศ์ เภตรา ร.ร.บ้านแม่อูคอหลวง ยโสธรรางวัลชนะเลิศ อ.กิตติพงศ์ เวฬุวนารักษ์ ร.ร.ตระกูลประเทืองวิทยาคม อ.ชวลิต ขันชะลี ร.ร.ตระกูลประเทืองวิทยาคม อ.สังคม ทองนาค ร.ร.ตระกูลประเทืองวิทยาคม รางวัลที่ 2 อ.รัชนี ศรีโชค ร.ร.บ้านนาเวียงคำ�ศิริ อ.ฌัลลิกา บุญอารีย์ ร.ร.บ้านนาเวียงคำ�ศิริ อ.ปวริศา เสียงใส ร.ร.บ้านนาเวียงคำ�ศิริ รางวัลที่ 3 อ.กนกพูน มีแก้ว ร.ร.ตระกูลประเทืองวิทยาคม อ.ศุภิสรา กรแก้ว ร.ร.ตระกูลประเทืองวิทยาคม อ.พลาวุธ สุวรรณรัตน์ ร.ร.ตระกูลประเทืองวิทยาคม ร้อยเอ็ดรางวัลชนะเลิศ อ.วิทูล ทิพประมวล ร.ร.บ้านหนองแวงแห่ อ.ชลพรรณ รีรมย์ ร.ร.บ้านหนองแวงแห่ อ.จิรายุ ศิริเกตุ ร.ร.บ้านหนองแวงแห่ รางวัลที่ 2 อ.ปรานี โพโสภา ร.ร.ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา อ.นัฐยา ภาษี ร.ร.ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา อ.ชนิสรา วงศ์อินตา ร.ร.ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา รางวัลที่ 3 อ.ภาณุพงศ์ ณรงค์ไชย ร.ร.บ้านหนองแวงแห่ อ.บุญทรง ประดิษฐบุญ ร.ร.บ้านหนองแวงแห่ อ.แสงจันทร์ ประดิษฐบุญ ร.ร.บ้านหนองแวงแห่ ระยองรางวัลชนะเลิศ อ.ปุณยนุช มุกดา ร.ร.บ้านเขาช่องลม อ.ปราณี บุญมา ร.ร.บ้านเขาช่องลม อ.รวิวรรณ ฉ่ำ�ตุ๋ย ร.ร.บ้านเขาช่องลม รางวัลที่ 2 อ.นวพร สีขาว ร.ร.บ้านเขาช่องลม อ.สุจินันท์ มีชัย ร.ร.บ้านเขาช่องลม อ.อัฉราวดี ลี้ปราศภัย ร.ร.บ้านเขาช่องลม รางวัลที่ 3 อ.วรวัฒน์ คชเดช ร.ร.บ้านเขาช่องลม อ.สุวรรณา แกนยางหวาย ร.ร.บ้านเขาช่องลม อ.รัชนก วาภพ ร.ร.บ้านเขาช่องลม ราชบุรีรางวัลชนะเลิศ อ.จำ�เรียง ล้ำ�เลิศ ว.อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี อ.อมรรัตน์ เรืองเดช ว.อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี อ.ณัฐพร กลิ่นประทุม ว.อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี รางวัลที่ 2 อ.วลัยพร รัตนบำ�รุง ว.อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี อ.สุกฤตา ฤทธิเกิดละมูล ว.อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี อ.รัตนา รุ่งสมัย ว.อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี รางวัลที่ 3 อ.ประไพศรี สุขชู ร.ร.บ้านกุ่ม อ.สมหมาย มีบำ�รุง ร.ร.บ้านกุ่ม อ.วลัยพร นิยมสุจริต ร.ร.บ้านกุ่ม ผลสอบระดับจังหวัด (ครู-อาจารย์)หน้า 3 (น-ร)
  5. 5. The Path of Progress Peace Education Project # 31ลพบุรีรางวัลชนะเลิศ อ.ยุทธนา สังคเลิศ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี อ.จารุวรรณ นามวงษ์ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี อ.อโณทัย โคตรวงษ์จันทร์ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี รางวัลที่ 2 อ.มัลลิกา ยิ้มพงษ์ ร.ร.ท่าหลวงวิทยาคม อ.ชลธิชา ฉิมมา ร.ร.ท่าหลวงวิทยาคม อ.ชัยณรงค์ รัตนปรีดา ร.ร.ท่าหลวงวิทยาคม รางวัลที่ 3 อ.อุบล จินดาย้อย ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ลพบุรี อ.เกศกัญญา กรดเกล้า ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ลพบุรี อ.ณัฐพล กองทอง ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ลพบุรี ลำ�ปางรางวัลชนะเลิศ อ.วีระ ทองทาบวงศ์ ว.การอาชีพเกาะคา อ.ศรัณดา ทองทาบวงศ์ ว.การอาชีพเกาะคา อ.ทิวา เทพเสนา ว.การอาชีพเกาะคา รางวัลที่ 2 อ.เสาวณีย์ เธียรพิบูลย์ ร.ร.แม่เมาะวิทยา อ.ธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์ ร.ร.แม่เมาะวิทยา อ.กนิษฐา ใจยะทิ ร.ร.แม่เมาะวิทยา รางวัลที่ 3 อ.ณัฐนิชา คำ�ปาละ ว.พยาบาลบรมราชชนนี ลำ�ปาง อ.สุดาวัลย์ สายสืบ ว.พยาบาลบรมราชชนนี ลำ�ปาง อ.จีราภรณ์ โชติพฤกษ์ชูกุล ว.พยาบาลบรมราชชนนี ลำ�ปาง ลำ�พูนรางวัลชนะเลิศ อ.ภาวินี กัณฑาซาว ร.ร.บ้านนาทราย อ.สายสวาท แซ่ตั้ง ร.ร.บ้านนาทราย อ.พรรณี วรรณสุวงศ์ ร.ร.บ้านนาทราย รางวัลที่ 2 อ.สุจิโรตถ์ ฟองวาริน ร.ร.บ้านโฮ่งวิทยา อ.ทิพย์ภาพร วงศ์หอมนาน ร.ร.บ้านโฮ่งวิทยา อ.อังคณา ทุนอินทร์ ร.ร.บ้านโฮ่งวิทยา รางวัลที่ 3 อ.เสรี ยาอุตม์ ร.ร.บ้านห้วยหญ้าไซ อ.จีรันดา พงษ์วัน ร.ร.บ้านห้วยหญ้าไซ ว่าที่ร.ต หญิงวันทนีย์ ปุ๊ดภาษี ร.ร.บ้านห้วยหญ้าไซ เลยรางวัลชนะเลิศ อ.กิตติคุณ กมลรัตน์ ร.ร.บ้านกลาง อ.เบญจวรรณ กมลรัตน์ ร.ร.บ้านกลาง อ.กนิษฐา ยศปัญญา ร.ร.บ้านกลาง รางวัลที่ 2 อ.นิกร สุตบุญมา ร.ร.บ้านซำ�พร้าว อ.พรรษพนิต ชาติอาษา ร.ร.บ้านซำ�พร้าว อ.ณฐมล ศรีหนารถ ร.ร.บ้านซำ�พร้าว รางวัลที่ 3 อ.พิฆเนศ พาคำ� ร.ร.บ้านศาลาน้อย อ.ศิริบุญ เลิศหล้า ร.ร.บ้านศาลาน้อย อ.ศรีสุดา พาคำ� ร.ร.บ้านศาลาน้อย ศรีสะเกษรางวัลชนะเลิศ อ.กัลยรัตน์ รัตพันธ์ ร.ร.กระแชงวิทยา อ.พิศมัย แร่เพชร ร.ร.กระแชงวิทยา อ.สุวรรณา หรสิทธิ์ ร.ร.กระแชงวิทยา รางวัลที่ 2 อ.สุภิญญา นนทะวงษ์ ร.ร.สระกำ�แพงวิทยาคม อ.นิธินาถ เรืองนาม ร.ร.สระกำ�แพงวิทยาคม อ.จำ�เนียร สมคะเนย์ ร.ร.สระกำ�แพงวิทยาคม รางวัลที่ 3 อ.ทองกร สิทธิศร ร.ร.โนนกระสังวิทยาคม อ.นิตยา สิทธิศร ร.ร.โนนกระสังวิทยาคม อ.สุนีย์ ดอนเหลือม ร.ร.โนนกระสังวิทยาคม สกลนครรางวัลชนะเลิศ อ.อนุชิต วงศ์กระจ่าง ร.ร.บ้านดอนชัยวิทยา อ.ณัฐณิชา สมฤาแสง ร.ร.บ้านดอนชัยวิทยา อ.ขจรเกียรติ สยามา ร.ร.บ้านดอนชัยวิทยา รางวัลที่ 2 อ.ศราวุธ บุตรดา ร.ร.บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ อ.กาญจนา คำ�อ้วน ร.ร.บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ อ.กิ่งชบา ศรีทวนฐาน ร.ร.บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ รางวัลที่ 3 อ.จิราภรณ์ อุปพงษ์ ร.ร.บ้านโพนวัฒนาวิทยา น.สนราวดี จันทะนาม ร.ร.บ้านโพนวัฒนาวิทยา อ.ปาริชาติ ชินโณ ร.ร.บ้านโพนวัฒนาวิทยา สงขลารางวัลชนะเลิศ อ.สุดี พายุหิน ร.ร.สามบ่อวิทยา อ.จิณณ์ญาดา ชูศิริ ร.ร.สามบ่อวิทยา อ.อุบลรัตน์ ชูศรี ร.ร.สามบ่อวิทยา รางวัลที่ 2 อ.ศรัณย์ สุนทรสิงห์ ร.ร.สามบ่อวิทยา อ.ฉันทนา สังข์น้อย ร.ร.สามบ่อวิทยา อ.ศิริพร ธรรมชาติ ร.ร.สามบ่อวิทยา รางวัลที่ 3 อ.สวัสดิ์ อาษาสุจริต ร.ร.วัดพังตรี อ.ปัญญา สุขโข ร.ร.วัดพังตรี อ.ลัดดาวัลย์ สุวรรณชาติ ร.ร.วัดพังตรี อ.กมัยธร จันทวงศ์ ร.ร.วัดคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา) อ.วิลาวัณย์ แก้วทอง ร.ร.วัดคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา) อ.ปาริชาติ จันทร์นวล ร.ร.วัดคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา) สตูลรางวัลชนะเลิศ อ.อวยพร จิตประพันธ์ ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6 อ.อรุณรัศมี จิตประพันธ์ ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6 อ.จิราวรรณ วงศ์สีดำ� ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6 รางวัลที่ 2 อ.ผิวพรรณ บัวงาม ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6 อ.สุพิศ แสดงมณี ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6 อ.จรัสศรี สุกแดง ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6 รางวัลที่ 3 อ.วีระศักดิ์ ศิริวัฒนานนท์ ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6 อ.นันทพร ดำ�อำ�ไพ ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6 อ.ภัชรีย์ มากมี ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6 สมุทรปราการรางวัลชนะเลิศ อ.เกียรติศักดิ์ เลาลาด ร.ร.วัดชมนิมิตร อ.อัญชุลี ฉัตรพุก ร.ร.วัดชมนิมิตร อ.สหภพ ฝาดแสนศรี ร.ร.วัดชมนิมิตร รางวัลที่ 2 อ.มนัส รื่นเริง ร.ร.วัดราษฎร์บูรณะ อ.พฤกษา รื่นเริง ร.ร.วัดราษฎร์บูรณะ อ.ถนอมจิตต์ รื่นเริง ร.ร.วัดราษฎร์บูรณะ รางวัลที่ 3 อ.อุทัย แสงดี ร.ร.คลองกระแชงเตย อ.อาทรศักดิ์ มังคละศิริ ร.ร.คลองกระแชงเตย อ.ถาวร จันทะคูณ ร.ร.คลองกระแชงเตย สมุทรสงครามรางวัลชนะเลิศ อ.สมชาย พงษ์สวัสดิ์ ร.ร.อนุบาลวัดเกาะใหญ่ อ.จุฑารัตน์ พงษ์สวัสดิ์ ร.ร.อนุบาลวัดเกาะใหญ่ อ.ณัฏฐนันท์ ชำ�นาญรักษ์ ร.ร.อนุบาลวัดเกาะใหญ่ รางวัลที่ 2 อ.ไพเราะ ทรัพย์สำ�ราญ ร.ร.ดรุณานุเคราะห์ อ.สุดาวัลย์ โลกวิทย์ ร.ร.ดรุณานุเคราะห์ อ.สุภัค จันทร์เสมา ร.ร.ดรุณานุเคราะห์ รางวัลที่ 3 อ.ภัทรานิษฐ์ บุญแก้ว ร.ร.บ้านตะวันจาก อ.ดวงใจ อินทโชติ ร.ร.บ้านตะวันจาก อ.เจริญขวัญ เขตไพบูลย์ ร.ร.บ้านตะวันจาก สมุทรสาครรางวัลชนะเลิศ อ.ชัชฎา หวานชะเอม ร.ร.วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) อ.กมลรัตน์ จันทร์ผล ร.ร.วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) อ.นัยน์ปพร พญาชน ร.ร.วัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สระแก้วรางวัลชนะเลิศ อ.ธนิษฐา วัฒนาพรไพศาล ร.ร.อรัญประเทศ อ.ยุคุนธร ทองเจริญ ร.ร.อรัญประเทศ อ.สุนทร ประชารุง ร.ร.อรัญประเทศ รางวัลที่ 2 อ.ไพรวรรณ ประดิษฐโภคา ร.ร.บ้านเขามะกา อ.บุญทิม แนวสุข ร.ร.บ้านเขามะกา อ.อำ�พันธ์ มุ่งจงรักษ์ ร.ร.บ้านเขามะกา รางวัลที่ 3 อ.มณีวรรณ โวงประโคน ร.ร.อรัญประเทศ อ.พัชรินทร์ ไชยพุมผา ร.ร.อรัญประเทศ อ.นุชนารถ เจริญผล ร.ร.อรัญประเทศ สระบุรีรางวัลชนะเลิศ อ.จิราพร สิงห์แก้ว ร.ร.วัดกะเหรี่ยงคอม้า อ.สุลาวัลย์ แผงศรี ร.ร.วัดกะเหรี่ยงคอม้า อ.ชลธิชา บังเลา ร.ร.วัดกะเหรี่ยงคอม้า รางวัลที่ 2 อ.ชนม์ณกานต์ ศรีจันทร์ธร ร.ร.วัดกะเหรี่ยงคอม้า อ.พินิจ ทรงเจริญ ร.ร.วัดกะเหรี่ยงคอม้า อ.ณัฏฐ์พัชร์ โล่ห์จินดา ร.ร.วัดกะเหรี่ยงคอม้า รางวัลที่ 3 อ.แสงอรุณ พงษ์เนตร ร.ร.อนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำ�รุง) อ.วนิดา มีโฉม ร.ร.อนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำ�รุง) อ.บำ�รุง สุขแท้ ร.ร.อนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำ�รุง) สุโขทัยรางวัลชนะเลิศ อ.วินัย เรือนก้อน ร.ร.บ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) อ.ยุทธชัย แก้วทอง ร.ร.บ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) อ.ลลิตา แก้วทอง ร.ร.บ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) รางวัลที่ 2 อ.ธูป ทิพวัน ร.ร.บ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) อ.อนงค์ คชนิล ร.ร.บ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) อ.วณีเกียรติ เพิ่มพรม ร.ร.บ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) รางวัลที่ 3 อ.รัชฎา ผิวกำ�พล ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม อ.จามจุรี พรมเพ็ชร ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม อ.ชรินทร์ธร เธียรทิพย์วิบูล ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม สุพรรณบุรีรางวัลชนะเลิศ อ.วิมลจิต อยู่ฤกษ์ ร.ร.วัดเขาพระ อ.ปุณณภา ปิ่นกระจัน ร.ร.วัดเขาพระ อ.ทวีวรรณ ห้อยแดง ร.ร.วัดเขาพระ รางวัลที่ 2 อ.ประยงค์ อิ่มสุดสำ�ราญ ร.ร.วัดสังฆจายเถร อ.คชศุภ สามงามแสน ร.ร.วัดสังฆจายเถร อ.กนกรัศม์ เพ็ชร์พันธุ์ ร.ร.วัดสังฆจายเถร รางวัลที่ 3 อ.เพชรินทร์ จันทร์พูล ร.ร.วัดสังฆจายเถร อ.มณเทียร อิ่มสุดสำ�ราญ ร.ร.วัดสังฆจายเถร อ.เกษร ดอกจำ�ปา ร.ร.วัดสังฆจายเถร สุราษฎร์ธานีรางวัลชนะเลิศ อ.อำ�นวย บุญลี่ ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง อ.อุไร ทองจิตร ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง อ.จินดาพร เรืองรักษ์ ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง รางวัลที่ 2 อ.จุไรพร แสงทอง ร.ร.ประชาอุทิศ อ.สกุลจิต ขวัญกุล ร.ร.ประชาอุทิศ อ.ดอกฟ้า เรืองศรี ร.ร.ประชาอุทิศ รางวัลที่ 3 อ.ปิยะนารถ กลางณรงค์ ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) อ.มณีวรรณ สมพงษ์ ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) อ.วรรณา จินา ร.ร.เทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) สุรินทร์รางวัลชนะเลิศ อ.สนั่น แสงนิล ร.ร.บ้านเบงท่าลาด อ.หนูเล็ก ไกรรักษ์ ร.ร.บ้านเบงท่าลาด อ.ชณิกานต์ ใจดี ร.ร.บ้านเบงท่าลาด รางวัลที่ 2 อ.ประเทือง ใจหาญ ร.ร.บ้านยางเตี้ย อ.ไพรวัลย์ สิงห์ทอง ร.ร.บ้านยางเตี้ย อ.วรรณา สิงห์ทอง ร.ร.บ้านยางเตี้ย รางวัลที่ 3 อ.นิรันดร บุญอาจ ร.ร.เบิดพิทยาสรรค์ อ.จันทร์เพ็ญ อินปัญญา ร.ร.เบิดพิทยาสรรค์ อ.สุมาลี โลนุช ร.ร.เบิดพิทยาสรรค์ หนองคายรางวัลชนะเลิศ อ.ดลนภา แสงพันธ์ตา ร.ร.บ้านท่าคำ�บง อ.พัชรินทร์ อาจหาญ ร.ร.บ้านท่าคำ�บง อ.สุทธิรัก พิณพงษ์ ร.ร.บ้านท่าคำ�บง รางวัลที่ 2 อ.เกษม ศรีปราบหล่ม ร.ร.บ้านว่าน อ.ปวีณา ศรีปราบหล่ม ร.ร.บ้านว่าน อ.พัชรี วันนา ร.ร.บ้านว่าน รางวัลที่ 3 อ.ฟ้าจรัส โพธิจันทร์ ร.ร.บ้านหนองเค็ม อ.ทองปอ บ่อทอง ร.ร.บ้านหนองเค็ม อ.แก้วมณี บ่อทอง ร.ร.บ้านหนองเค็ม หนองบัวลำ�ภูรางวัลชนะเลิศ อ.สากล ไชยคิรินทร์ ร.ร.บ้านหนองกุง ศรีโพธิ์ศรีสมพร อ.เครือวรรณ เค้าโพธิ์ ร.ร.บ้านหนองกุง ศรีโพธิ์ศรีสมพร รางวัลที่ 2 อ.เกริก กุลกั้ง ร.ร.บ้านสำ�ราญสุข อ.สุพร กุลกั้ง ร.ร.บ้านสำ�ราญสุข อ.บุษบา ศรีหาบัว ร.ร.บ้านสำ�ราญสุข รางวัลที่ 3 อ.พิจิตร ภูชมศรี ร.ร.บ้านนาเลิง อ.ประพัฒชัย โพธิ์ตะนิมิตร ร.ร.บ้านนาเลิง อ.สาคร ผางหล้า ร.ร.บ้านนาเลิง อยุธยารางวัลชนะเลิศ อ.จิรเดช หาธะนี ร.ร.วัดธรรมนาวา อ.บุญเริ่ม สุพัฒฑา ร.ร.วัดธรรมนาวา อ.ถวิล สุพัฒฑา ร.ร.วัดธรรมนาวา รางวัลที่ 2 อ.ศิริชัย พูนสุวรรณ ร.ร.วัดศรีประชา อ.นงนุช พูนสุวรรณ ร.ร.วัดศรีประชา อ.วิภา ทองเกษร ร.ร.วัดศรีประชา รางวัลที่ 3 อ.รวมพร ฉัตรเฉลิมกิจ ร.ร.วัดธรรมนาวา อ.สุธัญญา พาชีรัตน์ ร.ร.วัดธรรมนาวา อ.ราตรี ความคุ้นเคย ร.ร.วัดธรรมนาวา อ่างทองรางวัลชนะเลิศ อ.เกศินี สมบุญ ร.ร.วัดทางพระ อ.จินตนา มีใจเย็น ร.ร.วัดทางพระ อ.มาลี ชอบทำ�เด่น ร.ร.วัดทางพระ รางวัลที่ 2 อ.ธีร์ธวัช โพธิ์เจริญ ร.ร.วัดทางพระ อ.วิศิษฐ์ เจริญสันต์ ร.ร.วัดทางพระ อ.สันติชัย เกษมสุข ร.ร.วัดทางพระ รางวัลที่ 3 อ.วันชัย สมบุญ ร.ร.วัดทางพระ อ.วิชา จิตชื่น ร.ร.วัดทางพระ อ.เสถียร พึ่งกัน ร.ร.วัดทางพระ ผลสอบระดับจังหวัด (ครู-อาจารย์) หน้า 4 (ล-อ)

×