Paraloka darsanamulu

3,185 views

Published on

Published in: Sports, Technology
 • Be the first to comment

Paraloka darsanamulu

 1. 1. 1 xmsLRPÌÜÍNRP cRsLRP+©«sª«P§§Ìsv LRP¿RsLiVV»RsLRP¿RsLiVV»RsLRP¿RsLiVV»RsLRP¿RsLiVV»Rs rScnRsv xqsvLscRsLRP zqsLsgºs »Ü‚P§øcRsª«s ª«P§§úcRsßsª«P§§ 1990 ®ªPͧ, 4000 úxms»RsvÌsv úxmsNSaRsNRPVÌsv gSxqQöÌ£s ÖsÈsZLËÍQ¿RsLºs úNRPW}qsƒºs NSNTP©SƒRs.
 2. 2. 2 »»»»»»»»ÜÜÜÜÜÜÜÜÖÖÖÖÖÖÖÖssssssssxxxxxxxxmmmmmmmmssssssssÌÌÌÌÌÌÌÌssssssssvvvvvvvvNNNNNNNNRRRRRRRRPPPPPPPPVVVVVVVV "cRsLRP+©«sª«P§§ÌsvQ' úgRsLscnRsª«P§§©«sNRPV »ÜÖsxmsÌsvNRPV úªS¸RP§ª«sÌszqs©«scRs¬s ©S‚P§ú»RsvÌsv xqsvLscRsLºs zqsLsgºs gSLRPv N¯ÍLjs©«sxmsoöƒRsv Êsx¤s§gS xqsLs»ÜÍztsLsÀs†s¬s. GÌs¸RP§©«sgS @Z©ËÍQNRP A»RQøÌs xqs»SùZ©ËÍQ*xtsßsÌÜÍ LiVWÀs©«Põ úgRsLscnRsª«P§§ xqs¥PP¸RP§xmsƒRsgRPÌscRs¬s ©«sª«P§§ø¿RPv©Sõ©«sv. C gRPvLRPvª«P§LsƒRsÌsª«P§§ÌÜͬs ªSLRPv gS¬s ÌsLsƒRs©«svªSLRPv gS¬s C úgRsLscnRsª«P§§©«sv ¿RscRsvª«so ªSLRPLscRsLRPv xqP*¸RP§ª«P§§gS rScnRsvxqsvLscRsLºs zqsLsgºs gSLjs¬s FPLRPvgRPvÈsNRPV cUs¬sª«sÌ”s @ª«sNSaRsª«P§§©«PõcTs. @¬Põ cRsLRP+©«sª«P§§Ìsv gRPÖsgjs©«s©«sv ¬sÊQ÷LRPZªP§©«s ª«P§©«sxqsv=»ÜÍ©«sv, ‚s©«s¸RP§ª«P§§»ÜÍ©«sv, A¸RP§©«s B»RsLRPvÌs»ÜÍ ª«PãwȔ؃Rsv©«sv. A NSLRPßsª«P§§Û¿QËÍ»Rs C úgRsLscnRsª«P§§©«sNRPV FPNRPV䪫s ÊsÌsª«P§§©«PõcTs. A†dQø¸RP§ @©«svÊnÏsª«sª«P§§Ìs …¸i§§NRPä xqP*Ênت«s®ªP§ÈÓíscTs? A cRsLRP+©«sª«P§§ÌsÌÜÍ ¿RPwÀs©«scTs ¬sÇsª«Pãw? @©«sv úxmsaRPõÌsNRPV ÇsªSÕs¿RPvèÈsNRPV Z©ËÍQ©«sv g¯xmQö »Rs»RP* aSxqsòûÇìsÙƒRs©«sv NS©«sv. @ÈÓís ÇìØ©«sª«P§§ ©SNRPV©«PõcTs NS¬s LiVW ‚sxts¸RP§ª«P§§ÌÜÍ cS¬s¬s Dxms…¸iWgjsLs¿RPvÈsª«sÌ”s úxms…¸iWÇs©«s®ªPͧ‚P§ ¸RP§§LsƒRscRs¬s ©S xmspLRñs©«sª«P§øNRPª«P§§. xmsLjsaRPvcô“RsvZƒs©«s F¢Ìsv xqs¥PP »Rs©«sNRPV gRPÖsgjs©«s g¯xmQö A»Sø©«svÊnÏsª«sª«P§§©«sv gRPwƒRs ‚sª«sLjsLs¿RsNRP…¸iͧ ‚sƒRsÀs |mPÂÈQís©«sv. "Z©ËÍQ©«sv aRsLkjsLRPª«P§§»ÜÍ N¯¬sF¡ÊsƒTs†s©¯Í aRsLkjsLRPª«P§§ ÛÌQËÍNRP N¯¬sF¡ÊsƒTs†s©¯Í ZcËÍQª«so¬sZQNËÍQ »QPÖs¸RP§§©«sv ©SNRPV »QPÖs¸RP§cRsvQ' @l©P©«sv. 2N¯LjsLscnTs12—4. D©«PõcTs D©«PõÈ”sv ©«sª«P§§øÈsNRPLsÂÈQP D»Rsòª«P§ZªP§©«s xms¬s ÛÌQËÍcRsv. C ®ªPÍxqs‚s NSÌsª«P§§ÌÜÍ INRP AcTsªSLRPª«P§§ rS¸RP§Lsú»Rsª«P§§ zqsª«PãwøQ”s ÌÜÍ C úgRsLscnRsª«P§§ Û¿QË͆s úªS»Rs úxms†s¬s ¿RscTs‚s†s¬s. ¿RscRsvª«so¿RPvLsƒRsgS úxmsxmsLs¿Rsª«P§§©«sNRPV ®ªPͧxmnP§ª«P§§ NRPxmQöÊsƒTs©«sÈ”sv©«sv, @cTs N¯Ls¿Pª«P§§ N¯Ls¿Pª«P§§gS FP»RsòÊsƒTs©«sÈ”sv©«sv , úNUsûxqsvò …¸i§§NRPä ©«sª«P§øNRPZªP§©«s }qsª«sNRPVÌscS*LS, ¸RP§cnSLRô“szqós†s¬s @¬Põ ‚sxts¸RPãwÌsv ¿RPw¿RPvÈsNRPV ©SNRPV |qPÌs‚s¸RP§ùÊsƒTs©«sÈ”sv©«sv úgRsz¤QsLsÀs†s¬s. BÈ”sv rSª«Pãw©«PùLkjs†s¬s "cRsLRP+©«sª«P§§Q'Ìs©«sv gRPwLjQè ‚sª«sLjsLsxmsÊsƒRsª«sÂÌQP©«s¬s ©S ‚P§ú»RsvÌsv rScnRsvxqsvLscRsLºs zqsLsgºs gSLjsNTP »ÜÍÀs©«scTs. C úgRsLscnRsª«P§LscRsv Z©ËÍQ©«sv ¿RscTs‚s©«s cS¬sgRPwLjQè cnSù¬sLs¿RPv ¿RPvLsƒRsgS ÛÊsÕsÌsv ªSNRPù®ªP§§NRPÈÓs ©S ª«P§©«sxqsv= ©«sNRPV »RsÂÈQís©«sv. C lLPLsƒTsLsÈÓsNTP¬s ¿SÌs xqsLsÊsLscnRs ª«P§§©«PõcRs¬s »RsÌsLsÀs†s¬s. "ZcËÍQª«so¬s LSÇPùª«P§§ ª«s¿RPvè©«svQ' @©«sv @LsaRsª«P§§ ©«sv gRPwLjQè @Z©ËÍQNRPVÌsNRPV @Z©ËÍQNRP @ÕnsúFy¸RP§ª«P§§ÌsvLsƒTs©«s©«sv, @cTs LiVVcTsª«sLRPZQNËÍQ INRP úxmsÛ»QËÍùNRP Lkjs†sgS ª«sÀQè¸RP§§©«PõcRs¬s úxmsÊnÏsvª«so¿PzmQö©«s ÊÁVVÇsÙZªs¸RP§§©«PõcTs. " ZcËÍQª«so¬s LSÇPùª«P§§ g¯xmQö aRsNTPò»ÜÍ ª«s¿RPvèxmsLRPùLs»Rsª«P§§ ‚dP§ÌÜÍ N¯LscRsLRPv ª«P§LRPßsª«P§§©«sv LRPvÀs ¿RPwƒRsLRP¬s ¬saRQè¸RP§ª«P§§gS ¿Pxmsoö¿RPv©Sõ©«svQ'. xmsLjsaRPvcô“RsvZƒs©«s ª«P§»RsòLiVV, ª«PãwLRPvä úªSzqs©«s xqsvªSLRsòÌsÌÜÍ C‚sxts¸RP§ª«P§§ LRPwFyLs»RsLRPª«P§§
 3. 3. 3 F~LscRsv NRPcnRsNRPV ¿SÌs xqsLsÊsLscnRsxmsLRPÀs úªS¸RP§ÊsƒTs¸RP§§©«PõcTs NSÊsÈÓís úxmsÛ»QËÍùNRPª«P§§gS l©P©«svõN¯©«sÊsƒTs©«s ª«P§§gæRPvLRPv bsxtsvùÌs Òs‚s»Rsª«P§§ÌsÌÜÍ l©PLRP®ªPÍLjs©«scRs©«svÈs ¬sLjP*ªScSLsaRsª«P§§, @Lsc¯NRPLRPv …¸iW¥PP©«sv xqsvªSLRsò©«sv úªSzqs©«s úgRsLscnRsNRPLRsò…¸i§ ¸RP§§LslƒP©«sv. ZcËÍQª«so¬s LSÇPùª«P§§ g¯xmQö aRsNTPò»ÜÍ ª«s¿RPvèÈs ¿RPwÀsLjs. @NRPäƒRs ÌÜÍNRPª«P§§©«sv ª«P§LRPvgRPv xmsLRPÀs©«s »QPLRP…¸i§§NRPÈÓs |mQsZãNQP»RsòÊsƒTs©«sÈ”svLslƒP©«sv. @LscRsÖs úxmsÇsÌsv ¬sÇsZªP§©«s úNUsxqsvò …¸i§§NRPä ª«P§z¤Qsª«P§ÌÜÍ aRsLkjsLRPª«P§§©«sv »QPLRPÌsgRPvLsƒRs úxmsNSbsLs¿RPv¿RPvLsƒRsvÈs¸RP§§©«sv, ªSLRPv NRP©«sÊsƒRsvcRsvLRP©«svÈs¸RP§§©«sv ªSLjs aRsÊô“sª«P§§Ìsv ‚s©«sÊsƒRsvcRsvLRP©«svÈs¸RP§§©«sv @LscRsv »QPÌsvxmsÊsƒTs ¸RP§§©«Põ‚s. BÈÓís @©«svÊnÏsª«sª«P§§Ìsv ZcËÍQª«so¬s }qsª«sNRPVÌsNRPV Z©ËÍQÈÓsNTP¬s NRPÌsvgRPvÈsÛÌQËÍcS? rScnRsvxqsvLscRsLºs zqsLsgºs gSLRPv "cRsLRP+©«sª«P§§ÌsvQ' @©«sv xmsoxqsòNRPª«P§§ÌÜÍ ‚sª«sLjsLsÀs©«s‚s @ÈÓís @©«svÊnÏsª«sª«P§§ÛÌQËÍ @¬s Z©ËÍQ©«sv ©«sª«P§§ø ¿RPv©Sõ©«sv. …¸iͧxqsv úxmsÊnÏsvª«so©«sv »Rs©«s ¬sÇsLRPwxmsª«P§§ÌÜÍ©«sv, |mQs ÌÜÍNRPª«P§§©«sv, rScnRsv xqsvLscRsLºs zqsLsgºs gSLRPv ¿RPwƒRs gRPÌsvgRPv©«sÈ”sv ¬sÇsÌÜÍNRPª«P§§ gRPzmQö¸RP§§©«Põ »QPLRP |mQsZãNQP»RsòÊslƒP©«sv. BÈÓís cRsLRP+©«sª«P§§Ìsv @F~xqsvòÌsvÌsNRPV NRPWƒRs @©«svúgRsz¤QsLsxmsÊslƒP©«sv. BÈÓís @©«svÊnÏsª«sª«P§§Ìs cS*LS ª«sÀQè©«s ª«sLRsòª«Pãw©«sª«P§§Ìsv g_LRPª«sFyú»Rsª«P§§Ìsv, …¸iͧxqsvúNUsxqsvòÌÜÍ úxms»RPùNR<s xmsLRP¿RPvN¯¬s©«s ZcËÍQª«so¬s ‚sxts¸RP§ª«P§§Ìs©«sv ÊsÈÓís Fyzms¬s xmsLkjsNT<PLs¿Rsª«sÌs¸RP§§©«sv. BLscRsvúªS¸RP§ÊsƒTs©«s ª«sLRsòª«Pãw©«sª«P§§Ìs©«sv xmsLjsa¯ÍcnTsLs¿RPvÈsZNs Z©ËÍQ©«sv xmsLkjsNR<sZ©ËÍQ ÛÇQËÍzqs†s¬s, úNUsxqsvò Òs‚s»Rsª«P§§ A¸RP§©«s DxmsZcËÍQaRsª«P§§Ìs cS*LS Ês¸RP§Ìsv xmsLRPÀs©«s ZcËÍQª«so¬s gRPvßs ÌsNR<sßsª«P§§ÌsNRPV @©«svgRPvßPùª«P§§gS ¬ds cRsLRP+©«sª«P§§ Ìsv©«PõÈ”sv Z©ËÍQ©«sv NRP©«svg¯LsÈÓs¬s. ª«P§©«s ª«P§Z©ËÍQNRP xmsLSù¸RP§ª«P§§Ìsv ¿RPwƒRsÛÌQËͬs ¬sÇs ÌÜÍNRPª«P§§©«sv ¿RPw¿RPvÈsNRPV LiVWÀs©«Põ úgRsLscnRsª«P§§ ª«P§©«s Z©ËÍQú»Rsª«P§§Ìs©«sv »QPLRP¿RPv©«sv gSNRP @¬s ©S úFyLRô“s©«s " A¸RP§©«s ª«P§©«sª«P§§ {msÌsvè gSÖsNRPLsÛÈQËÍ @†s xqs‚dP§xmsª«P§§gS©«sv, ª«P§©«s x¤Qsxqsò FycRsª«P§§ÌsNRPLsÂÈQP Êsx¤s§ cRsgRæsLRPgS©«sv D©SõƒRsv.Q'
 4. 4. 4 {{{{{{{{mmmmmmmmssssssss hhhhhhhhjjjjjjjjssssssss NNNNNNNNRRRRRRRRPPPPPPPP ZcËÍQª«soƒRsv ©S NRP©«svúgRsz¤QsLsÀs©«s cRsLRP+©«sª«P§§ÌsÌÜÍ N¯¬PõÈÓs¬s LiVW úgRsLscnRsª«P§§©«sLscRsv úªSzqs†s¬s. ©S LiVVxtísúxmsNSLRPª«P§§ Z©ËÍQ©«sv Û¿QË͸RP§cRsÌsLsÀs©«s …¸i§ƒRsÌs LiVW cRsLRP+©«sª«P§§Ìs©«sv gRPwLjQè Z©ËÍQ©«sv Òs‚sLsÀs¸RP§§LsƒRsgS úxms¿RPvLjsLsÀs ¸RP§§LsƒRsNRPF¡ª«so ªSƒRs©«sv. B»RsLRPvÌs A†dQø¸RP§ xqs¥PP¸RP§ª«P§§ ¬s‚P§»Rsòª«P§§ C cRsLRP+©«sª«P§§Ìs ª«sÌs©«s NRPÌsvgRPv DxmsZcËÍQaRsª«P§§Ìs©«sv úxms¿RPvLjsLs¿RPvÈsÌÜÍ " AÌsxqPùª«P§§ @ª«P§X»Rsª«P§§ ‚sxtsª«P§§Q' @©«sv©«sÈ”svLsƒRsv©«s¬s ©S‚P§ú»RsvÌsv ©«s©«svõ ÊsÌsª«sLs»Rs |mPÈÓísLjs. ©S }qsõz¤Qs»RsvÌs N¯ÍLjsNRP úxmsNSLRPª«P§§ LiVW úgRsLscnRsª«P§§ úxms¿RPvLRPßsNRPV LiVVª«P*ÊslƒP©«sv. xmscRs©SÌsvgRPv xqsLsª«s»RQ=LRPª«P§§Ìs úNTsLscRsÈs, Z©ËÍQ©«sv N¯ÍÈsxmnP§Lºs @©«sv¿]ÍÈs úFyLjô“sLs¿RPv¿RPvLsƒRsgS xmsLRPÌÜÍNRP xqsLsÊsLscnRsª«P§gRPv cRsLRP+©«sª«P§§Ìs »RsÈísv ©S Z©ËÍQú»Rsª«P§§Ìsv »QPLRPvª«sÊslƒP©«sv cS¬s¬s Z©ËÍQ©«sv Êsx¤s§Û»QËÍÈsgS ¿RPwÀs©«sLscRsv©«s Z©ËÍQ©«sv ¿Rs¬sF¡†s©«s¬s¸RP§§, ©S A»RQø xmsLRPÌÜÍNRP ª«P§z¤Qsª«P§ÌÜÍ ¬sÇsª«P§§gS Û¿QËÍLjs ¸RP§§LslƒP©«s¬s¸RP§§©«sv »RsÌsLsÀs†s¬s. @cTs ®ªP§§cRsÌsv Z©ËÍQÈÓsª«sLRPNRPV ©«svLsƒRsv ª«P§cnRPùNSÌsª«P§§ÌÜÍ C cRsLRP+©«sª«P§§Ìsv ©S Òs‚s»Rsª«P§§©«sv ÊsÌsxmsLRP¿RPv¿RPvZ©ËÍQ ¸RP§§©«Põ‚s. ©S LiVVxtísª«P§§ ª«sÀQè©«sxmsoölƒPÌ”s cRsLRP+©«sª«P§§Ìsv NRPÌsvgRPª«so gS¬s Z©ËÍQ©«sv úFyLjô“sLs¿RPv¿RPv©«PõxmsoöƒRsv gS¬s, cnSù©«sª«P§LscRsv©«Põ xqsª«P§¸RP§ª«P§§©«s gS¬s cScSxmso l©PÌsNRPV xmscTs rSL”RPv @LiVV©«s©«sv cRsLRP+©«sª«P§§Ìsv NRPÌsvgRPv©«sv. @xmsoöƒRsv xmsLRPÌÜÍNRPª«P§§©«sv ÇsÚ¿RPv©«sÈ”sv ©S ª«P§©¯Í Z©ËÍQú»Rsª«P§§Ìsv »QPLRPvª«sÊsƒRsv©«sv. xmsLRPª«P§LsƒRsÌsª«P§§ÌÜͬs ª«P§z¤Qsª«P§ÌÜÍ úNUsxqsvò»ÜÍ ©«sƒRs¿RPv¿RPv, cRsW»RsÌs»ÜÍ©«sv, A»RQøÌs»ÜÍ©«sv xqsLsÊnØztsLs¿RPv¿RPv INRPÈÓs lLPLsƒRsv gRPLsÈsÌs NSÌsª«P§§ gRPƒRsvxmsocRsv©«sv. ªSLRPv ©SúxmsaRPõÌsNRPV LiVVÀQè©«s ÇsªSÊsvÌsv LiVVcTsª«sLRPNRPV Z©ËÍQ©«sv úxms¿RPvLjsLsÀs©«s úgRsLscnRsª«P§§ÌsLscRsv N¯Ls»Rsª«sLRPNRPV c¯LRPvNRPV©«sv. A»RQøxqsLsÊsLscnRsZªP§©«s xqsx¤QsªSxqsª«P§§ª«sÌs©«s ¿PxmQöaRsNRPùª«P§§NS¬s A©«sLscRsª«P§§ NRPÖslgP©«sv. ÅظRP§ª«P§§gS Z©ËÍQ©«sv FPxmsoöƒRsv lªPŒP• ª«P§z¤Qsª«P§xmsLRP¿RsÊsƒTs©«s ªSLjs xqsx¤QsªSxqsª«P§§ÌÜÍ Û¿QËÍLRPvcRsv©S @©«sv AaRs NRPÖsgjsLs¿RPvÈsNRPV A A©«sLscRs®ªPͧ NSLRPßsª«P§§. cRsLRP+©«sª«P§§Ìs©«sgS A»RQøÌs»ÜÍ ª«PãwȔ؃Rsv xmscRô“s»RsvÌsÌÜÍ ©¯NRPÈÓs ¸RP§¬s N¯LscRsLRPv @©«svN¯LscRsvLRPv. @LiVVÛ»QËÍ ‚dsÈÓs lLPLsÈÓsNTP¬s INRP ª«P§§ÅPùÛÊnsÍcRsª«P§§©«PõcTs, A»RQøÌs»ÜÍ ª«PãwȔ؃Rsv aSxqsòûª«P§§ (zqQöLRQè*ÖsÇsãLP) cS*LS ÀdsNRPÈÓsÌÜÍ ©«svLsƒRsv A»RQøÌs…¸i§§cRôs©«svLsƒTs gRPvLRPvòÌs©«sv ÇsªSÊsvÌs©«sv LRPzmQöLs¿Rsª«s¿RPvè©«s¬s »RsÌsLs¿RPvcRsvLRPv gS¬s @ÈÓís ªSLRsòÌsv rScnSLRPßsª«P§§gS INRPcS¬s N¯NRPÈÓs xqsLsÊsLscnRsª«P§§ ÛÌQËͬs‚s gS©«sv, ÇìØ©«s aRPW©«PùZªP§©«s‚sgS©«sv, ®ªsWxqsNRPLRPZªP§©«s‚sgS ©«svãLPƒRsv©«sv. ªSÈÓs¬s ©«sª«P§§øªSLjs¬s @‚s xqs»RPùª«P§§ ©«svLsƒTs cRsWLRPxmsLRP¿RPv©«sv.
 5. 5. 5 C cRsLRP+©«sª«P§§ÌsÌÜÍZ©sÛ»QËÍ ®ªsWORs LSÇPùª«P§z¤Qsª«P§©«sv FPLs»ÜÍ ‚sxmsoÌsª«P§§gS©«sv, ¿RsNRPägS©«sv ¿RPwÀs†s¬s, ª«P§©«sª«P§§ úgRsz¤QsLs¿RsÛÌQËÍ©«sLs»Rs Û»QËÍÇsxqsv= gRPÖsgjs A»RQø xqsLsÊsLscnRsZªP§©«s @Z©ËÍQNRP ¿RsNRPä¬s ª«sxqsvòª«soÌs»ÜÍ ¬sLsƒTs©«s ®ªsWORs LSÇPùª«P§§ NRPLsÈÓsNTP NRP©«sxmsLRP¿RsÊsƒTs ªSÈÓs @¬PõLsÈÓsª«P§cnRPù xmsLjsaRPvcô“RsvÌs»ÜÍÈÓs ¬sÇs xqsx¤QsªSxqsª«P§§ ª«sÌs©«s g¯xmQö @©«svÊnÏsª«sª«P§§ NRPÖslgP©«sv. C cRsW»RsÌs©«svLsƒTs¸RP§§, xmsLjsaRPvcô“RsvÌs©«svLsƒTs¸RP§§©«sv ©«s©«svõ ÊnØcTsLs¿RPv¿RPvLsƒTs©«s N¯¬Põ @LsaRsª«P§§ÌsNRPV Û»QËÍÈs…¸i§©«sÈÓís¸RP§§, xqs}¤sQ»RsvNRPª«P§§ÛÌs©«sÈÓís¸RP§§ ‚sª«sLRPª«P§§Ìsv ª«s¿Qè©«sv. "xmsLjsaRPvcô“RsvÌs»ÜÍÈÓs xqsx¤QsªSxqsª«P§§Q' @©«sv ‚sxts¸RP§ª«P§§ @cTs xqsLsxmnP§ª«P§§ÌÜÍ @©«svÊnÏsª«sZªP§©«s ‚sxts¸RP§®ªPͧ, @LscRsvÛ¿QËÍ»RsZ©ËÍQ "@F¡xqsvòÌsvÌs úxmsª«Pãwßsª«P§§Q'ÌÜÍ ª«P§§ÅPù IxmsoöcRsÌsgS cUs¬s ¬s‚P§ƒTQè©SLRPv. "xmsLjsaRPvcô“RsvÌs xqsx¤QsªSxqsª«P§§Q' @©«sv cS¬sNTP ÛÊsÕsÌ£s úgRsLscnRsª«P§§©«svLsƒTs ÊÁVVÇsÙª«so NRP©«sxmsLRQ誫P§¬s INRP cRsLRP+©«sª«P§§©«sLscRsv Z©ËÍQ©«sv @ƒTsgjs†s¬s. ÂÇQPNRPLSù 3:7,8 ÌÜÍ Û»QËÍÈsgS NRP©«sÊsƒRsv©«s¬s »QPÌsvxmsÊsƒTs†s¬s. @NRPäƒRs ¬sÖsÀs ¸RP§§©«PõªSLRPv cnRsW»RsÌsv NSLRPv ÛÌQËÍNRP LRPNRsòª«PãwLsxqsª«P§§Ìsv gRPÌs ª«P§©«svxtsvùÌsvNSLRPv gS¬s ª«P§z¤Qsª«P§ÌÜÍ ©«svLsƒRsv xmsLjsaRPvcô“RsvÛÌs ¸RP§§©SõLRPv. …¸i§x¤ÜÍxtsvª«s »Rs©«s AÇì l©PLRP®ªPÍLjQè©«s …¸i§ƒRsÌs @NRPäƒRs ¬sÖsÀs ¸RP§§©«Põ xmsLjsaRPvcô“RsvÌs»ÜÍ ©«sƒRs¿RPv ÊnØgRPùª«P§§ ©«s©«svúgRsz¤QsLs»Rsv©«s¬s ZcËÍQª«soƒRsv úxmsª«Pãwßsª«P§§ Û¿QËÍzqs©SƒRsv. ZcËÍQª«soƒRsv xqsx¤QsªSxqsª«P§§ ÛÇQË͸RP§§©«sÈ”sv xqsLsxmspLñRPvƒRsvgS Û¿QË͸RP§ÊsƒTs©«s ª«P§©«svxtsvùÌs A»RQøÛÌQËÍ @NRPäƒRs ¿PxmQöÊsƒTs©«s xmsLjsaRPvcô“RsvÌsv. A»RQøÌsv, xmsLjsaRPvcôRsvÌsv, cRsW»RsÌsv, @©«sv ª«PãwÈsÌsv LiVW úgRsLscnRsª«P§LscRsv »RsLRP¿RPvgS ªSƒRsÊsƒTs©«s‚s. C cTsgRPvª«s Lkjs†s¬s A¸RPãw ªSÈÓs¬s ªSƒTs†s¬s. A»RQøÌsvA»RQøÌsvA»RQøÌsvA»RQøÌsv -------- ---@©«sgS ª«P§LsÀs, ¿PƒRïs A»RQøÌsv ¿Rs¬sF¡LiVV©«s »RsLRPvªS»Rs ©«sLRPNRP, ®ªsWORsª«P§§ÌsNRPV ª«P§cnRPù zqós†sÌÜÍ C A»RQøÌsvLsƒRsv©«sv. xmsLjsaRPvcôRsvÌsv:xmsLjsaRPvcôRsvÌsv:xmsLjsaRPvcôRsvÌsv:xmsLjsaRPvcôRsvÌsv: C ª«P§cnRPùzqós†s¬s cSÈÓs, A»RQøÌÜÍNRPª«P§§ÌÜͬs |mQsÊØgRPª«P§§©«sNRPV Û¿QËÍLRQèÊsƒTs©«s ªSLRPv. ‚dsLjsNTP úxmsÛ»QËÍùNRP }qsª«s @©«svúgRsz¤QsLsxmsÊslƒP©«sv. cRsW»RsÌsv:. cRsW»RsÌsv:. cRsW»RsÌsv:. cRsW»RsÌsv: ‚dsLRPv ª«P§z¤Qsª«P§ Òsª«soÌsv, ‚dsLjsNTP @¬Põ ‚scnRsª«P§§ÛÌs©«s }qsª«s GLRQöLRQèÊslƒP©«sv. ‚dslLPÌ”sLRPv©«sv GNRP NRPVÈsvLsÊsª«P§§gS Òs‚sLs»RsvLRPv. ªSLRPv ú}msª«P§»ÜÍ ZcËÍQª«so¬s ª«P§z¤Qsª«P§…¸i§§NRPä Û»QËÍÇsxqsv=ÌÜÍ INRPLjs©¯NRPLRPv }qsª«s ÇsLjsgjsLs¿RPv¿RPv, xqscS A©«sLscRsª«P§§»ÜÍ ©«svLscRsvLRPv. A»RQøÌs ÌÜÍNRPª«P§§ ÛÌQËÍNRP xmsLRPZcsxqsv @©«sgS ZcËÍQx¤Qsª«P§§©«sv ‚sƒRsvª«sgSZ©ËÍQ A»RQøÌsv Û¿QËÍLRPv INRP ª«P§cnRPùzqós†s. C úgRsLscnRsª«P§§©«sv DLô“RPw ÊnØxts©«svLsƒTs ALsgR”s ÊnØxtsNRPV »RsLêRPvª«Pãw Û¿QË͸RP§§ÈsZNs xmsLsÇØÊsvÌÜͬs NRPLSLºs ©«svLsƒTs xqsvÊØ÷»RsvNRPV ª«sÀQè©«s ©«sWùÑsÌØLsƒRsv ú|mP|qQ÷ÂÈQPLjs¸RP§©ºs ‚P§xts©«sLjs gSLRPgRPv lLPª«s. ÈÓs. B. LjsƒTsÌ£s gSLjsNTP ©S x¤PXcRs¸RP§ xmspLRP*NRP ª«sLscRs©«sª«P§§Ìsv.
 6. 6. 6 C úgRsLscnRsª«P§§ …¸i§§NRPä @¿RPvè xqsª«sLRPßs ÛÇQËÍzqs©«sLscRsvNRPV NS®ªPÍl©PLsúÈÓsÌÜÍ ©«sv©«Põ B.aSLsƒRsLºQ= ‚P§aRsª«P§ø gSLjsNTP¬s ª«sLscRs©«sª«P§§Ìsv. -----__ xqsvLscRsLºszqsLsgºsxqsvLscRsLºszqsLsgºsxqsvLscRsLºszqsLsgºsxqsvLscRsLºszqsLsgºs xxxxxxxxmmmmmmmmssssssssLLLLLLLLRRRRRRRRPPPPPPPPÌÌÌÌÌÌÌÌÜÜÜÜÜÜÜÜÍÍÍÍÍÍÍÍNNNNNNNNRRRRRRRRPPPPPPPPccccccccRRRRRRRRssssssssLLLLLLLLRRRRRRRRPPPPPPPP++++++++©©©©©©©©««««««««ssssssssªªªªªªªª««««««««PPPPPPPP§§§§§§§§§§§§§§§§ÌÌÌÌÌÌÌÌssssssssvvvvvvvv Òsª«sª«P§§:ª«P§LRPßsª«P§§Òsª«sª«P§§:ª«P§LRPßsª«P§§Òsª«sª«P§§:ª«P§LRPßsª«P§§Òsª«sª«P§§:ª«P§LRPßsª«P§§ Òsª«sª«P§§Òsª«sª«P§§Òsª«sª«P§§Òsª«sª«P§§ ::::———— ¬sLRPLs»RsLRPvƒRsv©«sv, xqsLRP*aRsNRPVòƒRsv©«sgRPv Òsª¯Í»RQö†sò …¸i§§NRPƒRsv gRPÌsƒRsv, »S©«sv xqPXztísLs¿RPv aRsNTPòª«sÌs©«s Òsª«soÌs¬PõNTP¬s úFyßs®ªP§§xqsLslgP©«sv. A¸RP§©«s xmsÌsv‚scnRsª«P§§ÌsgRPv @xqsLsÅØùNRPVÛÌs©«s LiVV»RsLRP Òsª«soÌs©«sv xqPXztísLs¿P©«sv. @LscRsv ª«Pãw©«sª«soƒ¯NRPƒRsv. »Rs©«s xmsLjsaRPvcRô“s xqs¬PõcnTs¬s ¬s»RPùª«P§§ xqsLs»ÜÍxtsª«P§§»ÜÍ ©«svLsƒRsvÈsNRPV ZcËÍQª«soƒRsv »Rs©«s F¡ÖsNRPgS©«s»Rs¬ ¬sLjQøLs¿P©«sv. ª«P§LRPßsª«P§§ª«P§LRPßsª«P§§ª«P§LRPßsª«P§§ª«P§LRPßsª«P§§ ::::———— ª«Pãw©«sª«so¬sNTP ª«PãwLRPvögRPÌscRsv gS¬s ª«P§LRPßsª«P§§ FP©«PõÈÓsNTP¬sÛÌQËÍcRsv. C Lkjs†s INRP ‚scnRsZªP§©«s D¬sNTP ©«svLsƒTs ª«P§Ljs…¸i§§NRP cS¬sNTP NRPÌsvgRPv ª«PãwLRPvö ª«P§LRPßsª«P§¬s gRPßÓsLs¿RsÊsƒTs©«s©«sv C ª«P§LRPßsª«P§§ Òsª«s©«sª«P§§©«sNRPV @Ls»Rsª«P§§ NRPÖsgjsLs¿RPv©«scTs NScRsv. BÈÓís ª«PãwLRPvöª«sÌs©«s úFyßsª«P§§©«sNRPV |¤QP¿RPvè ÛÌQËÍ‚s¸RP§§©«sv NRPÌsvgRPª«so. @cTs A»RQø©«sv INRP zqós†s©«svãLPƒTs ª«P§Ljs…¸i§§NRP zqós†sNTP ª«PãwLRPvè©«sv. ª«P§©«sxqPwòÌs Z©ËÍQú»Rsª«P§§ÌsNRPV @g¯Í¿RsLRPZªP§©«sLs»Rs ª«Pãwú»Rsª«P§§©«s A»RQø Òs‚sLs¿RPvÈs ÛÌQËÍcRs¬s @©«svN¯©«sLScRsv. ª«Pãw©«sªª«Pãw©«sªª«Pãw©«sªª«Pãw©«sª«solƒP©«PõÈÓsNTP©«sbsLs¿RsƒRsv«solƒP©«PõÈÓsNTP©«sbsLs¿RsƒRsv«solƒP©«PõÈÓsNTP©«sbsLs¿RsƒRsv«solƒP©«PõÈÓsNTP©«sbsLs¿RsƒRsv xqPXÑsLsxmsÊsƒTs©«s ZcËÍQcTs¸RP§§ ¬sLs»Rsª«sLRPNRPV ©SaRs©«sª«P§§ Û¿QË͸RP§ÊsƒRsÛÌQËÍcRsv. ÊnÏs‚sxtPù»RsvòÌÜÍZ©s©«s©«sv @È”sv Û¿QË͸RP§ÊsƒRscRsv GÌs¸RP§©«sgS xqPXztísNRPLRsò ©SaRs©«sª«P§§ Û¿QË͸RP§ÊsƒRsv ¬s‚P§»Rsòª«P§§ ZcËÍQ¬s Z©s©«s©«sv xqPXztísLsÀs¸RP§§LsƒRsÛÌQËÍcRsv: @È”sLiVV©«s¿]Í A¸RP§©«s …¸i§©«PõÈÓsNTP¬s cS¬s¬s xqPXztísLsÀs ¸RP§§LsƒRsƒRsv. xqPXzztís¸RP§Ls»RsÈÓsÌÜÍ ©SaRs©«sª«P§§ Û¿QË͸RP§ÊsƒRs¬s ZcËÍQcTs¸RP§§ ÛÌQËͬs¿]Í, »Rs©«s F¡ÖsNRPgS Û¿QË͸RP§ÊsƒTs, xqPXztís ¸RP§Ls»RsÈÓsNTP NTPLkjsÈsª«P§§gS©«sv©«Põ ª«Pãw©«sª«soƒRsv GÌØgRPv ©SaRs©«sª«P§§ Û¿QË͸RP§ÊsƒRsgRPÌsƒRsv? ZcËÍQª«soƒRsv »Rs©«s F¡ÖsNRPgS Û¿QË͸RP§ÊsƒTs©«s ªS¬s¬s »SZ©ËÍQ ©SaRs©«sª«P§§ Û¿QË͸RP§§©S? @ÌØZgËÍQ©«PõÈÓs NTP¬s ÇsLRPvgRPcRsv.
 7. 7. 7 ª«P§LRPßsª«P§§»ÜÍ @Ls»Rsª«P§§ NS¬s¿]Í, ª«Pãw©«sª«soƒRsv ª«P§LRPßSLs»RsLRPª«P§§©«s FPNRPäƒRs©«svLsƒRsv©«sv? G zqós†s¸RP§LscRsvLsƒRsv©«sv? @©«sv úxmsaRPõÌs©«sv ©SNRPV cRsLRP+©«sª«P§§ÌsÌÜÍ NRPÖsgjs©«s @©«svÊnÏsª«sª«P§§Ìs cS*LS N”RPVxmsòª«P§§gS ‚sª«sLjsLs¿RPvÈsNRPV ¸RP§†PõLs¿PcRs©«sv. NS¬s xmsLRPZcsxqsvÌÜÍ Z©ËÍQ©«sv cRsLRP+©«sª«P§§Ìs cS*LS ¿RPwÀs©«s ªSÈÓs ©«s¬PõÈÓs¬s gRPwLjQè ‚sª«sLjsLs¿Rs ‚dsÌsvgScRsv. GÌs¸RP§©«sgS Bx¤QsÌÜÍNRP ÊnØxts…¸i§©«s©«sv, cRPXuíSLs»Rsª«P§§ÛÌs©«s©«sv A»RQøxqsLsÊsLscnRsZªP§©«s xqs»RPùª«P§§Ìs©«sv ‚sª«sLjsLs¿RPvÈsNRPV ¿SÌsª«so. Z©ËÍQ©«sv ¿RPwÀs©«s ªSÈÓs…¸i§§NRPä ª«P§z¤Qsª«P§©«sv rSª«Pãw©«Pù ÊnØxtsÌÜÍ Â¿PxmsoöÈsNRPV úxms¸RP§†PõLsÀs©«s …¸i§ƒRsÌs ‚sxmsLkjs»SLRô“sª«P§§Ìsv NRPÌsvgRP ª«s¿RPvè©«sv NRP©«svNRP ZcËÍQª«scRsW»RsÌs ÊnØxtsÌs»ÜÍ ‚sª«sLjsLsxmscRsgjs©«s A»RQøxqsLsÊsLscnRs ZªP§©«s cRsLRP+©«sª«P§§Ìs ‚sª«sLRPª«P§§Ìs©«sv ª«scRsÖs®ªPÍzqs, @LscRsLjsNTP¬s Dxms¸RP§§NRsòª«P§§ÛÌs |¤QP¿RQèLjsNRPÌsv NRPÖsgjsLs¿RPv N¯¬Põ xqsvÎÏPvZªs©«s ªS¬s¬s ª«Pãwú»Rsª«P§§ ‚sª«sLjsLs¿PcRs©«sv. G©SÈÓsZNs©«s©«sv ª«P§©«sÌÜÍ úxms†sªSLRPª«P§§©«sv @g¯Í¿RsLRPª«P§gRPv A»RQøÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ úxms®ªPÍbsLs¿Rsª«sÌszqs ¸RP§§©«PõcTs. NRP©«svNRP cS¬s¬s gRPwLjQè N¯Ls»Rsª«sLRPNRPV FPLjsgjs¸RP§§LsƒRsvÈs Dxms¸RP§§NRsòZªP§¸RP§§©«PõcTs.
 8. 8. 8 ª«P§LRPßsxqsª«P§¸RP§ª«P§§©«sG‚P§xqsLsÊnÏs‚sLs¿RPv©«svª«P§LRPßsxqsª«P§¸RP§ª«P§§©«sG‚P§xqsLsÊnÏs‚sLs¿RPv©«svª«P§LRPßsxqsª«P§¸RP§ª«P§§©«sG‚P§xqsLsÊnÏs‚sLs¿RPv©«svª«P§LRPßsxqsª«P§¸RP§ª«P§§©«sG‚P§xqsLsÊnÏs‚sLs¿RPv©«sv INS©¯NRP xqsª«P§¸RP§ª«P§§©«s Z©ËÍQ©«sv ILsÈsLjsgS úFyûLjô“sLs¿RPv ¿RPvLsÈÓs¬s. ANRPrSø»RsvògS A»RQøÌs xqsª«P§¨x¤Qs®ªP§§NRPÈÓs ©S¿RPvÈísv ¬sÖs¿P©«sv. ©S ª«P§©¯Í Z©ËÍQú»Rsª«P§§Ìsv »QPLRPvª«sÊslƒP©«sv. Z©ËÍQ©«sv xmsLjsaRPvcô“RsvÌs …¸i§§NRPä cRsW»RsÌs …¸i§§NRPä xqs¬PõcnTs¬s ®ªsWNRPLjsLsÀs ¸RP§§LsƒTs©«sÈ”sv NRP©«svg¯LsÈÓs¬s. ªSLjs úxmsNSaRsª«Pãw©«sZªP§©«s zqós†sNTP¬s ©S {¤sQ©«szqós†sNTP¬s xqsLjsF¡ÌsvèN¯¬s ®ªP§§cRsÈs zqsgæRPvxmsƒTs†s¬s. NS¬s lªPLsÈsZ©ËÍQ ªSLRPv rS©«svÊnÏsW†s ú}msª«P§ xmspLjs»RsZªP§©«s }qsõx¤QsÊnت«sª«P§§ Û¿QËÍ»Rs ©SNRPV l©Pª«P§øcTs¬s NRPÖsgjsLsÀsLjs. Zcsª«s rS¬PõcnRPùª«P§§ ª«sÌs©«s gRPÌsvgRPv xqsª«PãwcnS©«sª«P§§ …¸i§§NRPä @©«svÊnÏsª«s ‚P§cTsª«sLRPZQNËÍQ Z©ËÍQ©«sv NRPÖsgjs ¸RP§§LsƒTs©«s©«sv C xmsLjsaRPvcô“RsvÌs»ÜÍÈÓs rSLsgRP»RPùª«P§§ ©SNRPV ©«sW»Rs©«sZªP§©«s AaRQèLSù©«sLscRsª«P§§Ìs©«sv NRPÖsgjsLs¿P©«sv. ª«Pãw xqsLsÊnØxtsßsÌÜÍ ©S Òs‚s»Rsª«P§§©«s ©SNRPV xqsLscTsgRô“sª«P§§Ìs©«sv NRPÌsvgRPÛÇQËÍzqs©«s @LsaRsª«P§§Ìs ‚dP§cRs Z©ËÍQ©«sv úxmsaRPõÌs ©«sƒRsvgRPgS ªSLRPv »Rsgjs©«s ÇsªSÊsv ÖsÀQèLjs. ¿Rs¬sF¡ª«so©«sxmsoƒRsv G‚P§ xqsLsÊnÏs‚sLs¿RPv©«sv? ª«P§LRPßS©«sLs»RsLRPª«P§§©«s A»RQøgRP†s Gª«P§gRPv©«sv? @©«sv ‚sxts¸RP§ª«P§§©«sv ®ªP§§cRsÈs ‚s¿SLjsLsÀs†s¬s. "ÊØÌPùª«P§§ ®ªP§§cRsÌsv ª«PXcô“SxmPùª«P§§ ª«sLRPNRPV©«sv G‚P§ ÇsLRPvgRPv ¿RPv©«PõcTs ª«PãwNRPV »QPÖs¸RP§§©«sv gS¬s ª«P§LRPßs xqsª«P§¸RP§ª«P§§©«s©«sv, ª«P§LRPßs cS*LRPª«P§§ cSÈÓs©«s zmscRsxms©«sv DãLPƒRsv xmsLjszqós»RsvÌsv ª«PãwNRPg¯Í¿RsLRPª«P§§Ìsv. @‚s ª«P§LRPßs xqsª«P§§úcRsª«P§§ Aª«sÌs©«sv©«Põ ‚dP§ZQNËÍQ »QPÖs¸RP§§©«sv. A ‚sxts¸RP§ª«P§§Ìs©«sv gRPwLjQè ‚sª«sLjsLsxmsgRPÌsLS? @¬s@ƒTsgjs†s¬s. cS¬sNTP ªSLRPv xmsLjsaRPvcô“RsvÌsÌÜÍ ©¯NRPLRPv BÈ”sv ÇsªSÕsÀQèLjs. Q'ª«P§LRPßsª«P§§ ¬súcRsª«sLsÈÓscTs. aRsLkjsLRPxqsLsÊsLscnRs ªSùcnRsvÌsv gRPÌsªSLjsNTP¬s, ª«P§©«sbQèLs»Rs gRPÌsªSLjsNTP¬s cRsxmQö ª«P§Ljs…¸i§ª«sLjsNTP¬s ª«P§LRPßs xqsª«P§¸RP§ª«P§§©«s ÊØcnRs DLsƒRscRsv. ¿SÌs NRPxtísxmsƒTs xms¬sÛ¿QËÍzqs @Ìszqs©«sªSLjsNTP gSƒnRs ¬súcRs GÌØgRPvª«s¿RPvè©¯Í @ÌØZgËÍQ ª«Pãw©«sª«soÌsNRPV ª«P§LRPßsª«P§§ ª«s¿RPvè©«sv. ªSLRPv Bx¤QsÌÜÍNRPª«P§§©«sv úgRsz¤QsLs¿RsÛÌQËÍ©«sLs»Rs @NRPrSø»RsvògS N¯LscRsLjsNTP ª«P§LRPßsª«P§§ ª«s¿RPvè©«sv. xqsvLscRsLRPZªP§©«s ©«sW»Rs©«s ª«sxqsvòª«soÌs©«sv ÇsÚ¿RPv¿RPv ‚súÊnØLs†s©¯LscTs »S‚P§cTsª«sLRPZãNQP©«PõƒRsv ÇsÚƒRs¬s xmsÈísßsª«P§§Ìs©«sv, ZcËÍQaRsª«P§§Ìs©«sv ÇsÚ¿RPv¿RPv Bx¤QsÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍZ©ËÍQ ¸RP§§©Sõª«P§¬s »RsÌsLs¿RPvcRsvLRPv. »Rsª«P§ ª«P§z¤Qsª«P§ aRsLkjsLRPª«P§§ ª«P§LRsòù aRsLkjsLRPª«P§§©«sNRPV ®ªPÍlLs©«scRs¬s ªSLRPv ÊÜÍcnTsLs¿Rs ÊsƒTs úgRsz¤QsLs¿RPv©«sxmsoZƒËÍQ ªSLkjs ÌÜÍNRPª«P§§©«svãLPƒTs xmsLRPZcsxqsv©«sNRPV ¬sÇsª«P§§gS ª«PãwLRQèÊsƒTs©Sª«P§¬s úgRsz¤QsLs»RsvLRPv. @NRPäƒRs ©«sv©«Põ xmsLjsaRPvcô“RsvÌsÌÜÍ ª«P§Ljs…¸i§§NRPLRPv A ¸RP§LsaRsª«P§§ ‚dP§cRs BLsNRP©«sv N¯¬Põ ‚sxts¸RP§ª«P§§Ìs©«sv BÈ”sv ¿P|mQö©«sv " rScnSLRPßsª«P§§gS ª«P§LRPßs xqsª«P§¸RP§ª«P§§©«s aRsLkjsLRPª«P§§
 9. 9. 9 …¸i§§NRPä »SNRPVƒRsv aRsNTPò úNRsª«P§úNRsª«P§ª«P§§gS »RsgjæsF¡ª«so©«sv. @xmsoöƒRsv ©¯zmQö¸RP§§LsƒRsv©«sv gS¬s INRP ‚scnRsZªP§©«s ª«P§»RsvòNRPÖsgjs ¸RP§§LsƒRsv©«sv ZcËÍQx¤Qsª«P§§ ¿SÌs ÊsÌs{¤sQ©«sª«P§§gS ©«sv©«PõxmsoöƒRsv gS¬s @NRPrSø»RsvògS úxmsª«PãwcRsª«P§§ gRPÖsgjs ©«sxmsoöƒRsv gS¬s aRsLkjsLRPª«P§§ xqQöXx¤Qs »RszmQö¸RP§§LsƒRsv©«sv. @xmsoöƒRsv A»RQø ZcËÍQx¤Qsª«P§§©«sv ‚sƒTsÀsF¡ª«so©«sv. ®ªsWORsLSÇPùª«P§§©«sv gRPwLjQè »RsÌsLs¿RsNRP©«sv @LscRsv úxms®ªPÍbsLs¿RPvÈsNRPV zqscRô“sxmsƒRsNRP DLsƒRsvªSLjs ¸RPãw»RQøÌsv C Lkjs†s¬s @NRPrSø»RsvògS A»RQøÌs ÌÜÍNRPª«P§§©«sNRPV ª«PãwLRQè ÊsƒTs©«sxmsoöƒRsv ªSLRPv ÊnÏs¸RP§ª«P§§©¯LscRsvcRsvLRPv. BÈsvª«sLsÈÓs ª«PãwLRPvö Û¿QËÍ»Rs cRsv:Åsª«P§§»ÜÍ N¯Ls»RsNSÌsª«P§§ A ¸RPãw»RQøÌsv @LscnRsNSLRPZªP§©«s @cn]ÍÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ ©«svLsƒRsª«sÂÌQP©«sv. @cTs ÊnÏsWÌÜÍNRPª«P§§©«sNRPV xqP*LRæsÌÜÍNRPª«P§§©«sNRPV xqsLsÊsLscnTsLsÀs©«s ÌÜÍNRPª«P§§ NScRsv. C ª«P§cnRPù ÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ ©«sv©«Põ A»RQøÛÌQËÍ ª«P§©«svxtsvùÌs©«sv ÊØcnTsLs¿RPv©«s‚s…¸i§ ¸RP§§©«Põ‚s. @LiVV©«s©«sv @‚s @LscRsLjsNTP ÇÜÍÖsNTP LSª«so. »Rsª«P§ª«sLsÈÓs ª«P§©«sxqsv gRPÖsgjs »Rsª«P§ LiVVxtísúxmsNSLRPª«P§§gS ªSÈÓs¬s Û¿QËÍLRPvèN¯©«sv ªSLjsZ©ËÍQ @‚s ÊØcnTsLs¿RPv©«sv. »Rs©«s xqPXztís¬s úxmsÇsÌs©«sv NSFyƒRsvÈsZNs @xqsLsÅØùNRPª«P§§ÛÌs©«s cRsW»RsÌs©«sv ZcËÍQª«soƒRsv FPÌ”sƒRsÌs©«sv DLsÀs¸RP§§©SõƒRsv. @LscRsvÛ¿QËÍ»Rs ZcËÍQª«so¬s ÕsƒRïsÌsv ZQOËÍQª«P§ª«P§§gS D©SõLRPv. ÛÌQËͬs…¸i§ƒRsÌs BÈÓís ¿PƒRïs A»RQøÌsv @Z©ËÍQNRPª«P§§Ìsv INRP cS¬s»ÜÍ ©¯NRPÈÓs NRPÌszqs C úxmsxmsLs¿Rsª«P§§ÌÜÍ g¯xmQö AxmscRs NRPÌsvgRPÛÇQË͸RP§§©«sv. ¿PƒRïs A»RQøÌsv »Rsª«P§ª«sLsÈÓs xqP*Ênت«sª«P§§ gRPÌs ªSLjs¬s ª«Pãwú»Rs®ªPͧ N¯Ls»Rsª«sLRPNRPV NUPƒRsv Û¿QË͸RP§§©«sv. ZcËÍQª«so¬s AÇì ÛÌQËÍNRPVLsƒS @‚s ¬ds†sª«P§Ls»RsvÌs©«sv a¯ÍcnTsLs¿RsÛÌQËͪ«so. »Rs©«s ÊnÏsNRPVòÌs©«sv a¯ÍcnTsLs¿RPvÈsNRPV @xmsoöƒRsxmsoöƒRsv |qQs»S©«svNRPV©«sv, ªS¬s cRsW»RsÌsNRPV©«sv, ZcËÍQª«soƒRsv |qPÌs‚s¿RPvè¿RPv©SõƒRsv. C a¯ÍcnRs©«sÌs©«sv ÇsLiVVLs¿RPvªSLRPv …¸iWÊsvª«sÂÌQP A»RQøÊsÌsª«P§§ gRPÌsªSLRPgRPvcRsvLRPv. BÈÓís xmsLjsa¯ÍcnRs©«s ª«sÌs©«s ‚saS*zqsNTP …¸i§Ì”sxmsoöƒRsv DxmsNSLRP®ªPͧ gS¬s @xmsNSLRPª«P§§LsƒRscRsv. @NRPäƒRs©«sv©«Põ ª«P§Ljs…¸i§§NRPä ÊnÏsNRPVòƒRsv ©S úxmsaRPõÌsNUP ÇsªSÊsv LiVV¿Qè©«sv. "»Rsª«P§§ø ZcËÍQª«so¬sNTP @LjQöLs¿RPvN¯¬s©«sªSLRPv ª«P§LRPßs xqsª«P§¸RP§ª«P§§©«s @È”sv xqQöXx¤Qs »RszmQöF¡ª«socRsvLRPv. ÊnÏs¸RP§LsNRPLRPZªP§©«s ‚sNSLRP LRPwxmsª«P§§Ìsv gRPÌs cRsvLS»RQøÌs©«sv ªSLSxqsª«P§¸RP§ª«P§§©«s ¿RPwÀs ÊnÏs¸RP§xmsƒTs ª«P§¨LjQèÖ”s©«sÈ”sv xmsƒTsF¡LiVV ª«PãwȔ؃RsNRP ¸RP§§LscRsvLRPv. cRsvLSøLæRPvÌs NRPƒRsNRPV ª«P§LRPßs xqsª«P§¸RP§ª«P§§©«s ¿PƒRïs A»RQøÌsv ª«s»RsvòLRPv. @LiVVÛ»QËÍ ‚saS*xqsvÌs ª«P§LRPßsª«P§§ cUs¬sNTP ª«Pù†sZLËÍQNRPª«P§§gS ©«svLsƒRsv©«sv. ÊnÏsNRPVòƒRsv »Rs©«svõ A¥PP*¬sLs¿RPvÈsNRPV cRsW»RsÌs©«sv xmsLjsaRPvcô“RsvÌsv©«sv ª«s¿RPvèÈs ÇsÚ¿RPv©«sv NRP©«svNRP g¯xmQö A©«sLscRsª«P§§ gRPÌsªSLRPgRPv©«sv. ª«P§Ljs¸RP§§ ª«P§X»RsvÛÌs©«s »Rs©«s úzms¸RP§§Ìsv NRPWƒRs A xqsª«P§¸RP§ª«P§§©«s ¥PPÇsLRPgRPvcRsvLRPv. ªSLRPLscRsLRPv @»Rs¬s A»RQø©«sv »Rsª«P§lªPLsÈs ®ªsWORsª«P§§©«sNRPV N¯¬sF¡ª«socRsvLRPv. xmsLRPZcsxqsvÌÜÍ »Rs©«s úzms¸RP§§Ìs»ÜÍ
 10. 10. 10 ©«svãLPƒRsvÈs ª«Pãwú»Rs®ªPͧ gSNRP ZcËÍQª«so¬s ¸RP§LscRsv »Rs©«sNRPV gRPÌs ‚saS*xqsª«P§§ ª«sÌs©«s©«sv xqsx¤QsªSxqsª«P§§ cS*LS©«sv @»Rs¬sNTP g¯xmQö aSLs†sNRPÌsvgRPv©«svQ'. ©SÌæsª«s xmsLjsaRPvcô“RsvƒUsLkjs†sgS ¿P|mQö©«sv:— "ª«P§©«svxtsvùÌs A»RQøÌs©«sv LiVVx¤QsÌÜÍNRPª«P§§ ©«svLsƒTs N¯¬sF¡ª«so ªSLRPv cRsW»RsÌsv. ®ªsWORsª«PãwLRæsª«P§§ÌÜÍ úxmsÊnÏsvZªs©«s úNUsxqsvò úxms»RPùORsª«P§gRPv©«sv. úxms†s A»RQøNRPV©«sv ªS¬sªS¬s A»SøÕnsª«PXcTô“sNTP¬s zqós†sNTP¬s »Rsgjs©«s ª«P§z¤Qsª«P§ úxmsÊnت«sª«P§§Ìs»ÜÍ úxms†sªSLjsNTP A¸RP§©«s úxms»RPùORsª«P§gRPv©«sv. N¯LscRsLRPv ÊnÏsNRPVòÌs©«sv †dsxqsvN¯©«svF¡ª«soÈsNRPV úxmsÊnÏsv®ªPÍ xqP*¸RP§ª«P§§gS ª«P§LRPßSª«sxqósÌÜÍ ©«sv©«Põ ªSLjs …¸i§§cRôsNRPV ª«s¿RPvè©«sv. ú}msª«P§»ÜÍ ªSLjs NRP¬dPõÎÏP•©«sv »RsvƒTsÀs ªSLjs¬s xmsLRPZcsxqsv©«sNRPV N¯¬sF¡ª«so©«sv. Bx¤Qsª«P§LscRsv xmszqsÕsƒRïs Çs¬QøLs¿Rs gSZ©ËÍQ A ÕsƒRïsNRPV NSª«sÌszqs©«sª«s¬Põ¸RP§§ zqscRô“sª«P§§gS ©«sv©«PõÈ”sv A»RQø ®ªsWORsª«P§§ Û¿QËÍLjs©«s »RsORsßs®ªPͧ »Rs©«s @ª«sxqsLRPª«P§§ Ìs¬Põ¸RP§§ †dsLRQèÊsƒRsv©«sv.
 11. 11. 11 ªªªª««««PPPP§§§§¨¨¨¨ƒƒƒƒRRRRssssªªªª««««ssssúúúúxxxxmmmmssssNNNNRRRRPPPPLLLLRRRRPPPPßßßßssssªªªª««««PPPP§§§§§§§§ xmsLRPxmsLRPxmsLRPxmsLRPZcsxqsvZcsxqsvZcsxqsvZcsxqsv————A»RQøÌsÌÜÍNRPª«P§§A»RQøÌsÌÜÍNRPª«P§§A»RQøÌsÌÜÍNRPª«P§§A»RQøÌsÌÜÍNRPª«P§§ INRPxmsoöƒRsv Z©ËÍQ©«sv ª«PãwȔ؃Rsv¿RPvLsƒRsgS ©¯NRP xmsLjsaRPvcô“RsvƒUs cTsgRPvª«s ‚sxts¸RP§ª«P§§©«sv ©S»ÜÍ Â¿P|mQö©«sv : "ª«P§LRPßsZªP§©«s »RsLRPvªS»Rs úxms†s ª«Pãw©«sª«so¬s ¸RPãw»RQø xmsLRPZcsxqsvÌÜÍ Û¿QËÍLRPv©«sv. úxms†s ¸RPãw»RQø¸RP§§ »Rs©«s A»RQø xqsLsÊsLscnRsZªP§©«s ¸RP§©«svÊnÏsª«s zqós»RsvÌs©«sv ÊsÈÓís »Rs©«sª«sLsÈÓs xqP*Ênت«sª«P§§ F¡ÖsNRPÌsvgRPÌs LiVV»RsLS»RQøÌs»ÜÍ ÀdsNRPÈÓsÌÜÍZ©s©«s©«sv DLsƒRsv©«sv. …¸iͧxqsvúxmsÊnÏsvª«so©«sv ª«P§LjsN¯LscRsLRPv xmsLjsaRPvcô“RsvÌsv »RsxmQö ¬s»RsLRPvÂÌQPª«P*LRPv©«sv ª«P§LRsòùZcËÍQx¤Qsª«P§§»ÜÍ xmsLRPZcsxqsvÌÜÍ úxms®ªPÍbsLsxmsÛÌQËÍLRPv. ªSlLs©«s©«sv »Rsª«P§ ZcËÍQx¤Qsª«P§§Ìsv ª«P§z¤Qsª«P§ zqós†sNTP ª«PãwLRQèÊsƒTs©«s »RsLRPvªS»Rs ª«Pãwú»Rsª«P§È”sv úxms®ªPÍbsLsÀsLjs. @LiVV©«s©«sv ª«Pãw©«sª«s úxmsxmsLs¿Rsª«P§§©«sLscRsvƒRsgRPZ©ËÍQ xmsLRPZcsxqsv ®ªsWORsª«P§§Ìs©«sv ¿RPw¿RPv ÊnØgRPùª«P§§ N¯LscRsLjsNTP @©«svúgRsz¤QsLsxmsÊslƒP©«sv. 2 N¯LjsLscnTs 12:2 F¢Ìsv NRPWƒS »S©«sv aRsLkjsLRPª«P§§»ÜÍ xmsLRPZcsxqsv©«sNRPV N¯¬sF¡ÊslƒP©¯Í aRsLkjsLRPª«P§§ ÛÌQËÍNRP N¯¬sF¡ÊslƒP©¯Í ¿PxmQöÛÌQËÍNRP F¡…¸i§©«sv. C xqsLsÊnØxtsßs ÇsLjsgjs©«s ‚dP§cRsÈs A xmsLjsaRPvcô“RsvÌsv ©«s©«svõ †dsxqsvN¯¬s F¡LiVV @Z©ËÍQNRPª«P§§ÌsgRPv ‚sÀsú»Rs ª«sxqsvòª«soÌs©«sv, xqósÌsª«P§§Ìs©«sv ¿RPwzmsLsÀsLjs. Z©ËÍQ©«sv ¿RPw¿RPv¿RPvLsƒRsgS ®ªPÍÌsN¯ÌscTsgS A»RQøÌsv xmsLRPZcsxqsv©«sNRPV ‚sLSª«P§ª«P§§ ÛÌQËÍNRPVãLPƒS ª«s¿RPvè¿RPvLsƒTsLjs. ª«P§LsÀs ªSLjs ª«P§Ls¿Rsª«P§§Ìs cRsgRæsLRPNRPV cRsW»RsÌs©«sv ª«P§LsÀs A»RQøÌs©«sv lªPŒP• ªSLjs A»RQøÌs©«sv †dsxqsvN¯¬s ª«s¿RPvè¿RPvLsƒTsLjs. ¿PƒïS»RQøÌsvgRPwƒRs ©S»Rs¬s ª«P§Ls¿Rsª«P§§ cRsgRæsLRPNRPV ª«sÀQèLjs gS¬s cRsWLRPª«P§§©«s ¬sÖsÀsLjs. cRsvLSøLæRPvÌs ª«P§LRPßs xqsª«P§¸RP§ª«P§§©«s ª«P§LsÀs ¸RPãw»RQøÌsv ÛÌQËÍLRPv gS¬s ¿PƒïS»RQøÌsvLsƒTsLjs. cRsW»RsÌsv©«sv @¿RQèÈsZ©ËÍQ ¸RP§§LsƒTs ¿PƒRïscRsW»RsÌØ ª«P§LRPßÓsLs¿RPv ªSLjs cRsvLSøLRæsxmso xqP*Ênت«sª«P§§Ìs©«sv ÊsÈÓís }¤sQÎÏs©«sÛ¿QËÍzqs xmsgRPcUsLRPvè N¯©«sNRPVLsƒRs ©Sxmso¿RPvLsƒTsLjs. gS¬s LiVW cRsvLS»RQøÌsv ªSLjs ¸RPãw»RQøÌs©«sv ÀdsNRPÈÓsÌÜͬsNTP g¯Ls¿RPvÊÜÍLiVVLjs. Bx¤QsÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ ©«svLsƒRsgS ¿PƒïS»RQøÌsv ª«sÀQè »Rsª«P§§ø cRsvLSøLRæs»Rs N¯LRPNRPV ú}msZLËÍQzmsLsÀs©«sxmsoöƒRsv »RsLRP¿RPvgS ÌÜÍÊsƒTsLjs. C‚scnRsª«P§§gS ©«s¬PõLRPNRPª«P§§ÌsgRPv cRsvLSøLRæsNSLRPùª«P§§ÌsNRPV ©«sxmQögjsLs¿RPvN¯¬sLjs. }qs*¿RQè©«svxms…¸iWgjsLs¿RPv Z©ËÍQ¸RPãw»RQøZNs©«s©«sv cRsW»RsÌsv @ƒRïsª«P§§LSLRPv. ª«P§Ljs¸RP§§ ©«sW»Rs©«sª«P§§gS xmsLRPZcsxqsvÌÜÍ Û¿QËÍLjs©«s ¸RP§Z©ËÍQNS»RQøÌs Z©ËÍQ©«sNRPäƒRsÇsÚÀs†s¬s.
 12. 12. 12 lªPÌsvgRPv ÕsƒRïsÌsvlªPÌsvgRPv ÕsƒRïsÌsvlªPÌsvgRPv ÕsƒRïsÌsvlªPÌsvgRPv ÕsƒRïsÌsv ::::———— ª«Pãw©«sª«soÌs A»RQøÌsv xmsLRPZcsxqsv Û¿QËÍLRPgRPZ©ËÍQ C úxmsxmsLs¿Rsª«P§§ÌÜÍ ¬ds†sª«P§Ls»RsvÌsv©«sv, @¬ds†sª«P§Ls»RsvÌsv©«sv NRPÌszqs¸RP§§LscRsvLRPv. NS¬s xmsLRPÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ ©«sÈ”svgScRsv. lªPÌsvgRPvÕsƒRïsÌs A»RQøÌsv xmsLRPZcsxqsvÌÜÍ Û¿QËÍLjs©«sxmsoöƒRsv ªSLRPv ®ªP§§Èís®ªP§§cRsÈs NRPLsÈÓsNTP ÊØgRPvgS NRP¬szmsLsxms¬s xqQöÈÓsNRPª«P§§©«sv ÊÜÍÖs©«s gSÇsÙª«sLsÈÓs xqsª«P§§úcRsª«P§§ÌÜÍ rSõ©«sª«P§§ ÛÇQË͸RP§§cRsvLRPv. úxmsNRPÈs©«s 4:6, @xmsoöƒRsv ªSLjs @ÌsxqsÈs cUsLRPv©«sv. gSÖsÌÜÍ cTsLjsgjs©«sÈ”sv LiVW ¸RP§cRsv÷é»RsZªP§©«s ¬dsÈÓsÌÜÍ ªSLRPv xqsLs¿RsLjsLs»RsvLRPv gS¬s ªSLS ¬dsÈÓsÌÜÍ ª«P§§¬sgjsF¡LRPv. ª«P§Ljs¸RP§§ ¬dsLRPv ªSLjs¬s »RsƒRsxmsÛÌQËÍcRsv. ªSLRPv ‚sÀsú»RsLkjs†s¬s aRPvcTôsxmsLRQèÊsƒTs ¸RP§ÌsxqsÈs cUsLRQèÊsƒTs, xqsLsxmspLRñsª«P§§gS xmsLjsaRPvcRô“sxmsLRQèÊsƒTs ZcËÍQª«so¬s ª«P§z¤Qsª«P§ LSÇPùª«P§§©«s úxms®ªPÍbsLs»RsvLRPv. úxmsNRPÈs©«s 7:14, @NRPäƒRs »Rsª«P§ úzms¸RP§ úxmsÊnÏsvª«so xqs¬PõcnTs¬s @xqsLsÅØùNRPVÌsgRPv cRsW»RsÌs …¸i§§NRPä¸RP§§ ÊnÏsNRPVòÌs …¸i§§NRPä¸RP§§ xqsx¤QsªSxqsª«P§§ÌÜÍ ¬s»RPùª«P§§ ¬sª«szqsLs»RsvLRPv. ÀdsNRPÈÓs ÕsƒRïsÌsvÀdsNRPÈÓs ÕsƒRïsÌsvÀdsNRPÈÓs ÕsƒRïsÌsvÀdsNRPÈÓs ÕsƒRïsÌsv :::: @LscnRsNSLRP xqsLsÊsLscnRsvÌsNRPV©«sv lªPÌsvgRPv ÕsƒRïsÌsNRPV©«sv FPLs»Rs ª«Pù»Sùxqsª«P§§©«PõcTs! ‚dsLRPv lªPÌsvgRPv xqsLsÊsLscnRsvÌs»ÜÍ gRPÖszqs Òs‚sLsxmsÛÌQËÍLRPv. xqsª«P§xqsòª«P§§©«sv Êsz¤QsLRPLsgRPxmsLRP¿RPv ª«P§z¤Qsª«P§ lªPÌsvgRPvÌÜÍ ©«svLsƒRsvÈs ªSLjsNTP ª«P§¥PP ÊØcnRsgS ©«svLsƒRsv©«sv. xms‚sú»Rsª«P§§ gS©«sÈÓís¸RP§§, Fyxmsxmso NRPLsxmsoÛ¿QËÍ ª«P§§Ljsgjs¸RP§§©«PõÈÓís¸RP§§ »Rsª«P§ xqP*Ênت«sª«P§§Ìsv Ês¸RP§Ìsv xmsƒRs¬s LRPx¤QsxqPù xqósÌsª«P§§ÌsÌÜÍ cSgRPvN¯©«svÈsNRPV ªSLRPÈÓís úxms¸RP§»RPõª«P§§ÌsvÛ¿QË͸RP§§cRsvLRPv. @LscnRsNSLRPª«P§¸RP§ZªP§©«s ©«sLRPNRPª«P§§ …¸i§§NRPä ¸RP§cn]ÍÊnØgRPª«P§§©«svLsƒTs cRsvxtís»RP*xmso ªSxqs©«s»ÜÍ ©«svLsƒTs©«s F~gRP Ês¸RP§Ìsv ZcËÍQLRPv¿RPvLsƒRsv©«sv. @LscnRsNSLRP xqsLsÊsLscnRsvÌsv ¬ds†s lªPÌsvgRPv©«svLsƒTs »RszmQöLs¿RPvN¯©«svÈsNRPV úxms¸RP§†PõLs¿RPv¿RPv ©«s†s®ªPÍgRPª«P§§gS ÊÜÍLiVV LiVW ¸RP§gScnRsª«P§§ÌÜÍ »RsÌ”súNTsLscRsvÌsvgRP ÊsƒRsvcRsvLRPv. ªSLjs …¸iͧƒRsvöÌsv©«sv ®ªPÍcRs©«sÌsv©«sv, L¯ÍcRs©«sÌsv©«sv …¸i§ƒRs»QPgRPNRPVLsƒRs @NRPäƒRs ©«svLsƒTs…¸iͧ Ês¸RP§Ìsv lªPƒRsÌsv©«sv @LiVV©«s©«sv ®ªsWORs LSÇPùª«P§§ÌÜÍ ©«sv©«PõªSLkjs F~gRP©«sv ¿RPwƒRsLRPv. ªSLjsNTP ®ªPÍcRs©«sÌsv ‚s©«sÊsƒRsª«so. INRPÕsƒRïsª«P§LRPßsª«P§§INRPÕsƒRïsª«P§LRPßsª«P§§INRPÕsƒRïsª«P§LRPßsª«P§§INRPÕsƒRïsª«P§LRPßsª«P§§ ¬s®ªsW¬s¸RPãw ‚sxtsÇP*LRPª«P§§ ª«sÌs©«s ©¯NRP ÕsƒRïs ¿Rs¬sF¡LiVV©«sxmsoöƒRsv A A»RQø©«sv xmsLRPZcsxqsv©«sNRPV g¯¬sF¡ª«soÈs N¯NRP cRsW»RsÌs xqsª«P§¨x¤Qsª«P§§ ª«s¿Qè©«sv. B»Rs¬s »RsÖ”s LiVW xqsª«P§¨x¤Qsª«P§§©«sv ¿RPwÀs ¸RP§§LsƒTs©«s…¸i§ƒRsÌs …¸i§ÌsvlgP†sò …¸iͧƒRsvèÈsNRPV ÊscRsvÌsv xqsLs»ÜÍxts gS©«sª«P§§Ìsv Û¿QËÍzqs ¸RP§§LslƒPƒTscTs. »RsÖ”s ú}msª«P§©«sv ‚P§LsÀs©«s ú}msª«P§ úaRscRô“sÌs»ÜÍ, ªSLRPÕsƒRïs©«sv ¿RPw¿RPv¿RPvLsƒTsLjs. @¿RQèÈs©«sv©«Põ cRsW»RsÌsÌÜÍ ©¯NRPLRPv, "C N¯Ls¿Pª«P§§ NSÌsxmso …¸i§ƒRsÊØÈsv©«s
 13. 13. 13 NS»Rs¬s »RsÖ”s …¸i§ÛÈ”QË̓Rsvè ¿RPv©«Põc¯Í ¿RPwƒRsvQ' ƒRs¬s ¿PxmsoöÈs‚sLsÈÓs¬s. A®ªP§ N¯¬Põ xqsLsª«s»RQ=LRPª«P§§ÌsÌÜÍZ©ËÍQ »Rs©«s NRPVª«PãwLRPv¬s ¿PLs»Rs ÛÇQËÍLjs xqsLs»ÜÍztsLs¿RPv ¿RPvLslƒP©«sv. @Ls»Rs ©S cRsW»RsÌØ ÕsƒRïs …¸i§§NRPä ¸RPãw»RQø©«sv zmsÌ”sÌsN¯LRPNRPV ¬s¸RP§‚P§LsxmsÊsƒTs Êsx¤s§ r¢LscRsLRPùZªP§©«sÈÓís¸RP§§, úxmsNSaRsª«Pãw©«s ZªP§©«sÈÓís¸RP§§ ©«sgRPv ®ªsWORs LSÇPùª«P§§©«sNRPV †dszqsN¯¬s lªPŒP•Ljs. @NRPäƒRs Às©«PõÕsƒRïsÌs©«sv |mPLsÀs, xmsLRPÌÜÍNRP xqsLsÊsLscnRsZªP§©«s ÇìØ©«sª«P§§ Z©ËÍQLjQöLs»RsvLRPv. úxmsNRPÈs©«s 14:1—5. N¯Ls»RsNSÌsZªP§©«s »RsLRPvªS»Rs AÕsƒRïs »RsÖ”sNRPWƒRs ¿Rs¬sF¡…¸i§©«sv. »Rs©«s ÕsƒRïs NRPWƒRs LiVV»RsLRP cRsW»RsÌs»ÜÍ »Rs©«s»RsÖ”s ¸RPãw»RQø©«sv g¯¬sF¡ª«soÈsNRPV ª«s¿Qè©«sv. @»RsƒRsv " @ª«Pãwø Z©ËÍQlªPª«sLjs©¯Í ¬ds lªPLRPvª«sªS ? Z©ËÍQ©«sv ¬ds NRPVª«PãwLRPvƒRs©«sgRPv †s…¸iWƒ¯ÍõLRPvQ' @¬s ÂÇQPzmQö ©«sxmsoöƒS »RsÖ”s …¸i§§NRPä x¤PXcRs¸RP§ª«Pãw©«sLscRsª«P§§»ÜÍ ©«svF~öLslgP©«sv. ªSL¯NRPLjs©¯NRPLRPv N_gRPÖsLs¿RPv N¯¬s ©«sxmsoöƒS©«sLscRs ÊØxtQöª«P§§Ìsª«sÂÌQP LSÂÌQP©«sv. @cTs ª«P§©«sxqsv NRPLjsgjsLs¿PƒTs cRPXaRPùª«P§§. ªSLRPv F¡ª«so¿RPvLsƒRsgS, ª«PãwLRæsª«P§§©«s ©S¸RPãwªSÈÓs¬s »RsÖ”sNTP ¿RPwzmsLs¿RPv¿RPv ‚sª«sLjsLs¿RPv¿RPv »S©«svLsƒRsv ®ªsWORsLSÇPùª«P§§©«sv NS®ªP§©«sv g¯¬sF¡…¸i§©«sv. @¿]ÍèÈs Z©ËÍQZªsxmso ÇsÚÀs©«s©«sv Àsú»RsZªP§©«sÈÓís¸RP§§, xqsLs»ÜÍxtsNRPLRPZªP§©«sÈÓís¸RP§§ ª«sxqsvòª«soÌsvLslƒP©«sv. úNUsûxqsvò N¯LRPNRPV @Z©ËÍQNRP NRPxtísª«P§§Ìs©«sv @©«svÊnÏs‚sLsÀs©«s ªSLRPxqsLsÅØùNRPª«P§§ÌsvgS ©«sNRPäƒRs ©«svLsƒTsLjs. ªSLRPv »Rsª«P§ ª«P§LRPßSLs»RsLRPª«P§§ g_LRPª«sZªP§©«s C ª«P§z¤Qsª«P§ róS©«sª«P§§©«sNRPV †dszqsN¯¬s F¡ÊsƒTsLjs: @¿RQèÈs @xqsª«Pãw©«sZªP§©«sÈÓís¸RP§§ ©«s†s xqsvLscRsLRPZªP§©«sÈÓís¸RP§§ ©«sgRPv xmsLRP*»Rsª«P§§, EÈsÌsv, ZªP§cS©«sª«P§§Ìsv ©«svLslƒP©«sv. @LscRsvLsƒRsv ª«s©«sª«P§§ÌsÌÜÍ xmsÌsv‚scnRsª«P§§ÌsgRPv †s¸RP§ù¬s xmsLsƒ”Rsv©«sv, ¿RsNRPä¬s xmsoxtQöª«P§§ Ìs†s ‚srSsòLRPª«P§§gRP ©«svLslƒP©«sv Ñsx¤P*NRPV LRPvÀs…¸i§©«scRsLs»Rs¸RP§§ ©«sLscRsvLslƒP©«sv. @xmsoöƒRs»RsƒRsv "@ª«Pãwø! LiVW ¬sÇsZªP§©«s ÌÜÍNRPª«P§§ …¸i§§NRPä ¬dsƒRsª«sLsÈÓscRsgRPv A ÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ ª«P§©«s úzms¸RP§§Ìsv ª«P§©«sN¯LRPNRPV cRsv:‹sLs¿RPv ¿RPv©SõLRPv. BcTs ª«P§LRPßsª«Pãw ÛÌQËÍNRP úxms†s ¸RPãw»RQøª«P§§ ©SaRs»ÜÍ NRP¬s|mPÈísvN¯¬s¸RP§§LsƒRsv xqsLsxmspLRñs Òsª«sª«Pãw ?Q' ¸RP§¬s ¸RP§ƒTslgP©«sv. @xmsoöƒS®ªP§ LiVVcTs…¸iͧ ¬sÇsZªP§©«s úÊs»RsvNRP¬s ¿P|mQö©«sv. ª«P§Ljs¸RP§§ ®ªsWORs LSÇPùª«P§§©«sv gRPwLjQè ©S ÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ ©«svLsƒRsgS »QPÖszqs¸RP§§LsƒTs©«s …¸i§ƒRsÌs ¬dsª«P§LRPßsª«P§§©«sv gRPwLjQè cRsv:‹sLs¿RsNRP ¸RP§§LslƒPƒTscS©«s©«sl©P©«sv. A ÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ©«sv ªSLkjs ‚sxts¸RP§ZªP§ ¸RP§LscnRsvÛÌs ¸RP§§©SõLRPv. FPLs»Rs ‚s¿SLRPNRPLRPZªP§©«s xqsLsgRP†s? BÈÓís ª«P§z¤Qsª«P§©«sv gRPwLjQè úNUsxqsvòúxmsÊnÏsv®ªPÍ Êsx¤s§‚sxmsoÌsª«P§§gRP ‚sª«sLjsLsÀs©«s©«sv, xqsvªSLRsòÌsv xmsZcËÍQxmsZcËÍQ »RsLsúƒTs …¸i§§NRPä ¬s»RPù LSÇPùª«P§§©«sv gRPwLjQè |mnsWztsLsÀs¿RPvLsƒTs©«s©«sv xmsaRPvúFy¸RP§§Ìsv ª«Pãwú»Rs®ªPͧ gSNRP lcPÖszqs©«sªSLRPv NRPWƒRs cS¬s ª«P§z¤Qsª«P§ l©PLRPvgRPNRPV©SõLRPv. C xqsLs»ÜÍxtsNRPLRPZªP§©«s xqósÌsª«P§§ÌÜÍ @LscRsLRPv úxms®ªPÍbsLs»RsvLRPvgSNRP.
 14. 14. 14 INRP»Rs»RP*aSxqsòûÇñsÙ¬sª«P§LRPßsª«P§§INRP»Rs»RP*aSxqsòûÇñsÙ¬sª«P§LRPßsª«P§§INRP»Rs»RP*aSxqsòûÇñsÙ¬sª«P§LRPßsª«P§§INRP»Rs»RP*aSxqsòûÇñsÙ¬sª«P§LRPßsª«P§§ ÇsLRQø©ºs ZcËÍQaRsxmso »Rs»RP*Çìجs …¸i§§NRPƒRsv xmsLRPª«P§§©«s úxms®ªPÍbsLsÀs cRsWLRPª«P§§©«svLsƒTs ®ªsWORsª«P§§ …¸i§§NRPä ¸RP§cRPXaRPùZªP§©«s ª«P§z¤Qsª«P§¸RP§§, ©«sLscRsÖs úxmsÇsÌs…¸i§§NRPä A©«sLscRsª«P§§©«sv ¿RPw¿P©«sv. @‚s ¸RPãw»Rs¬sNTP g¯xmQö xqsLs»ÜÍxtsª«P§§©«sv gRPÖsgjsLs¿P©«sv. NS¬s »Rs©«s |mPLsNTP xmsÈísvcRsÌs gRPÌs »QPÖs‚s ¸RPãw»RsƒSÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ úxms®ªPÍbsLs¿RPvÈsNRPV AÈsLsNSZªP§©«scTs. @Ls»Rs¸RP§§ ¬sÇsª«P§¬s …¸i§§xmsoöN¯©«svÈsNRPV ÊscRsvÌsv—" ¬sÇsª«P§§gS©«s‚s ¸RP§¬Põ¸RP§§ ©«s¿]ÍèÈs ©«sv©«PõÈ”sv ÊÁVVÇsÙ®ªPͪ«P§§©«PõcTs? ©S ª«P§©«sxqsv= ©«s©«svõ úÊnÏs‚P§LsxmsÛÇQËÍzqs LiVVÈ”sv NRP©«sÊsLRP¿RPv ¿RPv©«PõZcËÍQ®ªsW? cUs¬s©«sLs»RsÈÓs¬s »RsLRPäaSxqsòûª«P§§, »Rs»RP*aSxqsòûª«P§§, xmscSLRô“s‚sÇìØ©«s aSxqsòûª«P§§Ìs cS*LS xmsLjsbdsÖsLsÀs @xmsoöƒRsv @cTs ¬sÇsª«P§¬s¸RP§§, ª«Pãw¸RP§NScRs¬s ©«sª«P§§øcRsv©«svQ'@l©P©«sv. @xmsoöƒRsv A cRsW»Rs " ¬dsª«PãwÈsÌs©«sv ÊsÈÓís ¿RPwƒRsgS ¬ds xqP*Ênت«s ª«P§Ls»Rs¸RP§§ ¬ds »QPÖs‚sÛ¿QËÍ»Rs ÀsNRPVäN¯¬s ¸RP§§©«PõcTs. A»RQø úxmsxmsLs¿Rsª«P§§©«sv ¿RPw¿RPvÈsNRPV ª«P§©¯Í Z©ËÍQú»Rsª«P§§ÛÌQËÍ gS¬s xqóPwÌs Z©ËÍQú»Rsª«P§§Ìsv xms¬sNTP LS©«sÈ”sv, ¬dsª«so cS¬s úgRsz¤QsLsxmsª«sÌs¸RP§§©«s©«Põ A»RQø xqsLsÊsLscnRsZªP§©«s »QPÖs‚s NSª«sÂÌQP©«sv. NS¬s »RsLRPä, »Rs»RP* aSxqsòûª«P§§Ìs ª«P§§ÅPù xqPwú»Rsª«P§§Ìs»ÜÍ ¬ds lªPLs»Rs úaRsª«P§ Û¿QËÍzqs©«s©«sv úgSx¤Pùª«P§§ NSZ©ËÍQLRPcRsv. ÊnÏsWÌÜÍNRP xqsLsÊsLscnRsZªP§©«s ‚sxts¸RP§ª«P§§Ìs©«sv gRPwLjQè »QPÌsvxmso aSxqsòû‚scRPù ¬ds ª«P§ÈÓísxmsoâàQü , ª«P§ÈÓís®ªP§cRsƒRsv»ÜÍZ©ËÍQ AÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ ‚sƒRsvª«sÊsƒTs©«scTs. CÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ ZcËÍQª«so¬s ¸RP§LscRsÖs ÊnÏs¸RP§ÊnÏsNRPVòÌs ª«sÌs©«s NRPÌsvgRPv A»RQøÇìØ©«sª«P§§ NSª«sÌs¸RP§§©«sv.Q' @xmsoöƒRsv cRsW»RsÌsÌÜÍ ©¯NRPƒRsv ª«P§Ljs…¸i§§NRP¬s»ÜÍ ¬sÈ”sl©P©«sv. " ‚dP§LRPv ª«PãwLRPv ª«P§©«sxqsv= ©¯LscTs ÕsƒRïsÌsª«sLsÈÓs ªSlLsÛ»QËÍZ©ËÍQ gS¬s xmsLRPÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ úxms®ªPÍbsLsxmsLRP¬s ¬saRQè¸RP§ª«P§§gS ‚dP§»ÜÍ Â¿Pxmsoö¿RPv©Sõ©«svQ'. ª«P§»RsòLiVV 18:3 úxmsÊnÏsvª«so ¿PzmQö©«s ª«PãwÈs ª«Pãw©«sª«soÌsv ª«P§LRPÀs ¸RP§§©SõLRPv. FPLs»Rs‚s¿SLRPNRPLRPª«P§§!". @l©P©«sv. A»RQøª«P§¸RP§ZªP§¸RP§§©«Põ Zcsª«srS¬PõcnRPùª«P§§»ÜÍ ¬sLsƒTs¸RP§§LsƒTs @Ls»Rsª«P§§ÛÌQËͬs xqósÌsª«P§§©«sv ®ªsWORsª«P§©«sª«s¿RPvè©«sv. @LiVV©«s©«sv ª«Pãw©«sª«soÌsv ¿Rs¬sF¡LiVV©«sxmsoƒRsv ªSLjs ZcËÍQx¤Qsª«P§§©«sv ‚sƒTsÀs©«s A»RQøÌsv »S»SäÖsNRPª«P§§gS ¬sª«szqsLs¿RPv A»RQøÌÜÍNRPª«P§§ ª«P§Ljs…¸i§§NRPÈÓs gRPÌscRsv. cS¬sNTP xmsLRPZcsxqsv @¬s}msLRPv ÛÌQËÍNRP Bx¤QsxmsLRPª«P§§ÌsNRPV ª«P§cnRPùÌÜÍNRPª«P§¬s }msLRPv. — ÌsWNS 23:43 @LscRsv @xqsLsÅØùNRPª«P§§ÛÌs©«s ¬sªSxqsª«P§§Ìsv NRPÌsª«so. úxms†s A»RQø¸RP§§
 15. 15. 15 ¬dsÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ ©«svLsƒRsgSZ©ËÍQ G ¬sªSxqsª«P§§©«sNRPV »Rs©«svõ »S©«s¸RP§»RsòxmsLRP¿RPv N¯©«sv©¯Í A ¬sªSxqsª«P§§©«sNRPV N¯¬sF¡ÊsƒRsvcRsvLRPv. ©©©©SSSSÌÌÌÌssssvvvvggggRRRRPPPPªªªª««««ssssúúúúxxxxmmmmssssNNNNRRRRPPPPLLLLRRRRPPPPßßßßssssªªªª««««PPPP§§§§§§§§ ª«Pãw©«sª«so¬sª«Pãw©«sª«so¬sª«Pãw©«sª«so¬sª«Pãw©«sª«so¬s xqs¥PP¸RP§ª«P§§xqs¥PP¸RP§ª«P§§xqs¥PP¸RP§ª«P§§xqs¥PP¸RP§ª«P§§ ———— úxmsxqúxmsxqúxmsxqúxmsxqsvò»Rsª«P§§svò»Rsª«P§§svò»Rsª«P§§svò»Rsª«P§§ @©«sLs»R@©«sLs»R@©«sLs»R@©«sLs»RsLRPª«P§§sLRPª«P§§sLRPª«P§§sLRPª«P§§ @g¯Í¿RsLRP@g¯Í¿RsLRP@g¯Í¿RsLRP@g¯Í¿RsLRPZªP§©«sZªP§©«sZªP§©«sZªP§©«s xqs¥PP¸RP§ª«P§§xqs¥PP¸RP§ª«P§§xqs¥PP¸RP§ª«P§§xqs¥PP¸RP§ª«P§§ »RsLRP¿RPvgS ª«P§©«s ÊsLscnRsvª«soÌsv©«sv úzms¸RP§§Ìsv©«sv @xmsoöƒRsxmsoöƒRsv xmsLjsaRPvcô“RsvÌsv©«sv. …¸i§Ì”sxmsoöƒRsv cRsW»RsÌsv©«sv @cRPXaRPùÌÜÍNRPª«P§§ ©«svLsƒTs ª«sÀQè ª«P§©«sNRPV xqs¥PP¸RP§ª«P§§ Û¿QË͸RP§§¿RPv ª«P§©«sÌs©«sv NSFyƒRsv¿RPvLscRsvLRPv. FPxmsoöZƒs©«s INRP ‚sZaËÍQxts xqsª«P§¸RP§ª«P§§©«s cRsxmQö ª«P§©«sNRPV NRP©«s ÊsƒRsvÈsNRPV ªSLjsNTP D»RsòLRPvª«so ÛÌQËÍcRsv. ª«P§©«sª«P§§ xms‚sú»Rs ZªP§©«s »RsÌsLsxmsoÌsv »RsÌsLs¿RPv ©«sÈ”sv©«sv ZcËÍQª«so¬sZªsxmso †sLRPvgRPv©«sÈ”sv©«sv ª«P§LsÀs úxmsª«sLRsò©«s gRPÖsgjs¸RP§§LsƒRsv©«sÈ”sv©«sv, ª«P§©«sª«P§§ úgRsz¤QsLs¿RsÛÌQËͬs Lkjs†s¬s ªSLRPv ª«P§©«sNRPV »Ü̓RQöƒRsvcRsvLRPv. ª«P§©«s A†dQø¸RP§ Òs‚s»Rsª«P§§©«sv xqsLsxmspLjsò Û¿QË͸RP§§ aRsNTPò ªSLjsNTPÛÌQËÍcRsv. NRP©«svNRP ª«P§©«s x¤PXcRs¸RP§ª«P§§ÌsÌÜÍ ¬sª«szqsLs¿RPv xmsLjsaRPvcô“S»RsvøƒRsv A xms¬s¬s xmspLjsò Û¿QË͸RP§§©«sv. @LscRsLjsÌÜÍ@LscRsLjsÌÜÍ@LscRsLjsÌÜÍ@LscRsLjsÌÜÍg¯g¯g¯g¯xmQöxmQöxmQöxmQöªSlƒPª«sƒRsv?ªSlƒPª«sƒRsv?ªSlƒPª«sƒRsv?ªSlƒPª«sƒRsv? INRP¬s g¯xmQö»Rs©«sª«P§§ @»Rs¬s »QPÖs‚sÛ»QËÍÈsÌs|mQs gS¬s, xmscRsª«soÌs|mQs gS¬s AcnSLRPxmsƒTs¸RP§§LsƒRscRsv. B»RsLRPvÌs NRP»RslƒPLs»Rs ¸RP§§xmsNSLRPª«P§§ Û¿QË͸RP§§©¯Í @»RsƒRsv @Ls»Rsg¯xmQöªSƒRsvgRP l©PLs¿RsÊsƒRsv©«sv. @»RsƒTs»RsLRPvÌs ZãNQPLs»Rs}qsª«s Û¿QË͸RP§§©¯Í @Ls»Rs¸RP§§xms …¸iWgRPNSLjsgS ©«svLsƒRsv©«sv. "‚dP§ÌÜÍ l©Pª«sƒRsv g¯xmQöªSZƒs ¸RP§§LsƒRsg¯ÍLRPv©¯Í ªSƒRsv ‚dP§xmsLjs¿SLjsNRPVZƒs ¸RP§§LsƒRsª«sÂÌQP©«s¬s úxmsÊnÏsvª«so ¿P|mQö©«sv.Q' — ª«P§»RsòLiVV 20:20. ®ªsWORs ¬sªSxqsvÌsNRPV }qsª«s ¸RP§LscRsv xqsLs»ÜÍxtsª«P§§©«PõcTs. ú}msª«P§»ÜÍ INRPLjs©¯NRPLRPv }qsª«s Û¿QË͸RP§§¿RPv ¬dsLkjs†sgS ªSLRPv Òs‚s»Rsª«P§§©«sv xqsxmnsÌsxmsLRPvè N¯©«sv¿RPv ZcËÍQª«so¬s xqs¬PõcnTs¬s ¸RP§§gRP¸RP§§gRPª«P§§ÌsvLscRsvLRPv.
 16. 16. 16 »Rsxmsoö»Rsxmsoö»Rsxmsoö»Rsxmsoö@ÕnsúFy¸RP§ª«P§§Ìsxqsª«@ÕnsúFy¸RP§ª«P§§Ìsxqsª«@ÕnsúFy¸RP§ª«P§§Ìsxqsª«@ÕnsúFy¸RP§ª«P§§Ìsxqsª«sLRPßssLRPßssLRPßssLRPßs ª«Pãw©«sª«soÌsv ZcËÍQª«so¬sNRPLsgksNSLRPª«P§gRPv Òs‚s»Rsª«P§§ gRPƒRsvxmsª«sÌs¸RP§§©«s¬s x¤PXcRs¸RP§xmspLRP*NRPª«P§§gS l©PxmsoöƒRsv AaRs xmsƒRsvcRsvL¯Í ªSLjs ¸RP§§ZcôËÍQaRsª«P§§Ìs …¸i§§NRPä NRPVcRsvLRPvÊØÈsv©«sv, ªSLjs Òs‚s»Rsª«P§§Ìsv †sLjsgjs Û¿QËÍLRQè ÊsƒRsvÈs¸RP§§©«sv @xmsoöZƒËÍQ Bx¤QsÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍZ©ËÍQ ALRPLsÊnÏs ª«P§gRPv©«sv. ªSLjsNTP ZcËÍQª«so¬s A»RQø xqP*¸RP§ª«P§§gS ©«svxmsZcËÍQbsLs¿RPv©«sv. xmsLjsaRPvcô“RsvÌs»ÜÍ xqsx¤QsªSxqsª«P§§ cS*LS ªSLRPv xqs¥PP¸RP§ª«P§§ ©¯LscRsv¿RPv©SõLRPv. C xmsLjsaRPvcô“RsvÌsv NRP©«sÊsƒRsNRPVLsƒTs©«s©«sv NRPVcRsvLRPvÊØÈsv ©¯LscTs©«sªSLRPv ª«P§LsÀsªSLRPvgRP ©«svLsƒRsv©«sÈ”sv xqs¥PP¸RP§ª«P§§ Û¿QË͸RP§§Ès ZãNQPÌ”sxmsoöƒRsv zqscRô“sª«P§§gS ©«svLscRsvLRPv. |mPNRPV䪫P§LscTs úQZN^sxqsòª«soÌsvgS©«sv, xqs»RPùª«P§§ lªPcRsNRPV úQZN^sxqsò®ªPÍ»RsLRPvÌsv©«sv N¯Ls¿Pª«P§§gS úgRsz¤QsLsÀs, »Rsxmsoö @ÕnsúFy¸RP§ª«P§§Ìs»ÜÍ ¸RP§§LsƒRsgSZ©ËÍQ ¿Rs¬sF¡LiVV©«s ªSLjs ¸RP§§ZcôËÍQaRsª«P§§Ìsv xmsLRPª«P§§©«s xqsLjsÛ¿QË͸RP§ÊsƒRsv©«sv. lªPcRsNRPV ªSLjsNTP xqs»RPùª«P§§ c¯LRPvNRPV©«sv. »Sª«P§§ ÊsÈÓís©«s NRPVLsZcËÍQÌsv©«sNRPV ª«P§¨ZƒËÍQNSÎÏP•¬s |mPLsNTPxmsÈísvcRsÌs gRPÌsªSLjs @ÕnsúFy¸RP§ª«P§§Ìsv ª«PãwLRQèÊsƒRsª«so. GÌs¸RP§©«sgS ¬ds ÌÜÍNRPª«P§§©«sLsZcs©«s©«sv LSÊÜͪ«so ÌÜÍNRPª«P§§©«sLsZcs©«s©«sv ZcËÍQª«soƒRsv gS¬s A¸RP§©«s }qsª«sNRPVÌsvgS¬s …¸i§ª«sLjsZ©s©«s©«sv »Rsª«P§ LiVVxtísª«P§§©«sNRPV ª«Pù†sLjsNRsòª«P§§gS ©«sª«P§øª«sÌs¸RP§§©«s¬s ÊsÌsª«sLs»Rsª«P§§ Û¿QË͸RP§LRPv. úNUsûxqsvò @ª«s»SLRPª«P§§úNUsûxqsvò @ª«s»SLRPª«P§§úNUsûxqsvò @ª«s»SLRPª«P§§úNUsûxqsvò @ª«s»SLRPª«P§§ INRP ‚súgRs¥PPLScnRsNRPV¬s A»RQø xmsLRPZcsxqsv Û¿QËÍLRPgSZ©ËÍQ »Rs©«s ZcËÍQª«s»Rs N¯LRPNRPV lªPcRsNRPV¿RPvLsƒRsvÈs Z©ËÍQ©¯NRP cRsLRP+©«sª«P§§ ©«sLscRsv ¿RPwÀs†s¬s. @xmsoöƒRsv xmsLjsaRPvcô“RsvÌsv "@cUP*†ds¸RP§§ƒRsgRPv xqs»RPù ZcËÍQª«soƒRsv©«sv A¸RP§©«s @ª«s»SLRPª«P§¨Ljsò¸RP§§©«sgRPv úNUsxqsvò©«sv »RsxmQö ª«P§Ljs LiVV»RsLRP ZcËÍQª«soLsƒ”Rsv LiVVNRPäƒRsÛÌQËÍLRPvQ' @¬s @»Rs¬s»ÜÍ @¬sLjs. @»RsƒRsv ¿SÌØ AaRQèLRPù xmslƒP©«sv, x¤PXcRs¸RP§xmspLRP*NRPª«P§§gS xqs»RPùª«P§§©«sv lªPcRsNRPVªSƒRsv gRP©«svNRP »S¬scTs ª«sLRPNRPV F~LRPFyÈsv Û¿QËÍ|qP©«s¬s IxmsoöN¯l©P©«sv. @»RsƒRsxmsoöƒRsv AaRs»ÜÍ úNUsxqsvò©«sv ¿RPwƒRsN¯ÍlLP©«sv. lªPLsÈsZ©ËÍQ úNUsxqsvò N¯cTôs úxmsNSaRsª«P§§»ÜÍ @»Rs¬sNTP xmsLRPZcsxqsvÌÜÍ @xmsoöZƒËÍQ Û¿QËÍLjs©«s »RscTs»RsLRPvÌsNRPV cRsLRP+©«s‚P§Â¿Qè©«sv. …¸iW¥PP©«sv 15:22. úNUsxqsvò »Rs©«s xqsLsxmspLRñs ª«P§z¤Qsª«P§»ÜÍ úxms»RPùORsZªP§©«s¿]Í @xmQöÈÓs ªSLjs xmsLjszqós†s¬s ÊsÈÓís ªSLRPNRPäƒRs ¬sÌsvª«sÛÌQËÍNRP F¡LiVV ¸RP§§LscRsvLRPv. GÌs¸RP§©«sgS cRsW»RsÌsv xqs¥PP A¸RP§©«s lªPÌsvgRPv©«sv ¿RPwƒRsÛÌQËÍNRP lLPLsƒRsv lLPNRPäÌs»ÜÍ »Rsª«P§ ª«P§§Åsª«P§§Ìs©«sv NRPxmsoöN¯LscRsvLRPv. FPxmsoöZƒs©«s©«sv úNUsxqsvò …¸i§ª«sLjsZNs©«s©«sv cRsLRP+©«s‚P§ÀQè©«sxmsoöƒRsv ªS¬s A»RQø xmsLjszqós†s ©«s©«svxqsLjsLsÀs xqsLsxmspLRñs ª«P§z¤Qsª«P§ lªPÌsvgRPvÌÜÍZ©s©«s©«sv, ÛÌQËÍNRP rSª«Pãw©«Pù lªPÌsvgRPvÌÜÍ Z©s©«s©«sv úxms»RPùORs xmsLRP¿RPvN¯©«sv©«sv. A ¸RPãw»RQøÌsv ANRPLj<sLs¿RPv aRsNTPògRPÌs N¯Ls¿Pxmso lªPÌsvgRPvÌÜÍ úNUsxqsvò©«sv
 17. 17. 17 ¿RPwÀs©«sxmsoƒRsv ªSLjsNTP ª«sLjñsLsxms©«sÌs‚s NS¬s xqsLs»ÜÍxtsª«P§§©«sv xqsª«PãwcnS©«sª«P§§©«sv NRPÌsvgRPv©«sv.. ÒsªScnSLRPª«P§gRPv A¸RP§©«s lªPÌsvgRPv NTPLRPßsª«P§§Ìsv A¸RP§©«s …¸i§§cRôs©«svLsƒTs …¸i§Ì”sxmsoöƒRsv©«sv F~LRPÖsª«s¿RPvè ú}msª«P§ @©«sv ZãNQPLRPÈsª«P§§Ìsv ªSLjs |mQsNTP F~LRPÖsFyLjs ©«sLscRsv©«s©«sv, ªSLjs Fyxmsª«P§§Ìs¬Põ¸RP§§ NRPƒTsgjs®ªP͸RP§ÊsƒTs©«s‚s. @xmsoöƒRsv x¤PXcRs¸RP§xmspLRP*NRPª«P§§gS A¸RP§Z©ËÍQ ¬sÇs ZcËÍQª«soƒRs¬s IxmsoöN¯LscRsvLRPv. ª«P§Ljs¸RP§§ A¸RP§©«sNRPV xmspÑsLs»RsvLRPv. ªSLjsNTP DxmsZcËÍQbsLs¿RPvÈsNRPV ¬s¸RP§‚P§Ls¿RsÊsƒTs©«s xmsLjsaRPvcô“RsvÌsv NRPWƒS Êsx¤s§ xqsLs»ÜÍztsLsÀsLjs. INRPNRPWÖsªSƒINRPNRPWÖsªSƒINRPNRPWÖsªSƒINRPNRPWÖsªSƒRsv:INRP‚saS*zqsRsv:INRP‚saS*zqsRsv:INRP‚saS*zqsRsv:INRP‚saS*zqs INRPxmsoöƒRsv cRsLRP+©«sª«P§§ÌÜÍ INRP NRPWÖsªSƒRsv A»RQøÌs ÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ Û¿QËÍLRPvÈs Z©ËÍQ©«sv ¿RPwÀs†s¬s. @»RsƒTsxmsoöƒRsv ¿SÌs NRPxtíszqós†s ¸RP§LscRsv©SõƒRsv. ÊnÏsWÌÜÍNRPª«P§LscRs»RsƒRsv »Rs©«s NRPƒRsv}ms ZNsÌØxqsª«P§©«sv N¯¬s cS¬s¬s gRPwLjQè »RsxmQö ª«P§Ljs …¸iͧ ‚sxts¸RP§ª«P§§©«sv gRPwLjQè…¸i§©«s©«sv »RsÌsLsÀs …¸i§LRPvgRPƒRsv. ZcËÍQª«so¬s gRPwLjQè gS¬s A†dQø¸RP§ZªP§©«s ªSÈÓs¬s gRPwLjQègS¬s, »RsÌsLs¿RPvÈs NRP»Rs¬sNTP xqsª«P§¸RP§ª«P§§ ÛÌQËÍNRPVLslƒP©«sv. B»RsƒRsv ¿Rs¬sF¡LiVV©«s xqsª«P§¸RP§ª«P§§©«sZ©ËÍQ ª«P§Ljs…¸i§§NRPƒRsW ¿Rs¬sF¡…¸i§©«sv. @»RsƒRsv @‚saS*zqs¸RP§§, |mPLsNTP xmsÈísvcRsÌs gRPÌsªSƒRsv©«sv @LiVV¸RP§§LslƒP©«sv. ªSLjsLRPvª«soLRPv©«sv ©«sLRPNRPgRPvLsƒRsª«P§§ …¸i§§NRPä @cn]ÍÊnØgRPª«P§§©«s ÀdsNRPÈÓsÌÜÍ DLsƒRsvÈsNRPV xmsLsxmsÊsƒRsª«sÂÌQP©«s¬s D»RsòLRPvªS…¸i§©«sv. AÊØcnRsÌÜÍ ©«svLsƒTs xqs¥PP¸RP§ª«P§§ N¯LRPNRPV ªSLRPv FPÌsvlgP†sò …¸iͧƒTQèLjs. ªSLjs‚dP§cRs NRP¬sNRPLRP xmsƒTs ú}msª«P§»ÜÍ xmsLjsaRPvcô“RsvÌsv©«sv cRsW»RsÌsv©«sv ªSLjsNTP DxmsZcËÍQaRsª«P§§ Û¿QË͸RP§§ÈsNRPV lªPŒP•Ljs. ª«P§z¤Qsª«Pãw úxmsÊnت«sª«P§§Ìsv gRPÌs ZcËÍQª«so¬s LSÇPùª«P§§ÌÜÍ F È”sv xqsÊnÏsvùÌsv NSgRPÌsL¯Í ªSLjsNTP »QPÖszmsLjs. B¬Põ ÊØcnRsÌsv @©«svÊnÏs‚sLs¿RPv¿RPv B»RsLRPvÌsZ©ËÍQNRPVÌsª«sÂÌQP A @gScnRsª«P§§ÌÜÍZ©ËÍQ ¸RP§§LsƒRsvÈsNRPV BxtísxmsƒTsLjs. Fyxmsª«P§§ ªSLjsÌÜÍ DLsƒRsvN¯¬s F¡LiVV©«sLscRsv©«s ªSLRPv ZcËÍQ¬sZ©s©«s©«sv ©«sª«P§øNRPF¡LiVVLjs. ªSLjsNTP xqs¥PP¸RP§ª«P§§ Û¿QË͸RP§§ÈsNRPV lªPŒP•©«s cRsW»RsÌs ‚sxts¸RP§ª«P§§ gRPwƒRs @©«svª«Pãw¬sLsÀsLjs. ªSLjs ¸RP§Ls»Rs ®ªPͧª«i°©«s¬s Z©ËÍQ©«sv úxmsbPõLs¿RsgS INRP xmsLjsaRPvcô“RsvƒRsv ª«Pãwú»Rs®ªPͧ "ZcËÍQª«soƒRs»Rs¬s NRP¬sNRPLjsLs¿RPvZ©ËÍQ®ªsW …¸i§ª«slLP LRPvgRPvcRsv LRPvQ' @l©P©«sv. cUs¬s¬s ÊsÈÓís ª«Pãw©«sª«so¬s ¿PƒTs©«s xqP*Ênت«sª«P§§©«sv cRsvLkjPõ†s¸RP§§©«sv FPLs»Rs ÊnÏs¸RP§LsNRPLRPZªP§©«sc¯Í »QPÖszqsN¯©«sª«s¿RPvè©«sv. @LscRsvÛ¿QËÍ»RsZ©ËÍQ FPª«sLjsgRPwLjQè…¸i§©«s©«sv cRsvLS*LRsò ª«sÀQè©«s…¸i§ƒRsÌs @cTs ¬sÇsª«P§§ NSNRPF¡LiVV©«s©«sv cRsvLSøLæRPvƒRsv cS¬s¬s ¬sÇsª«P§¬s ©«sª«P§§ø©«sv. xmnsÌجsªSƒRsv ÊnÏsNRPVòƒRs¬sgS¬s, ZcËÍQª«so¬s ª«P§z¤Qsª«P§ N¯LRPNRPV©«sv, »Rs©«s F~LRPvgRPv ªSLjs ®ªPͧÌsv¬s‚P§»Rsòª«P§§©«sv xmnsÌجs xmnsÌجs ª«P§LsÀs NSLRPùª«P§§Ìs©«sv Û¿QËÍzqs¸RP§§©SõƒRs¬s gS¬s, ¬sÇsZªP§©«s ªSLRsò ª«sÀQè©«s©«sv @cTs @Ls»Rs¸RP§§ @ÊscRô“sª«P§¬s ¬sxqQ=LsZcËÍQx¤Qsª«P§§»ÜÍ ©«s©«sv©«sv. A
 18. 18. 18 ‚scnRsª«P§§gS ªSƒRsv Û¿QË͸RP§§ÈsNRPV @»Rs¬s ZQNËÍQZcs©«s INRP ¸RP§§ZcôËÍQaRsª«P§§LsƒRsª«sÂÌQP©«sv @¬s @‚saS*zqs @©«sv©«sv. @»RsƒRsv ¿PzmQö©«s cS¬s ZQNËÍQZcs©«s©«sv ÊÁVVÇsÙª«soÌsv NRPWƒS c¯LRPNRPª«so. @ÈÓís ªS¬s ª«P§©«sxqsv= ©«svLsƒTs ª«P§©«sª«P§§ Z©ËÍQLRPvèN¯©«sv©«s ZcËÍQª«P§©«sgS ªS¬s ª«P§©«sxqsv= cRsvLSøLRæs»Rs ÛÌQËÍNRP ¿PƒRsv»Rs©«sª«P§§ Û¿QËÍ»Rs ¿PƒTsF¡LiVV©«sLscRsv©«s xms¬sNTPª«PãwÖs©«s ªSLRsòÌs©«sv ©«sª«P§§ø©«sv. @»Rs¬s xqP*Ênت«sª«P§§ gRPwƒRs cUs¬s ª«sLsÈÓsZcËÍQ©«sv. »Rs©«s cRsvxtís xqP*Ênت«sª«P§§©«sNRPV úxms†sNRPWÌsª«P§§gS ©«svLsƒRsv©«sv. NRP©«svNRP ª«P§LsÀs ‚sxts¸RP§ª«P§§Ìs©«sv ©«sª«P§øƒRsv. xqP*Ênت«szqscRô“sª«P§§gS ª«P§LsÀs ªS¬s ¸RP§§ZcôËÍQaRsª«P§§ cUs¬sNTP ª«Pù†sLjsNRsòª«P§§gS ©«svLsƒRsv©«sv. xqsÇês©«svƒRsv ª«P§LsÀs ªSLRsò©«sv ©«s‚P§ø @xqs»RPùªSLRsò©«sv @©«svª«Pãw¬sLs¿RPvÈs xqP*Ênت«s ÌsORsßs®ªPͧ. @»Rs¬s xqP*Ênت«s ÌsORsßsª«P§§©«sNRPV @ÈÓís ªSLRsò »Rsgjs©«scTs. C ÊnÏsWÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ ZcËÍQª«so¬s LiVVxtísª«P§§©«sNRPV ª«Pù†sLjsNRsòª«P§§gS ©«sƒRs¿RPvN¯©«sv ªSLjsNTP Bx¤Qsª«P§LsZcs©«s©«sv xmsLRPª«P§LsZcs©«s©«sv l©Pª«P§øcTs ¸RP§§LsƒRscRsv. xmsLRPZcsxqsv Û¿QËÍLRPgSZ©ËÍQ ªSLRPv xqsLsúÊnÏsª«P§ª«P§§ ¿PLscTs cRsv:ÅØúNSLs»RsvÌsgRPvcRsvLRPv. @LiVVÛ»QËÍ LiVVx¤QsÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ ZcËÍQª«so¬s Às»Rsòª«P§§©«sNRPV ÌÜÍÊsƒTs ªSLjsNTP ®ªsWORsLSÇPùª«P§§ÌÜÍ Û¿QËÍLRPgSZ©ËÍQ xqsª«PãwcnS©«sª«P§§ NRPÌsvgRPv©«sv. ªSLRPv ¿PxmQöaRsNRPùª«P§§NS¬s xqsLs»ÜÍxtsª«P§§»ÜÍ ¬sLsxmsÊsƒRsvcRsvLRPv. »Rsª«P§ »RsLsúƒTs…¸i§©«s ZcËÍQª«so¬s LSÇPùª«P§§ÌÜÍ ¬s»RPù ¬sªSxqsª«P§§©«s ªSLRPv ¸RP§§gRP ¸RP§§gRPª«P§§Ìsv Òs‚sLs»RsvLRPv. HHHHccccRRRRssssªªªª««««ssssúúúúxxxxmmmmssssNNNNRRRRPPPPLLLLRRRRPPPPßßßßssssªªªª««««PPPP§§§§§§§§ NRPƒRsxmsÈÓs†dsLRPvöNRPƒRsxmsÈÓs†dsLRPvöNRPƒRsxmsÈÓs†dsLRPvöNRPƒRsxmsÈÓs†dsLRPvö LRPx¤QsxqPù Fyxmsª«P§§Ìsv cS¿RsÊsƒRsv©«s¬s @Z©ËÍQNRPVÌsv »RsÌsLs»RsvLRPv gS¬s G FyxmsZªP§©«s©«sv FPÌ”s NSÌsª«P§§ cSgRPcRsv. FPxmsoöZƒs©«s INRPxmsoöƒRsv Fyxmsª«P§§ Ês¸RP§ÈsxmsƒRsv©«sv. Fyzms »Rsgjs©«s bsORs©«sv F~LscRsv©«sv. @ÛÈ”QËÍ ª«P§LsÀs»Rs©«sª«P§§ xqs»RPùª«P§§Ìsv NRPWƒRs cS¿RsÊsƒRsÛÌQËͪ«so. ¬ds†s NSLRPùª«P§§Ìsv ®ªP§§cRsÈs Ês¸RP§ÌsvxmsLRP¿RsÊsƒRsNRP F¡LiVV©«s©«sv Àsª«sLRPNRP‚s Ês¸RP§ÈÓsNTP ª«s¿RPvè©«sv. CúNTsLscTs ‚sxts¸RP§ª«P§§ A ¸RP§LsaRsª«P§§©«sv ‚saRscUsNRPLjsLs¿RPv©«sv.
 19. 19. 19 INRINRINRINR xqsÇês©«svƒRsvxqsÇês©«svƒRsvxqsÇês©«svƒRsvxqsÇês©«svƒRsv————INRPc¯LsgRPINRPc¯LsgRPINRPc¯LsgRPINRPc¯LsgRP INRP xqsª«P§¸RP§ª«P§§©«s cRsLRP+©«sª«P§§ÌÜÍ xmsLjsaRPvcôRsvÌÜÍ ©¯NRPLRPv ©SNUP NRPcnRs©«sv ¿PzmQöLjs. "INS©¯NRPxmsoöƒRsv INRP ÊnÏsNRPVòƒRsv ¿SÌØ úF~cô“RsvF¡LiVV©«s »RsLRPvªS»Rs Gc¯Í @ª«sxqsLRPZªP§©«s xms¬s‚dP§cRs ÊÜͪ«so ¿RPvLslƒP©«sv. ªSƒRsv F¡ª«so¿RPv INRP c¯LsgRP ªSƒ¯NRP cRsvNSßsª«P§§©«sNRPV NRP©«Põª«P§§ ®ªP͸RP§§Ès ¿RPwÀs, LiVV»RsLRPvÌsr~»Rsvò ©«sxmsx¤QsLjsLsÀs, ªSLjs¬s ©«sxtísxmsLRP¿RPvÈs @©Sù¸RP§ª«P§¬s¸RP§§, Fyxmsª«P§¬s¸RP§§, c¯LsgRPªS¬s»ÜÍ ©«sl©P©«sv.Q' @xmsoöƒRsv c¯LsgRP "lªPÎÏPv•»SªS ª«P§LSùcRsgS lªPÎÏPv•: ÛÌQËͬs…¸i§ƒRsÌs ¿RPwƒRsv G‚P§Û¿QËÍrSsò©¯ÍQ' @l©P©«sv. c¯LsgRP ªSƒRsv c¯LsgjsÖsLs¿RsNRPVLsƒS Û¿QË͸RP§ª«sÂÌQP©«s¬s ÊnÏsNRPVòƒRsv ¸RP§†PõLs¿P©«sv gS¬s c¯LsgRP ‚s©«sÛÌQËÍcRsv. NRP©«svNRP @»RsƒRsv ZQNËÍQNRPÌsv ®ªPÍzqs ¿RPvÈísv úxmsNRPäÌsªSLjs¬s róSxms©«s Û¿QËÍzqsN¯¬sLjs. B»RsLRP rSORPVÂÌQPª«sLRPv ÛÌQËÍLRPv gRP©«svNRP ªSLjscRôsLjs¬s ÊsLscnTsLsÀs xmsÈísvN¯¬s INRP gRPcTsÌÜÍ ®ªPÍzqs »SÎÏsª«P§§ ®ªPÍzqsLjs. INRP F¡Ödsxqsv Dc¯ÍùgRPxqósvƒRsv©«sv ª«P§LjsN¯LscRsLRPv F~ÖdsxqsvÌs©«sv ªSLjs xqsLsÊnØxtsßs ‚s©«svÈsNRPV cSgjs¸RP§§LsƒTsLjs. @xmsoöƒRsv c¯LsgRPªSƒRsv ©«s‚P* "¿RPw¿SªS, Z©ËÍQ©«sv ¬s©«svõ ®ªsWxqsxmsoÀQè©S©«sv. ¬dscSLjs¬s ¬dsª«so F¡ª«sÌszqsLscTs ÛÌQËͬs¿]Í ¬dsNRPV g¯xmQö NUPƒRsv NRPÌsvgRPv©«s¬s Z©ËÍQ©«sv ¬ds»ÜÍ ©«s©«sÛÌQËÍcS? ¬ds ª«P§»Rs®ªP§È”sv ¬s©«svõ LRPOTsLs¿RPv©¯Í ¿RPw»Rsª«P§§Q' @l©P©«sv. C ª«s¿Rs©«sª«P§§Ìs©«sv ‚s¬s F¡Ödsxqsv Dc¯ÍùgRPxqósvƒRsv »RsÌsvxmso »QPLRPÀs ª«P§LsÀs ªS¬s¬s Ês¸RP§ÈÓsNTP cUszqs Êsx¤s§ª«P§»RsvÌs»ÜÍ©«sv ª«P§LSùcRs»ÜÍ©«sv xmsLs|mP©«sv. @LiVVÛ»QËÍ c¯LsgRP©«sv NRPhjs©«sª«P§§gRP N¯ÈÓís ÛÆscRsv ®ªPÍLiVVLs¿P©«sv. NSÊsÈÓís LiVVx¤Qsª«P§LscRsvNRPWƒRs N¯Ls»Rsª«sLRPNRPV ¬ds†sª«P§Ls»RsvÌsNRPV©«sv ©Sù¸RP§ª«P§§ ÇsLRPvgRPv¿RPv©«PõcTs. @LiVVÛ»QËÍ xmspLjsò bsORsgS¬s, Êsx¤s§ª«P§†s gS¬s LSÊÜͪ«so ÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ NRPÌsvgRPv©«sv. LLLLLLLLLLLLRRRRRRRRRRRRPPPPPPPPPPPPxxxxxxxxxxxx¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤QQQQQQQQQQQQssssssssssssxxxxxxxxxxxxqqqqqqqqqqqqPPPPPPPPPPPPùùùùùùùùùùùùFFFFFFFFFFFFyyyyyyyyyyyyxxxxxxxxxxxxmmmmmmmmmmmmssssssssssssªªªªªªªªªªªª««««««««««««PPPPPPPPPPPP§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌssssssssssssvvvvvvvvvvvv C úNTsLscTs ‚sxts¸RP§ª«P§§Ìsv NRPWƒRs ©SN¯NRP cRsLRP+©«sª«P§§ÌÜÍ Â¿PxmQöÊslƒP©«sv. INRPƒRsv »Rs©«s gRPcTsÌÜÍ Fyxmsª«P§§ Û¿QË͸RP§§¿RPv »Rs©«s Fyxmsª«P§§ FPª«sLjsNTP »QPÖs¸RP§cRs©«svN¯l©P©«sv. @xmsoöƒ¯NRP xmsLjsaRPvcô“RsvƒTsÈ”sl©P©«sv. A xqsª«P§¸RP§ª«P§§©«s @»Rs¬s ª«P§©¯Í Z©ËÍQú»Rsª«P§§Ìsv »QPLRPvª«sÊsƒTs ¸RP§§LsƒTs©«sÈ”s LiVV©«s FPLs»Rs ÊØgRPvLslƒPƒTscTs? A‚scnRsª«P§§gS ÇsLjsgjs©«s …¸i§ƒRsÌs ª«P§LRPÌs A Fyxmsª«P§§ ª«P§»RslƒP©«PõÈÓsNTP¬s Û¿QË͸RP§NRPVLslƒPƒTsªSZƒËÍQ. AgRPcTsÌÜÍ ÂÌQPNRPäNRPV‚P§LsÀs©«sLs»Rs ª«P§LscTs cRsW»RsÌsv©«sv, ÊnÏsNRPVòÌsv©«sv ª«P§LjsN¯LscRsLRP»Rs¬s úzms¸RP§§Ìsv©«sv ªS¬sNTP xqs¥PP¸RP§ª«P§§ Û¿QË͸RP§ª«sÀQè©«s ªSLRPv©«sv @NRPäƒRs ©«svLsƒTsLjs. @»Rs¬s zqsgæRPvª«PãwÖs©«s úxmsª«sLRsò©«s©«sv ¿RPwÀs ªSLRPLscRsLRPv ‚s¿SLRPxmsƒTsLjs. @Lsc¯NRPLRPv "ª«P§©«sª«P§»Rs¬sNTP xqs¥PP¸RP§ª«P§§ Û¿QË͸RP§ª«sÀQè†s‚P§ gS¬s NRPƒRsxmsÈÓs †dsLRPvö©SƒRsv @»Rs¬s
 20. 20. 20 ‚sxts¸RP§ZªP§ rSORPVÌs ZªP§†sª«P§l©P©«sv. @»RsƒRsv ª«P§©«sÌs©«sv ÇsÚƒRsÛÌQË̓Rsv NS¬s @»RsƒRsv ª«PãwLRPvª«P§©«sxqsv= ©¯LscTs LSÊÜͪ«so bsORs©«sv »RszmQöLs¿RPvN¯©«sv©«sv gSNRs' @l©P©«sv. cRsvLjP*¬s…¸iWgRPxmsLRPÀs©«s »RsLRPvßsª«P§§cRsvLjP*¬s…¸iWgRPxmsLRPÀs©«s »RsLRPvßsª«P§§cRsvLjP*¬s…¸iWgRPxmsLRPÀs©«s »RsLRPvßsª«P§§cRsvLjP*¬s…¸iWgRPxmsLRPÀs©«s »RsLRPvßsª«P§§ INS©¯NRP xqsª«P§¸RP§ª«P§§©«s xmsLRPZcsxqsvÌÜÍ INRP A»RQø xmsaSè»Ssòxmsxmso GƒRsvöÌs»ÜÍ zmsÀQèªS¬sª«sÂÌQP xmsLRPvlgP»RsvòÈs ¿RPwÀs†s¬s. INRP cRsW»Rs @»Rs¬s gRPwLjQè C cTsgRPvª«sLkjs†sgS ¿P|mQö©«sv. —"ÊnÏsWÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ ª«PãwLRPvª«P§©«sxqsv= ©¯LscTs ZcËÍQª«so¬s »RsÈísv †sLRPvgRPvÈsNRPV B»Rs¬sNTP @Z©ËÍQNRP »RsLRPvßsª«P§§ÌsvLslƒP©«sv. @»Rs¬s ª«P§©«srS=OTs gRPcTôsLsÀs©«sxmsoƒRsv ª«P§»Rsvò xmscSLô“SÌs cS*LS A gRPcTôsLsxmsoÌs©«sv @ßs¿PƒTsªSƒRsv. »Rs©«s Azqsò¬s ©SaRs©«sª«P§§Û¿QËÍzqs, NRPVÈsvLsÊsª«P§§©«sv FyƒRsvÛ¿QËÍzqs, Àsª«sLRPNRPV A»RQøx¤Qs»RPù Û¿QËÍxqsvN¯l©P©«sv. xmsLRPZcsxqsvÌÜÍ @»RsƒRsv lªPúLjsªS¬s ª«sÂÌQP©«sv, zmsÀQèªS¬sª«sÂÌQP©«sv †sLRPvgRPv¿RPv »S©«sv cRsvLjP*¬s…¸iWgRPxmsLRPÀs©«s »RsLRPvßsª«P§§Ìs©«sv »RsÌsLs¿RPvN¯©«sv¿RPv GƒRsvè¿RPv©SõƒRsv. @»Rs¬sNTP xqs¥PP¸RP§ª«P§§ Û¿QË͸RP§§ÈsNRPV ®ªPͧª«P§§ zqscRô“sª«P§§gS D©Sõª«P§§ gS¬s @»Rs¬s ¿PƒRsvxqP*Ênت«sª«P§§ ªS¬s¬s ª«PãwLRPvª«P§©«sxqsv= ©¯LscRsNRPVLsƒRs Û¿QË͸RP§§¿RPv©«PõcTs. @»Rs¬s Fyxmsª«P§§ @»Rs¬s …¸i§cRsvÈs FPÌ”sxmsoöƒRsv DLsƒTs©«s©«sv ªS¬s x¤PXcRs¸RP§ª«P§§©«sv LS†sª«sÂÌQP Û¿QËÍzqs©«scTs. ª«P§©«srS=OTs gRPcTôsLsxmsoÌs©«sv ª«P§LRPÀsF¡ª«soÈsNRPV xmspLjsògS ú»SlgPƒTsªSƒRsv. C ÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ ZcËÍQ¬sZ©s©«s©«sv LRPx¤QsxqPùª«P§§gS cS¿RsÛÌQËͪ«P§§. @»RsƒRsv gS¬s A»RQøÌs ÌÜÍNRPª«P§§ÌÜͬs ªSLRPLscRsLRPv gS¬s @»Rs¬s Fyxmszqós†s¬s ¿RPwƒRsgRPÌsvgRPv©«sÈ”sv @»Rs¬s ¸RPãw»RQø cTsgRPLsÊsLRPª«P§§gS ©«sv©«PõcTs. Fyxmsª«P§§ ª«sÌs©«s NRPhjs©«sxmsLRP¿RsÊsƒTs©«s xqP*Ênت«sª«P§§gRPÌs ‚ds¬sNTP »RsNTPä©«s cRsvLS»RQøÌs»ÜÍ Û¿QËÍLjs NRPÈÓsNRP ÀdsNRPÈÓsÌÜÍ ÊØcnRsxmsƒRsª«sÌszqs ª«s¿Qè©«sv. ®ªsWORsª«P§§©«s úxms®ªPÍbsLsxmsg¯ÍLjs©«s cRsvLSøLæRPvƒRsv®ªsWORsª«P§§©«s úxms®ªPÍbsLsxmsg¯ÍLjs©«s cRsvLSøLæRPvƒRsv®ªsWORsª«P§§©«s úxms®ªPÍbsLsxmsg¯ÍLjs©«s cRsvLSøLæRPvƒRsv®ªsWORsª«P§§©«s úxms®ªPÍbsLsxmsg¯ÍLjs©«s cRsvLSøLæRPvƒRsv INRPrSLjs Z©ËÍQ©«sv ¿RPw¿RPv¿RPvLsƒRsgS cRsvLSøLRæsxmso úxmsª«sLRsò©«s gRPÌs ªSƒ¯NRPƒRsv ¿Rs¬sF¡LiVV xmsLRPZcsxqsvÌÜÍ Û¿QËÍlLP©«sv. cRsW»RsÌsv©«sv ÊnÏsNRPVòÌsv©«sv ªS¬sNTP xqs¥PP¸RP§ª«P§§ Û¿QË͸RP§ÊÜÍLiVV©«sxmsoƒRsv ªSLjs¬s †sÈísv¿RPv aRszmsLs¿RPv¿RPv " ZcËÍQª«soƒRsv @©Sù¸RP§xqósvƒRsv, ª«P§§Åsxqsvò»RsvÌs©«sv Û¿QË͸RP§§ ‚dP§ ª«sLsÈÓs ÊجsxqsÌsNRPV ®ªsWORs®ªPͧLRQöLRPÀs, »RsNTPä©«s ©«sLRPvÌs©«sv ©«sLRPNRPª«P§§©«s ÊsƒRsúc¯Í¸RP§§ ¿RPv©SõƒRsv. @LiVV©«s©«sv ZcËÍQª«soƒRsv ú}msª«P§…¸i§¸RP§§©SõƒRs¬s ‚dP§LRPv ¿PxmsoöcRsvLRPvQ' @l©P©«sv. @LscRsvNRPV cRsW»Rs LiVVÈ”sl©P©«sv. " ZcËÍQª«soƒRsv ¬sÇsª«P§§gS ú}msª«P§…¸i§¸RP§§©SõƒRsv. »Rs©«s»ÜÍ ¬s»RPùª«P§§ xqsx¤QsªSxqsª«P§§ NRPÖsgjs ¸RP§§LsƒRsª«sÂÌQP©«s¬s ©«sLRPv¬s xqPXÑsLs¿P©«sv. NS¬s ªSLjs |mPLsNTP»Rs©«sª«P§§ Û¿QËÍ»Rs©«sv, LiVVª«P*ÊsƒTs©«s }qs*¿RQè©«sv cRsvLjP*¬s…¸iWgRPª«P§§ Û¿QË͸RP§§ÈsÛ¿QËÍ»Rs©«sv, ªSLRPv A¸RP§©«s …¸i§§cRôs©«svLsƒTs cRsWLRPª«P§§gS F¡LiVV, »Rsª«P§NRPV »S®ªPͧ
 21. 21. 21 ©«sLRPNRPª«P§§©«sv GLRQöLRP¿RPvN¯¬sLjs. ZcËÍQª«soƒRsv @LscRsv FPª«sLjs¬s xmsƒRsúc¯Í¸RP§ƒRsv. Fyxmsª«P§§ÌÜÍ ÀsNRPVäN¯¬sF¡LiVV©«s ©«sLRPvƒRsv »Rs©«s @Ls»RsÈs »SZ©ËÍQ ©«sLRPNRPª«P§§©«sNRPV F¡ª«so¿RPv©SõƒRsv. Q"A ª«P§©«svxtsvù¬s xmsLRPÌÜÍNRPª«P§§©«sNRPV †dszqsN¯¬s ª«s¿RPvèÈsNRPV ZcËÍQª«soƒRsv |qPÌs‚sÀQè¸RP§§©SõƒRs¬s …¸i§§NRP ª«P§¥PPª«P§cnRsvLRP ªSNRPVä úxmscnS©«s cRsW»RsÌs»ÜÍ ©¯NRP¬s …¸i§§cRôs©«svLsƒTs ª«s¿Qè©«sv. ’ @Ls»Rs BcRôsLRPv cRsW»RsÌsv »Rs©«slªPLsÈs ª«s¿RPvè¿RPvLsƒRs, ªSƒRsv AaRs»ÜÍ ª«P§§LscRsvgS ©«sƒRs¿P©«sv. NS¬s ªSƒRsv ®ªsWORs cS*LRPª«P§§©¯cRôs Û¿QËÍLjs©«sÈÓís¸RP§§, ª«P§¥PP NSLs†sª«sLs»RsZªP§ ¸RP§§©«Põ xqósÌsª«P§§©«sv @LscRsv ª«P§z¤Qsª«P§»ÜÍ ¬sª«szqsLs¿RPv ªSLjs¬s ¿RPwÀs ª«sßsNRP rSlgP©«sv. xmsLRPÌÜÍNRP r¢LscRsLRPùª«P§§©«sv cRsW»Rs ª«sLjñsLs¿RPv¿RPvLslƒP©«sv. ª«P§§LscRsvNRPV lªPŒP• úzms¸RP§ úxmsÊnÏsvlªPÈ”sv NRPWL¯è¬s ¸RP§§©Sõƒ¯Í ¿RPwƒRsvª«P§l©P©«sv. ¬ds†s xqPwLRPvù¬s lªPÌsvgRPv ªSƒRsv »RsÌsvxmso xqsLscRsvÌs cS*LS ¿RPw¿P©«sv. Fyxmsª«P§§Û¿QËÍ»Rs ¿PƒTsF¡LiVV©«s @»Rs¬s Òs‚s»Rsª«P§§ …¸i§§NRPä ª«PãwÖs©«Pùª«P§§©«sv @cTs Ês¸RP§Ìsv xmsLRPÀs©«sLscRsv©«s »Rs©«svõ »S©«sv @xqsz¤PùQLs¿RPvN¯©«sv¿RPv ®ªPÍcRs©«s»ÜÍ @¿RQèÈs ©«svLsƒTs FyLjsF¡…¸i§©«sv. @»RsƒRsv xmsLRPZcsxqsv»ÜÍ NRPWƒRs ¬sÌsvª«sNRP LSLiVV ª«sÂÌQP »RsÌsúNTsLscRsvÌsvgS ©«sLRPNRPNRPWxms @cn]ÍÊnØgRPª«P§§©«s xmslƒP©«sv. BLs»RsÌÜÍ xmsLRPª«saRs»Rs NRPÖsgjsLs¿RPv ª«P§cnRsvLRPZªP§©«s …¸iͧxqsvúxmsÊnÏsvª«so aRsÊô“s‚P§È”s¬s ‚s©«sÊslƒP©«sv. — "B¿RQèÈÓsNTP ª«s¿RPvèÈsNRPV FPª«sLjsNTP¬s AÈsLsNRPª«P§§ ÛÌQËÍcRsv. C ª«P§©«svxtsvù¬s FPª«sLRPv©«sv LSª«scRôs©«sÛÌQËÍcRsv. lªPŒP• F~ª«P§ø¬s FPª«sLRPv©«sv ¿PxmQöÛÌQËÍcRsv. C xmsLjsaRPvcRô“s xqósÌsª«P§§©«svLsƒTs FyLjsF¡ª«soÈsNRPV @»Rs¬s¬s ÊsÌsxmsLRPÀs©«scTs @»Rs¬s Fyxmsxmso úÊs»RsvZQNËÍQ NRPcS! Q' INRPƒRsv úN¯»RsògS Çs¬QøLsÀsÛ»QËÍZ©ËÍQgS¬s ZcËÍQª«so¬s LSÇPùª«P§§©«sv ¿RPwƒRsÛÌQË̓Rs¬s ‚dP§»ÜÍ ¬saRQè¸RP§ª«P§§gS ¿Pxmsoö¿RPv©Sõ©«svQ' …¸iW¥PP©«sv 3:3. INRP ©«sLRPx¤QsLs»RsNRPV¬s A»RQøINRP ©«sLRPx¤QsLs»RsNRPV¬s A»RQøINRP ©«sLRPx¤QsLs»RsNRPV¬s A»RQøINRP ©«sLRPx¤QsLs»RsNRPV¬s A»RQø INRP úQZN^sxqsòª«s ÊÜÍcnRsNRPVƒRsv N¯¬Põ xqsLsª«s»RQ=LRPª«P§§Ìs úNTsLscRsÈs @ƒRs‚sÌÜÍ Fyª«P§§ NSÈsvª«sÌs©«s ¿Rs¬sF¡…¸i§©«sv. @»RsƒRsv xmsLRPZcsxqsvÌÜÍ ª«P§LsÀs A»RQøÌs©«sv ¿PƒRïs A»RQøÌs©«sv @»Rs¬s ¿RPvÈísv ¿RPw¿P©«sv. @»Rs¬s A†dQø¸RP§ úÊs»RsvNRPLs»RsÈÓsª«sÌ”s @»RsƒRsv ÀdsNRPÈÓs ÕsƒRïs @¬s Û»QËÍÌsvÈsÛ¿QËÍ cRsvLS»RQø Ìs»Rs¬s ÀdsNRPÈÓsZªsxmso©«sNRPV l©PÈísvN¯¬sF¡LiVVLjs. INRP ÊnÏsNRPVòƒTsÈ”sl©P©«sv " N¯Íxmsª«P§©«sv ‚sxtsª«P§§Û¿QËÍ ªSƒ¯NRP Zcsª«sÇs©«sv¬s ¿RsLs|mP©«sv. @»RsZƒsÛ»QËÍ xqsLRQö‚sxtsª«P§§ ª«sÌs©«s ¿Rs¬sF¡…¸i§©«sv. FyxmsxqsLRQöª«P§gRPv |qQs»S©«sv ‚ds¬s cS*LS INRP ¬sLRPxmsLScnTs¬s ¿RsLs|mP©«sv. ª«P§Ljs…¸i§§NRP xqsLRQöª«P§§ cS*LS ‚dsƒRsv ¿Rs¿Qè©«sv. NRP©«svNRP AcTs©«svLsƒTs ªSƒRsv ©«sLRPx¤QsLs»RsNRPVƒRsv. — …¸iW¥PP©«sv 9:44.
 22. 22. 22 ©«sLRPx¤QsLs»RsNRPV¬sÛ¿QËÍ ¿RsLsxmsÊsƒTs©«s A»RQø©«sLRPx¤QsLs»RsNRPV¬sÛ¿QËÍ ¿RsLsxmsÊsƒTs©«s A»RQø©«sLRPx¤QsLs»RsNRPV¬sÛ¿QËÍ ¿RsLsxmsÊsƒTs©«s A»RQø©«sLRPx¤QsLs»RsNRPV¬sÛ¿QËÍ ¿RsLsxmsÊsƒTs©«s A»RQø A ©«sLRPx¤Qs»RPù Û¿QËÍzqs©«sªSƒRsv N¯¬sF¡ÊsƒRsv¿RPvLsƒRsgS INRP ª«P§LsÀs A»RQø @»Rs¬s»ÜÍ BÈ”sl©P©«sv. " Z©ËÍQ©«sv ¬s©«svõ ©S x¤PXcRs¸RP§ xmspLRP*NRPª«P§§gS ORs‚P§LsÀs†s¬s. ¬dsZQNËÍQZªP§©«s xqs¥PP¸RP§ª«P§§ NSª«sÂÌQP©S?Q' @l©P©«sv. »S¬scTs ª«sLRPNRPV ¿RsLszms©«s ªS¬s A»RQø @¬s @»RsƒRsv úgRsz¤QsLs¿P©«sv. zqsgæRPv»ÜÍ ÊnÏs¸RP§NRPLszms»RsvZƒs ªSƒRsv »S©«sv ¿RsLszms©«s ªS¬s FycRsª«P§§Ìsv ÊsÂÈQís©«sv. cRsvLS»RQøÌscTs ¿RPwÀs ÊÜÊQ÷Ìsv ÂÊQPÈís ®ªP§§cRsÖsƒTsLjs. @LiVVÛ»QËÍ cRsWLRPª«P§§©«s©«sv©«Põ cRsW»RsÌsv ªSLjs‚dP§cRs N¯ÍxmsxmsƒTs ©¯ÍLRPvª«P§¨LiVVLsÀsLjs. ©«sLRPx¤QsLs»RsNRPVƒTsÈ”sl©P©«sv. "BNRPäƒRs Z©ËÍQ©«sv úgRsz¤QsLsÀs©«sÈ”sv AÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ ©«svLsƒRsgS ¬dsª«so xqP*úxms…¸iWÇsNRPVƒRsª«so gSª«s¬s¸RP§§ ú}msª«P§gRPÌsªSƒRsª«s¬s¸RP§§ úgRsz¤QsLsÀs©«sÈ”sLiVV©«s FPLs»Rs ÊØgRPvLslƒPƒTscTs? ¬ds A†dQø¸RP§ Òs‚s»Rsª«P§§©«sv aRsLkjsLRPª«P§©«sv ª«P§§xqsvgRPv ª«sÌs©«s ¿RPwƒRsÛÌQËÍNRPF¡†s¬s. ¬s©«svõ ¿RsLsxmsoÈsÛ¿QËÍ»Rs ¬dsª«sÌs©«s Z©ËÍQ©«sv ÊÜLscRsª«sÌszqs©«s cUslªP©«sÌs©«sv, DxmsNSLRPª«P§§Ìs©«sv F¡gRPvÈísvN¯LsÈÓs¬s. ZcËÍQª«so¬s cRPXztísÌÜÍ Z©ËÍQl©PÌ”sxmsoöƒRsv©«sv FyzmsZ©s¸RP§§LsƒTs, A¸RP§©«s ‚scnTsLs¿RPv bsORsNRPV Fyú»RsvƒRsZ©s†s¬s. ÀdsNRPÈÓs gRPvx¤QsÌÜÍ cSgjs¸RP§§LsƒRsvÈsNRPLsÂÈQP Z©ËÍQ©«sv Û¿QË͸RP§§©«sZcËÍQ‚P§¸RP§§ ÛÌQËÍcRs¬s ©S ÊnÏs¸RP§ª«P§§. GÌs¸RP§©«sgS Z©ËÍQ©«sv lªPÌsvgRPv©«sv ÊnÏsLjsLs¿RsÛÌQËÍ©«sv. @LscRsv ©S ¸RPãw»RQø cRsvLRPª«sxqós xmsƒRsvÈs ª«Pãwú»Rs®ªPͧ gSNRP, ©S Fyxms Òs‚s»Rsª«P§§©«sv @LscRsLRPv úgRsz¤QsLs»RsvLRPv.Q' A ©«sLRPx¤QsLs»RsƒRs¬s©«s ZcËÍQª«P§©«sgS" ©SFyxmsª«P§§Ìsv @LscRsLjsNTP¬s ÊsÈísÊs¸RP§ÛÌs ¸RP§§©«Põ‚s. Z©ËÍQ©«sv ª«PãwLRPv ª«P§©«sxqsv= ©¯LscTs G‚P§ úxms…¸iWÇs©«sª«P§§? ÊnÏsWÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ Fyxmsª«P§§©«sv cSÀs†s¬s. BNRPäƒRs ‚dsÌsvÛÌQËÍcRsv. ‚dP§ª«sÂÌQP xmsLjsaRPvcô“RsvÌs»ÜÍ ®ªsWORsª«P§§ÌÜÍ DLsƒRsª«sÂÌQP©«s¬s ©SNTPxtís®ªPͧ. C xmsLRPZcsxqsvÌÜÍ ©«sv©«Põ LRPx¤QsxqPùª«P§§Ìs©«sv Ês¸RP§Ìsv xmsLRP¿RPvN¯cTôs lªPÌsvgRP©«sZQNËÍQ Z©ËÍQ©«sv »SÎÏsÇØÌsNRPF¡†s¬s. BNRP †dsúª«sZªP§©«s lªPÌsvgRPv ª«P§z¤Qsª«P§ÌÜÍ, ©S zqós†s …¸i§ª«sLRPv ª«sLjñsLsxmsgRPÌsLRPv? ©S Fyxmsª«P§§ª«sÌ”s ©S ª«P§©«srSOTs ®ªP§§côRsvÊØLjs LSLiVVª«sÂÌQP Z©s©«scTs. ©SxqP*Ênت«sª«P§§ ZcËÍQª«so¬s »RsÈísv gS¬s ª«PãwLRPvª«P§©«sxqsv= gS¬s ª«P§LRPÌscRsv. BcTs…¸iͧ ©Sg¯xmQö AÈsLsNRPª«P§§, ª«PãwLRPvª«P§©«sxqsv= N¯LRPZNs©«s aRsNTPò ©SÌÜÍ ÛÌQËÍcRsv. Z©ËÍQl©P©«PõƒRsv LiVVNRPäƒRs Û¿QËÍLRPNRPVLsƒRs »RsLRPvª«P§ÊsƒRsvcRsv©«sv. @…¸iWù! ©SgRP†s…¸i§Ls»Rs cRsv:ÅsNRPLRPZªP§©«scTs? ªSƒRsÈ”sv ÊnÏs¸RP§ª«P§§»ÜÍ Â¿Pxmsoö¿RPv xmsƒTsF¡…¸i§©«sv. ªSƒTs»Ü̓Ts A»RQøÌsv @»Rs¬s¬s ÀdsNRPÈÓs Zªsxmso©«sNRPV ¬dsƒRsvèN¯¬sF¡LiVVLjs. @xmsoöƒ¯NRP cRsW»Rs FPª«slLs©«s©«sv INRP¬s¬s ©SaRs©«sª«P§§©«sNRPV @xmQögjsLs¿RPvÈsNRPV @ª«sxqsLRP®ªPͧ‚P§¸RP§§ DLsƒRscRsv. »Rs©«sLs»RsÈs »S®ªPͧ INRP¬s A»RQø ªS¬s|mQs Z©ËÍQLRPróSxms©«s Û¿QË͸RP§§©«sv. ªS¬s»ÜÍ Â¿PxmQö©«sª«sxqsLRPª«P§§ ÛÌQËÍcRsv. rSORPVÌsÛ¿QËÍ xmsÖsNTPLsxms ©«sª«sxqsLRPª«P§§ÛÌQËÍcRsv. N¯Ls»Rsª«sLRPNRPV LiVVx¤QsÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍZ©ËÍQ úxms†s Fyzms x¤PXcRs¸RP§ª«P§LscRsv bsORs
 23. 23. 23 ALRPLsÊnÏsª«P§gRPv©«sv. @LiVVÛ»QËÍ xqsLsxmspLRñs bsORs A»RQøÌs ÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ NRPÌsvgRPv©«sv. ®ªPͧNRPÌsv©«sv, g¯âàQü Ìsv©«sv, @©«sgS FyxmsoÌsv©«sv, ¬ds†sª«P§Ls»RsvÌsv©«sv »Rsª«P§Ls»RsÈs »S®ªPͧ ®ªPÍlLs F¡LiVV©«sÈ”sv ZcËÍQª«soƒRsv ¬sLRñsLiVVLsÀs¸RP§§©SõƒRsv. lªPÌsvgRPvÌÜÍ ¬sª«szqsLs¿RPvÈsNRPV ZcËÍQª«soƒRsv ª«Pãw©«sª«so¬s xqPXÑsLsÀs @LscRsv @»Rs¬sNTP AL¯ÍgRPùª«P§§©«sv, A©«sLscRsª«P§§©«sv aSaRP*»Rsª«P§§gS ©«svLsƒRsv©«sÈ”sv Û¿QËÍ|qP©«sv. NSÊsÈÓís ©«sLRPvƒRsv ©«sLRPNRP ÀdsNRPÈÓsÌÜÍ A©«sLscTsLs¿RsÛÌQË̓Rsv. Fyxmsª«P§§Û¿QËÍ|qPƒTs Òs‚s»Rsª«P§§ gRPÌsªSLRPv gRP©«svNRP @»RsƒRsv lªPÌsvgRPvÌÜÍZ©s©«s©«sv xqsLs»ÜÍztsLs¿RsÛÌQË̓Rsv. NRP©«svNRP Fyzms …¸i§NRPäƒTsNTP F¡LiVV©«s©«sv ªS¬sNTP ©«sLRPNRPª«P§§ gSZ©ËÍQ DLsƒRsv©«sv. Fyxms‚sª«P§§NTPò ©¯LscTs©«s ¬ds†sª«P§Ls»RsvÌsv FPNRPäƒTsNTP lªPŒP•©«s©«sv @cTs ªSLjsNTP ®ªsWORsª«P§§ª«sÂÌQPZ©ËÍQ ¸RP§§LsƒRsv©«sv. FyxmsoÌsv gRP†sNTP¬s ¬ds†sª«P§Ls»RsvÌs zqós†sNTP¬s FPLs»Rs ª«Pù»Sùxqsª«P§§©«PõcTs? INRP @xqs»RPùª«sLs»Rsv¬s A»RQøINRP @xqs»RPùª«sLs»Rsv¬s A»RQøINRP @xqs»RPùª«sLs»Rsv¬s A»RQøINRP @xqs»RPùª«sLs»Rsv¬s A»RQø ÊnÏsWÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ FPÌ”sxmsoöƒRsv @ÊscRô“sª«PãwƒRsvÈsNRPV @ÌsªSÈsvxmsƒTs©«s ªSƒ¯NRPƒRsvLslƒP©«sv. @ÊnØùxqsª«P§§ NRPWxqsv‚scRPù @¬s©«sÈ”sv @cTs ªS¬s xqP*Ênت«sZªP§F¡…¸i§©«sv. ªSƒRsv ¿Rs¬sF¡LiVV xmsLRPZcsxqsvÌÜÍ Û¿QËÍLjs©«sxmsoöƒRsv ¸RP§cnS‚scnTsgS @ÊscRô“sª«PãwƒRs úxms¸RP§†PõLs¿P©«sv gS¬s ªSƒRsv xmsÌsvNRPNRP xmspLRP*®ªPͧ ªS¬s »RsÌsLsxmsoÌsv @LscRsLjsNTP¬s ‚saRscRsª«Pãw…¸i§©«sv. NRP©«svNRP ¿SÌØ zqsgæRPv©¯LslcP©«sv. x¤PXcRs¸RP§ª«P§LscRsv G »RsÌsLs|mQs©«s©«sv cS¿RsÊsƒRsÛÌQËÍcRsv. NRP©«svNRP ®ªPÍxtscSLRPvƒRsvgS FPª«sLRPv©«sv DLsƒRsÛÌQËÍLRPv. A»RQø ZcËÍQx¤Qsª«P§§©«sv ‚sƒTsÀsF¡LiVV©«sxmsoöƒRsv ªSƒRsvÛ¿QËÍzqs©«s Fyxmsª«P§§ Ìs¬Põ¸RP§§ ªS¬s ‚dP§cRs ª«P§§úcTsLs¿RsÊsƒRsv©«sv. @»RsƒRsv ®ªsWORsLSÇPùxmso lªPÌsvgRPvÌÜÍ cTsgRPLsÊsLjsgS ¬sÖsÀs©«sxmsoöƒRsv ªS¬s Fyxmsª«P§§ÌsLscRsLjsNTP¬s @LRPÛ¿QË͆sÌÜͬs DzqsLjsxmsLsƒRsvª«sÂÌQP »QPÖs¸RP§§©«sv. @NRPäƒRs D©«PõªSZLËÍQ ªS¬sNTP ª«Pù†sZLËÍQNRPª«P§§gS rSORPVÌsgRPvcRsvLRPv. úNUsûxqsvò LRPNRsòª«P§§ »RsxmQö A ª«P§¿RQèÌs©«sv »RsvƒTsÀs®ªP͸RP§gRPÌs ZcËÍQcTs¸RP§§©«sv ÛÌQËÍcRsv. C ª«P§©«svxtsvùƒRsv ÊnÏsWÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ ©«svLsƒRsgS ©Sù¸RP§ª«P§§ @©Sù¸RP§ª«P§§gS©«sv, @©Sù¸RP§ª«P§§©«sv ©Sù¸RP§ª«P§§gS©«sv ª«PãwLRPvèÈsNRPV úxms¸RP§†PõLsÀs©«sªSƒRsv. @LiVVÛ»QËÍ @»Rs¬s aRsLkjsLRPª«P§§ ª«P§X†s ©¯LscTs©«s ‚dP§cRsÈs xqs»RPùª«P§§©«sv @xqs»RPùª«P§§gS ª«PãwLRPvèÈsNRPV ‚dsÌsvÛÌQËÍcRs¬s¸RP§§, BNRP ª«P§§LscRsv ‚dsÌsvLsƒRscRs¬s¸RP§§ »QPÖszqsN¯l©P©«sv. @ÊscRô“sª«PãwƒRsv ªSƒRsv »Rs©«svõ »SZ©ËÍQ ®ªsWxqsxmso¿RPvèN¯¬s »Rs©«ZQNËÍQ NUPƒRsv Û¿QËÍzqsN¯©«sv©«sv gS¬s LiVV»RsLRPvÌs Z©ËÍQ‚P§¸RP§§ Û¿QË͸RP§ÛÌQË̓Rsv. NSÊsÈÓís @ÊscTô“sNRPVƒRsv »Rs©«s NTPcTsª«sLRPNRPV©«PõÈsvª«sLsÈÓs xqs»RPùª«P§§©«sv úgRsz¤QsLs¿RPv©«sÈÓís ALs»RsLRPù cRPXztís¬s ¿RsLsxmsoN¯l©P©«sv. »S©«sv xms¬Põ©«s ®ªsWxqsxmso ÀsNRPVäÌÜÍ »SZ©ËÍQ xmsƒTs ª«scTsÖsLs¿RPvN¯©«sÛÌQËͬs ªSZƒs |mQs©«svLsƒTsª«s¿RPvè lªPÌsvgRPvNRPV ‚sª«P§§ÅsvZƒs NRPÈÓsNRP ÀdsNRPÈÓsÌÜÍ @c¯Í: ÊnØgRPª«P§§©«sNRPV FyLjsF¡ª«soÈs Z©ËÍQ©«sv ¿RPwÀs†s¬s. »Rs©«s ª«sLsÈÓs xqP*Ênت«sª«P§§gRPÌs A»RQøÌsv »RsxmQö »RsNTPä©«s ªSlLPª«P*LRPv©«sv
 24. 24. 24 @ÊscRô“sª«PãwƒRsvÈs¸RP§LscRsv @»Rs¬sNTP gRPÌs ¿PƒRsv AaRs©«sv @NRPäƒRs ¿RPwƒRsÛÌQËÍLRPv. xqs»RPù®ªP§Ì”sxmsoöƒRsv ©«sv xqs»RPù®ªPͧ. @»RsƒRsÊscTô“sNRPVƒRs¬s Z©ËÍQLRPróSxms©«s Û¿QËÍzqs, @xqs»RPùª«P§§©«sNRPV bsORs ®ªPÍzqs©«scTs xqs»RPù®ªPͧ gRPcS! INRP ª«PùÕns¿SLRPv¬s A»RQøINRP ª«PùÕns¿SLRPv¬s A»RQøINRP ª«PùÕns¿SLRPv¬s A»RQøINRP ª«PùÕns¿SLRPv¬s A»RQø N¯cTôsNSÌsª«P§§ úNTsLscRs xmsLRPZcsxqsvÌÜÍ Û¿QËÍLjs©«s INRP ÇØLRPv¬s A»RQø©«sv Z©ËÍQ©«sv ¿RPwÀs†s¬s. cSx¤QsÊØcnRsÛ¿QËÍ »RszmsLs¿RPv¿RPv©«PõªS¬s ©SÌsvNRPª«sÂÌQP @»Rs¬s ©SÌsvNRP ú®ªPÍÌ؃Rsv¿RPvLslƒP©«sv. @»Rs¬s ©SzqsNSLRPLsúcnRsª«P§§ ÌsvF~öLsgjs @»Rs¬sÌÜÍ Z©ËÍQc¯Í @gjPõ cRsz¤QsLs¿RPv¿RPv©«PõÈ”sv »Sxmsª«P§§©«sNRPV ¬sÌsvª«sÛÌQËÍNRP Û¿QËÍ»RsvÌsÈsv ¬sÈsv N¯Èísv N¯©«sv¿RPvLslƒP©«sv. @»Rs¬s ANSLRP®ªPͧ ¿SÌs @xqsx¤Pùª«P§§gS©«sv cRsvxtís»RP*ª«P§§»ÜÍ©«sv ¬sLsƒTs¸RP§§LslƒP©«sv. @»Rs¬sZªsxmso ¿RPwƒRs ¬sxtísxmsƒRsÛÌQËÍNRPF¡†s¬s. @»Rs¬s xqsvÅsÊnÜÍgRPª«P§§Ìs©«sv, NSª«Pãw»RsvLRP»RsÌsv©«sv, ªS¬sNTP xqsLsÊsLscnTsLsÀs©«s ªSÈÓs©«s¬PõÈÓs¬s LiVVx¤QsÌÜÍNRPª«P§LscRsvª«scRsÂÌQP©«sv. LiVVxmsoöƒRsv zmsÀQèNRPVNRP䪫sÂÌQP lªPúLjs ZQNËÍQNRPÌsv ®ªP͸RP§§¿RPv xmsLRPvlgP»Rsvò ¿RPvLslƒP©«sv. ªSƒRsv "@…¸iWù! Z©ËÍQ©«sv aSxmsúgRsxqsvòƒRsZ©s†s¬s, C NRPxtísª«P§§Ìs¬PõÈÓs¬s »RsvcRsª«P§§ÈÓísLs¿RPvÈsNRPV ¬sNRPäƒRs ª«P§LRPßsª«P§§ ÛÌQËÍNRPF¡…¸i§©«sv. A»RQø ¿Sª«scRsv. ÛÌQËͬs…¸i§ƒRsÌs ÊnÏsWÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ ©«svLsƒRsgS ©SNRPxtísª«P§§Ìs©«sv »ÜÌsgjsLs¿RPvN¯©«svÈsZNs »RsvFyNTP»ÜÍ ©«s©«svõ Z©ËÍQ©«sv ¿RsLsxmsoN¯¬s©«sÈÓís¿RQèÈs NRPWƒRs ª«P§LRPÌs ¿RsLsxmsoN¯¬s ¸RP§§LscRsv©«sv. C ÊØcnRs LiVVx¤QsÌÜÍNRP ÊØcnRsNRPLsÛÈQËÍ lªPLiVVù lLPÈ”scnTsNRPª«P§§gS ©«sv©«PõcTs. Z©ËÍQZ©ËÍQ‚P§ Û¿QË͸RP§§cRsv©«sv?Q' @¬s C ‚scnRsª«P§§gRP xmsLjs»RszmsLs¿RPv¿RPv ©«sLRPNSLscnRsNSLRPª«P§§Zªsxmso xmsLRPvgjsƒTs @NRPäƒRs »Rs©«sª«sLsÈÓs ª«P§©«sxxtsvùÌs LiVV»RsLS»RQøÌs»ÜÍ Û¿QËÍLjs ª«Pãw¸RP§ª«P§…¸i§ù©«sv. INRP xmsLjsaRPvcô“RsvƒTsÈ”sv ¿P|mQö©«sv. "¿PƒRsvNSLRPùª«P§§Ìsv ª«Pãwú»Rs®ªPͧ Fyxmsª«P§§Ìsv NSª«so. ¿PƒRsv »RsÌsLsxmsoÌsv ¿PƒRsv ¿RPwxmsoÌsv©«sv Fyxmsª«P§§ÛÌQËÍ. xmsLRP{qsòû¬s ª«P§§ÈísvÈs FPLs»Rs Fyxms®ªsW, ÇsLs»RsvxqP*Ênت«sª«P§§ NRPÖsgjs ‚P§†s‚dP§Ljs »Rs©«s ÊnØLRPù»ÜÍ rSLsgRP»RPùª«P§§ NRPÖsgjs ¸RP§§LsƒRsvÈs¸RP§§©«sv @Ls»RsFyxms®ªPͧ. ÊnØLRPùÊnÏsLRsòÌsv xmsLjsaRPvcRô“s ‚sªSx¤Qsª«P§§©«sLscRsv Çs»RsxmsLRQèÊsƒTs©«scTs BLsúcTs¸RP§ r¢ÅPùª«P§§©«sNRPV NScRsvgS¬s BcRôsLRPv INRPLjsN¯NRPLRPv »Ü̓RQöƒRsv¿RPv, F¡ztsLs¿RPvN¯©«sv¿RPv, ªSLRPv©«sv »Rsª«P§ ÕsƒRïsÌsv©«sv ª«Pãw©«sª«s }qsª«s Û¿QË͸RP§§Ès¸RP§LscRsv, ZcËÍQª«so¬s ª«P§z¤Qsª«PãwLRô“sª«P§§gS »Rsª«P§ Òs‚s»Rsª«P§§Ìs©«sv gRPƒRsvxmsoÈs N¯LRPZQNËÍQ, C DZcôËÍQaRsª«P§§©«sv gRPª«P§¬sLs¿RsNRP xqsLsrSLRPª«P§§ Û¿QË͸RP§§ªSƒRsv ª«PùÕns¿SLRPFyxmsª«P§§»ÜÍ xqsª«Pãw©«s Fyxmsª«P§§ Û¿QËÍzqs©«sªSƒRsgRPv©«sv. 1N¯LjsLscnTs 7:4, 13.
 25. 25. 25 INRPc¯LsgINRPc¯LsgINRPc¯LsgINRPc¯LsgRP …¸i§§NRPä A»RQøRP …¸i§§NRPä A»RQøRP …¸i§§NRPä A»RQøRP …¸i§§NRPä A»RQø INRPc¯LsgRP ¿Rs¬sF¡LiVV xmsLRPZcsxqsvÌÜÍ Û¿QËÍlLP©«sv. ®ªP§§Èís®ªP§§cRsÈs @»RsƒRsv »Rs©«s zqós†s¬s gRPwLjQè¸RP§§ »Rs©«s ¿RPvÈísv©«sv©«Põ A»RQøÌs zqós†s¬s gRPwLjQè ¬sbQèLs»RsgS ©«svLslƒP©«sv. @»Rs¬s ªSƒRsvNRP úxmsNSLRPª«P§§ @NRPäƒRs©«sv©«Põ ‚sÌsvZªs©«s ªSÈÓs©«s©«s¬PõÈÓs¬s c¯LsgjsÌs ÛÊsÌsv ZcËÍQlLP©«sv. A»RQøÌs ÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍ »S©«sv c¯LsgjsÖsLs¿RscRsÌsÀs©«s ª«sxqsvòª«soÛÌQËÍ ªS¬s»ÜÍ ª«PãwȔ؃Ts©«sÈ”sv©«sv, Û¿QË͸RP§LS¬s NSLRPùª«P§§ Û¿QË͸RP§§¿RPv©SõƒRs¬s Z©ËÍQLRPróSxms©«s Û¿QË͸RP§§¿RPv©«PõÈ”sv©«sv ¿RPwÀs ªSƒRsv NRPÌsª«sLRPxmslƒP©«sv. @»Rs¬s xqP*Ênت«sª«P§§ xmspLjsògS ¿PƒTsF¡…¸i§©«sv. A ª«sxqsvòª«soÌs l©PÈ”sv Dxms…¸iWgjsLs¿RsÂÌQP©¯Í »QPÖs¸RP§NRPF¡ª«soÈs ª«Pãwú»Rs®ªPͧ NSNRP ªSÈÓs¬s »Rsgjs©«s Lkjs†s¬s Dxms…¸iWgjsLs¿RPvÈsNRPV @»RsƒRsv @©«sL>RPvZƒs¸RP§§LslƒP©«sv. Bx¤QsÌÜÍNRPª«P§§©«s Às©«Põ ‚sxts¸RP§ª«P§§ÌÜÍZ©s©«s »Rs©«s ª«P§©«sxqsv= ©¯zmQöNRPÌsvgRP Û¿QËÍzqs©«s ªS¬s¬s gS¸RP§xmsLRP¿PƒTs ªSƒRsv. BxmsoöƒRsv xmsLRPZcsxqsvÌÜÍ NRPWƒS @ÌØZgËÍQ úxmsª«sLjsòLs¿Rs ®ªP§§cRsÖslƒP©«sv. »Rs©«sNRPVxmsZcËÍQbsLs¿RPvÈsNRPV ª«sÀQè©«s xmsLjsaRPvcô“RsvÌs©«sv ÀdsÖQ讪P͸RP§§ÈsNRPV NRPVNRPä cRsWNTP©«sÈ”sv cRsWZãNQP©«sv. @xmsoöƒ¯NRP cRsW»Rs LiVVÈ”sl©P©«sv. "@LscnRsNSLRPª«P§¸RP§ZªP§©«s ©«sLRPNRP NRPWxms @cn]ÍÊØgRPª«P§§©«s ¬sÈÓís A»RQøÌs©«sv ÊsƒRsúc¯Í¸RP§¬s …¸i§ƒRsÌs ªSLRPv lªPŒP•©«s ¿]ÍÈ”sl©PÌ”s g¯xmQöNUPƒRsv©«sv NRPÖsgjsLs»RsvLRPv. Bx¤Qsª«P§LscRsv ©«sLRPx¤Qs»RPù Û¿QË͸RP§§Ès, c¯LsgjsÌsvÈs @©«sv cS¬sª«sÌs©«s »Rs©«s A»RQø©«sv ¿PƒRsg¯ÈísvN¯¬s, »Rs©«s ¸RPãw†dQø¸RP§ ÇìØ©«sª«P§§©«sv, A»RQø©«sv ©SaRs©«sª«P§§ Û¿QËÍzqsN¯¬s ¸RP§§LslƒP©«s¬s ª«P§X»RsvÌs ÌÜÍNRPª«P§§©«s úxms®ªPÍbsLsÀs©«s »RsLRPvªS»Rs NRPWƒRs úgRsz¤QsLs¿Rs ÛÌQËÍ©«sLs»RsgS @»Rs¬s ª«P§©«srS=OTs NRPhjs©«sZªP§ F¡…¸i§©«sv. @»RsƒTs»RsLRPvÌs©«sv ¿RsLszms ªSLjs¬s ©SaRs©«sª«P§§ Û¿QËÍ|qP©«sv. NS¬s ¬sÇsª«P§§©«sNRPV »SZ©ËÍQ ©SaRs©«sª«P§§ Û¿QËÍzqsN¯l©P©«sv. B»RsƒRsv©«sv B»Rs¬s ª«sLsÈÓs ªSLRPv©«sv aSaRP*»Rsª«P§§gS ©«sLRPNRP ÊØcnRs ©«s©«svÊnÏs‚sLsxmsª«sÌszqs©«s ªSlLP®ªsW! @cTs ZcËÍQª«so¬sZQNËÍQ »QPÖs¸RP§§©«sv.Q' BcTs ÇsLjsgjs©«s »RsLRPvªS»Rs GLSöÈsv Û¿QË͸RP§ÊsƒTs©«s cRsW»Rs ª«sÀQè ªS¬s N¯¬sF¡LiVV @LscnRsNSLRPª«P§§©«s xmsƒRs®ªPÍzqs NRPÈísvcTsÈísª«P§§Û¿QËÍ|qP©«sv. @NRPäƒRs©«svLsƒTs Ês¸RP§ÈsNRPV ª«s¿RPvèÈsNRPV @»Rs¬sZQNËÍQª«Pãwú»Rsª«P§§ D»RsòLRPvª«so ÛÌQËÍcRsv. ¿PƒRsv»Rs©«sª«P§§ Û¿QË͸RP§§ªSLjs zqós†s AÌÜÍNRPª«P§§©«s ª«P§¥PPÊnÏs¸RP§LsNRPLRPZªP§©«scTs. A ÊØcnRs…¸i§§NRPä †dsúª«s»Rs©«sv ª«sLjñsLsxms ©«sÌs‚sNScRsv. ªSLjs¬s ¿RPw¿PƒTs ªSLRPv lªPLsÈsZ©ËÍQ ª«sßsNRPVcRsvLRPv. ª«P§©«svxtsvùÌs ÊnØxts @xqsLsxmspLRñsZªP§©«scTs NRP©«svNRP AÌÜÍNRP ‚sxts¸RP§ª«P§§Ìsv ¬sLs»Rsª«sLRPZQNËÍQ ¿PxmQögRPÌsª«P§§ Gª«P§©«sgS Fyzms A»RQø …¸i§NRPäƒRs©«sv©«Põ©«sv @¬Põ ‚scnRsª«P§§Ìs @Ls»Rsª«P§§ÛÌQËͬs ÊØcnRs @NRPäƒRs ©«svLsƒRsv©«sv. @NRPäƒRs lªPÌsvgRPvÛÌQËͬs INRP ‚scnRsZªP§©«s ¬sxmsoö …¸i§Ì”sxmsoöƒRsv ª«P§LsƒRsv¿RPv ¬ds cRsvLS»RQøÌs©«sv ÊØcnTsLs¿RPv ¿RPvLsƒRsv©«sv. @LiVVÛ»QËÍ ªSLjs xmsoLRPvgRPv ¿Sª«scRsv. @gjPõ ALRPcRsv. ÇsLjsgjs©«s ªSÈÓs¬s NRP¬s|mPÈísv¿RPvLsƒTs©«s INRP A»RQø" Àsª«sLRPNRPV ¬scTs aRPvcTô“s NRPÖsgjsLs¿RPv ª«P§LsÈs NSNRPF¡ª«s¿RPvè©«sv @cTs …¸i§ª«sLjsNTP »QPÖs¸RP§§©«sv? @l©P©«sv.
 26. 26. 26 ©«sLRPNRPª«P§¬s zmsÌsvª«sÊsƒRsv ¬ds ª«P§X»RsvÌs ÌÜÍNRPª«P§§ …¸i§§NRPä @LscnRsNSLRPª«P§gRPv ÊnØgRPª«P§§ÌÜÍ @Z©ËÍQNRPLRPNRPª«P§§ÌsgRPv ¬sªSxqsª«P§§Ìsv, ‚saSÌs xqósÌsª«P§§Ìsv gRPÌsª«so. G A»RQø…¸i§©«s©«sv »S©«sv Û¿QËÍzqs©«s Fyxmsª«P§§ …¸i§§NRPä |¤QP¿RPvè »RsgæRPvÌs©«sv ÊsÈÓís¸RP§§, cS¬s…¸i§§NRPä xqP*Ênت«sª«P§§©«sv ÊsÈÓís¸RP§§ cS¬s cS¬sNTP »Rsgjs©«s ÊØcnRsgRPÌs úxmsZcËÍQaRsª«P§§ÌÜÍ ¬sª«szqsLs¿RPv©«sv. @cRPXaRPvùZƒs©«s ZcËÍQª«so¬s …¸i§§NRPä ¬sÇsLRPwxmsZªP§©«s »Rs©«s NRPVª«PãwLRPv¬s xqP*LRPwxmsª«P§§©«s @©«sgS »Rs©«s LRPwxmsª«P§§©«s ZcËÍQª«soƒRsv ªSLjs xqPXztísLs¿P©«s©«svÈsNRPV xqsLsZcËÍQx¤Qsª«P§§ ÛÌQËÍcRsv. @LiVVÛ»QËÍ Fyxmsª«P§§»ÜÍ xqsLsÊsLscnRsª«P§§ NRPÌsvgRPÛ¿QËÍzqsN¯¬s ©«sLscRsv©«s A ¸RPãwNSLRPª«P§§©«sv ‚sNRPX»Rsª«P§§gS ª«PãwLjQè©SƒRsv. ª«P§Ljs¸RP§§ ¿PƒRïscS¬sgS©«sv ª«PãwLjQè©SƒRsv. ªSLjsNTP INRP ‚scnRsZªP§©«s ª«P§z¤Qsª«P§ aRsLkjsLRPª«P§§ gRPÌscRsv. @LiVVÛ»QËÍ @cTs ¿SÌs ‚sNRPX»SNSLRPª«P§§gS©«sv, ÊnÏs¸RP§LsNRPLRPª«P§§gS©«sv D©«PõcTs. ¬sÇs xmsaSè»Ssòxmsª«P§§ª«sÌ”s©«sv, Zcsª«sNRPXxmsª«sÌ”s©«sv @cTs xqsLjs…¸i§©«s zqós†sNTP †dszqsN¯¬s LSÊsƒRs¬s¿]Í ÊnÏs¸RP§LsNRPLRP LRPwxmsª«P§§ÌÜÍ xqsNRPÌs ÊnØcnRsÌs ©«s©«svÊnÏs‚sLs¿RPv¿RPv ¸RP§§gRP¸RP§§gRPª«P§§Ìsv DLsƒRsª«sÌszqs ¸RP§§©«PõcTs. AAAALLLLRRRRPPPPªªªª««««ssssúúúúxxxxmmmmssssNNNNRRRRPPPPLLLLRRRRPPPPßßßßssssªªªª««««PPPP§§§§§§§§ ¬ds†sª«P§Ls»RsvÌs zqós†s: ª«P§z¤Qsª«P§»ÜÍ NR¬ds†sª«P§Ls»RsvÌs zqós†s: ª«P§z¤Qsª«P§»ÜÍ NR¬ds†sª«P§Ls»RsvÌs zqós†s: ª«P§z¤Qsª«P§»ÜÍ NR¬ds†sª«P§Ls»RsvÌs zqós†s: ª«P§z¤Qsª«P§»ÜÍ NRPWƒTs©«s ªSLjs @Ls»Rsª«P§§PWƒTs©«s ªSLjs @Ls»Rsª«P§§PWƒTs©«s ªSLjs @Ls»Rsª«P§§PWƒTs©«s ªSLjs @Ls»Rsª«P§§ ¬sÇs ‚saS*xqsvÌsNRPV ®ªsWORsª«P§§ ª«P§Ljs¸RP§§ ZcËÍQª«so¬s LSÇPù‚P§x¤QsÌÜÍNRPª«P§§ÌÜÍZ©ËÍQ ALRPLsÊnÏsª«P§gRPv©«sv FPÈÓís NRPxtísª«P§§Ìsv AxmscRsÌsv @©«svÊnÏs‚sLsxms ª«sÌszqs ª«sÀQè©«s©«sv xqsª«P§xqsò Òsª«soÌs xqsª«PãwcnS©«sª«P§§©«sNRPV AcnSLRPÊnÏsW»RsvƒRsgRPv ZcËÍQª«soƒRsv ªSLjsÌÜÍ ¬sª«szqsLs¿RPv©«sv, NS©«s ªSLjs x¤PXcRs¸RP§ª«P§§ ÂÌQPÌ”sxmsoöƒRsv xqsª«PãwcnS©«sª«P§§»ÜÍ©«sv, A©«sLscRsª«P§§»ÜÍ©«sv ¬sLsƒTs ¸RP§§LsƒRsv©«sv. ª«P§LRPßsª«P§©«sgS ªSLjsNTP ¬s»RPù¬sªSxqs gRPXx¤QscS*LRP®ªPͧ NS¬s ®ªPÍLRPvNScRsv. C ZcËÍQx¤Qsª«P§§Ìs©«sv ‚sƒTsÀs©«sxmsoöƒRsv ªSLjsNTP ª«P§LRPßs cTs©«sª«P§§ NScRsv NS¬s ®ªsWORs LSÇPùª«P§§©«sLscRsv ªSLjs Çs©«QøcTs©«sZªP§¸RP§§©«PõcTs. CúNTsLscTs ‚sxts¸RP§ª«P§§Ìs cS*LS @ÈÓís xqsª«P§¸RP§ª«P§§ ªSLjsNTP ª«P§¥PP©«sLscRsª«P§§ @¬s »QPÖs¸RP§ÊsLRP¿RsÊsƒRsv¿RPv©«PõcTs.
 27. 27. 27 INRP ¬ds†sª«P§Ls»Rsv¬s ª«P§LRPßsª«P§§INRP ¬ds†sª«P§Ls»Rsv¬s ª«P§LRPßsª«P§§INRP ¬ds†sª«P§Ls»Rsv¬s ª«P§LRPßsª«P§§INRP ¬ds†sª«P§Ls»Rsv¬s ª«P§LRPßsª«P§§ ª«P§§xmQöcTs xqsLsª«s»RQ=LSÌsv x¤PXcRs¸RP§xmspLRP*NRPª«P§§gS »Rs©«s úxmsÊnÏsvª«so©«sv }qs‚sLsÀs©«s …¸i§§NRP úQZN^sxqsòª«solƒPÈ”sv »Rs©«s úFyßsª«P§§ ‚sƒRsÀs©Sƒ¯Í A ‚sxts¸RP§ª«P§§ …¸i§§NRPcRsW»Rs ©S»ÜÍ Â¿P|mQö©«sv. @»Rs¬s A»RQø C ZcËÍQx¤Qsª«P§§©«sv ª«scRsÌsNRP xmspLRP*®ªPͧ, »S©«sv ®ªsWORsª«P§§©«sv ÇsÚ¿RPv¿RPv©«Põ ªSÈÓs¬s gRPwLjQè cRsgRæsLRP©«sv©«Põ ªSLjsNTP ‚sª«sLjsLs¿RPv©«sÈ”sv ZcËÍQª«soƒRs»Rs¬s ª«P§©¯ÍZ©ËÍQú»Rsª«P§§Ìsv »QPLRP¿P©«sv. ®ªsWORsª«P§§ »QPLRPvª«sÊsƒTs ¸RP§§LsƒRsvÈs¸RP§§©«sv, cRsW»RsÌs …¸i§§NRPä¸RP§§, xmsLjsaRPvcô“RsvÌs …¸i§§NRPä¸RP§§, xqsª«P§¨x¤Qsª«P§§ »Rs©«svõ FPcRsvL¯ä©«svÈsNRPV ª«s¿RPvè ¿RPvLsƒRsvÈs¸RP§§©«sv, cS*LRPª«P§§ ª«scRôs LRPORsNRPVƒRsv Û¿QËÍ»RsvÌsv ¿SÀs @»Rs¬s Û¿QËÍLRPvèN¯©«svÈsNRPV FPcRsvLRPv ¿RPw¿RPv¿RPvLsƒRsvÈs¸RP§§©«sv @»RsƒRsv ¿RPw¿P©«sv. BcTs @Ls»Rs¸RP§§ x¤QshS»RsvògS NRPÖsgjs@LscRsv©«s @»RsƒRsv g¯xmQö xqsLs»ÜÍxtsª«P§§»ÜÍ ¿RsxmQöÈ”sv N¯ÂÈQís©«sv. @NRPäƒRs ©«sv©«Põ ªSLRPLscRsLRPv ÊnÏs¸RP§xmsƒTsLjs. @»RsƒTsÈ”sl©P©«sv. "BcTs ©SNRPV FPLs»ÜÍ xqsLs»ÜÍxtsNRPLRPZªP§©«s xqsª«P§¸RP§ª«P§§! ©S úxmsÊnÏsvª«so©«sv cRsLjP+LsÀs, A¸RP§©«s»ÜÍ lªPÎÏP•ª«sÂÌQP©«s¬s Z©ËÍQ©«sv FPLs»ÜÍ NSÌsª«P§§©«svLsƒTs NRP¬s|mPÈísv¿RPvLsÈÓs¬s. J }qsõz¤Qs»RsvÌØLS! ú}msª«P§ Û¿QËÍ»Rs lªPÖsgjsLs¿RsÊsƒTs©«s ©S úxmsÊnÏsvª«so …¸i§§NRPä ª«P§§Åsª«P§§©«sv ¿RPwƒRsvƒRsv. ©SN¯LRPNRPV Çs©«sv |mPLsÀs©«s cRsW»RsgRPßsLsÊsvÌs cTsÌsNTPLs¿RPvƒRsv. @cTs …¸i§Ls»Rs ª«P§z¤Qsª«P§gRPÌs úxmsZcËÍQaRsZªP§ ¸RP§§©«PõcTs. A¥PP! ‚P§ú»RsvÌØLS ! Z©ËÍQ©«sv ©S ¬sÇsgRPXx¤Qsª«P§§©«sNRPV ÊnÏs¸RP§Ìsv ZcËÍQLRPv¿RPv©Sõ©«sv. lªPÎÏPv•¿RPv©«PõLscRsvNRPV ‚dP§LRPv cRsv:‹sLs¿Rsª«sÌscRsv NS¬s xqsLs»ÜÍztsLs¿RsLsƒTsQ' @»Rs¬s ª«P§LRPßs xqsª«P§¸RP§ª«P§§©«s @NRPäƒRs©«sv©«Põ ªSLjsÌÜÍ ©¯NRPƒRsv @»Rs¬s ª«P§©«sxqsv= ¿RsÖsLs¿RPv¿RPv©«PõcRs¬s Às©«Põ aRsÊô“sª«P§§»ÜÍ @l©P©«sv. @cTs ‚s¬s @»Rs©«sv C‚scnRsª«P§§gS @l©P©«sv. " NScRsv ©Sª«P§©«sxqsv= ¿RsÖsLs¿RPvÈsÛÌQËÍcRsv, ©S ª«P§©«sxqsv= ¿SÌs ª«P§LsÀs zqós†sÌÜÍZ©ËÍQ ¸RP§§©«PõcTs, C @cRsv÷é»RsZªP§©«s cRsLRP+©«sª«P§§ ‚dP§LRPv ¿RPwƒRsgRPÖsgjs©«s¿]Í FPLs»Rs ÊØgRPvgS ©«svLsƒRsv©«sv. @cTs C Z©ËÍQú»Rsª«P§§ÌsNRPV @g¯Í¿RsLRPª«P§§gS ©«sv©«PõLscRsv©«s ©SNRPV ¿SÌs ‚s¿SLRPNRPLRPª«P§§. ‚dP§ @LscRsLjsNTP Àsª«sLjs ª«sLscRs©«sª«P§§Ìsv. ZcËÍQª«soZƒËÍQ ‚dP§NRPV »ÜÍZƒs¸RP§§LsƒRsv©«sv gSNRP!Q'" C ª«PãwÈsÌsv ¿Pxmsoö¿RPv @»RsƒRsv NRPÎÏPv•ª«P§¨xqsvN¯¬s Q'" ©S úxmsÊnÏsvªS! ©S ¸RPãw»RQø©«sv ¬ds Û¿QËÍ»RsvÌs NRPxmQögjsLs¿RPv¿RPv©Sõ©«sv. Q'" @¬s ¿PzmQö úxmsÊnÏsvª«so©«sLscRsv ¬súcTsLs¿P©«sv. @»Rs¬s A»RQø »Rs©«s ZcËÍQx¤Qsª«P§§©«sv ‚sƒRsvª«sgSZ©ËÍQ ZcËÍQª«scRsW»RsÌsv ªS¬s¬s »Rsª«P§ x¤Qsxqsòª«P§§Ìs»ÜÍ FP»RsvòN¯¬s ®ªsWORsª«P§§©«sNRPV F¡ÊÜͪ«so¿RPvLsƒRsgS, N¯Ls¿Pª«P§§ AgRPª«sÌs¸RP§§©«s¬s ªSLjs¬s N¯ÍlLP©«sv, @»RsƒRsv »Rs©«s aRsª«sª«P§§©«sv, »Rs©«s }qsõz¤Qs»RsvÌs©«sv ¿RPwÀs cRsW»RsÌs»ÜÍ ¬sÈ”sl©P©«sv. "Q' A»RQø ZcËÍQx¤Qsª«P§§©«sv ‚sƒTsÀs©«s »RsLRPvªS»Rs @cTs »Rs©«s xqP*Ls»Rs ZcËÍQx¤Qsª«P§§©«sv, }qsõz¤Qs»RsvÌs©«sv ¿RPwƒRsgRPÌscRs¬s ©SNRPV »QPÖs¸RP§ÛÌQËÍcRsv. Z©ËÍQ©«sv ªSLjs¬s ¿RPw¿RPv¿RPv©«PõÈ”sv ©S }qsõz¤Qs»RsvÌsv ©«s©«svõ
 28. 28. 28 ¿RPwƒRsgRPÖsgjs©«sÈ”sLiVVÛ»QËÍ FPLs»RsÊØgRPvLsƒRsv©«sv. AxmsoöƒRsv Z©ËÍQ©«sv ¿Rs¬sF¡LiVV©«sÈ”sv ÊnØ‚sLs¿RsLRPv. BxmsoöƒRsv Û¿QË͸RP§§¿RPv©«PõÈ”sv ©SN¯LRPNRPV cRsv:‹sLsxmsLRPv."Q' »Rs©«s ª«P§z¤Qsª«P§ aRsLkjsLRPª«P§§ ©«s»RsƒRsxmsoöƒRsv xmsLkjsOTsLs¿RPvN¯¬s @cTs r¢LscRsLRPùª«P§§gS©«sv Û»QËÍÖsNRP gS©«sv xqsv¬Põ»Rsª«P§§gS©«sv Bx¤QsÌÜÍNRP aRsLkjsLRPª«P§§©«sNRPV ®ªPÍLRPvgS©«sv DLsƒTs©«sÈ”sv NRP©«svg¯l©P©«sv. »Rs©«s ÊnØLRPù zmsÌ”sÌsv »Rs©«s aRsª«sª«P§§©«sv ª«P§§côRsvÂÊQPÈísvN¯©«sv¿RPv Z©ËÍQƒRsvè¿RPvLsƒRsgS ªSLjs¬s @È”svÛ¿QË͸RP§NRPVLsƒRs AÈsLsNRPxmsLRP¿P©«sv. »Rs©«s ª«P§z¤Qsª«P§ aRsLkjsLRPª«P§§ …¸i§§NRPä ª«P§XcRsvx¤Qsxqsòª«P§§Ìs©«sv ¿Szms ªSLjsNTP ‚sª«sLjsLs¿RPvÈsNRPV ALRPLsÕnsLs¿RPv¿RPv ªSLjs¬s »Rs©«s aRsª«sª«P§§ª«scRôs©«svLsƒTs ú}msª«P§»ÜÍ l©PÈís¿RPw¿P©«sv. @LiVVÛ»QËÍ ªSLRP»Rs¬s ¿RPwƒRsÛÌQËÍNRPF¡LiVVLjs. @»Rs¬s aRsÊô“sª«P§§©«sv ‚s©«sÛÌQËÍNRP F¡LiVVLjs. @»RsƒRsv »Rs©«s ÕsƒRïsÌs©«sv »Rs©«s aRsª«sª«P§§ …¸i§§cRôs©«svLsƒTs ÌØgjs ®ªP͸RP§ÊÜÍ…¸i§©«sv. @LiVVÛ»QËÍ ªS¬s Û¿QËÍ»RsvÌsv ªSLjs ZcËÍQx¤Qsª«P§§ gRPvLsƒS F¡LiVV©«sÈ”svLslƒP©«sv. A Û¿QËÍ»RsvÌsv gSÖsª«sÂÌQP ©«svLslƒP©«sv gRP©«svNRP ªSLjs¬s xqQöLRP+…¸iͧ »RsgRPvÌsÛÌQËÍcRsv. @xmsoöƒ¯NRP cRsW»Rs BÈ”sl©P©«sv: "Q' LRPª«P§§ø ¬s»RPù ¬sªSxqsª«P§§©«sNRPV †dsxqsvN¯¬s lªPÎÏPv•cRsª«P§§. ªSLjs ‚sxts¸RP§ª«P§§ ‚s¿SLRP xmsƒRsNRPVª«P§§. úxmsÊnÏsvª«so©«sv ®ªPͧª«P§§©«sv ªSLjs¬s AcRsLjsLs¿PcRsª«P§§. C …¸i§ƒRsÊØÈsv N¯Ls»RsNSÌsª«P§§ ª«sLRPNRPV NRPÌsvgRPv©«sv."Q' @Ls»RsÈs ZcËÍQª«scRsW»RsÌs xqsª«P§¨x¤Qsª«P§§»ÜÍ @»RsƒRsv ®ªsWORsª«P§§©«sNRPV Ês¸RP§Ìsv ZcËÍQlLP©«sv. ªSLRPv N¯Ls»Rs cRsWLRPª«P§§F¡gS "Q'rS*gRP»Rsª«P§§"Q' @©«sv aRsÊô“sª«P§§»ÜÍ ª«P§Ljs…¸i§§NRP cRsW»RsÌs xqsª«P§¨x¤Qsª«P§§ FPcRsvLS…¸i§©«sv. »Rs©«sNRPLsÂÈQP ª«P§§LscRsv ª«P§X»RsvÛÌs©«s }qsõz¤Qs»RsvÌsv©«sv ÊsLscnRsvª«soÌsv©«sv @Z©ËÍQNRPVÌsvPFPcRsvLRPvN¯¬sLjs. ªSLjs¬s ¿RPwƒRsgSZ©ËÍQ @»Rs¬s xqsLs»ÜÍxtsª«P§§ @»RPùcnTsNRPª«Pãw…¸i§©«sv. ®ªsWORscS*LRPª«P§§ Û¿QËÍLRPgSZ©ËÍQ cRsW»RsÌsv©«sv, ÊnÏsNRPVòÌsv©«sv ¬saRP+ÊnÏô“sª«P§§gS BLRPvZªsxmsoÌs ¬sÖsÀsLjs. @»RsƒRsv ª«Pãwú»Rsª«P§§ úxms®ªPÍbsLsÀs cS*LRPª«P§§ÌÜÍ úNUsxqsvò©«sv NRPÌsvxqsvN¯l©P©«sv. A¸RP§©«s©«sv }qs‚sLs¿RPvÈsZNs lªPLsÈsZ©ËÍQ A¸RP§©«s FycRsª«P§§Ìs|mQs ÊslƒP©«sv. úxmsÊnÏsvª«so ªS¬s¬s ÛÌQËͪ«sl©P†sò N_gRPÖsLs¿RPvN¯¬s " ÊnÏsÎØ ©«sª«P§øNRPZªP§©«s ª«P§LsÀscSxqsvƒS! ¬dsúxmsÊnÏsvª«so xqsLs»ÜÍxtsª«P§§ÌÜÍ úxms®ªPÍbsLs¿RPvª«P§§Q' @l©P©«sv. @ÈÓís xqsª«P§¸RP§ª«P§§©«s ªSƒTs xqsLs»ÜÍxtsª«P§§ ª«sLñS†ds»Rsª«Pãw…¸i§©«sv. ªS¬s Z©ËÍQú»Rsª«P§§Ìs ©«svLsƒTs A©«sLscRsÊnØxtQöª«P§§Ìsv ÊÜÈsÊÜÈs LSÌsgS úxmsÊnÏsvª«so g¯xmQö ú}msª«P§»ÜÍ A ¬dsÈÓs¬s »RsvƒTs¿P©«sv. @xmsoöƒRsv úxmsÊnÏsvª«so ÌÜÍNRPª«P§§ xmsoÈÓís©«scTs ®ªP§§cRsÌsvN¯¬s, @»Rs¬s N¯LRPNRPV zqscRô“sxmsLRP¿RsÊsƒTs©«s @»Rsvù©«Põ»Rs ª«P§z¤Qsª«P§gRPÌs ¬sªSxqsª«P§§©«sNRPV †dszqsN¯¬s F¡ª«so©«sÈ”sv cRsW»RsÌs NSÇìØzmsLs¿P©«sv. »Rs©«s úxmsÊnÏsvª«so©«sNRPV ‚dsxmso¿RPwxmsoÈs @ª«P§LSùcRs¸RP§§©«sv ¬sx¤QsÌÜÍNRPxmso »RsÌsLszmsLsNRP©«sv C ÊnÏsNRPVò©«sNRPVLslƒP©«sv gRP©«svNRP ®ªP§§cRsÈs †sLjsgjs lªPÎÏPv•ÈsNRPV xqsLsaRsLiVVLs¿P©«sv, NS¬s Àsª«sLRPNRPV »Rs©«s ¬sªSxqsª«P§§ Zªsxmso †sLjsgjs …¸i§NRPäƒRs ¿RPwÀs©«s©«sv úxmsÊnÏsvª«so NRP©«sÊsƒRsv¿RPvLsƒRsvÈs ¿RPwÀs AaRQèLRPùxmslƒP©«sv. úNUsxqsvò xqsLS*Ls»RsLSù‚P§ gRP©«svNRP »Rs©«s cRsW»RsÌsNRPV©«sv ÊnÏsNRPVòÌsNRPV©«sv @Ls»RsÈs NRP©«sÊsƒRsv©«sv. @Ls»RsÈs©«sv úxmsÊnÏsvª«soLsƒRsvÈs ª«Pãwú»Rs®ªPͧ gSNRP …¸i§¿RQèÈs ¿RPwÀs©«s©«sv A©«sLscRsª«P§§ ©«svcRsLiVVLsxmsÛ¿QË͸RP§§ ªSÈÓs»ÜÍ ¬sLsƒTs¸RP§§LslƒP©«sv.

×