1995 4ο διαβητολογικό 2

199 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
199
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1995 4ο διαβητολογικό 2

  1. 1. ΔEIKTHΣ KΩNIKOTHTAΣ (CONICITY INDEX) ΣE OMAΔA NEAPΩNΓYNAIKΩN - ΣXEΣEIΣ ME THN INΣOYΛINH ΠΛAΣMATOΣ KAI THN APTHPIAKH ΠIEΣH. ΣYΓΓPAΦEIΣ: X. Mαληδώξνο1, A. Eπαγγεινπνύινπ2, E. Kαπάληαεο3, E. Γεσξγηάδεο2 θαη N. Kαηζηιάκπξνο3.1: Division of Endocrinology, Department of Internal Medicine, Beth Israel Hospital, Boston, USA.2: Ελδνθξηλνινγηθό Τκήκα, 401 Γ.Σ.N.A.3: A’ Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Kιηληθή ΠαλεπηζηεκίνπΑζελώλ, Π.Γ.N. “Λατθό”. E. Kαπάληαεο
  2. 2. YΛIKO - MEΘOΔOΣ:  Mειεηήζεθαλ: 280 πγηείο γπλαίθεο, ειηθίαο 18-24εηώλ  Mεηξήζεθαλ: Bάξνο, Ύςνο Πεξίκεηξνο Mέζεο, Πεξίκεηξνο Ιζρίσλ Γιπθόδε & Ιλζνπιίλε λεζηείαο Αξηεξηαθή Πίεζε. E. Kαπάληαεο
  3. 3. YΛIKO - MEΘOΔOΣ:  Yπνινγίζζεθαλ:1) BMI= Bάξνο/Ύςνο22) WHR= Πεξίκεηξνο Mέζεο/Πεξίκεηξνο Iζρίσλ Πεξίκεηξνο Mέζεο3) CONICITY INDEX= 0.109* Bάξνο Ύςνο4) INΣOYΛINOΓONOΣ ΔEIKTHΣ= ηλζνπιίλε / γιπθόδε E. Kαπάληαεο
  4. 4. AΠOTEΛEΣMATA: Hιηθία (έηε) 20.5±1.5 BMI (Kg/m2) 22.5±0.3 WHR 0.77±0.4 Conicity Index 1.063±0.43 M±SD Σπζηνιηθή AΠ (mmHg) 124.2±13.1 Δηαζηνιηθή AΠ (mmHg) 76.6±9.9 Γιπθόδε (mg/dl) 92.7±15.2 Iλζνπιίλε (κU/ml) 22.2±18.2 E. Kαπάληαεο
  5. 5. Σπζρέηηζε κεηαμύ Conicity Index, BMI θαη Bάξνπο. r=0.372, p=0.0001 r=0.312, p=0.0001 1.0 1.1 BB 1.0 AM P 0.9I 0.9 O Σ 0.8 0.8 0.7 0.7 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Conicity Index Conicity Index E. Kαπάληαεο
  6. 6. Σπζρέηηζε κεηαμύ Conicity Index θαη WHR. r=0.562, p=0.0001 1.2 1.1 W 1.0 H R 0.9 0.8 0.7 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Conicity Index E. Kαπάληαεο
  7. 7. ΣYΣXETIΣEIΣ: WHR CONICITY INDEX Γιπθόδε (mg/dl) r=0.06, p=0.32 r=0.01, p=0.93 Iλζνπιίλε (κU/ml) r=0.10, p=0.09 r=0.13, p=0.03 Iλζνπιίλε / Γιπθόδε r=0.09, p=0.16 r=0.11, p=0.08Σπζηνιηθή AΠ (mmHg) r=0.12, p=0.03 r=0.14, p=0.02Δηαζηνιηθή AΠ (mmHg) r=0.03, p=0.58 r=0.04, p=0.48 E. Kαπάληαεο
  8. 8. ΣYMΠEPAΣMATA: ΣE NEAPEΣ YΓIEIΣ ΓYNAIKEΣ: O Conicity Index ζαθώο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ WHR. O Conicity Index θαίλεηαη όηη είλαη θαιύηεξνο δείθηεο από ηνλ WHR ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ππεξηλζνπιηλαηκίαο θαη ηλζνπιηλναληνρήο. O Conicity Index θαη ν WHR θαίλεηαη όηη ζρεηίδνληαη ζε θάπνην βαζκό κε ην ύςνο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. E. Kαπάληαεο

×