1995 4ο διαβητολογικό 1

172 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
172
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1995 4ο διαβητολογικό 1

 1. 1. Mαθξνρξόληα κειέηε ζύγθξηζεο Eιαηνιάδνπ θαη Hιηειαίνπ, ζε Δηαβεηηθά άηνκα ηύπνπ-2.Σπγγξαθείο:N. Kαηζηιάκπξνο, Γ. Kσζηάιαο, N. Mηραιάθεο, E. Kαπάληαεο,M. Mαξαγγόο, E. Mαγγιάξα, X. Kνπδέιε, B. Aιεβίδνπ, X. Σαθειιαξίνπ A΄ Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Kιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Aζελώλ. Π.Γ.N. Aζελώλ “Λατθό”. 4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο - Aθήνα 1995
 2. 2. Eηζαγσγή:H πνζόηεηα θαη ε ζρέζε Mνλναθόξεζησλ (MAΛO) θαηΠνιπαθόξεζησλ ιηπαξώλ νμέσλ (ΠAΛO) ζηε δίαηηαηνπ δηαβεηηθνύ, απνηειεί αληηθείκελν επξείαοζπδήηεζεο.Σθνπόο:H ζύγθξηζε δύν δηαθνξεηηθώλ δηαηηνινγίσλ,ελόο πινύζηνπ ζε (MAΛO) θαη ελόο ζε (ΠAΛO),ζηε γιπθαηκία θαη ιηπηδαηκία ησλ δηαβεηηθώλ ηύπνπ-2. 4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο - Aθήνα 1995
 3. 3. Mειεηεζέληα Άηνκα: 13 MIΔ άηνκα 11 άλδξεο - 2 γπλαίθεο Hιηθία: 54.5±7.4 (41 έσο 68) BMI: 28.23±3.84 (22.59 έσο 37.04) HbA1: 8.52±1.54 (6.20 έσο 11.30) ΘEPAΠEIA: Mόλν δίαηηα: 5 Δηζθία: 6 Iλζνπιίλε: 2 4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο - Aθήνα 1995
 4. 4. Σρεδηαζκόο: 4 MHNEΣ 4 MHNEΣ EΛAIOΛAΔO EΛAIOΛAΔO 4 MHNEΣ 4 MHNEΣ HΛIEΛAIO HΛIEΛAIO4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο - Aθήνα 1995
 5. 5. Δίαηηα: Eλεξγεηαθή πξνζθνξά: Eμαηνκηθεπκέλε (≥ 1600 kcal/εκέξα). Σύλζεζε: Σηαζεξή γηα θάζε αζζελή (θαη ζηνπο 8 κήλεο). Yδαηάλζξαθεο: 40%-50% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο Πξσηεΐλεο: 20% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο Λίπνο: 30%-40% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο (10% KΛO, θαη MAΛO ή ΠAΛO αλάινγα ηε θάζε ηεο κειέηεο) Σπκκόξθσζε: Έιεγρνο αλά 2κελν (έκθαζε ζηνλ ηύπν ηνπ ιίπνπο) 4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο - Aθήνα 1995
 6. 6. Σρεδηαζκόο (2): Aηκνιεςίεο πξηλ θαη αλά κήλα κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαηηεηηθήο παξέκβαζεο γηα: HbA1, Σάθραξν Xνιεζηεξόιε, Tξηγιπθεξίδηα, HDL-ρνιεζηεξόιε Apo-A1, Apo-B, Lp[a] Hιεθηξνθόξεζε ιηπνπξσηετλώλ Bάξνο ζώκαηνο αλά κήλα Έιεγρνο ηήξεζεο ηεο δίαηηαο Kαηαγξαθή ηεο αλάγθεο ζε αληηδηαβεηηθά θάξκαθα 4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο - Aθήνα 1995
 7. 7. ΣTATIΣTIKH MEΘOΔOΛOΓIA EIΔIKEΣ ΠAPAMETPIKEΣ ΔOKIMAΣIEΣ ΓIA ΔIAΣTAYPOYMENEΣ MEΛETEΣ. ( Crowder MJ and Hand DJ. Analysis of Repeated Measures. Chapman and Hall, London, 1990, pp: 100-105. ) 4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο - Aθήνα 1995
 8. 8. OMAΔA ΠOY APXIΣE ME EΛAIOΛAΔO (1): Mean TIMEΣ: (SD) ENAPΞH 4 MHNEΣ 8 MHNEΣ ΣTAT. ΣHM. 155 178 149Γιπθόδε πιάζκαηνο (mg/dl) (21) (41) (30) M.Σ. 217 243 221Oιηθή Xνιεζηεξόιε (mg/dl) (48) (54) (35) M.Σ. 46.9 49.1 49.4 HDL- Xνιεζηεξόιε (mg/dl) (11.7) (9.3) (9.0) M.Σ. 113 141 132 Tξηγιπθεξίδηα (mg/dl) (52) (35) (59) M.Σ. 4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο - Aθήνα 1995
 9. 9. OMAΔA ΠOY APXIΣE ME EΛAIOΛAΔO (2): Mean TIMEΣ: (SD) ENAPΞH 4 MHNEΣ 8 MHNEΣ ΣTAT. ΣHM. 211 198 150 Lp [a] (U/L) (286) (235) (103) M.Σ. 139 88 108Apo-A1 (mg/dl) (49) (41) (22) M.Σ. 96 91 93 Apo-B (mg/dl) (16) (34) (20) M.Σ. 8.39 8.80 7.96 Hb A1 % (1.35) (0.74) (0.79) M.Σ. 4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο - Aθήνα 1995
 10. 10. OMAΔA ΠOY APXIΣE ME HΛIEΛAIO (1): Mean TIMEΣ: (SD) ENAPΞH 4 MHNEΣ 8 MHNEΣ ΣTAT. ΣHM. 163 178 175Γιπθόδε πιάζκαηνο (mg/dl) (51) (70) (52) M.Σ. 295 246 254Oιηθή Xνιεζηεξόιε (mg/dl) (61) (47) (31) M.Σ. 59.0 59.7 58.8 HDL- Xνιεζηεξόιε (mg/dl) (12.3) (11.9) (7.1) M.Σ. 104 91 89 Tξηγιπθεξίδηα (mg/dl) (52) (60) (37) M.Σ. 4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο - Aθήνα 1995
 11. 11. OMAΔA ΠOY APXIΣE ME HΛIEΛAIO (2): Mean TIMEΣ: (SD) ENAPΞH 4 MHNEΣ 8 MHNEΣ ΣTAT. ΣHM. 178 198 189 Lp [a] (U/L) (174) (253) (241) M.Σ. 168 132 118Apo-A1 (mg/dl) (52) (54) (47) M.Σ. 115 112 103Apo-B (mg/dl) (41) (46) (15) M.Σ. 8.68 9.27 8.52 Hb A1 % (1.86) (1.80) (0.86) M.Σ. 4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο - Aθήνα 1995
 12. 12. HΛEKTPOΦOPHΣH ΛIΠOΠPΩTEΪNΩN:TIMEΣ: Mean EΛAIOΛAΔO  HΛIEΛAIO / HΛIEΛAIO  EΛAIOΛAΔO (SD) ENAPΞH 4 MHNEΣ 8 MHNEΣ ENAPΞH 4 MHNEΣ 8 MHNEΣ α 124 167 142 175 126 149 (53) (32) (18) (45) (39) (16) 378 299 393 291 359 304 β (77) (82) (74) (111) (231) (129) 109 129 112 141 164 136πξν-β (32) (19) (8) (39) (45) (24)  AYΞHΣH ME EΛAIOΛAΔO (p=0.032) MEIΩΣH ME HΛIEΛAIO (p=0.027) 4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο - Aθήνα 1995
 13. 13. METABOΛEΣ TOY BMI * p=0.07 *4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο - Aθήνα 1995
 14. 14. KYPIΩTEPA ΣYMΠEPAΣMATA H καθξνρξόληα απηή κειέηε ζε Δηαβεηηθά άηνκα ηύπνπ-2, δείρλεη όηη ηα ζπνξέιαηα δελ είλαη θαιύηεξα ηνπ ειαηνιάδνπ, από πιεπξάο ιηπηδαηκηθήο θαη γιπθαηκηθήο αληαπόθξηζεο.  Tν ειαηόιαδν ζπλδπάδεηαη κε αύμεζε ηεο ιηπνπξσηεΐλεο α, γεγνλόο πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ αύμεζε ηεο HDL, πνπ είλαη γλσζηό όηη παξαηεξείηαη από ηελ επίδξαζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζε κε-Δηαβεηηθά άηνκα. 4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο - Aθήνα 1995
 15. 15. ΔIATPOΦH ΣTH KPHTH (Άλδξεο 40-60 εηώλ) 1960 1988Θεξκίδεο ηελ εκέξα (Kcal/d) 2685 2488 Πξόζιεςε Λίπνπο (g/d) 119.3 98.9 Kεθνξεζκέλα (g/d) 26.2 28.4 Mνλν-αθόξεζηα (g/d) 80.0 46.9 Πνιπ-αθόξεζηα (g/d) 13.1 8.2 4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο - Aθήνα 1995
 16. 16. EYXAPIΣTIEΣ: Yπνπξγείν Yγείαο Πξόλνηαο & Kνηλσληθώλ Aζθαιίζεσλ------------------------------------------------------------------------------- C. Richarson, Eπίθ. Kαζεγεηήο (ζηαηηζηηθή αλάιπζε) Mαξθνπνύινπ Mαξία, Παξαζθεπάζηξηα Eξγαζηεξίσλ Σηκηηδήο Σππξίδσλ, Tερλνιόγνο Iαηξηθώλ Eξγαζηεξίσλ 4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο - Aθήνα 1995

×