1993 3ο διαβητολογικό

201 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
201
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1993 3ο διαβητολογικό

 1. 1. Eλδνθνηιηαθό ιίπνοMέζνδνη θιηληθνύ πξνζδηνξηζκνύ Σρέζε κε ηνλ Δηαβήηε. A. Mόξηνγινπ, Θ. Kαξδνγηάλλεο, Σ. Bαιζακίδεο, E. Kαπάληαεο, K. Kαξηίθθεο. 3ν Παλειιήλην Δηαβεηνινγηθό ζπλέδξην Aζήλα 19-21 Mαξηίνπ 1993 Iαηρικό Iνζηιηούηο μελέηης και θεραπείας ηης πατσζαρκίας - Aθήνα
 2. 2. YιηθόTν Eλδνθνηιηαθό ιίπνο ππνινγίζηεθε ζε: 77 θπζηνινγηθά άηνκα 29 IGT 16 NIDDMO Δείθηεο ελδνθνηιηαθνύ ιίπνπο ππνινγίζηεθε ζε: 499 θπζηνινγηθά άηνκα 244 IGT 89 NIDDM Kριηήρια WHO μεηά από OGTT Iαηρικό Iνζηιηούηο μελέηης και θεραπείας ηης πατσζαρκίας - Aθήνα
 3. 3. Aλδξεο ΓπλαίθεοΔ ΔE EΛ Λ θπζ IGT NIDDM θπζ IGT NIDDM Σύλνιν Δ E Λ θπζ IGT NIDDM Iαηρικό Iνζηιηούηο μελέηης και θεραπείας ηης πατσζαρκίας - Aθήνα
 4. 4. Eλδνθνηιηαθό ιίπνο (ιίηξα) θπζ IGT NIDDM θπζ IGT NIDDM θπζ IGT NIDDM Iαηρικό Iνζηιηούηο μελέηης και θεραπείας ηης πατσζαρκίας - Aθήνα
 5. 5. Δηαηαξαρέο KNΣ (Πεξηβαιινληνγελείο ή θαη Γελεηηθέο) Δηαηαξαρέο Δηαηαξαρέο νκνηνζηαζίαο Γιπθόδεο NPY, CRF, Kνξηηθνεηδώλ Δπζιεηηνπξγία Θαιάκνπ, Yπνζαιάκνπ Limbic system, ANΣ ANΣ AΞONAΣ YYE Iλζνπιίλε Γιπθαγόλε Γιπθνθνξηηθνεηδή ANTOXH εμαξηεκέλεο από ηελ Iλζνπιίλε Hπαηηθήο λενγιπθνγέλλεζεο ANTOXH Παρπζαξθία κεηαθνξάο ηεο Γιπθόδεο(Yπεξδηέγεξζε ιηπνγέλλεζεο ζην Hπαξ θαη ηνλ Ληπώδε ηζηό αύμεζε πξόζιεςεο Tξηγιπθεξηδίσλ)
 6. 6. Yπνζαιακηθή δπζιεηηνπξγία Υπεξδηέγεξζε Eπηλεθξηδίσλ Yπεξδηέγεξζε Γνλάδσλ Αύμεζε δξαζηεξηόηεηνο LPL ιηπώδνπο ηζηνύ θαη ιηπόιπζε Aύμεζε ελδνπεξηηνλαΐθνύ ιίπνποMείσζε Hπαηηθήο θάζαξζεο Aύμεζε Hπαηηθήο παξαγσγήο Iλζνπιίλεο VLDL Yπεξηλζνπιηλαηκία θαη Δπζιηπηδαηκηθά ζύλδξνκα κείσζε αλνρήο γιπθόδεο TC, TG, HDL NIDDM Ιζραηκηθή θαξδηνπάζεηα
 7. 7. Yπνινγηζκόο Eλδνθνηιηαθνύ Λίπνπο Aλδξεο: (0.37 * Δηάκεηξν θνηιίαο cm) - 4.85 ΛίηξαΓπλαίθεο: (0.731 * Δηάκεηξν θνηιίαο cm) - 11.5 * 0.923 = Kηιά Tομέας Eνδοκρινολογίας-Διαβήηοσ-Mεηαβολιζμού Iαηρικού Aθηνών
 8. 8. Πεξίκεηξνο Λαγνλίσλ(ύςνο Λαγνλίνπ αθξνινθίαο) Πηπρή Λαγνλίσλ (Πξνζζία Λαγόληνο άθαλζα) Iαηρικό Iνζηιηούηο μελέηης και θεραπείας ηης πατσζαρκίας - Aθήνα
 9. 9. Σπκπεξάζκαηα Απιέο θιηληθέο κέζνδνη κπνξνύλ λα δώζνπλ ρξήζηκα ζηνηρείαγηα ην κέξνο εθείλν ηνπ πιεζπζκνύ πνπ πξνδηαηίζεηαη ζηελ εκθάληζε Δηαβήηνπ ησλ ελειίθσλ αιιά θαη άιισλ παξαγόλησλ θζνξάο ησλ αγγείσλ! Τν ελδνθνηιηαθό ιίπνο απνηειεί έλαλ από ηνπο θξηζηκόηεξνπο παξάγνληεο εκθάληζεο NIDDM O δείθηεο ελδνθνηιηαθνύ ιίπνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθό θιηληθό κέηξνπξνζδηνξηζκνύ ηνπ ελδνπεξηηνλατθνύ ιηπώδνπο ηζηνύ Iαηρικό Iνζηιηούηο μελέηης και θεραπείας ηης πατσζαρκίας - Aθήνα
 10. 10. Iαηρικό Iνζηιηούηο μελέηης και θεραπείας ηης πατσζαρκίας - Aθήνα
 11. 11. Δείθηεο Eλδνθνηιηαθνύ Λίπνπο ¾*r2 /R =[ 19.719 * (0.159 * S - 0.05 * SL) ]/ S 2 R rS = Περίμεηρος κοιλίας ζηο ύυος ηφν προζθίφν λαγονίφν ακανθών ζε cmSL = Πάτος πηστής Λαγονίοσ ζηο ύυος Λαγονίοσ ακρολοθίας ζε mm

×