Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Bases del VI Premio César Uceda a jóvenes intérpretes de música clásica

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

Bases del VI Premio César Uceda a jóvenes intérpretes de música clásica

Download to read offline

Bases del próximo Concurso de música de jóvenes intérpretes que se celebrará en el Conservatorio de Leioa el próximo 2 de abril de 2011

Bases del próximo Concurso de música de jóvenes intérpretes que se celebrará en el Conservatorio de Leioa el próximo 2 de abril de 2011

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Bases del VI Premio César Uceda a jóvenes intérpretes de música clásica (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Bases del VI Premio César Uceda a jóvenes intérpretes de música clásica

  1. 1. LEIOA GAZTE INTERPRETATZAILEAK LEIOA JÓVENES INTÉRPRETES 2011ko apirilaren 2an, larunbata Sábado 2 de abril de 2011 VI PREMIO CÉSAR UCEDA VI.SARIA
  2. 2. OINARRIAK BASES Musika Kontserbatorioetako Ikasketa Profesionalak edozein kurtsotan edo Ikasketa Profesionalako Podrán participar en este Certamen todos/as los/as alumnos/as que se encuentren matriculados/as Zentro Baimenduetan matrikulatuta dauden ikasleek parte hartu ahal izango dute Lehiaketa hone- en cualquier curso de Enseñanzas Profesionales de un Conservatorio de Música o Centro Autorizado de tan, gehienez 20 urte izan behar dira, lehiaketa egiten denean. Enseñanzas Profesionales, con un límite de edad máximo de 20 años a fecha de celebración del concurso. Perkusioko ikasleek ezin izango dute inolaz ere izena eman, ez eta Sarian parte hartzen duten Instru- En ningún caso podrán inscribirse alumnos/as de Percusión ni aquellos/as que hayan accedido al mentuko Goi Mailara heldu direnek ere. Grado Superior del Instrumento en el que participan en el Premio. Lehiaketa honetan epaituko den oinarrizko irizpidea interpretazioaren kalitatea eta musikaltasuna El criterio fundamental a juzgar en este certamen será la calidad y musicalidad de la interpretación, izango da, instrumentu jakin baten teknikaren gainetik. por encima de la técnica de un instrumento concreto. IZENA EMATEKO PROZESUA PROCESO DE INSCRIPCIÓN Parte hartzeko interesa duten ikasleek 2011eko martxoaren 2a baino lehen eman behar dute izena, Los/as alumnos/as interesados/as realizarán sus inscripciones antes del 2 de marzo de 2011 prozedura honi jarraituz: según el siguiente procedimiento: A- 20 euro-ko inskripzio kuota ordaindu behar da. Horretarako, banku transferentzia egingo da A- Pago de la cuota de inscripción por valor de 20 euros mediante transferencia bancaria a 2095 0048 28 3201032721 kontu-zenbaki honetan. Kontzeptu gisa, “César Uceda VI. Saria - Leioa 2095 0048 28 3201032721, señalando como concepto: Gazte Interpretatzaileak” eta parte-hartzailearen izena adierazi behar da. “VI Premio César Uceda - Leioa Jóvenes Intérpretes” y el nombre del/de la participante. B- Ikasleak posta ziurtatuz bidaliko du izena emateko orria, dokumentazio honekin batera: B- El/la alumno/a enviará por correo certificado el boletín de inscripción junto a la siguiente documentación: • Kontserbatorioko edo Baimendutako Zentroko matrikulazio-egiaztagiria eta aurreko • Certificado de matriculación del Conservatorio o Centro Autorizado y expediente Ikasketa Profesionalako ikastaroen espediente akademikoa. académico de los cursos de Enseñanzas Profesionales anteriores. • NANren fotokopia. • Fotocopia del DNI. • Agirirako neurriko argazki berri bat. • Una fotografía reciente de tamaño carnet. • Interpretatuko diren partituren hiru fotokopia. • Tres fotocopias de las partituras a interpretar. • Inskripzio eskubidea izateko, 2095 0048 28 3201032721 kontu zenbakian 20 euro • Fotocopia del justificante del ingreso de 20 euros como derecho de inscripción en la cuenta: ordaindu izana frogatzen duen agiriaren fotokopia. 2095 0048 28 3201032721. • Hori dena helbide honetara bidali behar da: • Todo ello se enviará a la dirección: (Gutunazalean “César Uceda VI. Saria - Leioa Gazte Interpretatzaileak” idatzi behar da). (Indicando en el sobre: “VI Premio César Uceda - Leioa Jóvenes Intérpretes”). 105 Posta Kutxa Apartado de Correos 105 48950 Erandio (Bizkaia) 48950 Erandio (Bizkaia) Gehienez 15 parte-hartzaile onartuko dira. Eskabide gehiago badago, Ikasketa Profesionalako es- Se admitirán un máximo de 15 concursantes, siendo seleccionados en caso de exceso de solicitudes, pediente akademikoaren arabera egingo da aukeraketa; izan ere, egindako Ikasketa Profesionalako según su expediente académico de Enseñanzas Profesionales teniendo en cuenta, el número de cur- ikastaroen kopurua hartuko da kontuan, eta instrumentu nagusia bikoitza baloratuko da gainontzeko sos de Enseñanzas Profesionales realizados y valorando doblemente el instrumento principal sobre el irakasgaiekin alderatuta. resto de asignaturas. Aukeraketaren emaitza telefonoz eta posta elektronikoz jakinaraziko da. Aukeratuak izan ez direnei Se comunicará por teléfono y correo electrónico el resultado de la selección. A los/as no selecciona- banku-transferentzia bidez itzuliko zaie inskripzio-kuota (20 euro). dos/as se les devolverá por transferencia bancaria la cuota de inscripción (20 euros). PROBAK PRUEBAS Probak Leioako Kontserbatorioko Auditorioan (Iparragirre Etorbidea, 76 - 1. solairua) egingo dira, Las pruebas se realizarán en el Auditorium del Conservatorio de Leioa (Avenida Iparragirre, 76 - goizez eta arratsaldez, 2011ko apirilaren 2an (larunbata). Probak goizeko 11:00etan hasiko dira. 1º piso) durante la mañana y tarde del sábado 2 de abril de 2011, comenzarán a las 11:00 de la maña- 2011ko martxoaren 24an (osteguna), Leioako Udaletxean lehiaketan aritzeko hurrenkera zehaz- na. El jueves 24 de marzo de 2011 se realizará en el Ayuntamiento de Leioa el sorteo que determinará tuko duen zozketa egingo da. Zozketaren emaitza posta elektronikoz eta telefonoz jakinaraziko zaie el orden de actuación en el certamen. El resultado del sorteo se comunicará por correo electrónico y parte-hartzaile guztiei. Parte-hartzaileek NAN bitartez egiaztatu beharko dute nortzuk diren, proba teléfono a cada uno/a de los/as participantes. Éstos/as acreditarán su identidad el día de la prueba por egiten den egunean. medio de su DNI. Parte-hartzaileek beraiek askatasunez aukeratutako lan edo lan-zati bat edo batzuk interpretatu La prueba consistirá en la interpretación de una o varias obras o fragmentos libremente elegidos por beharko dute, gehienez 20 minutuko epean; beharrezkoa balitz, akonpainamenduarekin interpreta- el/la participante, con una duración no superior a 20 minutos, pudiendo realizarse, si fuera necesario, tu ahalko dituzte. Kasu horretan, instrumentista laguntzailea parte-hartzaileak berak eraman con acompañamiento. En este caso, el instrumentista acompañante deberá aportarlo el/la participan- beharko du. Aukeratutako lan edo zatietako bat, gutxienez, buruz interpretatu behar da. te. Al menos una de las obras o fragmentos elegidos ha de ser interpretado de memoria. Epaimahaia honakoek osatuko dute: El jurado estará compuesto por: • Musika arloan ospea duten hiru pertsonak. • Tres personas de reconocido prestigio musical. • Leioako Kontserbatorioko Zuzendariak, edo eskuordetzen duen pertsonak. • El Director del Conservatorio de Leioa, o persona en quien delegue, que actuará como Idazkari lana egingo du. Secretario (sin voto). SARIAK PREMIOS Saioak amaitu ostean, epaimahaia erabakia hartzera erretiratuko da, eta, ondoren, jendaurrean Al finalizar las actuaciones, el jurado se retirará a deliberar, procediéndose posteriormente a notificar jakinaraziko dira irabazleen izenak eta saririk jaso ez duten lehiakideei diplomak emango zaizkie públicamente el nombre de los/as ganadores/as y a realizar la entrega de diplomas de participación a parte hartu izanagatik. Egun bereko 20:00etan, sariak banatzeko ekitaldi ofiziala izango da Kultur los concursantes no premiados. A las 20:00 horas de ese mismo día, tendrá lugar el acto oficial de Leioako Auditorioan; hona hemen egitaraua: entrega de premios en el Auditorium de Kultur Leioa, con el siguiente programa: • 1. sarituen emanaldia ( 10’ inguru). • Actuación del 1er premiado ( 10’ aprox.). • Hiru sariak emateko protokolozko ekitaldia. • Acto protocolario de entrega de los tres premios. • Leioako Gazte Orkestraren kontzertua. • Concierto a cargo de la Joven Orquesta de Leioa. Hiru sari emango dira: Se concederán tres premios: 1. saria: plaka bat eta 600 euro. 1er Premio: placa y 600 euros. 2. saria: plaka bat eta 450 euro. 2o Premio: placa y 450 euros. 3. saria: plaka bat eta 300 euro. 3er Premio: placa y 300 euros. Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da. La decisión del jurado será inapelable. Lehenengo saritua nahitaez aritu beharko da sariak banatzeko ekitaldi ofizialean. El/la primer/a premiado/a tiene la obligación de actuar en el acto oficial de entrega de premios. Lehiaketan izena ematen duten parte-hartzaile guztiek bertan parte hartu izana egiaztatuko duen Todos/as los/as participantes inscritos/as en el concurso recibirán un diploma acreditativo de haber diploma bat jasoko dute. participado en el mismo. Parte-hartzaileek, izena ematearren, oinarri hauek guztiak oso-osorik onartzen dituzte. Los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan íntegramente todas y cada una de estas bases. Informazio gehiago eta kontsultak: Más información y consultas: 669 212 801 669 212 801

×