Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laboratoare Virtuale

1,534 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Laboratoare Virtuale

  1. 1. Univeritatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad Facultatea de Informatică ImportanŃa laboratoarelor virtuale în predarea matematicii şi a informaticii; applet-uri Java Conducător ştiinŃific prof. univ. dr. Mihai Jalobeanu Absolvent Ioan Virag Linux şi medii virtuale de instruire Macea 2009
  2. 2. Introducere Limbaje de programare precum Java, JavaScript sau ActionScript au facilitat dezvoltarea numeroaselor laboratoare virtuale în spaŃiul WorldWideWeb, de la cele de matematică (math.com, WebMATH, Math Expression, Saltire Software) la editoarele online de fotografie (cum ar fi Flauntr, Fotoflexer, Lunapic, Phixr, Picnik, ş.a.) , dar şi la apariŃia siturilor precum YouTube sau Livestream.
  3. 3. Ce reprezintă? • Strategii alternative de învăŃământ; • Un nou mediu interactiv de predare; • Cursuri mai atractive pentru studenŃi; • Asigură independenŃa de platformă, simplifică partea pregătitoare (a instalării şi configurării programelor necesare) ; • Prin generarea numeroaselor exemple grafice duc la o mai bună sintetizare a subiectelor discutate în timpul cursurilor; • Prin faptul că materialele pentru curs sunt distribuite pe Web, şi că studenŃii au acces la acestea tot timpul, se asigură şi posibilitatea de a le propune teme de rezolvat în afara orelor de curs.
  4. 4. Avantaje • Compensarea lipsei de echipament şi aparate costisitoare; • Simularea în timp real a unor experimente nerealizabile în condiŃii de laborator; • Asigurarea unor erori controlate care apar la măsurările efectuate pe parcursul experimentelor; • Lucrările de laborator sunt repetabile în orice condiŃii, independent de durata sau de factorii externi.
  5. 5. Fractal applet • David Leberknight (Universitatea din Colorado) • http://www.gui.net/fractal.html • http://fractus.webs.com/fractal.html
  6. 6. Bibliografie 1. Gordon Stegink, Jon Pater, Daron Vroon, “Computer Science and General Education: Java, Graphics and the Web“,The proceedings of the thirtieth SIGCSE technical symposium on Computer science education, New Orleans, Louisiana, United States, 1999, pg.146 – 149. 2. Nicolae Balmuş, Ion Andronic, “Laborator virtual de optică ondulatorie”, ConferinŃa NaŃională de ÎnvăŃământ virtual , ed. a IV- a, 2006, pg. 145 3. http://www.gui.net/fractal.html (consultat la 26 August 2009) 4. Ştefan Tanasă,Cristian Olaru,Ştefan Andrei, Java de la 0 la expert, Polirom 2003, ISBN 973-681-201-4

×