Τα ιςτολόγια (blogs)ωσ εκπαιδευτικά ψθφιακάεργαλεία δεφτερθσ γενιάσ
1. Ωσ πίνακεσ ανακοινώςεων2. Για την ανάρτηςη οδηγιών3. Ωσ βήμα προβληματιςμοφ και διάλογου4. Ωσ χώροσ ςυνεργαςίασ5. Για τ...
1. Κανόνεσ και ο χρονοπρογραμματιςμόσ του μακιματοσ2. Τρζχουςεσ ανακοινϊςεισ3. Αςκιςεισ και ειδοποιιςεισ για τθν παράδοςθ ...
2. Για την ανάρτηςη οδηγιών• Εργαλεία μακθςιακισ υποςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ• Μπορείτε να αναρτιςετε πλθροφορίεσ, εξθγιςει...
1. Τισ απόψεισ τουσ ςε ερωτιματα κρίςεωσ2. Τισ αντιδράςεισ τουσ ςε φωτογραφίεσ με κζματακοινωνικοφ, περιβαλλοντολογικοφ κλ...
• Οι μακθτζσ μποροφν ςε ομάδεσ να αναλάβουν τμιματα μιασ εργαςίασ. Στθςυνζχεια κάκε ομάδα εργαςίασ παρουςιάηει τθν πρόοδο ...
• τόποι δθμοςίευςθσ των εργαςιϊν μιασ ςχολικισ τάξθσ• επιτυχθμζνα παραδείγματα άλλων εργαςιϊν αλλά καιδιορκϊςεισ, ςχόλια κ...
http://wordpress.com/• πλατφόρμα – δυνατότθτα για δωρεάν ανάπτυξθ καιφιλοξενία ιςτοςελίδων• 60.000.000 ιςτολόγια παγκοςμίω...
Blogger, μζςω του λογαριαςμοφ τησ Googlejoomla, http://www.joomla.org/weebly, http://www.weebly.com/άλλεσ δωρεάν πλατφόρμε...
• δθμιουργία μενοφ• ειςαγωγι κειμζνου και εικόνασ• ειςαγωγι βίντεο (youtube)• δθμιουργία υπερςυνδζςμων με άλλεσ ιςτοςελίδε...
πθγι: πανελλινιο ςχολικό δίκτυο, http://blogs.sch.gr
Blogs odigies
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Blogs odigies

284 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
89
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Blogs odigies

 1. 1. Τα ιςτολόγια (blogs)ωσ εκπαιδευτικά ψθφιακάεργαλεία δεφτερθσ γενιάσ
 2. 2. 1. Ωσ πίνακεσ ανακοινώςεων2. Για την ανάρτηςη οδηγιών3. Ωσ βήμα προβληματιςμοφ και διάλογου4. Ωσ χώροσ ςυνεργαςίασ5. Για τη δημοςίευςη εργαςιώνμποροφν να χρθςιμοποιθκοφν…
 3. 3. 1. Κανόνεσ και ο χρονοπρογραμματιςμόσ του μακιματοσ2. Τρζχουςεσ ανακοινϊςεισ3. Αςκιςεισ και ειδοποιιςεισ για τθν παράδοςθ τουσ4. Δραςτθριότθτεσ5. Προτεινόμενθ βιβλιογραφία6. Ανακοινϊςεισ και χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τουσ γονείσ1. Ωσ πίνακεσ ανακοινώςεων
 4. 4. 2. Για την ανάρτηςη οδηγιών• Εργαλεία μακθςιακισ υποςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ• Μπορείτε να αναρτιςετε πλθροφορίεσ, εξθγιςεισ και επιπλζονπαραδείγματα για να βοθκιςετε τουσ μακθτζσ ςασ• Επίςθσ, μπορείτε να αναρτιςετε υπερςυνδζςμουσ ςε πθγζσπλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τισ εργαςίεσ, όπωσ on-lineλεξικά, χάρτεσ, πίνακεσ και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
 5. 5. 1. Τισ απόψεισ τουσ ςε ερωτιματα κρίςεωσ2. Τισ αντιδράςεισ τουσ ςε φωτογραφίεσ με κζματακοινωνικοφ, περιβαλλοντολογικοφ κλπ περιεχομζνου3. Τα ςχόλιά τουσ ςε δθμοςιευμζνα ςτον τφπο άρκρα4. Δθμοςκοπιςεισ εκπαιδευτικοφ ενδιαφζροντοσ5. Τισ ιδζεσ τουσ για κζματα που ςυηθτικθκαν ςτθντάξθ, κλπ3. Ωσ βήμα προβληματιςμοφ και διάλογου
 6. 6. • Οι μακθτζσ μποροφν ςε ομάδεσ να αναλάβουν τμιματα μιασ εργαςίασ. Στθςυνζχεια κάκε ομάδα εργαςίασ παρουςιάηει τθν πρόοδο τθσ δουλειάσ τθσ ςτοιςτολόγιο αναμζνοντασ ςχόλια και διορκϊςεισ από τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ.• Με αυτόν τον τρόπο οι μακθτζσ ανταλλάςςουν μεταξφ τουσ γνϊςθ και υλικόκαι μακαίνουν να εργάηονται ομαδικά.• Αυτό μπορεί να επεκτακεί και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ,δθμιουργϊντασ ιςτολόγια ςτα οποία κα περιγράφετε τισ εμπειρίεσ ςασ απότθν εκπαίδευςθ, ςχιματα μακθμάτων από εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ,πλθροφορίεσ και μεκόδουσ διδακτικισ που εφαρμόςατε με επιτυχία ι όχι.4. Ωσ χώροσ ςυνεργαςίασ
 7. 7. • τόποι δθμοςίευςθσ των εργαςιϊν μιασ ςχολικισ τάξθσ• επιτυχθμζνα παραδείγματα άλλων εργαςιϊν αλλά καιδιορκϊςεισ, ςχόλια και προςκικεσ ςτισ δικζσ τουσ εργαςίεσ.• μποροφν οι μακθτζσ να φτιάξουν το δικό τουσ ιςτολόγιο και ναφιλοξενιςουν εκεί όλεσ τισ εργαςίεσ τουσ, τισ δραςτθριότθτεσκλπ• να φτιάξουν τον θλεκτρονικό τουσ φάκελο (e-portfolio)5. Για τη δημοςίευςη εργαςιών
 8. 8. http://wordpress.com/• πλατφόρμα – δυνατότθτα για δωρεάν ανάπτυξθ καιφιλοξενία ιςτοςελίδων• 60.000.000 ιςτολόγια παγκοςμίωσ με βάςθ το wordpress
 9. 9. Blogger, μζςω του λογαριαςμοφ τησ Googlejoomla, http://www.joomla.org/weebly, http://www.weebly.com/άλλεσ δωρεάν πλατφόρμεσ ανάπτυξθσ ιςτολογίων
 10. 10. • δθμιουργία μενοφ• ειςαγωγι κειμζνου και εικόνασ• ειςαγωγι βίντεο (youtube)• δθμιουργία υπερςυνδζςμων με άλλεσ ιςτοςελίδεσ• ανζβαςμα αρχείων και ςφνδεςμοι με αυτοφσ• αλλαγι κεφαλίδασ• αλλαγι κζματοσ ιςτοςελίδασκζματα εργαςτθρίου για blog
 11. 11. πθγι: πανελλινιο ςχολικό δίκτυο, http://blogs.sch.gr

×