Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obezitatea boala secolului

667 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Obezitatea boala secolului

 1. 1. OBEZITATEA-BOALAOBEZITATEA-BOALA SECOLULUISECOLULUI Săptămâna ,,Să ştii mai multe, sa fii mai bun!" Aprilie 2013 COLEGIUL ,,GHEORGHE TĂTĂRESCU’’ ROVINARI REALIZAT DE CĂTRE PROFESOR TIPA IOANA ELENA REALIZAT DE CĂTRE PROFESOR TIPA IOANA ELENA
 2. 2. DefiniDefiniţţie:ie:  Obezitatea este definitObezitatea este definităă ca oca o crecreşştere a greuttere a greutăţăţii corporale cuii corporale cu peste 20% peste greutateapeste 20% peste greutatea idealidealăă..  Obezitatea a cunoscut una dintreObezitatea a cunoscut una dintre cele mai spectaculoase evolucele mai spectaculoase evoluţţiiii suprapunsuprapunâându-sendu-se îîn bunn bunăă mmăăsursurăă evoluevoluţţiei civilizaiei civilizaţţiei moderne.iei moderne.  ÎÎn practicn practicăă ea se exprimea se exprimăă prinprin valoarea indicelui de masvaloarea indicelui de masăă corporalcorporalăă (Body Mass Index -(Body Mass Index - BMI)BMI)
 3. 3. INDICE DE MASINDICE DE MASĂĂ CORPORALCORPORALĂĂ  Oamenii sunt considera i obezi atuncițOamenii sunt considera i obezi atunciț cândcând indiceleindicele dede masămasă corporalăcorporală (IMC), o mărime ob inută prinț(IMC), o mărime ob inută prinț împăr irea greută ii unei persoane,ț țîmpăr irea greută ii unei persoane,ț ț exprimată înexprimată în kilogramekilograme la pătratulla pătratul înăl imii acelei persoane, exprimatățînăl imii acelei persoane, exprimatăț înîn metrimetri, este mai mare de, este mai mare de 30 kg/m230 kg/m2..
 4. 4. VALORI ALE IMCVALORI ALE IMC  Standardul SocietStandardul Societăţăţii Americane deii Americane de Chirurgie BariatricChirurgie Bariatricăă (the American Society(the American Society for Bariatric Surgery-ASBS) pentrufor Bariatric Surgery-ASBS) pentru clasificarea obezitclasificarea obezităţăţii este urmii este urmăătorul:torul:  BMIBMISubponderal < 18,5Subponderal < 18,5  Normal 18,5 - 24,9Normal 18,5 - 24,9  Supraponderal 25 - 29,9Supraponderal 25 - 29,9  Obezitate gr. I30 - 34,9Obezitate gr. I30 - 34,9  Obezitate gr. II35 - 39,9Obezitate gr. II35 - 39,9  Obezitate morbidObezitate morbidăă gr. III> 40gr. III> 40
 5. 5.  OrganizaOrganizaţţia Mondialia Mondialăă a Sa Săănnăăttăţăţiiii are o clasificare asemare o clasificare asemăănnăătoare:toare:  BMI Kg/m2BMI Kg/m2  Subponderal < 25Subponderal < 25  Ideal 25 – 26Ideal 25 – 26  Supraponderal 27 - 29,9Supraponderal 27 - 29,9  Obezitate gr. I30 - 34,9Obezitate gr. I30 - 34,9  Obezitate gr. II35 - 39,9Obezitate gr. II35 - 39,9  Obezitategr. III> 40Obezitategr. III> 40
 6. 6. FACTORI DE RISCFACTORI DE RISC  Factorii etiopatogenici sunt multipliFactorii etiopatogenici sunt multipliii şşi pot fii pot fi îîmpmpăărrţţiiţţii îîn factori individualin factori individuali şşi de mediu: sociali,i de mediu: sociali, economici, profesionali, familiali.economici, profesionali, familiali. Supraalimentarea (creSupraalimentarea (creşşterea aportului alimentarterea aportului alimentar peste nevoi) estepeste nevoi) este îîn mare parte impusn mare parte impusăă cultural.cultural. PorPorţţiile de laiile de la fast-foodfast-food-uri sau alte restaurante-uri sau alte restaurante sunt supradimensionate, aducsunt supradimensionate, aducâând un aport caloricnd un aport caloric excesiv. De asemenea, socializarea este strexcesiv. De asemenea, socializarea este strâânsns legatlegatăă de consumul de alimente. Meselede consumul de alimente. Mesele îînn familie,familie, îîntntââlnirile cu prietenii, activitlnirile cu prietenii, activităţăţi legate dei legate de munca sau activitmunca sau activităţăţi de vacani de vacanţăţă sunt centrate pesunt centrate pe luarea mesei.luarea mesei. ÎÎn plus,n plus, stresulstresul psihicpsihic şşii depresiadepresia conduc la ingestie exageratconduc la ingestie exageratăă de alimente.de alimente.
 7. 7.  Numeroase studiiNumeroase studii despre despredespre despre nutrinutriţţieie şşii obezitatea aratobezitatea aratăă ccăă factoriifactorii importanimportanţţii implicaimplicaţţii îînn patogenezapatogeneza obezitobezităţăţii sunt:ii sunt:  sedentarismulsedentarismul  supraalimentareasupraalimentarea şşi aci acţţioneazioneazăă dede obicei cumulat.obicei cumulat.
 8. 8.  AlAlăături de lipsa activitturi de lipsa activităţăţii fizice stauii fizice stau urmurmăătorii factori care vor forma untorii factori care vor forma un cerc vicios:cerc vicios: - stima de sine sc- stima de sine scăăzutzutăă - o persoana- o persoana supraponderalsupraponderalăă sau obezsau obezăă va avea ova avea o imagine de sine negativimagine de sine negativăă şşi va fii va fi îînclinatnclinatăă ssăă--şşi elimine disconfortul printr-un consumi elimine disconfortul printr-un consum şşi mai mare de alimente.i mai mare de alimente.  -- probleme afectiveprobleme afective - st- stăările derile de stressstress psihic,psihic, anxietateanxietate sau afecsau afecţţiunile de tipuliunile de tipul depresieidepresiei sau durerii cronice, persoanasau durerii cronice, persoana tinde stinde săă se sustragse sustragăă de la rezolvareade la rezolvarea problemelorproblemelor şşi al emoi al emoţţiilor negative priniilor negative prin refugierearefugierea îîn mancare;n mancare;
 9. 9.  - traume psihice -- traume psihice - evenimenteevenimente traumatizante precum abuzul fizic sautraumatizante precum abuzul fizic sau sexualsexual îîn timpul copilariei, decesul unuin timpul copilariei, decesul unui ppăărinterinte îîn perioada adolescenn perioada adolescenţţei sauei sau probleme de cuplu (violenprobleme de cuplu (violenţţa domestica domesticăă)) pot avea un impact importantpot avea un impact important îînn etiopatogenia obezitetiopatogenia obezităţăţii;ii; - consumul de alcool -- consumul de alcool - berea sauberea sau cocktail-urile concocktail-urile conţţin multe caloriiin multe calorii şşii predispun la aparitia obezitpredispun la aparitia obezităţăţii de tipii de tip androgin;androgin; - consumul unor medicamente- consumul unor medicamente (antidepresivele )(antidepresivele )şşi hipotiroidia.i hipotiroidia.
 10. 10. BOLI ASOCIATEBOLI ASOCIATE  diabetdiabet zaharatzaharat de tip IIde tip II ((DiabetDiabet zaharatzaharat non-non-insulinoinsulino-dependent-dependent);); -- hipertensiuneahipertensiunea arterialaarteriala;; - hiperlipoproteinemiile (cre- hiperlipoproteinemiile (creşştereaterea valorilor trigliceridelorvalorilor trigliceridelor şşii colesterolului sanguin);colesterolului sanguin); - ateroscleroza coronariana- ateroscleroza coronarianaăă; -; - accidenteaccidente vascularevasculare cerebralecerebrale; -; - afecafecţţiuni locomotorii (iuni locomotorii (artrozaartroza);); - sindromul de apnee- sindromul de apnee îîn somn.n somn.
 11. 11. TRATAMENTTRATAMENT  Tratamentul pacienTratamentul pacienţţilor obezi trebuie silor obezi trebuie săă fiefie condus de ccondus de căătre o echipa care sa cuprindtre o echipa care sa cuprindăă, pe, pe llâânga medicul specialist (medicul de familie)nga medicul specialist (medicul de familie) şşi:i: chirurg, internist, dietetician, psiholog, psihiatru.chirurg, internist, dietetician, psiholog, psihiatru. Metodele de tratament ale scMetodele de tratament ale scăăderii ponderalederii ponderale sunt:sunt:  terapia prin dietaterapia prin dieta  exerciexerciţţiul fiziciul fizic  terapia comportamentalterapia comportamentalăă: modificarea regimului: modificarea regimului de viade viaţăţă inclusiv a comportamentului alimentarinclusiv a comportamentului alimentar  terapia medicamentoasterapia medicamentoasăă  tratamentul chirurgicaltratamentul chirurgical
 12. 12. Schimbarea stilului de viataSchimbarea stilului de viata  Persoana obezPersoana obezăă trebuie sa-si evalueze dorintrebuie sa-si evalueze dorinţţa dea de schimbare radicala a modului de viataschimbare radicala a modului de viata şşi disponibilitateai disponibilitatea de a pune in practica regulile unui plan riguros. Estede a pune in practica regulile unui plan riguros. Este important suportul pe careimportant suportul pe care îîl are persoana din parteal are persoana din partea celorlalcelorlalţţi membrii ai familieii membrii ai familiei şşi din partea prietenilor.i din partea prietenilor. UrmUrmăătorul pas este consultul la medic.torul pas este consultul la medic. Rolul acestuia este de a:Rolul acestuia este de a: - stabili mecanismele patogenice care au dus la obezitate;- stabili mecanismele patogenice care au dus la obezitate; - identifica consumul unor medicamente ce pot- identifica consumul unor medicamente ce pot îîngreunangreuna îîncercarea de a reduce excesul ponderal;ncercarea de a reduce excesul ponderal; - identific- identificăă factorii emofactorii emoţţionali care ar putea determinaionali care ar putea determina crecreşşterea in greutate sau ar putea scterea in greutate sau ar putea scăădeadea şşansele deansele de successucces îîn ceea ce priven ceea ce priveşşte controlul greutte controlul greutăţăţii.ii. Trebuie avut in vedere cTrebuie avut in vedere căă îîntotdeauna existntotdeauna existăă anumiteanumite mecanisme psihologice care stau la baza unor obiceiurimecanisme psihologice care stau la baza unor obiceiuri alimentare nesalimentare nesăănnăătoasetoase şşi care trebuie demontate.i care trebuie demontate.
 13. 13.  Medicul poate recomandaMedicul poate recomanda şşi alti specialistii alti specialisti in domeniul medical care sunt esentiali inin domeniul medical care sunt esentiali in aplicarea planului de slabire:aplicarea planului de slabire: - nutritionistul va stabili necesarul caloric si- nutritionistul va stabili necesarul caloric si regimul individualizat care va trebui urmat;regimul individualizat care va trebui urmat; - kinetoterapeutul sau antrenorul personal va- kinetoterapeutul sau antrenorul personal va alcatui un program de exercitii fizice.alcatui un program de exercitii fizice. Activitatea fizica zilnica are rolul de a sporiActivitatea fizica zilnica are rolul de a spori consumul caloriilor;consumul caloriilor; - psihiatrul sau psihoterapeutul va trata- psihiatrul sau psihoterapeutul va trata tulburarile afective (anxietatea si depresia)tulburarile afective (anxietatea si depresia) sau alte probleme psihologice (abuzul fizic sausau alte probleme psihologice (abuzul fizic sau sexual, probleme maritale, abuzul de drogurisexual, probleme maritale, abuzul de droguri sau alcool) care pot sta la baza unuisau alcool) care pot sta la baza unui comportament alimentar dezadaptativ;comportament alimentar dezadaptativ; - chirurgul este util in situatia in care medicul- chirurgul este util in situatia in care medicul curant considera ca obezitatea este severa,curant considera ca obezitatea este severa, morbida si are indicatii de tratamentmorbida si are indicatii de tratament chirurgical.chirurgical.
 14. 14. ObiectiveObiective  De exemplu, obiectivul de a fi mai activDe exemplu, obiectivul de a fi mai activ şşi ai a mmâânca snca săănnăătos este mult prea general.tos este mult prea general. ÎÎnn schimb, se va fixa ca obiectiv urmarea unuischimb, se va fixa ca obiectiv urmarea unui program de exerciprogram de exerciţţii fizice de 3-4 ori peii fizice de 3-4 ori pe ssăăptptăămmâânnăă.. PentruPentru îînceput: snceput: săă se meargse meargăă pe jos timp de 15pe jos timp de 15 minute de 3 oriminute de 3 ori şşi ulterior de 4 ori pe si ulterior de 4 ori pe săăptptăămmâânnăă.. CCâând acestnd acestlucrulucru devine o rutindevine o rutinăă se va fixa un altse va fixa un alt ţţel mai complex. Pot interveni, din cel mai complex. Pot interveni, din câândnd îîn cn câând,nd, abateri de la program, dar acestea nu vor fiabateri de la program, dar acestea nu vor fi considerate econsiderate eşşecuri ale planului terapeutic. Unecuri ale planului terapeutic. Un obiectiv atins, oricat de mic, va fi considerat unobiectiv atins, oricat de mic, va fi considerat un successucces şşi va constitui o bazi va constitui o bazăă de motivarede motivare continucontinuăă..
 15. 15. ConsecinConsecinţţe endocrinee endocrine şşi metabolice ale obeziti metabolice ale obezităţăţiiii ObezitateaObezitatea şşi funci funcţţia glandei tiroideia glandei tiroide  Investigarea funcInvestigarea funcţţieiiei tiroidiene la pacientiroidiene la pacienţţiiii obezi este obligatorieobezi este obligatorie pentru a excludepentru a exclude hipotiroidismul,hipotiroidismul, oo rarrarăă cauzcauzăă aa obezitobezităţiiăţii.. Restabilirea unei funcRestabilirea unei funcţţiiii tiroidiene va contribui latiroidiene va contribui la îînlaturarea excesuluinlaturarea excesului ponderal.ponderal.
 16. 16. Ce cure sau diete se recomandă în obezitate?Ce cure sau diete se recomandă în obezitate?  Niciuna.Niciuna. Curele de slăbireCurele de slăbire,, îîn prezent, nu suntn prezent, nu sunt recomandate, în medicina occidentală, decât înrecomandate, în medicina occidentală, decât în foarte puţine cazuri, şi constau în programe binefoarte puţine cazuri, şi constau în programe bine supravegheate de activitate fizică şi restricţiesupravegheate de activitate fizică şi restricţie calorică controlată, respectând regulilecalorică controlată, respectând regulile alimentaţiei sănătoasealimentaţiei sănătoase.. Ele pot fi indicate înainteEle pot fi indicate înainte de operaţii sau în cazul unor afecţiuni cu resursede operaţii sau în cazul unor afecţiuni cu resurse terapeutice limitate. A doua categorie,terapeutice limitate. A doua categorie, dieteledietele,, reprezintă un fel de meniuri pe care în generalreprezintă un fel de meniuri pe care în general persoanele le adoptă din proprie iniţiativă şi dinpersoanele le adoptă din proprie iniţiativă şi din surse adeseori nemedicale – Internet, presa desurse adeseori nemedicale – Internet, presa de larg consum etc.larg consum etc.
 17. 17.  Aceste diete sunt de fapt recomandări înAceste diete sunt de fapt recomandări în majoritatea cazurilor neomologate şi neverificate,majoritatea cazurilor neomologate şi neverificate, ce conduc, in general, la restricţii calorice severe,ce conduc, in general, la restricţii calorice severe, şi care, firesc, produc rezultate pe termen scurt.şi care, firesc, produc rezultate pe termen scurt. Doar cine nu a ţinut niciodata o dietă nu ştie însăDoar cine nu a ţinut niciodata o dietă nu ştie însă finalul episodului (sau, mai rău, a serialuluifinalul episodului (sau, mai rău, a serialului “dieta”): greutatea atinsă prin astfel de metode“dieta”): greutatea atinsă prin astfel de metode se asociază cu dereglări hormonale şi metabolicese asociază cu dereglări hormonale şi metabolice care în final conduc la revenirea la greutateacare în final conduc la revenirea la greutatea anterioară sau peste (“efect yoyo”). Aceastăanterioară sau peste (“efect yoyo”). Această situaţie, numităsituaţie, numită greutate ciclică (“efect yo-greutate ciclică (“efect yo- yo”)yo”), reflectă nu doar fluctuaţii mari de greutate,, reflectă nu doar fluctuaţii mari de greutate, ci mai ales fluctuaţii periculoase de compoziţieci mai ales fluctuaţii periculoase de compoziţie corporală.corporală.
 18. 18. CCe se recomandă?e se recomandă?  Se recomandă intervenţiiSe recomandă intervenţii mult mai puţinmult mai puţin spectaculoase, mai puţinspectaculoase, mai puţin rapide, şi care au la bazărapide, şi care au la bază un singur lucru: normalul.un singur lucru: normalul. Normalul în cazul omuluiNormalul în cazul omului înseamnă că avem înînseamnă că avem în organism toateorganism toate elementele necesareelementele necesare pentru apentru a face sportface sport şişi pentru a utiliza alimentelepentru a utiliza alimentele pentru o bună sănătate.pentru o bună sănătate.
 19. 19. PIRAMIDA ALIMENTELORPIRAMIDA ALIMENTELOR
 20. 20. Dr. Oz: 6 alimente hrănitoare care au doar 100Dr. Oz: 6 alimente hrănitoare care au doar 100 de calorii pe porţiede calorii pe porţie  Doctorul Oz ne vorbeşteDoctorul Oz ne vorbeşte despre ce alimentedespre ce alimente hrănitoare poţi să consumi în siguranţă şi înhrănitoare poţi să consumi în siguranţă şi în ce cantitate ca săce cantitate ca să ai pai pe lângă cele trei mesee lângă cele trei mese principale şi două gustăriprincipale şi două gustări ..  Aici vorbim despre băuturile îndulcite,Aici vorbim despre băuturile îndulcite, cafeaua cu lapte sau frişcă, diversecafeaua cu lapte sau frişcă, diverse combinaţii îndulcite care au la bază cafeauacombinaţii îndulcite care au la bază cafeaua sau îmbucăturile pe care le iei atunci cândsau îmbucăturile pe care le iei atunci când îţi spui doar că guşti ceva. Toate se adună,îţi spui doar că guşti ceva. Toate se adună, iar în final pot să aducă un aport mult maiiar în final pot să aducă un aport mult mai ridicat de calorii, decât ai fi crezutridicat de calorii, decât ai fi crezut..
 21. 21. Cine este doctorul Oz?  Mehmet Cengiz Oz, cunoscut publicului de televiziune ca Dr. Oz, este un medic american (specialist în chirurgie cardio- vasculară, absolvent al Universită ii Harvard), devenitț celebru datorită show-ului lui Oprah Winfrey. Dr. Oz a apărut în The Oprah Winfrey Show între 2004 i 2009, ca invitat, oferindș sfaturi pe teme medicale într-un mod inedit, cu mult umor, dezinvoltură i demonstra iiș ț practice spectaculoase.
 22. 22. 1. Orezul brun1. Orezul brun O jumătate de cană cu orez brunO jumătate de cană cu orez brun fiert nu are mai mult de 100fiert nu are mai mult de 100 de calorii, susţine Dr. Oz. Prinde calorii, susţine Dr. Oz. Prin urmare, este un aliment peurmare, este un aliment pe care te poţi baza, deoarece pecare te poţi baza, deoarece pe lângă faptul că este foartelângă faptul că este foarte săţios şi hipocaloric dacă estesăţios şi hipocaloric dacă este consumconsumaatt în cantităţi normale, el asigurăîn cantităţi normale, el asigură un aport semnificativ deun aport semnificativ de magneziu, fier, proteine şimagneziu, fier, proteine şi vitamine din complexulvitamine din complexul vitaminic B.vitaminic B.
 23. 23. 2. Afinele2. Afinele  O cană şi un sfert cu afine nu areO cană şi un sfert cu afine nu are mai mult de 100 de calorii, susţinemai mult de 100 de calorii, susţine Dr. Oz. Aceste fructe sunt esenţialeDr. Oz. Aceste fructe sunt esenţiale datorită antioxidanţilor dindatorită antioxidanţilor din conţinutul lor, având proprietăţiconţinutul lor, având proprietăţi anti-îmbătrânire, de întărire aanti-îmbătrânire, de întărire a sistemului imunitar şi de protejaresistemului imunitar şi de protejare a ficatului. Un alt motiv întemeiata ficatului. Un alt motiv întemeiat pentru care ar fi bine să le consumipentru care ar fi bine să le consumi zilnic atât proaspete cât şizilnic atât proaspete cât şi congelate este dat de faptul căcongelate este dat de faptul că previn infecţiile de tract urinar şiprevin infecţiile de tract urinar şi hrănesc creierul.hrănesc creierul.
 24. 24. 3. Broccoli3. Broccoli  Trei căni şi jumătate de broccoliTrei căni şi jumătate de broccoli nu au mai mult de 100 de calorii,nu au mai mult de 100 de calorii, susţine Dr Oz. Această legumăsusţine Dr Oz. Această legumă trebuie să fie un aliment de bazătrebuie să fie un aliment de bază pe care îl poţi consuma înpe care îl poţi consuma în siguranţă, deoarece este unasiguranţă, deoarece este una dintre cele mai bune surse uşordintre cele mai bune surse uşor asimilabile de calciu.asimilabile de calciu. BBroccoliroccoli conţine sulforafan, o substanţăconţine sulforafan, o substanţă anticancerigenă care este maianticancerigenă care este mai uşor de absorbit atunci cânduşor de absorbit atunci când consumi această legumă în stareconsumi această legumă în stare crudă.crudă.
 25. 25. 4. Castraveţi4. Castraveţi Trei castraveţi de mărime medie nuTrei castraveţi de mărime medie nu au mai mult de 100 de calorii,au mai mult de 100 de calorii, susţine Dr. Oz. Nu uita desusţine Dr. Oz. Nu uita de castraveţi în salatele pe care lecastraveţi în salatele pe care le prepari, deoarece aceştia sunt oprepari, deoarece aceştia sunt o sursă importantă de vitamina C,sursă importantă de vitamina C, magneziu şi siliciu care au efectmagneziu şi siliciu care au efect diuretic, împiedică balonarea, şidiuretic, împiedică balonarea, şi menţin pielea fermămenţin pielea fermă..
 26. 26. 5. Migdalele5. Migdalele  15 migdale nu au mai mult de15 migdale nu au mai mult de 100 de calorii, susţine Dr. Oz.100 de calorii, susţine Dr. Oz. Reprezintă o gustare sănătoasă,Reprezintă o gustare sănătoasă, fiind recomandat ca atunci cândfiind recomandat ca atunci când îţi permiţi să le hidratezi în apăîţi permiţi să le hidratezi în apă măcar o oră înainte de a lemăcar o oră înainte de a le consuma. Migdalele suntconsuma. Migdalele sunt hrănitoare, au un conţinuthrănitoare, au un conţinut ridicat de proteine, acizi graşiridicat de proteine, acizi graşi omega-3 şi vitamina E. Toţiomega-3 şi vitamina E. Toţi aceşti nutrienţi sunt esenţialiaceşti nutrienţi sunt esenţiali pentru creier, inimă şi piele.pentru creier, inimă şi piele.
 27. 27. 6. Merele6. Merele  Un măr mediu nu are maiUn măr mediu nu are mai mult de 100 de calorii,mult de 100 de calorii, susţine Dr. Oz. Acest fructsusţine Dr. Oz. Acest fruct este esenţial pentrueste esenţial pentru sănătate şi recomandat desănătate şi recomandat de toţi medicii din lume pentrutoţi medicii din lume pentru că este bogat încă este bogat în antioxidanţi, pectină careantioxidanţi, pectină care scade colesterolul rău şi înscade colesterolul rău şi în quercetină care protejeazăquercetină care protejează inima de inflamaţii.inima de inflamaţii.
 28. 28. Dr. Oz: 6 alimente care te împiedică săDr. Oz: 6 alimente care te împiedică să slăbeşti. Vezi de ce să te fereştislăbeşti. Vezi de ce să te fereşti  BrânzeturilBrânzeturilee Oricât de dietetice ar fi,Oricât de dietetice ar fi, reţine că brânzeturilereţine că brânzeturile consumate în cantităţiconsumate în cantităţi mari te vor împiedica sămari te vor împiedica să slăbeşti. Ca să-ţi faci oslăbeşti. Ca să-ţi faci o idee despre conţinutul loridee despre conţinutul lor caloric, află că 56 decaloric, află că 56 de grame de brânzăgrame de brânză degresată conţine 180 dedegresată conţine 180 de calorii şi 12 grame decalorii şi 12 grame de grăsimi saturate.grăsimi saturate.
 29. 29. AlcoAlcoolulolul Alcoolul consumat în cantităţiAlcoolul consumat în cantităţi mari şi cu regularitate este unulmari şi cu regularitate este unul dintre cele mai periculoasedintre cele mai periculoase obiceiuri pentru silueta ta.obiceiuri pentru silueta ta. Soluţia: dacă vrei să scapi deSoluţia: dacă vrei să scapi de grăsimea abdominală estegrăsimea abdominală este recomandat să consumi alcoolrecomandat să consumi alcool doar ocazional, avertizează Dr.doar ocazional, avertizează Dr. Oz. În cazul în care nu te poţiOz. În cazul în care nu te poţi abţine este mai bine să opteziabţine este mai bine să optezi pentru un pahar de vin alb secpentru un pahar de vin alb sec cu apă minerală sau să tornicu apă minerală sau să torni într-un pahar doar câteva guriîntr-un pahar doar câteva guri de vin.de vin.
 30. 30. 3. Amestecul de3. Amestecul de bomboane cu nuci şibomboane cu nuci şi fructe uscatefructe uscate Un sfert de cană din acestUn sfert de cană din acest amestec are 640 de calorii.amestec are 640 de calorii. Soluţia: consumă doar unSoluţia: consumă doar un pumn mic dintr-un amestecpumn mic dintr-un amestec de nuci şi fructe uscate cade nuci şi fructe uscate ca sa-ţi potoleşti pofta desa-ţi potoleşti pofta de dulce. Dacă ai poftă dedulce. Dacă ai poftă de ceva sărat încearcă 4ceva sărat încearcă 4 măsline verzi sau felii demăsline verzi sau felii de castravete cu puţină sarecastravete cu puţină sare de marede mare..
 31. 31.  4. Untul de arahide4. Untul de arahide Două linguri cu untDouă linguri cu unt de arahide conţinde arahide conţin 190 de calorii.190 de calorii. Soluţia: mănâncăSoluţia: mănâncă cu moderaţie untulcu moderaţie untul de arahide saude arahide sau alege un baton cualege un baton cu cereale integrale şicereale integrale şi fructe uscate.fructe uscate.
 32. 32.  MaionezaMaioneza O lingură cu maionezăO lingură cu maioneză are 100 de calorii,are 100 de calorii, avertizează Dr. Ozavertizează Dr. Oz  Soluţia: alege oSoluţia: alege o varietate de maionezăvarietate de maioneză cu un conţinut reduscu un conţinut redus de grăsime saude grăsime sau prepară o maionezăprepară o maioneză din avocado, ulei dedin avocado, ulei de măsline, muştar şimăsline, muştar şi zeamă de lămâie.zeamă de lămâie.
 33. 33.  PastelePastele O cană cu paste conţine 315O cană cu paste conţine 315 calorii.calorii. Soluţia: alege pastele din făinăSoluţia: alege pastele din făină integrală şi consumă o porţieintegrală şi consumă o porţie mică împreună cu legume lamică împreună cu legume la cuptor sau proaspete. Decuptor sau proaspete. De asemenea poţi să faci paste deasemenea poţi să faci paste de dovlecei pe care să le combini cudovlecei pe care să le combini cu un sos simplu de roşii, usturoi,un sos simplu de roşii, usturoi, ulei de măsline şi busuioc.ulei de măsline şi busuioc. Feliază dovleceii cu un curăţitorFeliază dovleceii cu un curăţitor de legume sau foloseşte ode legume sau foloseşte o răzătoare.răzătoare. 
 34. 34. Banca MondialBanca Mondialăă a descoperit cauza obezita descoperit cauza obezităţăţii:ii: junk-foodjunk-foodulul  Conform BConform Băăncii Mondiale, prencii Mondiale, preţţurileurile alimentelor ramalimentelor ramâân la niveluri record, ceea cen la niveluri record, ceea ce îîi face pe si face pe săăraci sraci săă consume junk-food, faptconsume junk-food, fapt ce cauzeazce cauzeazăă obezitate. Oficialii instituobezitate. Oficialii instituţţieiiei estimeaza cestimeaza căă, din cauza alimentelor scumpe, din cauza alimentelor scumpe se vorse vor îînmulnmulţţi cazurile de obezitatei cazurile de obezitate îîn rn râândulndul celor cu bani pucelor cu bani puţţiniini şşi cu obiceiuri alimentarei cu obiceiuri alimentare nesnesăănnăătoase.toase.  ÎÎn consecinn consecinţăţă, milioane de oameni vor, milioane de oameni vor continua scontinua săă sufere de pe urma uneisufere de pe urma unei alimentaalimentaţţii nepotrivite , ce poate cauza morii nepotrivite , ce poate cauza morţţii premature.premature.

×