เอกสารประกอบรายวิชา โลกและการเปลียนแปลง                 ่
Physical Geology     ธรณีวทยากายภาพ                 ิเนือหา : ประวัติและกาเนิดของโลก โครงสร้ างและส่...
ธรณีวทยา (Geology) คืออะไร   ิ
รู ปนี้บอกอะไรบ้างในทางธรณี วทยา               ิ
กาเนิดโลก (Origin of the Earth) โลกและระบบสุ ริยะจักรวาล กาเนิ ดในเวลาใกล้เคียงกันคือประมาณ 4.6 พันล้านปี มาแล้วขนาดและตา...
กาเนิดโลก (Origin of the Earth) (ต่ อ)ต่อมาในขั้นก่อเหล็ก เหล็กเกิดการละลาย จึงเกิดเป็ นแกนโลกได้ ส่ วนชั้นอื่น เช่นเนื้อโ...
(เปลือกโลก)       (แก่ นโลก)               (เนือโลกชั้นล่ าง)                 ้   ...
วัฏจักรหิน (Rock Cycle)
กาเนิดชีวิต (Origin of Life)โดยทัวๆไปในจักรวาล จะพบสสารต่างๆเช่น C, H2, H2O, มีเทน แอมโมเนียและธาตุหายาก     ่ในหลายๆแ...
ประมาณ275-150 Ma
ประมาณ150-60 Ma
ประมาณ 60Maถึงปัจจุบน     ั
วัฏจักรหิน (Rock Cycle)
Geologic Cross Section and Unconformity
Nonconformity
Angular Unconformity
ทฤษฎีเพลตเทคโทนิก (Introduction to Plate Tectonic)
(จาก Judson and Kauffman, 1990 หน้ า 107)                      (จาก Mottana et al., 1978)
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Physical geology 1 3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Physical geology 1 3

777 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
777
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Physical geology 1 3

 1. 1. เอกสารประกอบรายวิชา โลกและการเปลียนแปลง ่
 2. 2. Physical Geology ธรณีวทยากายภาพ ิเนือหา : ประวัติและกาเนิดของโลก โครงสร้ างและส่ วนประกอบ การกระจาย ้และการเปลียนแปลงของผิวเปลือกโลก กระบวนการสาคัญทีมีผลต่ อสภาพของ ่ ่เปลือกโลก หินและแร่ ธาตุทสาคัญ การจาแนกการกระจายทรัพยากรธรณีวทยา ี่ ิและสภาพแวดล้อมทีเ่ กียวข้ อง รวมทั้งผลจากการกระทาของมนุษย์ ่
 3. 3. ธรณีวทยา (Geology) คืออะไร ิ
 4. 4. รู ปนี้บอกอะไรบ้างในทางธรณี วทยา ิ
 5. 5. กาเนิดโลก (Origin of the Earth) โลกและระบบสุ ริยะจักรวาล กาเนิ ดในเวลาใกล้เคียงกันคือประมาณ 4.6 พันล้านปี มาแล้วขนาดและตาแหน่งของโลกมีความเหมาะสมให้สิ่งมีชีวตกาเนิ ดขึ้น เมื่อประมาณ 3.8 พันล้านปี ิมาแล้ว โลกแบ่งตามวิวฒนาการได้เป็ น 5 ขั้น ได้แก่ข้ นเริ่ มแรก ขั้นก่อเหล็ก ขั้นแยกชั้น ขั้นเกิดใหม่ ั ัและขั้นเย็นตัวลง ในขั้นแรกเริ่ มประมาณ 4.6 พันล้านปี มาแล้ว เป็ นการรวมตัวกันของธาตุและสารประกอบต่างๆทาให้เกิดการพอกตัวจนเกิดพลังงานความร้อนเนื่องจากการชนกันของสารในที่สุดโลกจึงเกิดการหดตัวหลังจากมีการพอกตัว ทาให้อุณหภูมิโลกสู งมากขึ้น การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นตัวช่วยเสริ มความร้อน
 6. 6. กาเนิดโลก (Origin of the Earth) (ต่ อ)ต่อมาในขั้นก่อเหล็ก เหล็กเกิดการละลาย จึงเกิดเป็ นแกนโลกได้ ส่ วนชั้นอื่น เช่นเนื้อโลกมีการจมตัวและลอยตัวของธาตุที่หนักและเบาเกิดเป็ นขั้นแยกชั้น ต่อมาผลของการพาความร้อนในชั้นเนื้อโลก จึงเกิดเป็ นเปลือกโลก ทาได้ข้ นเกิดใหม่ของโลก และในที่สุด เมื่อโลก ัเย็นตัวลงจึงเกิดกระบวนการการพื้นผิวในที่สุด จึงได้เปลือกทวีปและเปลือกมหาสมุทร ชั้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเป็ นผลเนื่องมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ ซึ่ งปล่อยน้ าภายในโลกออกมามากมาย ซึ่ งมีผลต่อการสร้างบรรยากาศใหม่ของ H2O, CO2, methane, N2 นอก ัจากนี้ ตาแหน่งของโลกที่สัมพันธ์กบของดวงอาทิตย์ทาให้น้ ากลันตัวเป็ นมหาสมุทร ในที่สุด ่เมื่อสภาพเหมาะสมจึงเกิดสิ่ งมีชีวตขึ้นได้ ขนาดของโลกยังทาให้การระเบิดของภูเขาไฟ ยัง ิคงมีอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนนี้ ั
 7. 7. (เปลือกโลก) (แก่ นโลก) (เนือโลกชั้นล่ าง) ้ (เนือโลกชั้นบน) ้
 8. 8. วัฏจักรหิน (Rock Cycle)
 9. 9. กาเนิดชีวิต (Origin of Life)โดยทัวๆไปในจักรวาล จะพบสสารต่างๆเช่น C, H2, H2O, มีเทน แอมโมเนียและธาตุหายาก ่ในหลายๆแห่ ง แต่องค์ประกอบพื้นฐานของเนื้อเยือสิ่ งมีชีวิตเรี ยกว่า กรดอะมิโน (amino acid) ่ซึ่ งเป็ นหน่วยย่อยของโปรตีนที่ประกอบขึ้นด้วยสสารต่างๆข้างต้น ดังนั้นการอธิ บายถึงการกาเนิ ดของชีวิต จึงเริ่ มมีการสร้างกรดอะมิโนขึ้นมา A.I.Oparin นักวิทยาศาสตร์ ชาวรัสเซี ยเสนอแนะว่า การก่อตัวของสารประกอบเชิงซ้อนที่พบในสิ่ งมีชีวตนั้นเกิดขึ้นในบรรยากาศ ิของโลกในสมัยเริ่ มแรก โดยการสังเคราะห์จากไฮโดรเจน มีเทน แอมโมเนีย และน้ า ่ ั่ นอกจากนี้ ยงมีรายงานว่า กรดอะมิโนพบอยูทวไปในระบบสุ ริยะ และจากการวิเคราะห์ ั ็ดินตะกอนจากดวงจันทร์ กพบกรดอะมิโนด้วยเช่นกัน เครื่ องมือที่ใช้สาหรับสร้างประวัติของโลกและสิ่ งมีชีวตก็คือการเรี ยนรู ้เรื่ องของฟอสซิ ล ิหลักการที่สาคัญทางธรณี วิทยา และชีววิทยา
 10. 10. ประมาณ275-150 Ma
 11. 11. ประมาณ150-60 Ma
 12. 12. ประมาณ 60Maถึงปัจจุบน ั
 13. 13. วัฏจักรหิน (Rock Cycle)
 14. 14. Geologic Cross Section and Unconformity
 15. 15. Nonconformity
 16. 16. Angular Unconformity
 17. 17. ทฤษฎีเพลตเทคโทนิก (Introduction to Plate Tectonic)
 18. 18. (จาก Judson and Kauffman, 1990 หน้ า 107) (จาก Mottana et al., 1978)

×