Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลการอ้างอิง หมายถึง การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิง ตัวอย่างเช่น:Ritter, Ron. The Oxfo...
การอ้างอิงแหล่งที่มาจะมีความสาคัญมากในบทความที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคาคลุม...
แหล่งอ้างอิงควรสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไป มิใช่เอกสิทธิ์เฉพาะบางกลุ่มหรือต้องทาตามเงื่อนไขบางอย่างเพื่อให้สามารถ เข้าถ...
2. บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่องชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ),         ชื่อเรื...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

42,471 views

Published on

  • Be the first to comment

การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

  1. 1. การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลการอ้างอิง หมายถึง การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิง ตัวอย่างเช่น:Ritter, Ron. The Oxford Style Manual. Oxford University Press, 2002, p. 1.เมื่อใดที่ควรอ้างอิง: นโยบายของการอ้างอิง คือ การพิสูจน์ยืนยันได้ของข้อมูล ซึ่งข้อความใด ๆ ที่เป็นข้อขัดแย้งหรือคาดว่าจะเป็นข้อขัดแย้งจะต้องมีการอ้างอิงในบรรทัด (inline citation) เช่นเดียวกับการอ้างคาพูดจากบุคคลอื่น นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับข้อความใด ๆ ในเมนสเปซ บทความ รายชื่อ คาอธิบายภาพ และเนื้อหาแต่ละส่วนของบทความ โดยไม่มีข้อยกเว้น ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างหน้านี้กับนโยบายการอ้างอิง ให้ถือว่านโยบายดังกล่าวมาก่อนเสมอ และหน้านี้ควรจะได้รับการปรับปรุงให้เข้ากันกับนโยบายดังกล่าวด้วย การอ้างอิงยังมีผลสาหรับภาพด้วยเช่นกัน กล่าวคือ เมื่ออัปโหลดภาพ ผู้อัปโหลดจะต้องระบุแหล่งที่มาของภาพและระบุสถานภาพลิขสิทธิ์ของภาพเขียนอ้างอิงอย่างไร: แต่ละบทความควรจะใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเดียวกันทั้งหมด ถ้าหากบทความนั้นมีการอ้างอิงแล้ว ก็ควรยึดรูปแบบนั้นในการอ้างอิงหรือเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงให้เป็นรูปแบบ ใหม่ทั้งหมด ซึ่งควรจะได้รับการเห็นชอบจากผู้ร่วมพัฒนาก่อน ในการอ้างอิงให้ถูกวิธี สิ่งสาคัญคือคุณจะต้องมีข้อมูลเพียงพอที่จะระบุแหล่งข้อมูล สาหรับข้อผิดพลาดอื่น ๆ จะมีผู้เข้ามาจัดการในภายหลังได้วัตถุประสงค์วิกิพีเดียส่งเสริมให้มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลภายในบทความ ด้วยวัตถุประสงค์ดังนี้  เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาในบทความแต่ละเรื่อง เชื่อถือได้และสามารถพิสูจน์ยืนยันได้  เพื่อให้ภาพลักษณ์ของวิกิพีเดียน่าเชื่อถือมากขึ้น  เพื่อแสดงว่าการแก้ไขของคุณไม่ใช่ข้อคิดเห็นของคุณคนเดียว คนบางกลุ่ม หรือเป็นงานวิจัยต้นฉบับ  เพื่อลดการโต้เถียงอันเกิดจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน  เพื่อให้เกียรติผู้เขียนแหล่งอ้างอิงนั้น และหลีกเลี่ยงการคัดลอกข้อเขียนของเขา  เพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่อ้างถึงได้การอ้างอิงเมื่อคุณเพิ่มเติมเนื้อหาลงในบทความ คุณควรอ้างถึงแหล่งที่มาข้อมูลนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัย หากคุณเขียนขึ้นจากความทรงจา คุณควรค้นคว้าหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่ออ้างถึงมัน แต่ถ้าคุณเขียนขึ้นจากความรู้ของคุณเอง คุณก็ควรจะมีความรู้มากพอที่จะระบุแหล่งอ้างอิงที่ผู้อ่านสามารถค้นคว้า เพิ่มเติมได้เป้าหมายหลัก คือ ช่วยเหลือผู้อ่าน และผู้เขียนคนอื่นๆ
  2. 2. การอ้างอิงแหล่งที่มาจะมีความสาคัญมากในบทความที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคาคลุมเครือ เช่น "บางคนกล่าวว่า…" หรือ "มีผู้วิจารณ์ว่า…" แต่ควรทาให้การแก้ไขของคุณสามารถพิสูจน์ได้ โดยค้นคว้าว่าใครหรือกลุ่มใดเป็นผู้แสดงความเห็น รวมทั้งอ้างถึง หลักฐานของการแสดงความเห็นดังกล่าวด้วย โปรดจาไว้ว่าวิกิพีเดียไม่ใช่ที่สาหรับแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเนื้อหาที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง สามารถถูกผู้ใช้ลบได้ในทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ผู้อื่นอาจไม่พอใจที่คุณลบเนื้อหาโดยไม่ให้โอกาสคนอื่นเติมแหล่งอ้าง อิง ดังนั้น คุณอาจจะ เติมป้าย {{ต้องการอ้างอิง}}, {{ต้องการอ้างอิงย่อหน้านี้ }},หรือ {{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}} หรือคัดเนื้อหาที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง ไปใส่หน้าอภิปรายแทน เพื่อรอจนกว่าจะพบแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือเมื่อใดที่ควรอ้างอิง  เมื่อคุณเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่  เมื่อคุณตรวจสอบ ยืนยัน ความถูกต้องเนื้อหา  ข้อมูลจากคนกลาง: บอกด้วยว่าคุณได้มาจากไหน  เนื้อหาที่เป็น หรือน่าจะเป็นที่กังขา หรืออาจเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับ  เมือคุณอ้างอิงคาพูด จากบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ่  เมื่อคุณเสนอข้อมูลทางสถิติ หรือ อ้างถึงอันดับ หรือ ความเป็นที่สุด  เมื่อกล่าวถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตชีวประวัติของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่แหล่งข้อมูลใดที่ควรใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ดูบทความหลักที่ วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้แหล่งข้อมูลควรเป็นของบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเนื้อหา ไม่ควรอ้างอิงเว็บบล็อก เว็บบอร์ด เว็บไซต์ส่วนตัว หนังสือที่จ้างสานักพิมพ์พิมพ์ขึ้นมาเอง เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจมีเนื้อหาที่ไม่เป็นกลาง หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการประชาสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์หรือหนังสือเหล่า นั้น การอ้างอิงเว็บไซต์ส่วนตัวจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นการอ้างถึง "คาพูด" จากผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ส่วนตัวดังกล่าว ควรอ้างอิงตามแหล่งข้อมูลต้นฉบับซึ่งไม่ละเมิดลิขสิทธิ์มาจากแหล่งอื่นอีก ต่อหนึ่ง และหากเป็นไปได้แหล่งข้อมูลนั้นควรเป็นภาษาไทยแหล่งอ้างอิงต้องมีความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะมาจากเว็บไซต์หรือหนังสือ ไม่ควรอ้างอิงจากคาบอกเล่ากันมาปากต่อปากหรืออ้างอิงไปที่ตัวบุคคล เพราะไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ไม่ควรอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เนื้อหาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้อื่นที่ไม่ ใช่เจ้าของข้อมูล เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบความมีตัวตนของผู้เขียนหรือรับรองความถูกต้องของ ข้อมูลได้ ไม่อ้างอิงบทความอื่นในวิกิพีเดียไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่น ถ้าเนื้อหาที่เขียนแปลมาจากวิกิพีเดียภาษาอื่นควรระบุแหล่งอ้างอิงตามต้น ฉบับด้วย หรือหาแหล่งอื่นมาเพิ่ม
  3. 3. แหล่งอ้างอิงควรสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไป มิใช่เอกสิทธิ์เฉพาะบางกลุ่มหรือต้องทาตามเงื่อนไขบางอย่างเพื่อให้สามารถ เข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นได้ รวมทั้งเว็บไซต์ที่จาเป็นต้องสมัครก่อนเข้าถึ งเนื้อหา ไม่เป็นเอกสารภายในองค์กรที่ไม่มีการเผยแพร่สู่แหล่งสาธารณะ เช่นแผ่นพับ รายงาน งบการเงิน เอกสารการสอนในห้องเรียน เป็นต้น(ปกติแล้วแผ่นพับมักจะให้เนื้อหาในทางโฆษณาซึ่งไม่ผ่านนโยบายความเป็นกลาง) หากเป็นแหล่งข้อมูลหนังสือควรมีเลข ISBN หรือ ISSN กากับ เพื่อให้สามารถพิสูจน์ยืนยันและสืบค้นได้ง่ายตามห้องสมุดแหล่งอ้างอิง กับ แหล่งข้อมูลอื่น ต่างกันอย่างไรแหล่งอ้างอิง (references หรือ sources) ควรเป็นที่รวมแหล่งข้อมูลที่ ใช้ในการยืนยันเนื้อหาข้อมูลภายในบทความ เพื่อให้ผู้อ่านทราบแหล่งที่มาของข้อมูล และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิงได้หากต้องการ ตัวอย่างการอ้างอิง เช่น การนาข้อมูลในเว็บไซต์หรือหนังสือมาเขียนเรียบเรี ยงใหม่ในวิกิพีเดีย ซึ่งจาเป็นต้องระบุแหล่งที่มา เป็นต้นสาหรับ แหล่งข้อมูลอื่น ใช้สาหรับรวมแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในบทความ หรือไม่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ (ซึ่งอาจไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่เป็นกลาง) แต่มีความเกี่ยวข้องกับบทความ และอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ านหากต้องการศึกษาในเรื่องนั้นๆ เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น บทวิจารณ์ของบุคคลที่มักจะไม่เป็นกลาง ถือเป็นแหล่งข้อมูลอื่นรูปแบบการเขียนอ้างอิงกรณีที่ผู้เขีย นต้องการระบุ แหล่งที่มาของข้อมูล ในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการ อ้างอิงในส่ วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี(author-date in-text citation) โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้นและอาจระบุเลขหน้าของเอกสารท้ายด้วยก็ได้ หากต้องการ และให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผุ้เขีย นได้ใช้ อ้า งอิง ในการเขี ย นผลงาน นั้น ๆ จัด เรี ยงรายการตามล าดับ อักษรชื่ อผู้ แ ต่ง ภายใต้หั ว ข้ อเอกสารอ้างอิง สาหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ Reference สาหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้1. หนังสือชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. (ฉบับพิมพ์). สถานที่พิมพ์: ผู้จัดพิมพ์.พรพิมล ตรีโชติ. 2542. ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
  4. 4. 2. บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่องชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (ฉบับพิมพ์ หน้าที่ปรากฏบทความ) สถานที่พิมพ์: ผู้จัดพิมพ์เสรี ลีลาภัย. 2542. เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศกาลังพัฒนาและสถานการณ์ในประเทศไทย. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ), 1999 จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย. 90-141. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.3. บทความในวารสารชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ลาดับที่), เลขหน้าที่ปรากฏบทความ ในวารสารพุทธชาด โปธิบาล และนานันท์ ตรงดี. 2541. "สถานะของภาษาตากใบในภาษาถิ่น." วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 4, 2: 167-187.4. สาระสังเขปจากฐานข้อมูล CD-ROMชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ (ซีดี-รอม). ชื่อวารสาร, ปีที่ (ลาดับที่), เลขหน้าที่ปรากฏ บทความในวารสาร, สาระสังเขปจาก: ชื่อฐานข้อมูลและหมายเลขเอกสารเพื่อการค้นPreston, W. 1982. Poetry ideas in teaching literature and writing to foreign student (CD-ROM). TESOL quarterly, 16, 489-502. Abstract from: Dialog File: ERIC Item: EJ274529 ที่มาของข้อมูล http://th.wikipedia.org และ http://research.spu.ac.th

×