Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

179232 09

520 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

179232 09

 1. 1. ึ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศกษา ี ึ ึ ภาควิชาอาชวศกษา คณะศกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Electronic Media Production for Business and Computer Education Teacherการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับครูธุรกิจและคอมพิวเตอร์ ศึกษา ผูสอน(บรรยาย) ้ อ.อินทิรา ตรีเดช ี Intira Tredashe feduirt@ku.ac.th 18 January 2011
 2. 2. เรืองทีจะเรียนรูในว ันนี้ ่ ่ ้• ประเภทของวีดโอชนิดของไฟล์วดโอ ี ี ี• ตัวอย่างวีดโอ ี• การฝากและ share ไฟล์วดโอ ี ี• แหล่งข ้อมูลวีดโอี• ่ ้ โปรแกรมทีใชสาหรับสร ้าง-ตัดต่อวีดโอ ี
 3. 3. ประเภทของไฟล์วดโอ ี ี• AVI• DV• MPEG• WMV• FLV• RM• MOV• DixV• XdiV• DAT• VOB• และอืนๆ ่
 4. 4. การฝากและแชร์ไฟล์ VDOSocial Media(Share VDO)
 5. 5. การฝากและแชร์ไฟล์ VDO
 6. 6. การฝากและแชร์ไฟล์ VDO
 7. 7. การเตรียมข้อมูลประเภทวีดโอ ี ่ ี ่ ้แหล่งทีมาของวีดโอทีนามาใชในการผลิตสอ ื่• ถ่าย/ตัดต่อ ด ้วยตนเอง• ดาวน์โหลดทางอินเตอร์เน็ ต ี• วีซด ี ดีวด ี ต่างๆ ี ่ ่• แหล่งอืนๆ เชน เทปบันทึกสารคดีทได ้จาก ี่ รายการโทรทัศน์
 8. 8. ้โปรแกรมใชสร้าง/ต ัดต่อวีดโอ ี
 9. 9. ้โปรแกรมใชสร้าง/ต ัดต่อวีดโอ ี
 10. 10. ้โปรแกรมใชสร้าง/ต ัดต่อวีดโอ ี
 11. 11. ้โปรแกรมใชสร้าง/ต ัดต่อวีดโอ ี
 12. 12. ้โปรแกรมใชสร้าง/ต ัดต่อวีดโอ ี

×