Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

179232 08

619 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

179232 08

 1. 1. ึ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศกษา ี ึ ึ ภาควิชาอาชวศกษา คณะศกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Electronic Media Production for Business and Computer Education Teacherการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับครูธุรกิจและคอมพิวเตอร์ ศึกษา ผูสอน(บรรยาย) ้ อ.อินทิรา ตรีเดช ี Intira Tredashe feduirt@ku.ac.th 11 January 2011
 2. 2. เรืองทีจะเรียนรูในว ันนี้ ่ ่ ้• แหล่งข ้อมูลรูปภาพ• การฝากและ share ไฟล์รปภาพ ู ้• กล ้องดิจตอลและการใชงาน ิ
 3. 3. การเตรียมข้อมูลประเภทรูปภาพแหล่งทีมาของรูปภาพ ่ ่• จากอินเตอร์เน็ ต เชน ภาพทีได ้จากการค ้นหา ่ ผ่าน Search Engine ภาพทีได ้จากแหล่ง ่ Share Picture เว็บไซต์ตางๆ Blog ฯลฯ ่• การแสกนจากภาพถ่าย หรือ จากในหนังสอ ื• ภาพถ่ายจากกล ้องดิจตอล ิ• ภาพทีได ้จากการ Capture หน ้าจอ ่• ภาพทีได ้จากการวาด หรือ คอมพิวเตอร์กราฟิ ก ่ ิ ่• ภาพจากงานศลปะ เชน การเพ ้นท์ การพิมพ์ลาย
 4. 4. แหล่งข้อมูลรูปภาพจากอินเตอร์เน็ ตจาก Search Engine
 5. 5. แหล่งข้อมูลรูปภาพจากอินเตอร์เน็ ตSocial Media(Share Picture)
 6. 6. แหล่งข้อมูลรูปภาพจากอินเตอร์เน็ ต
 7. 7. แหล่งข้อมูลรูปภาพจากอินเตอร์เน็ ตSocial Media(Share Picture)
 8. 8. แหล่งข้อมูลรูปภาพจากอินเตอร์เน็ ต
 9. 9. แหล่งข้อมูลรูปภาพจากอินเตอร์เน็ ตเว็บไซต์ > wallcoo.net
 10. 10. แหล่งข้อมูลรูปภาพจากอินเตอร์เน็ ตเว็บไซต์ > deviantart.com
 11. 11. แหล่งข้อมูลรูปภาพจากอินเตอร์เน็ ตเว็บไซต์ > fotosearch.com
 12. 12. แหล่งข้อมูลรูปภาพจากอินเตอร์เน็ ตเว็บไซต์ > sxc.hu
 13. 13. แหล่งข้อมูลรูปภาพจากอินเตอร์เน็ ตเว็บไซต์ > interfacelift.com
 14. 14. แหล่งข้อมูลรูปภาพจากอินเตอร์เน็ ตเว็บไซต์ > multiply.com
 15. 15. แหล่งข้อมูลรูปภาพจากอินเตอร์เน็ ตBlog >bloggang.com
 16. 16. แหล่งข้อมูลรูปภาพจากอินเตอร์เน็ ตBlog > bluebutter.bloggang.com
 17. 17. แหล่งข้อมูลรูปภาพจากอินเตอร์เน็ ตBlog > gewoonleven.bloggang.com
 18. 18. ภาพทีได้จากการ Scan ่
 19. 19. ความละเอียดของภาพจากการ Scandpi (Dot Per Inches)
 20. 20. ภาพทีได้จากการ Capture ่
 21. 21. ภาพทีได้จากการ Capture ่ ่ ่โปรแกรมทีชวยในการ Capture หน ้าจอ• Snagit• PhotoScape• FastStone Soft• HyperSnap• และอืนๆ อีกมากมาย ่
 22. 22. ภาพทีได้จากการวาด หรือ คอมพิวเตอร์กราฟิ ก ่ เครดิตภาพ : จากอินเตอร์ เน็ต
 23. 23. ิภาพทีได้จากงานศลปะ ่ เครดิตภาพ : จากอินเตอร์ เน็ต
 24. 24. ภาพทีได้จากกล้องดิจตอล ่ ิ
 25. 25. การนาภาพไปใชก ับงานสออิเล็กทรอนิกส ์ ้ ื่ เราสามารถนาภาพทีอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ ่ ่ ้ แล ้วไปใชงานได ้ทันที แต่ภาพทีได ้จากการวาด ่ ิ และภาพทีได ้จากงานศลปะ หากจะนามาใชในการ ่ ้ ื่ ์ ผลิตสออิเล็กทรอนิกสจะมีการนามาแปลงให ้อยูใน ่ ์ ่ รูปแบบอิเล็กทรอนิกสกอน โดยวิธการการแสกน ี การถ่ายภาพ ฯลฯ
 26. 26. กล้องดิจตอล ิ เครดิตภาพ : จากอินเตอร์ เน็ต
 27. 27. ประเภทกล้องดิจตอล ิ• DSLR ็ ั่มีขนาดใหญ่(เซนเซอร์ทใหญ่) มีฟังก์ชนต่างๆ ี่ ั ้ ้ซบซอน ผู ้ใชต ้องมีความรู ้ความชานาญในการ ์ ่ ั่ถ่ายภาพ ถอด-เปลียนเลนสได ้ สวนใหญ่ไม่มฟังก์ชน ่ ีถ่ายวีดโอ ี• DSLR LIKE ั่ ้ลักษณะรูปร่างคล ้ายกับ DSLR แต่ฟังก์ชนการใชงานคล ้ายกล ้อง Compact แต่มขนาดใหญ่กว่า ี• Compact ้ขนาดเล็กพกพาสะดวก การใชงานง่ายและมีให ้เลือกโดย ็การเซทค่าไว ้แล ้ว ไม่จาเป็ นต ้องตังค่าใดๆ ก็ถายได ้ ้ ่
 28. 28. กล้องดิจตอล ิข้อดีของกล้องดิจตอล ิ ้ ์• ไม่ต ้องใชฟิ ลม ถ่ายภาพได ้ไม่ต ้องกลัวเปลือง ้ ื่ ์• นาไปใชกับสออิเล็กทรอนิกสได ้ทันที• นาภาพมาตกแต่งได ้ง่ายกว่ากล ้องฟิ ลม ์• มีจอ LCD สาหรับมองภาพ• เปิ ดดูภาพได ้ทันที โดยไม่ต ้องรอการล ้างอัด• บันทึกภาพได ้ตามขนาดของหน่วยความจา• เลือกเฉพาะภาพทีต ้องการได ้ ่• ถ่ายได ้ทุกสภาพแสง
 29. 29. กล้องดิจตอล ิความละเอียดของกล้องดิจตอลิ• 0.5 เมกะพิกเซล 800x600• 0.8 เมกะพิกเซล 1024x768• 1.2 เมกะพิกเซล 1280x960• 2.0 เมกะพิกเซล 1600x1200• 3.1 เมกะพิกเซล 2048x1536• 4.3 เมกะพิกเซล 2400x1800• 5.0 เมกะพิกเซล 2560x1920• 6.0 เมกะพิกเซล 2832x2128
 30. 30. การฝากไฟล์และแชร์ไฟล์ภาพ <img src=ทีอยูของรูปภาพ> ่ ่
 31. 31. เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจตอล ิ
 32. 32. เครดิตภาพ : http://birdeyeview.multiply.com
 33. 33. เครดิตภาพ : http://birdeyeview.multiply.com
 34. 34. เครดิตภาพ : http://birdeyeview.multiply.com

×