Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

179232 05

520 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

179232 05

 1. 1. Electronic Media Production for Business and Computer Education Teacher การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับครูธุรกิจและคอมพิวเตอร์ ศึกษา ผู้สอน(บรรยาย) อ.อินทิรา ตรีเดชี Intira Tredashe feduirt@ku.ac.th สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 November 2010
 2. 2. หัวข้อการเรียนรู้วันนี้ • เทคนิคการทางานนาเสนอ • ข ้อควรคานึงในการนาเสนอ • ฟอนต์และสี • การทางานนาเสนอออนไลน์ • แหล่งงานนาเสนอ • การฝากและ Share ไฟล์นาเสนอ
 3. 3. MS PowerPoint MS PowerPoint คือ • โปรแกรมหนึ่งที่อยู่ในชุดของ Microsoft Office • โปรแกรมการนาเสนอ (Presentation) • มีลักษณะการนาเสนอคล ้ายกับการฉายสไลด์
 4. 4. MS PowerPoint Picture : http://techgenie.com/latest/how-to-view-powerpoint-2010-on-tv/
 5. 5. PowerPoint ทาอะไรได้บ้าง • นาเสนอสัญลักษณ์ ข ้อความ เครื่องหมาย • เสนอรูปภาพ • เสนอแผนภูมิ กราฟ • เสนอภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ • เสนอสื่อผสม
 6. 6. ลักษณะงานนาเสนอที่ดี • มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน • มีรูปแบบเหมาะสม • เนื้อหาสาระดี • มีข ้อเสนอที่ดี
 7. 7. ข้อควรคานึงในการนาเสนอ คาหลักสี่คา • มีองค์ประกอบและโครงสร้าง • เรียบง่าย • อ่านง่าย • ชัดเจน
 8. 8. ข้อควรคานึงในการนาเสนอ(2) ภาพประกอบ • ใช้เมื่อจาเป็ น ใส่แล้วดีขึ้นไหม? จะดึงความสนใจออกไป • ควรจะเกี่ยวกับเนื้อหาที่พูด ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ให ้ถูกต ้อง
 9. 9. ข้อควรคานึงในการนาเสนอ(3) สิ่งที่ไม่ควรมีมากเกินไป • จานวนแผ่น • ข้อความต่อแผ่น • ศัพท์เทคนิค ศัพท์ภาษาต่างประเทศ • สัญลักษณ์พิเศษ
 10. 10. ข้อควรคานึงในการนาเสนอ(4) ในสไสด์ • มีเรื่องหลักเรื่องเดียวใน 1 แผ่น • วางแผ่นในแนวนอนเสมอ • ฉากหลังไม่ควรเป็ นภาพเคลื่อนไหวหรือลาย • ตัดคาออกให้มากที่สุดโดยไม่เสียเนื้อความ
 11. 11. ฟอนต์และสี เปรียบเทียบลักษณะ Angsana UPC 32 ไทย English Angsana New 32 ไทย English Browallia New 32 ไทย English Cordia New 32 ไทย English Courier New 32 ไทย English Tahoma 32 ไทย English Verdana 32 ไทย English
 12. 12. ขนาดของฟอนต์ 32 อ่านออกไหม ฉันคิดว่ารักมันคือ 28 อ่านออกไหม ความผูกพัน คิดว่า 24 อ่านออกไหม รักแท้ต้องเดินผ่านวัน 20 อ่านออกไหม และเวลา ยิ่งเนิ่นนาน นานไป 18 อ่านออกไหม เท่าไร ความรักยิ่งมีค่า 16 อ่านออกไหม ที่ฉันรู้ที่เคยฝัน รักที่ฉันเคยเข้าใจ
 13. 13. การใช้ฟอนต์ • อย่าใช้มากกว่า 2 แบบ • ขนาดของ bullet แรกไม่ควรเล็กกว่า 28 • ขนาดของ bullet 2 ไม่ควรเล็กกว่า 24 • ใส่เฉพาะคาสั้นๆ กระชับ ไม่ควรเกิน 6 bullet • ใช้เป็ นแนวบอกผู้ฟังว่าจะพูดอะไรเท่านั้น
 14. 14. จิตวิทยาของสีที่มีผลต่ออารมณ์ • สีแดง ให้ความรู้สึกอันตราย เร่าร้อน รุนแรง มั่นคง อุดมสมบูรณ์ • สีส้ม ให้ความรู้สึกสว่าง เร่าร้อน ฉูดฉาด • สีเหลือง ให้ความรู้สึกสว่าง สดใส สดชื่น ระวัง
 15. 15. จิตวิทยาของสีที่มีผลต่ออารมณ์ • สีเขียว ให้ความรู้สึกงอกงาม พักผ่อน สดชื่น • สีน้าเงิน ให้ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย สง่างาม ทึม • สีม่วง ให้ความรู้สึกหนัก สงบ มีเลศนัย
 16. 16. จิตวิทยาของสีที่มีผลต่ออารมณ์ • สีน้าตาล ให้ความรู้สึกเก่า หนัก สงบเงียบ • สีขาว ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ สะอาด ใหม่ สดใส • สีดา ให้ความรู้สึกหนัก หดหู่ เศร้าใจ ทึบตัน
 17. 17. จิตวิทยาของสีที่มีผลต่ออารมณ์ • สีทองเงินและสีที่มันวาว แสดงถึงความรู้สึกมั่นคง • สีดาอยู่กับสีขาว แสดงถึงความรู้สึกทางอารมณ์ที่ถูกกดดัน • สีเทาปานกลาง แสดงถึงความนิ่งเฉย สงบ
 18. 18. จิตวิทยาของสีที่มีผลต่ออารมณ์ • สีเขียวแก่ผสมกับสีเทา แสดงถึงความสลด รันทดใจ ชรา • สีสด สีบางๆ ทุกชนิด แสดงความรู้สึกกระชุ่มกระชวย แจ่มใส
 19. 19. Colors ตัวหนังสือขาวบนพื้นดา จะไม่ดีสาหรับห้อง ขนาดผู้ฟังไกลกว่า 6 เมตร
 20. 20. Colors อย่าใช้ฟอนต์สีเข้ม บนพื้นเข้ม
 21. 21. Colors อย่าใช้ฟอนต์สีอ่อน บนพื้นสีอ่อน
 22. 22. Colors อย่าใส่พื้นสีเข้มบนห้องมืด
 23. 23. Colors แสงจากฉากหลังสีขาว มีพลังงานมากกว่า แสงจากตัวหนังสือสีขาว
 24. 24. สีในเชิงจิตวิทยา • สีที่ใกล้เคียงกันแสดงถึงความคล้ายกัน ความคล้ายกัน
 25. 25. สีในเชิงจิตวิทยา • สีที่ตรงกันข้ามแสดงถึงความแตกต่าง ความคล้ายกัน
 26. 26. สีในเชิงจิตวิทยา • สีที่ตรงกันข้ามกันมากๆ ช่วยให้อ่านง่าย Yellow on Blue
 27. 27. แหล่งงานนาเสนอ
 28. 28. แหล่งงานนาเสนอ
 29. 29. แหล่งงานนาเสนอ
 30. 30. การฝากและ Share ไฟล์นาเสนอ
 31. 31. การทางานนาเสนอออนไลน์ • ทาเอกสารออนไลน์ • Share ไฟล์เอกสาร และทางานร่วมกัน • Publish/embed
 32. 32. การทางานนาเสนอออนไลน์
 33. 33. การทางานนาเสนอออนไลน์
 34. 34. การทางานนาเสนอออนไลน์
 35. 35. การทางานนาเสนอออนไลน์
 36. 36. การทางานนาเสนอออนไลน์
 37. 37. แหล่งที่มาของข้อมูล ปิยะบุตร สุทธิดาราและคณะ Graphic Design artwork กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ DIGI ART, 2553. 344 หน้า. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า เอกสารประกอบการเรียนวิชา Research Methodology ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เว็บไซต์ http://office.microsoft.com/th-th/powerpoint-help/HA010207864.aspx

×