Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

179232 01

453 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

179232 01

  1. 1. Electronic Media Production for Business and Computer Education Teacher การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับครูธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สอน(บรรยาย) อ.อินทิรา ตรีเดชี Intira Tredashe feduirt@ku.ac.th สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. 2. เวลาเรียน วันอังคาร เวลา 8.30 – 12.30 น. บรรยาย + ปฏิบัติการ เข ้าเรียนตรงเวลา 8.30 น. สายได ้ไม่เกิน 15 นาที
  3. 3. Course Description แนวคิด หลักการ กระบวนการและขั้นตอนของ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา ความรู้พื้นฐานและทฤษฎีการออกแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนสตอรี่บอร์ด เทคนิค การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออฟไลน์ แ ล ะ แ บ บ อ อ น ไ ล น์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น สื่ อ อิเล็กทรอนิกส์
  4. 4. Course Outline เนื้อหา  แนวคิดและหลักการในการผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา(3-0)  ความรู้พื้นฐานและทฤษฎีการออกแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์(3-0)  กระบวนการและขั้นตอนของการผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิกส์เพื่องานทางด ้านการศึกษา(6-6)  การเขียนสตอรี่บอร์ด(6-6)
  5. 5. Course Outline(2) เนื้อหา(ต่อ)  เทคนิคการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์(6-6)  การสร ้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางด ้านธุรกิจและ คอมพิวเตอร์ศึกษาและการนาสื่อไปใช ้(0-6)  การประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์(6-6)
  6. 6. ติดต่อผู้สอน ห้อง CICT อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดี 9.00-10.00 น. Email : feduirt@ku.ac.th Facebook : http://facebook.com/kru.intira Download Slide : http://www.slideshare.net/intira2553
  7. 7. The End

×