Successfully reported this slideshow.

Hadits tentang etika siswa terhadap guru

38,139 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Hadits tentang etika siswa terhadap guru

 1. 1. HADITS TENTANG ETIKA SISWA TERHADAP GURU Disusun untuk memenuhi tugas Hadis Tarbawi Dosen pengampu: Wahidin, S.Pd.I, M. Pd Disusun oleh: Muhammad Hafidz 11110124 Fatkhul Manan Jazuli 11110130 Muhammad Fadholi 11110131 Inti Yuliana 11110133 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA 2013
 2. 2. Etika siswa terhadap guru: Hendaklah murid menghormati guru, memuliakan serta mengagungkannya karena Allah, dan berdaya upaya pula menyenangkan hati guru dengan cara yang baik. Bersikap sopan di hadapan guru, serta mencintai guru karena Allah. Selektif dalam bertanya dan tidak berbicara kecuali setelah mendapat izin dari guru. Mengikuti anjuran dan nasehat guru. Bila berbeda pendapat dengan guru, berdiskusi atau berdebat lakukanlah dengan cara yang baik. Jika melakukan kesalahan, segera mengakuinya dan meminta maaf kepada guru.
 3. 3. Adab seorang murid terhadap gurunya:  Berpakaian rapi dan sopan lagi bersih.  Bersikap sopan santun dihadapan guru.  Murid menanyakan beberapa masalah penting bagi manusia seperti tentang aqidah, ibadah dan akhlak yang harus dilakukan selama hidup didunia ini.
 4. 4. Artinya:Upah yang paling berhak kamu ambil ialah Kitabullah”. (HR. Bukhari)
 5. 5. Pendapat Sayyid Sabiq ulama tentang upah Madzhab Hambali Ibnu Hazm Abu Hanifah dan Imam Ahmad Imam Maliki Imam Syafi’i
 6. 6. Sayid Sabiq: Para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagaiperbuatan baik, seperti pahala pengajar alquran, guru-guru disekolah dan yang lainnyadiperbolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti berdagang, bertani, dan yang lainnya dan waktunya tersisa untuk mengajarkan alquran.
 7. 7. Madzab Hambali Mengambil upah dari pekerjaan azan, qomat, mengajarkan Al Quran, fiqh, hadis, adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya. Namun, bolehmengambil upah dari pekerjaan tersebutjika termasuk kepada mashalih, sepertimengajarkan Al Quran, hadis, dan fiqh dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca Al Quran, shalat, dan yang lainnya.
 8. 8. Ibnu Hazm: Membolehkan pengambilanupah sebagai imbalan mangajarAl Quran dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.
 9. 9. Abu Hanifah dan Imam Ahmad:Melarang pengambilan upah dari tilawah Al Quran dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah.
 10. 10. Imam Maliki: Boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al Quran.
 11. 11. Imam Syifi`i:Pengambilan upah dari pengajaran fiqh, hadis, menggali kuburan, memandikan mayat, dan membangun madrasah adalah boleh.
 12. 12. Kesimpulan:Mengenai pengambilan upah dalammengajarkan agama terjadiperbedaan pendapat dikalangan paraulama, seperti imam Hanafi yangtidak membolehkan, kemudian imamSyafi`I, Maliki, Ibnu Hazm yangmembolehkan, imam Hambalimembolehkan ketika perbuatannyatermasuk mashalih, danmengharamkan ketika perbuatannyatergolong taqorrub.
 13. 13. Terima Kasih

×