ทุนมนุษย์กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

1,477 views

Published on

อธิบายวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ทุนที่มีอยู่ในตัวมนุษย์นั้น

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,477
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทุนมนุษย์กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 1. 1. ทุนมนุุ ษย์กบการบริหารการเปลียนแปลง ุ ั ่ สันติชย อินทรอ่อน ั 15 สิ งหาคม 2555
 2. 2. “เพราะโลกไม่เคยหยดหมน คนจึงหยดพัฒนาไม่ได้” เพราะโลกไมเคยหยุดหมุน คนจงหยุดพฒนาไมได
 3. 3. ทิศทางและการเปลี่ยนแปลง ณ วันนี้ ทศทางและการเปลยนแปลง วนน 2 3การเติบโตขององค์การ ติ 1 4 ความสามารถของพนักงาน
 4. 4. Human Values management Human Values management Grooming Harvesting MotivatingGrooming = Recruit/DevelopHarvesting = PMS.Motivating = RewardM ti ti    R d
 5. 5. Human Values Management & DevelopmentHuman Values Management & Development นโยบายการบรหาร นโยบายการบริหาร ทรัพยากรมนุ ษย์ การวางแผนกําลังคน PMS Dashboard การสรรหา การคัดเลือก การให้รางวัลและ การบริหารผลงาน การเลือนตําแหน่ ง ่ แรงงานสัมพันธ์ การฝึ กอบรมและ พัฒนาบุคลากร Competency Performance Happiness & Potential ฐานข้อมูลบุคลากร (Employee Database)
 6. 6. รายได้ รวม รายจ่ าย P/E กําไรสุทธิ Organization Performance Organization Diagnosis ทุนมนุษย์ ทุนทางปั ญญา ทุนทางคุณธรรม ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม (Human Capital) (Intellectual Capital) (Ethical Capital) (Happiness Capital) (Social Capital) ทุนแห่ งความยั่งยืน ทุนแห่ งข้ อมูลข่ าวสาร ทุนอัจฉริยะ (Sustainable Capital) (Digital Capital) (Talent Capital)ทุนแห่ งการสร้้ างสรรค์์ ทุนแห่ งความรู้ ทุนแห่ งนวัตกรรม ทุนทางอารมณ์์ ทุนทางวัฒนธรรม (Creativity Capital) (Knowledge Capital) (Innovation Capital) (Emotional Capital) (Cultural Capital) HR Audit Recruitment Compensation Development Appraisal Labor relation & Selection & Benefit HR Accredit
 7. 7. ทาไมตองพฒนาคน ทําไมต้องพัฒนาคน มนุ ษยสรางทุกสง มนษย์สร้างทกสิง ่ความต้องการประสิทธิภาพมีแต่เพิม ่ เพือให้อยู่รอด ่ ไม่มีลดสังคมซับซ้อน ต้องการความ ความรูมีไม่่จากัด ้ ํ ั มากขึ้น แตกต่าง
 8. 8. ผลจากการพฒนาคน ผลจากการพัฒนาคน Know‐how, TacticKnowledgeBehavior Change behavior
 9. 9. ความตองการ ความต้องการ สิงที่องค์กรต้องการ ่ สิงที่คนต้องการ ่ Potential +  Potential +  Sustainable Happiness HappinessCompensation Performance Performance Survival S i l Competence C Competence C
 10. 10. วันนี้ เราวัดคนจากอะไร วนนเราวดคนจากอะไรCompetencyPerformance Potential + Happiness
 11. 11.  Job specification ex education Job specification ex. education   Types of job background, certificate or   Job description license, competency and others.  Job level/job grade  Job family  Competency level Job  Competency HRD Quadrants Structure Career structure   Competency  Assessment Assessment Position  Career Path Career  Individual  Development  Development  Structure Plan Plan Successor  Talent   Position’s name  Development  Development   Growth time ex. Fast/Normal/Slow Plan Plan  Position Classification CCareer structure t t  Career track ex Single/ Dual/Tri‐track Career track ex.  Single/ Dual/Tri track   Career path ex. Vertical, Horizontal,  Positioning based Employee based CrosswiseSource : Bizeries.com
 12. 12. HRD Pl ’ Views : Plan’s Vi Normal performer based Career  Individual  Career  Individual  Development  Development  Development  Development  Plan Plan Plan Plan Successor  Talent  Successor  Talent  Development  Development  Development  Development  Plan Plan Plan Plan Positioning based Positioning based Employee based Employee based High performer  based High performer based
 13. 13. Types of Development : T fD l  Core Values  Core Competency  Functional  Competency OJT (TW, RO) Development Program  (IG) Career  Individual   Classroom Training Event (TW, SM) Development Plan p  OJT M t (E ) Mentor (Ex) Development Plan p Leadership Program Leadership Program   Shadowing Coaching Successor  Talent   Talent Program Sensitivity Training Development Plan Development Plan  Radical Program  Special Project Assignment  Managerial  Competency  Potential  Competency
 14. 14. ตัวอย่าง : Career Development Plan ปี ท่ี ตําแหน่ ง / หลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11พนักงานพัสดุ-ปฐมนิ เทศ ฐ -ความรูเ้ กี่ยวกับขันตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง ้ -เทคนิ คการสังเกตและจดจํา เจ้าหน้าที่พสดุ ั-ความรูเ้ กี่ยวกับวัสดุและครุภณฑ์ ั -เทคนิิ คการเจรจาต่่อรองเพื่อความสําเร็จ ื ํ ็ -การจัดการปัญหา หัวหน้าฝ่ ายพัสดุ-ความรูเ้ กี่ยวกับกระบวนการส่งมอบบริการ -เทคนิ คการประสานงาน -การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 15. 15. How H to evaluate : l Plan Input Process Output  Motivation  Learning g Satisfaction & Testing  Efficiency score Effectiveness Eff ti  Performance KPIs  Result Return on investmentSource : Bizeries.com
 16. 16. ประวัตการทํางาน ิ สนตชย อนทรออน สันติชย อินทรอ่อน ั Email : inthornon@gmail.com, suntichai@gchrsolution.com Mobile : 084-913-0727• ผูจดการพัฒนาธุรกิจทรัพยากรบุคคล บริษท โกลบัล คอนเซิรน จํากัด ้ั ั ์• กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วทยบริการกรุงเทพมหานคร ิ• ประสบการณทางานดานวจย ที่ปรึกษา ใหคาปรกษาในภาครฐและเอกชนรวม ป ในสายงานการจดการทรพยากรบุคคล ประสบการณ์ทางานด้านวิจย ทปรกษา ให้คาปรึกษาในภาครัฐและเอกชนร่วม 8 ปี ในสายงานการจัดการทรัพยากรบคคล ํ ั ํ การพัฒนาบุคลากร การบริหารสมรรถนะ (Competencies) การปรับโครงสร้างองค์กร และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์• องค์กรที่เคยร่วมงานด้วยคือ บริษท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จํากัด, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบันทรัพยากร- ั มนุ ษย มหาวทยาลยธรรมศาสตร, สถาบนวจยและใหคาปรกษาแหงมหาวทยาลยธรรมศาสตร, มูลนธพฒนาทรพยากรมนุ ษย มนษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันวิจยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มลนิ ธิพฒนาทรัพยากรมนษย์ ั ํ ั ระหว่างประเทศ ฯลฯ• ที่ปรึกษาและวิทยากรให้กบภาคเอกชนและภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ได้แก่ บริษท สยามฟาร์มาซูตคอล จํากัด, บริษท ั ั ิ ั กรุงไทยธุรกจบรการ จากด ภาครฐและรฐวสาหกจ ไดแก การไฟฟ้ าส่วนภมิภาค, องคการสุรา, กรมชลประทาน, สานกงาน กรงไทยธรกิจบริการ จํากัด ฯลฯ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟาสวนภูมภาค องค์การสรา กรมชลประทาน สํานักงาน นโยบายและแผนพลังงาน, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์, สํานักงานคณะกรรมการประสานงาน โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ, สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, บริษท ธนารักษ์พฒนาสินทรัพย์ จํากัด ั ั ฯลฯ• อาจารย์พเิ ศษมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ฯลฯ ั

×