Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

matrica te zgjidhura

25,399 views

Published on

  • Be the first to comment

matrica te zgjidhura

  1. 1. Sistemi i pare (metoda e Gausit) Kalojme ne trajte matricore · = Shumezojme rreshtin e dyte me -3, shumezojme rreshtin e trete me 9: · = Mbledhim rreshtin e dyte me rreshtin e pare; mbledhim rreshtin e trete me rreshtin e pare: · = Shumezojme me -7 rreshtin e pare dhe me 9rreshtin e katert dhe i mbledhim: · = Shumezojme rreshtin e dyte me 4 dhe e mbledhim me rreshtin e trete; shumezojme rreshtin e dyte me -19 dhe e mbledhim me rreshtin e katert: · = Shumezojme rreshtin e trete me 503, rreshtin e katert me 59dhe i mbledhim: · = Tanime kalojme ne sistem ekuacionesh dhe e zgjidhim ate: Zgjidhje jane pikat (3;-4; 1;2.)
  2. 2. SISTEMI I DYTE METODA E GAUSIT Kalojme ne trajte matricore: · = rreshtin te katert e ndrojme me me rreshtin e pare: · = Shumezojme rreshtin e pare me -3 dhe e mbledhim me rreshtin e dyte; zbresim rreshtin e katert nga rreshti i trete; zbresim nga rreshti i katert rreshtin e dyte: · = Zbresim nga rreshti i trete rreshtin e pare. zbresim nga rreshti i katert rreshtin e trete: · = Shumezojme rreshtin e dyte me -1shumezojme rreshtin e trete me -1; shumezojme rreshtin e katert me 7: · = Zbresim nga rreshti i katert rreshtin e trete: · = Shumezojme rreshtin e dyte me (7); shumezojme rreshtin e trete me 11; · = Zbresim nga rreshti i trete rreshtin e dyte; · = Pjesetojme rreshtin e trete me -3:
  3. 3. · = Shumezojme rreshtin e trete me 31; shumezojme rreshtin e katert me 4: · = Zbresim nga rreshti i katert rreshtin e trete: · = Nga matrice kalojme ne sistem ekuacionesh: Zgjidhim sistemin Zgjidhje e sistemit (-1;1;-1;1). SISTEMI I TRETE. (metoda e zevendesimit )
  4. 4. Zgjidhje e sistemit ( ) Problemi i zgjedhur eshte gjetur ne internet dhe eshte perkethyer dhe pershatur ne gjuhen shqipe. Jepen kater numra ku: shuma e te parit me dyfishin e te dytit me trefishin e te tretit dhe katerfishin e te katertit eshte pese, shuma e te dytit me dyfishin e te parit me dyfishin e te tretit dhe trefishin e te katertit eshte nje, shuma e te tretit me dyfishin e te dytit me dyfishin e te katertit dhe trefishin e te parit eshte nje, si dhe shuma e te parit me dyfishin e te tretit me trefishin e te dytit me katerfishin e te parit eshte minus pese. Le te gjejme se cilet jane keta numra. Se pari ndertojme sistemin me ekuacionet dhe e zgjidhim me metoden e Kramerit Matrica e formuar: dhe percaktori i saj D= . Atehere nxjerrim edhe percaktoret e tjere Dx= , Dy= , Dz= Zgjidhja e sistemit eshte treshja e radhitur ( ; ; dhe Dk= ; )
  5. 5. . D= Dx= Dy= =1 -2 =5 =1 +3 -1 -4 +1 -2 Dz= =1 = -5 +1 -(-5) =40 +3 -2 Dk= =-20 +3 -1 -4 -4 +(-5) =-40 =60 =60 Sipas formulave te Kramerit ne nxjerrim ndryshoret dhe ne kete menyre kemi gjetur edhe numrat qe na duheshin dhe kerkoheshin ne kete problem. . Pra zgjidhje e sistemit eshte (2;-2;3;-3). Edhe ne kete projekt arritem disa perfundime : Ne fund te ketij projekti arrita te gjeja sakte vleren e percaktorit me ane te rregullit te Sarrusit, te Kramerit, te minoreve dhe te Gausit. Perdora si burime informacione libra te ndryshem matematike, si dhe internetin per te gjetur nje koncept me te gjere per matricat po ashtu edhe per gjetjen e problemit te cilin duhet ta zgjidhnim me menyrat qe ne kishim mesuar.
  6. 6. Rrjeti rrugor dhe matricat A C B A B C D A 0 3 1 0 D B 3 0 2 1 E paraqesim rrjetin rrugor me matrice: C 1 2 0 1 D 0 1 1 0

×