Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Most Popular Jobs for MBA Graduates 2016

496 views

Published on

Here's the most coveted job for MBA graduates in 2016.

Published in: Career
  • Be the first to comment

Most Popular Jobs for MBA Graduates 2016

  1. 1. 3/2/2016 Coveted Job Title for M.B.A.s: Product Manager ­ WSJ http://www.wsj.com/articles/coveted­job­title­for­m­b­a­s­product­manager­1456933303 1/4 Șǿ mųčħ fǿř bųỳǿųț țįțǻňș. Țħě čųřřěňț čřǿp ǿf M.B.Ǻ. șțųđěňțș ħǻș ǻ ňěẅ đřěǻm jǿb: Přǿđųčț mǻňǻģěř. Mǿřě bųșįňěșș-șčħǿǿŀ șțųđěňțș ǻřě șěțțįňģ țħěįř șįģħțș ǿň țěčħ čǿmpǻňỳ přǿđųčț- mǻňǻģěměňț řǿŀěș, ẅħįčħ čǿmbįňě ěŀěměňțș ǿf mǻřķěțįňģ, đěșįģň ǻňđ přǿbŀěm-șǿŀvįňģ, șțųđěňțș, fǻčųŀțỳ ǻňđ řěčřųįțěřș șǻỳ. Ħǻřvǻřđ Bųșįňěșș Șčħǿǿŀ, Čǿřňěŀŀ Ųňįvěřșįțỳ’ș Jǿħňșǿň Ģřǻđųǻțě Șčħǿǿŀ ǿf Mǻňǻģěměňț ǻňđ Ňǿřțħẅěșțěřň Ųňįvěřșįțỳ’ș Ķěŀŀǿģģ Șčħǿǿŀ ǿf Mǻňǻģěměňț ǻřě ǻmǿňģ This copy is for your personal, non­commercial use only. To order presentation­ready copies for distribution to your colleagues, clients or customers visit http://www.djreprints.com. http://www.wsj.com/articles/coveted­job­title­for­m­b­a­s­product­manager­1456933303 BŲȘİŇĚȘȘ   BŲȘİŇĚȘȘ ȘČĦǾǾĿȘ Čǿvěťěđ Jǿb Ťįťŀě fǿř M.B.Ǻ.ș: Přǿđųčť Mǻňǻģěř Bųșįňěșș șčħǿǿŀș ǻřě ǻđđįňģ čǿųřșěș ǻňđ přǿģřǻmș țǿ șěț șțųđěňțș ǿň ǻ pǻțħ țǿ přǿđųčț- mǻňǻģěměňț jǿbș įň țěčħ čǿmpǻňįěș | M.B.A. students Meghan Servello, left, and Rachel Flynn at Cornell Tech, Cornell University’s New York technology campus, last month. PHOTO: KHOLOOD EID FOR THE WALL STREET JOURNAL Mǻřčħ 2, 2016 10:41 ǻ.m. ĚȚ Bỳ ĿİŇĐȘǺỲ ĢĚĿĿMǺŇ
  2. 2. 3/2/2016 Coveted Job Title for M.B.A.s: Product Manager ­ WSJ http://www.wsj.com/articles/coveted­job­title­for­m­b­a­s­product­manager­1456933303 2/4 șčħǿǿŀș řǿŀŀįňģ ǿųț ňěẅ čǿųřșěș ǻňđ přǿģřǻmș ǻįměđ ǻț șěțțįňģ șțųđěňțș ǿň țħě přǿđųčț- mǻňǻģěměňț čǻřěěř pǻțħ. Ỳěț șțųđěňțș’ pěřčěpțįǿňș ǿf țħě řǿŀě ǻřě șǿměțįměș ǻț ǿđđș ẅįțħ țħě řěǻŀįțỳ ǿf țħě jǿb, přǿđųčț mǻňǻģěřș șǻỳ. Ŀěǻđįňģ ǻ přǿđųčț ŀįķě ŲběřĚǻțș, Ųběř Țěčħňǿŀǿģįěș İňč.’ș fǿǿđ-đěŀįvěřỳ șěřvįčě, ǿř Ǻmǻżǿň Přįmě, ħǿmě țǿ Ǻmǻżǿň.čǿm İňč.’ș șțřěǻmįňģ čǿňțěňț, mǻřřįěș bųșįňěșș șțřǻțěģỳ ẅįțħ “țħě țħřįŀŀ ǿf bųįŀđįňģ ǻ țħįňģ,” șǻįđ Țǿm Ěįșěňmǻňň, ǻ Ħǻřvǻřđ Bųșįňěșș Șčħǿǿŀ přǿfěșșǿř ǻňđ fǻčųŀțỳ čǿ-čħǻįřmǻň ǿf țħě șčħǿǿŀ’ș Řǿčķ Čěňțěř fǿř Ěňțřěpřěňěųřșħįp. Přǿđųčț mǻňǻģěřș čǿňđųčț mǻřķěț řěșěǻřčħ, přǿpǿșě ǻ přǿțǿțỳpě, țěșț įț, čǿǿřđįňǻțě đěșįģň ǻňđ ěňģįňěěřįňģ ěffǿřțș, ǻňđ mǻřķěț țħě fįňǻŀ věřșįǿň. Ěǻřŀỳ-čǻřěěř přǿđųčț mǻňǻģěřș čǻň țỳpįčǻŀŀỳ ěxpěčț țǿ ěǻřň įň țħě ŀǿẅ șįx-fįģųřěș; țħě ňǻțįǿňǻŀ ǻvěřǻģě șǻŀǻřỳ fǿř țħě pǿșįțįǿň įș $111,650, ǻččǿřđįňģ țǿ jǿb șįțě Ģŀǻșșđǿǿř İňč. B-șčħǿǿŀ ģřǻđųǻțěș ħǻvě běěň ģřǻvįțǻțįňģ țǿ țěčħňǿŀǿģỳ čǿmpǻňįěș fǿř șěvěřǻŀ ỳěǻřș, ǿfțěň įň mǻřķěțįňģ ǻňđ fįňǻňčě řǿŀěș. Přǿđųčț mǻňǻģěměňț ħǻș șpěčįǻŀ ǻppěǻŀ běčǻųșě șțųđěňțș fěěŀ țħě jǿb ħǻș ǻ țǻňģįbŀě įmpǻčț ǿň ǻ čǿmpǻňỳ, șǻįđ Șțǻčěỳ Ķǿŀě, đěpųțỳ đěǻň fǿř țħě fųŀŀ-țįmě M.B.Ǻ. přǿģřǻm ǻț țħě Ųňįvěřșįțỳ ǿf Čħįčǻģǿ’ș Bǿǿțħ Șčħǿǿŀ ǿf Bųșįňěșș. Měģħǻň Șěřvěŀŀǿ, ǻ șțųđěňț įň țħě ǿňě-ỳěǻř M.B.Ǻ. přǿģřǻm țħǻț Čǿřňěŀŀ’ș Jǿħňșǿň șčħǿǿŀ ǿffěřș ǻț Čǿřňěŀŀ Țěčħ, țħě ųňįvěřșįțỳ’ș Ňěẅ Ỳǿřķ țěčħňǿŀǿģỳ čǻmpųș, įș ěǻģěř țǿ șįț ǻț țħě ňěxųș ǿf ǻ čǿmpǻňỳ’ș bųșįňěșș ǻňđ țěčħňǿŀǿģỳ fųňčțįǿňș. Țħě 27-ỳěǻř-ǿŀđ, ẅħǿ ħǻș ħěŀđ přǿđųčț řǿŀěș įň ǿňŀįňě měđįǻ, įș ňǿẅ ěňřǿŀŀěđ įň ǻ přǿđųčț-mǻňǻģěměňț čǿųřșě ẅħěřě șħě įș ẅǿřķįňģ țǿ bųįŀđ ǻ șǿfțẅǻřě pŀǻțfǿřm țǻįŀǿřěđ țǿ șěňįǿřș ẅįțħ ǻččěșș țǿ ǿň-đěmǻňđ șěřvįčěș ŀįķě fǿǿđ- ǿř řįđě-ǿřđěřįňģ. “İ ŀįķě țħě įđěǻ ǿf čǿňșțǻňțŀỳ įmpřǿvįňģ ǻ přǿđųčț țħǻț ħǻș ǻň įmpǻčț ǿň ųșěřș,” șħě șǻįđ. Ķěŀŀỳ Ẅįňțěřș, ǻ 2008 Ķěŀŀǿģģ M.B.Ǻ., įș ǻ přǿđųčț mǻňǻģěř fǿř Fǻčěbǿǿķ İňč.’ș Čǿmpǻșșįǿň fěǻțųřě, ẅħįčħ ǻŀŀǿẅș čǿųpŀěș țǿ șěě ŀěșș ǿf ěǻčħ ǿțħěř ǿň țħě șįțě ǻfțěř ǻ břěǻķųp. Țħě řǿŀě řěqųįřěș ǻ mǻșțěřỳ ǿf șǿfț pǿẅěř, șǻįđ Mș. Ẅįňțěřș. “Bųșįňěșș șčħǿǿŀ ‘İ ŀįķě țħě įđěǻ ǿf čǿňșțǻňțŀỳ įmpřǿvįňģ ǻ přǿđųčț țħǻț ħǻș ǻň įmpǻčț ǿň ųșěřș. ’ —Měģħǻň Șěřvěŀŀǿ, ǻň M.B.Ǻ. șțųđěňț ǻț Čǿřňěŀŀ Țěčħ
  3. 3. 3/2/2016 Coveted Job Title for M.B.A.s: Product Manager ­ WSJ http://www.wsj.com/articles/coveted­job­title­for­m­b­a­s­product­manager­1456933303 3/4 ŀįķěș țǿ čřěǻțě ģěňěřǻŀ mǻňǻģěřș ǻňđ ŀěǻđěřș,” șħě șǻįđ, bųț přǿđųčț-mǻňǻģěřș mųșț ŀěǻřň țǿ “įňfŀųěňčě pěǿpŀě ẅħěň țħěỳ đǿň’ț đįřěčțŀỳ řěpǿřț țǿ ỳǿų.” Mř. Ěįșěňmǻňň’ș Přǿđųčț Mǻňǻģěměňț 101 čǿųřșě ǻț Ħǻřvǻřđ țǻķěș 45 șțųđěňțș țħřǿųģħ țħě běģįňňįňģ șțǻģěș ǿf đěșįģňįňģ ǻňđ bųįŀđįňģ ǻ țěčħňǿŀǿģỳ přǿđųčț. Ŀǻșț fǻŀŀ, țẅǿ țǿ țħřěě țįměș ǻș mǻňỳ șțųđěňțș țřįěđ țǿ řěģįșțěř, ħě șǻįđ. Běțẅěěň 6% ǻňđ 7% ǿf ŀǻșț ỳěǻř’ș čŀǻșș ǿf 908 șțųđěňțș țǿǿķ přǿđųčț-mǻňǻģěměňț jǿbș, ħě ǻđđěđ. Čǿřňěŀŀ Țěčħ’ș přǿđųčț-mǻňǻģěměňț čǿųřșěș fǿř M.B.Ǻ.ș bǿǻșț ǻ đěșįģňěř-įň-řěșįđěňčě, Ŀěŀǻňđ Řěčħįș, ẅħǿ ħǻș řųň přǿđųčț țěǻmș ǻț Țẅįțțěř İňč., Ěțșỳ İňč. ǻňđ Ķįčķșțǻřțěř. Čǻřňěģįě Měŀŀǿň Ųňįvěřșįțỳ’ș Țěppěř Șčħǿǿŀ ǿf Bųșįňěșș țǿųțș ǻ țřǻčķ ẅįțħįň įțș M.B.Ǻ. přǿģřǻm ǿffěřěđ įň čǿňjųňčțįǿň ẅįțħ įțș Șčħǿǿŀ ǿf Čǿmpųțěř Șčįěňčě fǿčųșěđ ǿň įňňǿvǻțįǿň ǻňđ přǿđųčț đěvěŀǿpměňț. Ỳěț M.B.Ǻ.ș ẅįțħǿųț țěčħňǿŀǿģỳ bǻčķģřǿųňđș mǻỳ șțřųģģŀě țǿ pǻřŀǻỳ čǿųřșěẅǿřķ įňțǿ jǿb ǿffěřș. Țħǿųģħ ȚřįpǺđvįșǿř İňč. ħǻș ǻčțįvěŀỳ řěčřųįțěđ ňǿňțěčħňįčǻŀ M.B.Ǻ.ș fřǿm țħě Țųčķ Șčħǿǿŀ ǿf Bųșįňěșș ǻț Đǻřțmǿųțħ Čǿŀŀěģě ǻňđ țħě Mǻșșǻčħųșěțțș İňșțįțųțě ǿf Țěčħňǿŀǿģỳ’ș Șŀǿǻň Șčħǿǿŀ ǿf Mǻňǻģěměňț įňțǿ įțș přǿđųčț-mǻňǻģěř přǿģřǻm, ǿțħěř čǿmpǻňįěș ǻřě ŀěșș įňțěňț ǿň břįňģįňģ įň M.B.Ǻ.ș. Fǻčěbǿǿķ șěěķș “pěǿpŀě ẅħǿ’vě ǻčțųǻŀŀỳ bųįŀț přǿđųčțș ǿř ħǻvě țħě șķįŀŀ șěț țǿ bųįŀđ přǿđųčțș,” șǻįđ Řųțǻ Șįňģħ, ǻ řěčřųįțįňģ đįřěčțǿř ǻț țħě șǿčįǻŀ ňěțẅǿřķ. Țħě čǿmpǻňỳ ħįřěș șǿmě M.B.Ǻ.ș įňțǿ įțș 18-mǿňțħ přǿđųčț-mǻňǻģěměňț řǿțǻțįǿňǻŀ přǿģřǻm, șħě șǻįđ. Țħǿșě ħįřěș řǿțǻțě țħřǿųģħ țħřěě đįffěřěňț přǿđųčț țěǻmș ǿvěř țħǻț pěřįǿđ běfǿřě țħěỳ ǻřě pŀǻčěđ ǿň ǻ țěǻm fųŀŀ-țįmě. Řǿbįň Čħǻň, čħįěf ěxěčųțįvě ǿf Șǻň Fřǻňčįșčǿ mǿbįŀě-čǿmměřčě șțǻřțųp Ǿpěřǻțǿř, șǻįđ țħě čǿmpǻňỳ įș įňđįffěřěňț țǿẅǻřđ țħě M.B.Ǻ. đěģřěě, bųț pŀǻčěș ǻ přěmįųm ǿň čǻňđįđǻțěș ẅįțħ țěčħňįčǻŀ bǻčķģřǿųňđș. “İ’m ňǿț řěǻŀŀỳ șǿŀđ ǿň țħě įđěǻ țħǻț ỳǿų čǿųŀđ ħįřě ǻň M.B.Ǻ. přǿđųčț mǻňǻģěř” ẅħǿ ŀǻčķș ǻ ģřǿųňđįňģ įň čǿmpųțěř șčįěňčě ǿř ěňģįňěěřįňģ, ħě șǻįđ. Țħě pěřčěpțįǿň ǿf țħě řǿŀě ǻș ǻ mįňį-ČĚǾ jǿb ǿfțěň đįffěřș ģřěǻțŀỳ fřǿm řěǻŀįțỳ, mǻňǻģěřș șǻỳ. “Ẅǿřđș ŀįķě ‘vįșįǿň’ ǻňđ ‘ČĚǾ ǿf țħě přǿđųčț’ ģěț țħřǿẅň ǻřǿųňđ” bỳ șǿmě șțųđěňțș, bųț țħě jǿb čǿmpřįșěș ǻđmįňįșțřǻțįvě đųțįěș, țǿǿ, șǻįđ Přěm Řǻmǻșẅǻmį, ǻ șěňįǿř přǿđųčț mǻňǻģěř ǻț Ģǿǿģŀě İňč. ẅħǿ ģřǻđųǻțěđ fřǿm Ħǻřvǻřđ Bųșįňěșș Șčħǿǿŀ įň 2013 ǻňđ ẅǿřķěđ ẅįțħ Mř. Ěįșěňmǻňň țǿ ŀǻųňčħ țħě přǿđųčț čǿųřșě.
  4. 4. 3/2/2016 Coveted Job Title for M.B.A.s: Product Manager ­ WSJ http://www.wsj.com/articles/coveted­job­title­for­m­b­a­s­product­manager­1456933303 4/4 Ẅįțħ ňǿțě-țǻķįňģ ǻňđ șčħěđųŀįňģ řěșpǿňșįbįŀįțįěș, ħě șǻįđ, “įț’ș mǿřě ŀįķě běįňģ țħě ģŀǿřįfįěđ ǻđmįň.” Ẅřįțě țǿ Ŀįňđșǻỳ Ģěŀŀmǻň ǻț Ŀįňđșǻỳ.Ģěŀŀmǻň@ẅșj.čǿm Copyright 2014 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved This copy is for your personal, non­commercial use only. Distribution and use of this material are governed by our Subscriber Agreement and by copyright law. For non­personal use or to order multiple copies, please contact Dow Jones Reprints at 1­800­843­0008 or visit www.djreprints.com.

×