Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komisja Hazardowa

900 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Komisja Hazardowa

 1. 1. Warszawa, 18 lutego 2010 r. Komisja hazardowa w mediach – raport NewsPoint i Newton Media Firmy NEWTON Media i NewsPoint przygotowały raport na temat informacji o działalności komisji hazardowej w mediach. Zbadano informacje z prasy oraz internetu od początku listopada 2009 do 12 lutego br. Internet – NewsPoint (autor: Anna Miotk) Internet Komisja śledcza, nazwana w uproszczeniu „komisją hazardową”, rozpoczęła pracę 6 listopada 2009 r. Śledczy mieli badad prace nad tzw. ustawą hazardową w czasie rządów SLD, PiS i PO, w zakresie automatów o niskich wygranych i wideoloterii, a także działania instytucji paostwowych w związku z tzw. przeciekiem o postępowaniu CBA w sprawie prac nad zmianami w ustawie hazardowej. W skład komisji weszli posłowie: PO - Mirosław Sekuła, Jarosław Urbaniak i Sławomir Neumann, PiS - Beata Kempa i Zbigniew Wassermann, Lewica - Bartosz Arłukowicz i PSL - Franciszek Stefaniuk. Przewodniczącym komisji został poseł Mirosław Sekuła, a wiceprzewodniczącym – Bartosz Arłukowicz. Raport z prac komisji śledczej ma powstad do kooca lutego bieżącego roku. Od początku prac komisja budziła duże zainteresowanie portali internetowych. W dwóch ostatnich miesiącach 2009 r. na jej temat pokazywało się od 33 (okres świąteczny) do 788 publikacji tygodniowo. Łącznie w tym czasie ukazało się 4072 wzmianki na temat komisji. Najwięcej publikacji znalazło się w portalach ogólnoinformacyjnych: Gazeta Wyborcza i Gazeta.pl (317 i 129), Onet.pl (230), TVN24 (226), a także na stronach tygodnika Wprost (176). www.newspoint.pl
 2. 2. W roku 2010 prace komisji nabrały tempa, co widad również w Internecie - w ciągu niespełna półtora miesiąca ukazało się 5768 artykułów na jej temat. Największe zainteresowanie mediów internetowych komisją hazardową dało się zauważyd w okolicy 5 stycznia 2010 r., kiedy to przesłuchiwano posłów Beatę Kempę i Zbigniewa Wassermanna. Posłowie ci zostali usunięci z komisji pod zarzutem brania prac w tworzeniu nowelizacji ustawy hazardowej, a następnie przesłuchani na tę okolicznośd. Przesłuchanie nie wykazało jednak ich zaangażowania w nowelizację, które wykraczałoby poza ich ustawowe obowiązki. Dlatego Kempa i Wassermann zostali zgłoszeni ponownie przez PiS podczas uzupełniania składu komisji i ostatecznie wrócili do udziału w jej pracach. W tym czasie liczba publikacji w internecie na temat komisji była jedną z najwyższych i wynosiła od 198 do 352 artykułów dziennie. www.newspoint.pl
 3. 3. Kolejny duży wzrost liczby publikacji dał się zaobserwowad 22 stycznia (265 wzmianek), następnie 28 stycznia (250 wzmianek) i 5 lutego (294). 22 stycznia był dniem ujawnienia przez media informacji, że były minister sportu Mirosław Drzewiecki poprosił o przeniesienie swojego przesłuchania na kolejny tydzieo ze względu na swój zły stan zdrowia. Media prześcigały się w dociekaniach, na ile samopoczucie Drzewieckiego może byd faktycznie złe, a na ile jest to wymówka. 28 stycznia Drzewiecki ostatecznie został przesłuchany, co spowodowało kolejny wzrost liczby wzmianek o komisji hazardowej do 250. Jeszcze większym zainteresowaniem mediów cieszyły się przesłuchania lidera PiS, Jarosława Kaczyoskiego (4 lutego) i premiera Donalda Tuska (5 lutego), co pokazuje kolejny duży wzrost liczby wzmianek, do 294 w drugim z tych dni. Udział w komisjach śledczych jest zazwyczaj szansą dla posłów opozycji – co widad było jeszcze podczas rządów PiS, gdy jednym z najbardziej aktywnych członków komisji śledczej ds. afery Rywina był Jan Rokita. Polityk PO, znany z błyskotliwych sformułowao i ciętych ripost chętnie cytowanych przez media, mocno zyskał na popularności w tym czasie. Ta reguła wydaje się sprawdzad także w przypadku komisji hazardowej. Od początku jej istnienia niekwestionowanymi jej gwiazdami są Zbigniew Wassermann i Beata Kempa – obydwoje z PiS. W pierwszych dwóch miesiącach pracy komisji wzmianki na ich temat było to odpowiednio 31% i 25% wzmianek na temat wszystkich członków komisji hazardowej. Najczęściej wzmiankowanym spośród członków komisji politykiem PO był Mirosław Sekuła (16% publikacji). Kolejnym politykiem opozycji, którego nazwisko pojawiało się często w mediach, był Bartosz Arłukowicz z Lewicy (10% publikacji). Wzmianki na temat pozostałych posłów z koalicji rządzącej - Sławomira Neumanna (PO), Jarosława Urbaniaka (PO) i Franciszka Stefaniuka (PSL) nie przekroczyły 7%. www.newspoint.pl
 4. 4. Artykuły na temat poszczególnych członków komisji hazardowej, 1 listopada – 31 grudnia 2009 r., N=12332 Kolejne dwa miesiące pracy komisji przyniosły zmianę zaledwie w czołówce posłów: Beata Kempa wyprzedziła Zbigniewa Wassermanna – publikacje na jej temat to 27% wszystkich publikacji na temat członków komisji hazardowej, podczas gdy Wassermann osiągnął zaledwie 25%. W przypadku pozostałych posłów nieznacznie zmieniły się proporcje wzmianek, natomiast sam ranking udziałów pozostał bez zmian – i przypuszczalnie nie zmieni się już za bardzo do zakooczenia prac komisji. Artykuły na temat poszczególnych członków komisji hazardowej, 1 stycznia – 12 lutego 2010 r., N=10755 www.newspoint.pl
 5. 5. Jeśli chodzi o tematykę publikacji, media najchętniej relacjonowały przebieg obrad komisji, a zwłaszcza kolejnych przesłuchao (czy wręcz zamieszczały fragmenty stenogramów) oraz publikowały materiały zdjęciowe z jej posiedzeo. W portalach relacjonowano także przebieg debaty politycznej toczącej się wokół prac komisji czy spory związane z personaliami jej członków (na przykład planowana próba odwołania przez PiS Mirosława Sekuły z funkcji przewodniczącego). Zastanawiano się też, czy prace komisji hazardowej będą miały wpływ na preferencje polityczne Polaków i cytowano najnowsze wyniki badao. Zainteresowaniem mediów internetowych cieszyły się nawet drobne ciekawostki wiążące się z komisją - jak na przykład wiersz na jej temat napisany przez posła Franciszka Stefaniuka. Prasa – Newton Media (autor: Agata Kożuch) Prace sejmowej komisji do spraw hazardu stały się w ostatnim czasie najczęściej poruszanym tematem. W badanym okresie na temat komisji hazardowej w prasie ukazało się łącznie 3485 publikacji. W listopadzie i w grudniu ubiegłego roku o komisji informowano odpowiednio w 795 i 776 artykułach. Natomiast od początku 2010 roku do 12 lutego b.r. prace komisji komentowano w 1914 publikacjach. Powodem tak dużej liczby informacji było rozpoczęcie z początkiem roku przesłuchao świadków. Wszystkie artykuły, które ukazały się od 1 stycznia do 12 lutego br. zostały poddane bardziej szczegółowej analizie. Najwięcej publikacji opublikował dziennik Rzeczpospolita, co stanowiło przeszło 8% spośród wszystkich publikacji z bieżącego roku (Wykres 1.). www.newspoint.pl
 6. 6. Wykres 1. Źródła na temat komisji - Top 10 R z e cz p o sp o lita 161 P O L S K A T h e T im e s 157 G a z e ta W yb o rcz a 129 F a kt 129 S u p e r Ex p re ss 81 D z ie n n ik G a z e ta 80 P ra w n a N a sz D z ie n n ik 73 P o lska G ło s 67 W ie lko p o lski M e tro (P L ) 59 D z ie n n ik P o lski 59 Najwięcej publikacji pojawiło się 29 stycznia b.r., dzieo po przesłuchaniu Mirosława Drzewieckiego (wykres 2.). Tego samego dnia premier Donald Tusk ogłosił, że nie będzie kandydował w przyszłych wyborach prezydenckich. Dziennikarze łączyli te dwie sprawy. Pojawiły się głosy, jakoby premier specjalnie czekał z ogłoszeniem tej decyzji, aby przydmid medialnie niewygodne zeznania Drzewieckiego. www.newspoint.pl
 7. 7. Wykres 2. Publikacje na temat komisji dzieo po dniu Bohaterami prasy niewątpliwie stali się śledczy z komisji. Najczęściej wymieniano nazwisko posłanki Beaty Kempy z PiS (Wykres 3.). Pojawiło się ono prawie w co trzeciej publikacji. Na początku roku posłanka wraz ze Zbigniewem Wassermannem po wykluczeniu z komisji występowała w roli świadka. Później po powrocie w skład komisji, medialnie przydmiła pozostałych jej członków. Z kolei o innym śledczym pojawiły się głosy, że poseł „Bartosz Arłukowicz w ciągu kilku miesięcy wskoczył z sejmowego niebytu do politycznej drugiej ligi. Dzięki aferze hazardowej stał się gwiazdą mediów i najczęściej zapraszanym do telewizji politykiem lewicy, mimo że do Sejmu dostał się z listy nieistniejącego już LiD-u i nie należy do SLD” (Polska Dziennik Bałtycki, 02.01.2010; „Nowa lewicy gwiazd(k)a”). Oceniano także prace przewodniczącego komisji - Mirosława Sekuły. „Przy przewodniczącym Mirosławie Sekule świadkowie z PO nie muszą się obawiad o to, że zostaną przyparci do muru” (Rzeczpospolita, 26.01.2010; „Bezpiecznik Platformy”). Opisywano także konflikty pomiędzy przewodniczącym, a członkami komisji z Prawa i Sprawiedliwości. www.newspoint.pl
 8. 8. Wykres 3. Publikacje na temat członków komisji Jeśli chodzi o osoby związane z aferą hazardową: najgłośniej w badanym okresie było o premierze Donaldzie Tusku (Wykres 4.). Niewątpliwie sprawa hazardu jest dla rządu uciążliwa i nie przyniesie nic dobrego, szczególnie w roku wyborczym. Przysłuchanie premiera według wielu nie przyniosło niczego nowego. „Żaden z członków komisji nie potrafił zadad sensownych pytao. Ledwie muśnięto najgroźniejszy politycznie dla premiera i PO wątek: przeciek o akcji CBA wobec biznesmenów hazardowych” (Newsweek Polska, 08.02.2010; „Hegemon Donald”). Chod według Gazety Polskiej „Donald Tusk, zeznając przed komisją śledczą, zastosował sztuczkę socjotechniczną. Zrezygnował z prawa wygłoszenia oświadczenia, co miało znaczyd: szkoda czasu, pytajcie, nie mam nic do ukrycia. Potem każda jego odpowiedź była oświadczeniem, przeciągającym w czasie przesłuchanie i zaciemniającym aferę” (Gazeta Polska, 12.02.2010; „Tusk do prokuratury”). www.newspoint.pl
 9. 9. 1038 796 791 578 573 485 D o n a ld T u sk M iro sła w D rz e w ie cki Zb ig n ie w M a riu sz K a m iń ski G rz e g o rz S ch e tyn a R ysz a rd S o b ie sia k C h le b o w ski Wykres 4. Publikacje na temat świadków – Top 6 Bohaterem przesłuchao był z pewnością Zbigniew Chlebowski. Po niefortunnej „spoconej” konferencji tym razem poseł był znacznie lepiej przygotowany. „Nad przygotowaniem Zbigniewa Chlebowskiego do przesłuchao przed sejmową komisją śledczą pracował sztab kilkunastu speców związanych z Platformą Obywatelską. Prawnicy, psychologowie, trenerzy medialni, styliści. Chlebowski przechodził próbne, ostre przesłuchania. Przed komisją stawił się elegancki, upudrowany, pewny siebie, ale też grzeczny i szarmancki” (Newsweek Polska, 25.01.2010; „Hazardziści”). Jego wypowiedzi można streścid w jednym zdaniu: ja tylko tak gadałem, nie działałem na rzecz branży hazardowej. Niewątpliwie wyczekiwanym świadkiem był także Ryszard Sobiesiak. Jak się okazało nie miał za dużo do powiedzenia. „Postawił komisję do kąta i posłów zrugał jak uczniaków (…) wygłosił całkiem spójną i logiczną mowę. Wersja Sobiesiaka była oczywiście skażona formą, przypominającą ruganie robotników przez brygadzistę na budowie, ale miała w sobie zdumiewająco dużo sensu (Polska Dziennik Łódzki, 12.02.2010; „Sobiesiak postawił komisję do kąta i posłów zrugał jak uczniaków”). W większości jednak padały z jego usta takie słowa jak „nie wiem” i „nie pamiętam”, co według wielu osób brzmiało raczej jak: przyznaję się do winy. www.newspoint.pl
 10. 10. W związku z Sobiesiakiem w trakcie przesłuchao wynikła również sprawa przecieków. Prokuratura ma zbadad, jak dziennikarze Rzeczpospolitej dotarli do zeznao, które złożył w prokuraturze Ryszard Sobiesiak w sprawie wycieków z CBA. „A każdy przeciek do prasy materiałów źródłowych, takich jak zeznania Sobiesiaka, staje się od razu politycznym faktem, który zmienia logikę sejmowego śledztwa, prowokuje nowe pytania posłów i staje się elementem całej afery. Wojna na komentarze. Do tego dodad należy batalię medialną prowadzoną przez publicystów, oceniających postępy prac komisji hazardowej zgodnie z linią wytyczaną przez redakcje. A podział sceny jest tak jasny, że i komentarze są do przewidzenia. Kiedy Rzeczpospolita publikuje wyznanie Sobiesiaka w prokuraturze, że „zna Grzegorza Schetynę od 20 lat“, Gazeta Wyborcza pisze obszerne story o tym, że tak długa znajomośd jest niemożliwa, bo na początku lat 90. Schetyna był „czupurnym NZS-owcem“ i się z biznesmenami nie spotykał. I z analizy ówczesnej sytuacji politycznej we Wrocławiu wyciąga wniosek, że Sobiesiak się myli. (…) Efekt prac komisji jest przecież dośd łatwy do przewidzenia: koalicyjna większośd mimo hamletycznych wysiłków posła Stefaniuka przegłosuje jakąś jak najmniej dla siebie szkodliwą wersję prawdy i sprawa na poziomie parlamentu się zakooczy. Jeśli jest więc jakiś sens przekopywania się przez notatki, zeznania i pisma urzędowe oraz słuchania godzinami obrad komisji, to właśnie taki, by dad obywatelom do ręki narzędzie do oceny rzeczywistości i wyciągania własnych wniosków” (Dziennik Gazeta Prawna, 11.02.2010; „Sprawca przecieku wie, co robi”). Metodologia raportu Internet: Analizą zostały objęte wszystkie portale internetowe monitorowane przez NewsPoint w dniach 1 listopada 2009 r. – 12 lutego 2010 r. Analizowane hasła (we wszystkich odmianach): "komisja hazardowa" "komisja do spraw hazardu" "komisja śledcza do spraw hazardu" Nazwiska członków komisji: „Mirosław Sekuła”, „Jarosław Urbaniak”, „Sławomir Neumann”, „Beata Kempa”, „Zbigniew Wassermann”, „Bartosz Arłukowicz”, „Franciszek Stefaniuk”. Prasa: Analizą zostały objęte dzienniki i tygodniki ogólnopolskie oraz regionalne (za wyjątkiem prasy specjalistycznej i rozrywkowej). Analiza nie uwzględnia reklam i ogłoszeo płatnych. www.newspoint.pl
 11. 11. Uwzględniono wszystkie artykuły, które ukazały się w wybranych mediach w okresie od 1 listopada 2009 roku do 12 lutego 2010 roku.Wyszukiwano publikacje, w których wystąpiły słowa „komisja” i „hazard”. Uwzględniono pełną deklinację. ===== NewsPoint to usługa monitorowania komunikacji w internecie, wprowadzona przez NetSprint.pl - dostawcę zaawansowanych rozwiązao wyszukiwawczych. System monitoruje ponad 2500 polskich i ponad 13 tys. portali zagranicznych. NewsPoint co kilka minut sprawdza obecnośd nowych publikacji w mediach online. Oprócz monitorowania mediów usługa umożliwia również łatwe zarządzanie pozyskanymi informacjami. Aplikacja automatycznie generuje wykresy i tabele, pozwala również na publikację znalezionych w sieci informacji na temat firmy na stronie WWW, intranecie lub kanale RSS. NewsPoint jest narzędziem przydatnym podczas: . badania efektywności działao marketingowych i PR, . planowania marketingowego, . monitorowania działao konkurencji, . planowania kampanii reklamowych, . tworzenia strategii przedsiębiorstwa. Dodatkowe informacje: Olga Kamioska, PR Manager, NetSprint.pl Anna Miotk, dyrektor rozwoju biznesu Sp. z o.o. NewsPoint, NetSprint.pl e-mail: olga.kaminska@netsprint.pl e-mail: anna.miotk@netsprint.pl Ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa Ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa tel. 022 844 49 90 w. 404 tel. 022 844 49 90 NEWTON Media Sp. z o.o. jest częścią grupy NEWTON Media, a.s. - ponadnarodowej firmy zajmującej się monitoringiem mediów i usługami powiązanymi. Analiza mediów jest kolejnym www.newspoint.pl
 12. 12. szybko rozwijającym się produktem, który NEWTON Media Sp. z o.o. oferuje swoim klientom. Produkt obejmuje analizę wizerunku firmy, który kreowany jest przez media. Te cenne informacje zgromadzone na podstawie obszernej ilości materiałów, umożliwiają naszym klientom podejmowanie właściwych decyzji i w konsekwencji, prowadzą do zwiększania przewagi nad konkurencją. Dodatkowe informacje: Agata Kożuch Anna Orłowska-Posiej Kierownik Działu Analiz Medialnych, Specjalista ds. PR i Marketingu, NEWTON Media Sp. z o.o. NEWTON Media Sp. z o.o. e-mail: agata.kozuch@newtonmedia.pl e-mail: anna.posiej@newtonmedia.pl ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa tel. 022 398 91 91 tel. 022 398 91 91 www.newspoint.pl

×