Geld verdienen met Twitter

816 views

Published on

Ga naar http://academy.imnl.nl voor mooie video's

over Internet Marketing.
Geld verdienen als bedrijf met Twitter
Alles over Twitter
Twitter gouden tips

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
816
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Geld verdienen met Twitter

 1. 1. Stefan RooyackersGeld verdienen met...Netwerken en netwerken via Twitter
 2. 2. CopyrightDit boek is tot stand gekomen door Stefan Rooyackers metmedewerking van gastschrijfster Vreni Teeuw .Vormgeving en opmaak door Erence Silawanebessy.Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten wordenontleend. Dit document is met grote zorgsamengesteld door Internet Marketing Nederland.Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalnietteminvoordoen. Internet Marketing Nederland is nietaansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenhedenen/of ontstane schade ten aanzien van de in dit documentgetoonde informatie. Aan gegevens uit dit document kunnendaarom geen rechten worden ontleend. Niets vandit document mag zonder onze toestemming worden gebruiktvoor andere documenten of websites.Het kopiëren van dit document is alleen toegestaan mettoestemming en voor persoonlijk gebruik.Mocht u onjuistheden constateren of heeft u zelf suggesties, danstellen wij het op prijs als u dit ons zo snel mogelijklaat weten door een e-mail te sturen naarinfo@imnl.nlCopyright © Stefan Rooyackers, directeur Internet MarketingNederlandhttp://www.imnl.nl en eigendom van het internet marketingplatform Nederland Internethttp://www.nederlandinternet.nl en het platform voor verkrijgenvan contactenhttp://www.letusconnect.net
 3. 3. BonusBij het aanschaffen van dit boek krijgt u een bonus. Deze bestaatuit hetverkrijgen van korting op de internettrainingen “InternetMarketing Expert”,zowel de starter- als advanced-versie.Surf hiervoor naar http://www.nederlandinternet.nlVul bij uw bestelling de onderstaande kortingscode in om 10%korting tekrijgen.Kortingscode: nyprxyptyr
 4. 4. InleidingTwitter gezien vanuit het oogpunt van uw bedrijfKort gezegd, Twitter is een website dat u kan inzetten om relatiesop tebouwen met uw volgers en u kunt het gebruiken om eenzakelijk netwerk teontwikkelen.Meest voor de handliggend is om Twitter te gebruiken om nieuweklantente werven en kennis met uw bedrijf te laten maken. Umoet Twitter zien alseen groot netwerkevenement. De manierwaarop u gewoonlijk een netwerkevenement benadert is de juistewijze om potentiële klanten op Twitter tebenaderen.• Uw merk te ontwikkelen enpromoten;• In dialoog te gaan met personenuit uw klantenbestand;• Bij te houden wat er wordtgezegd over uw bedrijf en merk;• Een hype te creëren omtrent opkomendeevenementen;Daarnaast heeft Twitter nog veel meer mogelijkheden vooruwbedrijf. U kunt Twitter namelijk ook gebruiken om:• Individuele werknemers representatiefen klantvriendelijktelaten omgaan met klanten opTwitter;• Andere content die u gepubliceerdheeft op internet onderdeaandacht te brengen op Twitter,zoals uw blog of podcast;• En directe relaties te ontwikkelenmet bloggers en journalistenvoorpotentiële PR.Twitter
 5. 5. In dit boek zal Twitter besproken worden. Twitter is één van debekendstevormen van social media wereldwijd en is eenbelangrijke vorm van onlinecommunicatie. Maar wat is Twitternu, waar is het ontstaan en hoe moet ermet dezecommunicatievorm omgegaan worden? Dit is nog bijvelenonbekend. In dit boek wordt u de wegwijs over hetfenomeen en hoe u hetkunt inzetten in uw voordeel.Wat is Twitter nu precies?Twitter is een vorm van microblogging.Microblogging is een vormvaneen internetdienst dat gebruikersin staat stelt korte teksten ofmultimediafragmentenop het internet tepubliceren. Zoals denaam al aangeeft, lijkt microblogging op bloggen. Bloggen is hetmaken van een weblog.Het enige wat verschilt metmicrobloggingis dat bij microbloggingde teksten die geschrevenwordenvele malen kleiner zijn. Er wordt danook meestal alleeneen foto of eenlink gedeeld met daaronder een stuktekstdaarover.Het ontstaan van TwitterTwitter is in 2006 opgericht dooreen bedrijf in San Francisco.Twitterbegon als een onderzoeksproductbinnen een webbedrijf.De eerstetweet die door het team van Twitterverstuurd werd, ishet volgende:‘We’d like to thank you in 140 charactersor less. Andwe just did!’ Tot2007 was Twitter nog onderdeel vanhetwebbedrijf waarmee het allemaalbegon. In 2007 werdbeslotenom Twitter als een op zichzelf staandbedrijf verder telaten groeien. Dithad alleen maar voordelen voorTwitterwaardoor het de afgelopenjaren is uitgegroeid tot eenongelooflijk
 6. 6. groot sociaal netwerk inde Verenigde Staten en de rest vandewereld.Maar wat doet iemand nu eigenlijk wanneer deze een Twitter-account heeft?De activiteit die daarbij hoort is tweeten. Vertaaldnaar het Nederlandsbetekent dit: ‘kwetteren’. Van daaruit is hetlogo voortgekomen dat nubovenaan de pagina staat op dewebsite, een klein blauw vogeltje. Dit blauwevogeltje is al goed bijde meeste mensen bekend en wordt door vrijweliedereengeassocieerd met Twitter en tweeten.Twitteren is eigenlijk niets anders dan hetreal time communicerenvia een websiteof telefoontoepassing voor Twitter. Dezeberichtenworden door volgers gelezen,waardoor deze op de hoogte blijvenwaaru op dat moment mee bezig bent. De basisvraagvan Twitterboven het balkje isdan ook: “wat houdt je bezig”.De volgers lezenin principe dus watu op dat moment aan het doen bentof wat ubezighoudt. Dit kan vanalles zijn. Bent u op het momenteenmarketingplan aan het schrijven voor eenklant, dan kan ditgetweet worden. Er zitechter wel een limiet aan hetgeen wat ukunt delen met uw volgers. Zo is ereen maximaal aantal tekensopgesteld dat bepaald hoe lang uw bericht kanzijn. Dit is 140tekens lang. De korte berichten zijn dan ook de kracht vanditmedium. In een kort bericht is heel veel te vertellen.Hoe maak ik een Twitter account aan?Voordat u kunt beginnen met het zoeken van vrienden en hetversturen vantweets moet u natuurlijk de beschikking hebbenover een Twitter account.
 7. 7. Het aanmaken van een account is erg simpel en kost slechts tweetot drieminuten.1. Ga als eerste naar www.twitter.com2. Bedenk een profiel naam die past bij uw bedrijf. U zou hierbijde gewonebedrijfsnaam kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld: InternetMarketingNederland. Belangrijkste is dat de profielnaamherkenbaar en eenvoudigmoet zijn. Er mogen alleen letters encijfers gebruikt worden in uwprofielnaam.3. Volg de verdere instructies in opde registratiepagina en u heefteen Twitter account aangemaakt.Een van de stappen die u moetdoorlopen is het kiezen van eenusername.Als uw Twitter username erg lijkt opuw eigen echte naam is hetgemakkelijkervoor mensen om u online teherkennen. Soms zettenmensen hunTwitter naam op hun naamplaatjeop evenementenom verwarring tevoorkomen. Gebruik maken van uwechte naamzorgt ervoor dat u onlineals een echt en authentiek persoonlijktals iemand op uw Twitter pagina komt.Als u de enige bent die uw bedrijfvertegenwoordigt op Twitter, enubent niet van plan om een bedrijfsaccountop Twitter te maken,kuntu ervoor kiezen om een usernamete kiezen die eencombinatie is vanuw eigen naam en die van uw bedrijf.Dit is geenvereiste, u heeft namelijkook de mogelijkheid om uw bedrijftenoemen in uw profiel.Wat u niet moet doen:
 8. 8. 1. Gebruik geen verzonnen username, zoals “TigerMan”. Dit is eengemistebranding kans voor u en uw bedrijf.2. Gebruik geen nummers (Stefan123). Zonder een echte redenom er cijfersachter te zetten ziet het er kinderlijk uit. Het geeft deindruk dat uniet genoeg tijd heeft besteed aan het bedenken vaneen username enhet ziet er onprofessioneel uit.3. Gebruik liever geen underscore (Stefan_Stershop). Hetgebruiken vaneen underscore zal u geen kwaad doen, maar umoet zich ervan bewustzijn dat het in het algemeen nooitgebruikt wordt op Twitter. U zal hiermeehet risico nemen dat u deschijn wekt geen weet te hebben van desociale normen opTwitter. Daarbij zullen mensen bij het zoeken geenunderscoregebruiken en heeft u de kans dat uw profiel niet in de resultatenzal opduiken. U kunt daarom beter het gebruik van eenunderscorebeter vermijden.4. U kunt uw bericht in 140 tekens opstellen. Wilt u dat uw berichtgeretweetwordt? Dan zult u minder dan 140 tekens moetengebruiken, zodatuw bericht niet ingekort zal worden.Als u een Gmail-, Hotmail-, Yahoo-, AOl- of LinkedIn-accountheeft, kunt uzien of iemand die u kent zich al heeft aangemeld opTwitter. Dit kan handigzijn wanneer u zoekt naar mensen die uwilt gaan volgen. Wanneer u besluitdeze functie te gebruiken,wees er dan van bewust dat Twitter u zal vragen ofu al uwcontacten wilt uitnodigen om een account aan te maken opTwitter.Door dit toe te staan zal een e-mail worden verstuurdnaar al uw contacten.Doe dit alleen als u dat wilt.
 9. 9. U bent nu op uw persoonlijke Twitterpagina.Voordat de paginahelemaalklaar voor gebruik is, moeten er nogenkele aanpassingengedaan wordenbij de instellingen. Ga daarvoor naarde balk metuw naam rechtsbovenin de hoek. Klik daarop en danverschijnt hetvenster dat hierrechts is weergegeven. Ga dan naaruwinstellingen(‘settings’).Het is belangrijk een persoonlijke tint te geven aan uw account,voordatu begint met het volgen van mensen en het plaatsen vanberichten. Als ueerst mensen gaat volgen, voordat u uw accounthebt voorzien van de nodigeaanpassingen en informatie, is dekans een stuk kleiner dat u terug gevolgdwordt door dezemensen. Er zullen personen zijn die u daarnaast ook zullenaanzienvoor spammer: iemand die alleen maar berichten post eniederstijdslijn onoverzichtelijk maakt. Dit is natuurlijk niet wat uwilt bereiken,u moet juist toegankelijk zijn voor mensen die uwillen volgen. Uwprofielbeschrijving is de plek waar u uw bedrijfnaar voren kunt laten komen,uw blog, uw locatie en interesses.Het eerste wat u kunt gaat doen,is het uploaden van uw foto, ookwel uw avatar genoemd. Het is ergbelangrijk een gezicht bij uwnaam tehebben. Voor deze eerste stap, kliktu op de knop“Bestand kiezen”. Het isslim om een foto te kiezen waarop ulachten waar u er representatief opstaat. Als u een bedrijfsaccountaanmaakt,kunt u het logo van uw bedrijfgebruiken.Nu gaat u verder met uw profielnaam. Gebruik altijd uw echtenaam wanneeru Twitter gebruikt voor uw bedrijf. U zou uzelf ook
 10. 10. niet voorstellen met eenverzonnen naam op een businessbeurs,waarom zou u dat hier dan wel doen?Daarna typt u uw locatie in,zodat mensen weten waar het bedrijf ligt.Daarna kunt u een URL,een websiteadres, toevoegen. Het beste is om hiereen volledigelink te plaatsen. Plaats één van de volgende keuzes als link inuwprofiel:• Website van het bedrijf• Blog• Persoonlijke website• LinkedIn ProfielBij “Bio” vertelt u in 160 tekens waarom personen u zoudenmoeten volgen.Denk goed na over dit gedeelte, hier kunt u aanbranding doen voor uzelf ofu bedrijf. U kunt hierin vermelden:• Uw bedrijf• Uw functie• Uw hobby’s en/of interesses• Uw specialisaties• Uw recente projectenVerder is het nog mogelijk om deachtergrond van de Twitterpaginaaan te passen. Dit is geen vereiste,maar zorgt wel voorherkenningspuntenals klanten op de Twitterpaginavan uw bedrijfkomen. Twitterbiedt een aantal standaardtemplatesaan die alsachtergrond van uw Twitterpagina kunnen dienen. Het is nietaante raden deze als achtergrondvan uw bedrijf te gebruiken. Hetgeefteen professionele indruk wanneer uuw eigen achtergrond
 11. 11. maakt en instelt.U wilt dat de klant de pagina meteenherkent.Daarvoor heeft Twitter eenoplossing bedacht, namelijk:1. Ga naar Settings.2. Klik op Design. Hier ziet u destandaard templates dieTwitteraanbiedt.3. Rechts in de balk ziet u hetvolgende staan: “Get morecreative.Check out Themeleon”.Door hierop te klikken komt u inhet menuwaarin u van alles kuntdoen met de Twitter pagina. Zo ishet ookhier weer mogelijk om uiteen aantal standaard thema’sofachtergronden te kiezen.Het aanbod is hier net watgroter.Daarnaast is hetmogelijk om een eigen gemaakteachtergrond teuploaden en dezeals achtergrond te gebruiken.De achtergrond kan zo ingerichtworden als het bedrijf zelfwil.Ernst and Young heeft hetop de volgende manier gedaan:zijhebben de gegevens van deonline netwerken waarop ze actiefzijn als achtergrond gebruikt. Hierdoorkomen mensen die op deTwitter-pagina komen ook in contact met de anderepagina’s waarhet bedrijf actief op is. Hiernaast ziet u de achtergrond datzehebben gebruikt. Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden.Het is aan u omhier een gepaste oplossing voor te vinden dieperfect aansluit bij uw klantengroep.Uw Twitter-account is gecreëerd en opgemaakt. Wat nu nogontbreekt is hetpersoonlijk maken van het account. Het isbelangrijk een persoonlijke tint tegeven aan uw account voordat u
 12. 12. begint met het volgen van mensen en hetplaatsen van berichten.Als u eerst mensen gaat volgen voordat u uw accountheeft voorzien van de nodige aanpassingen en informatie, is dekans een stukkleiner dat u terug gevolgd wordt door dezemensen. Er zullen personen zijndie u daarnaast ook zullen aanzienvoor spammer; iemand die alleen maarberichten post en iederstijdslijn onoverzichtelijk maakt. Dit is het allerlaatstewat u wilt. Umoet toegankelijk overkomen voor mensen die u wellichtwillenvolgen. Uw profiel is de plek waar u uw bedrijf naar vorenkunt laten komen,door middel van uw blog, uw locatie en uwinteresses.Het volgende wat u kunt doen is het uploaden van uw foto, ookwel uw avatargenoemd. Het is erg belangrijk een gezicht bij uwnaam te plaatsen. Voor dezestap, klikt u op de knop “Bestandkiezen”. Het is slim om een foto te kiezenwaarop u lacht en waaru er representatief op staat. Wanneer u een bedrijfsaccountaanmaakt, moet u het logo van uw bedrijf gebruiken.Hierna volgt uw profielnaam. Gebruikaltijd uw echte naam als uTwittergebruikt voor uw bedrijf. U zou uzelfook niet voorstellenmet een verzonnennaam op een zakelijke beurs,waarom zou udat hier dan weldoen? Daarna typt u uw locatie inzodat mensenweten waar het bedrijfgevestigd is.Daarna kunt u een URL, een website,toevoegen. Het beste is omhier eenvolledige link te plaatsen. Plaats eenlink van een van devolgende keuzes:
 13. 13. • De website van het bedrijf,• uw blog,• uw persoonlijke website,• of uw persoonlijke LinkedInprofielof dat van uw bedrijf.Bij “Bio” vertelt u in 160 tekenswaarom u belangrijk genoegbentom gevolgd te worden. Denk goedna over dit gedeelte, dit iseen belangrijkbranding momentje. U kunthierin vermelden watvoor bedrijf uheeft of waar uwerkt, wat uw functieis, wat uwinteresses zijn of waaru passie voor heeft, uw specialisatieofrecente projecten die uw bedrijf ofuzelf heeft gedaan.Hoe houd ik een Twitter-account up-to-date?Nadat u een Twitter-account aangemaakt heeft, moet er nogmeergebeuren voordat uw Twitter account gevonden gaatworden door uwklanten. Hieronder een aantal ‘tips&tricks’ omuw Twitter account te latengroeien.Het eerste wat u moet doen is uwcontacten zoeken die al opTwitteraanwezig zijn, ook wel volgers (‘followers’)genoemd. Beginmet mensenen bedrijven te zoeken die u kent vannaam of reedsbestaande klanten. Ditdoet u door in de zoekbalk, boven inuw pagina, de zoekterm in te voeren.In het linkervak vindt u demeestrecente berichten met de naam dieu zoekt bevatten. In hetrechtervakvind u personen met de naam die uheeft gezocht onder“vergelijkbaarmet..”. Klik op ‘alles weergeven’ omallezoekresultaten te bekijken.
 14. 14. Hierna gaat u op zoek naar mensen enbedrijven die u nog nietkent. Typ eenzoekwoord in dat omschrijft wat voorbedrijf u wiltgaan volgen, bijvoorbeeld“internet marketing”. Demeestovereenkomende Twitter-accountsworden nu getoond.Wanneer u eenTwitter-account heeft gevonden dieu wilt volgen,klikt u op het account.Hierdoor verschijnt er rechts eennieuw vakmet het Twitter-accountdat u zojuist heeft aangeklikt metdemeest recente tweets van dataccount. U kunt dat account nuvolgendoor op de “volgen”-knop te klikken.Het account is nutoegevoegdaan uw ‘volgend’-lijst, een lijst metalle accounts die uvolgt.U kunt nu beginnen met tweeten.Bij het opstellen van een bericht moet van te voren wel overnagedachtworden. Het is namelijk niet mogelijk om meer dan 140tekens te gebruikenin een Tweet. Het bericht dat gestuurd wordtmoet dus kort en krachtig zijn.Het is verstandig om een link toe te voegen naar een webpaginawaar meerinformatie staat over de tweet. Een voorbeeld tweetzou er uit kunnen zienzoals hieronder is weergegeven.Als bedrijf moet u nooit vertellen waar u op dat moment meebezig bent.Begin dus niet met twitteren over de “heerlijke kopkoffie” die u zojuist opheeft. Houdt het zakelijk, dit komt veelbeter over op de klant. Als hetbericht klaar is, hoeft er alleen nogmaar op “tweet” gedrukt te worden enhet bericht wordt onlinegezet. Het is van belang om vaak eeninteressante tweet
 15. 15. versturen. Hierdoor houdt u uw volgers vast en kunnener doorretweets nieuwe volgers aan uw account worden toegevoegd.Iets wat wel interessant voor een bedrijf is, is de zogenaamdehashtag. Dit ishet #-teken dat twitteraars in een bericht plaatsen.Alle mensen diedezelfde hashtag gebruiken als u kunnen dan uwbericht lezen. Bijvoorbeeld,het overlijden van de libische dictatorMuamar Khadaffi tijdens zijn arrestatiedoor de NAVO. Iedereendie hierover een tweet plaatste, gebruiktede hashtag #Khadaffi.Klikt u op deze hashtag, of elk andere hashtag die uziet voorbijkomen, dan verzamelt Twitter alle tweets hierover zonder datuzelf een trefwoord hoeft in te voeren in de zoekfunctie. Hetgebruik van dehashtag zorgt ervoor dat tweeters met elkaarkunnen communiceren overrecente g 12 ebeurtenissen, vaakaangegeven aan de rechterkant met ‘trends’.Tabbladen binnen de Twitter websiteTwitter heeft verschillende tabbladen en functies. Boven detimeline staatnamelijk de balk die hierboven weergegeven is.• Timeline: onder dit tabblad staan alle berichten van jou en jevolgers.• @Mentions: door een @+naam toe te voegen aan een berichtkomt ditbericht aan bij degene die u achter de @ hebt geplaatst.Dit is een vormvan direct messaging. Alle @mentions die uverstuurd hebt, komen onderdit kopje te staan. Andersom werkthet ook. U ontvangt met uw Twitteraccount verschillendeberichten met @+naam+bericht, waardoor uweet dat het berichtdat er achteraan komt voor u bedoeld is. U krijgtdaarnaast ook
 16. 16. een bericht in uw email inbox: ‘John mentoined you on Twitter’.Ukunt deze automatischefunctie uitzetten door rechtsbovenop uwTwitter accountte klikken en naar Settings tegaan. Daar vindt ueen tabbladgenaamd Notificationsen daar kunt u functies aan- ofuitzetten.• Retweets: hier staan alle retweets van u en uw volgers. Eenretweet iseen leuk of interessant bericht van iemand anders die udoor wilt sturennaar uw eigen volgers. Staat er bijvoorbeeld ietsinteressants op deTwitter pagina van Interplein en wil het bedrijfdit ook op zijn site, dan kandit geretweet worden. Het berichtverschijnt dan in uw timeline en in dievan uw volgers.• Zoeken: hier kunt u tweets uit het verleden teruglezen.Daarnaastbevinden zich daar alle zoekresultaten die u heeftopgeslagen.• Lijsten: bij het bekijken van uw profiel kunt u op het tabblad‘lijsten’ uweigen lijst maken of een lijst bekijken waarin u benttoegevoegd. In eenlijst bevinden zich verschillende Twitter-accounts die zijn toegevoegddoor de makers van de lijst. Door opeen aangemaakte lijst te klikken kande maker van de lijst alleende tweets zien van de Twitteraccountsdie in deze lijstzijntoegevoegd. Zo kunt u bijvoorbeeldeen lijst makengenaamd‘Collega’s’ en daar kunt u dande Twitter-accounts vanuwcollega’s in toevoegen. Dit is handig als u veel volgers heeft endus veelberichten in uw tijdlijn heeft, want hierdoor kunt ugemakkelijk door deberichten navigeren die voor u interessantzijn, zonder te hoeven zoekentussen alle berichten die u niet wiltlezen. Voor een bedrijf is het interessantte kijken en bij te houdenaan welke lijst het bedrijf is toegevoegd. Ukunt hiermee in de
 17. 17. gaten houden hoeveel mensen uw bedrijf in een lijsthebben gezeten dus oprecht geïnteresseerd zijn in uw tweets.Boven in uw browser vindt u de bovenstaande zwarte balk.• Startpagina: wanneer u klikt op de ‘startpagina’-knop komt uterecht op de paginawaar links uw tweets en die van depersonendie u volgt staan en aan de rechtkantstaat een korte samenvattingvangegevens van uw Twitter-account. In hetrechtermenu bevindtzich de “trends”: allewereldwijde veelbesproken onderwerpen.Detrefwoorden die daar staan, zijn de top10 onderwerpen waar demeeste berichtenop dat moment overgaan. U kunt bekijkenwelkebegrippen het meest worden besprokenin uw regio, landelijk enzelfs wereldwijd.U kunt dit aanpassen door naast Trendsop“wijzigen” te klikken en uw locatie teveranderen.• Profiel: hier ziet u linksuw eigen account, (re)tweets en eenaantalextra tabbladen. Bij “favorieten” staan alletweets vanandere accounts die u als favorietheeft toegevoegd. Rechts staatinformatieover uw account. Hier kunt u zienhoeveel tweets uheeft gestuurd, hoe veelmensen uw account volgen, hoeveelaccountsu volgt en hoe vaak u in een lijstvoorkomt. Onder“recente afbeeldingen”staan foto’s die het account heeft gedeeldvia Twitter, als u op “alles weergeven” kliktkrijgt u ze allemaal tezien. Onder “vergelijkbaarmet @gebruikersnaam” vindt uaccountsdie overeenkomst hebben met hetaccount dat u nubekijkt.• Berichten: hier kunt u een-op-een berichten versturen. Dathoudt in datwanneer u een bericht stuurt naar een anderaccount, alleen dat accounthet bericht ontvangt en te zien krijgt.
 18. 18. Het werkt net als met het versturenvan een e-mail, maar dan inhet kort.• Wie te volgen: hier vindt u accounts die worden voorgestelddoor Twittervoor u om te volgen. Dit wordt gebaseerd op wie u alvolgt en wat voortweets u verstuurd.Media toevoegen aan een tweetDoor media aan uw tweet toe te voegen geeft u de tweet meerbeleving.Een foto toevoegen kunt u via de camera-afbeelding doen. Dezevindt uonder het tweetvak. Klik op de camera-afbeelding en ukunt uw foto kiezenin uw eigen bestand, open de foto en hij zalmeegestuurd worden met detweet wanneer u op ‘Tweet’ klikt.Daarnaast kunt u gebruik maken vanwww.twitpic.com . Hier kuntu foto’s en video’s toevoegen. Login rechtsbovenbij ‘sign in withTwitter ‘. Dan staat bovenaan ‘Upload Photo or Video’.Bij stap 1 kunt u een foto uit uw bestand kiezen door op ‘Browse’te klikken.Bij stap 2 typt u uw tweet en dan kan u uw tweet met mediauploaden.Do’s en Don’ts voor Twittermarketing1. Vis alleen in een vijver metvissen! Niet ieder merk of bedrijfisgeschikt om een profiel vooraan te maken op Twitter. Isuwdoelgroep bejaarden, dan is Twittereen totaal ongeschiktmediumvoor u. Daarnaast staat niet iederedoelgroep open voor
 19. 19. online contact.Deze hebben liever persoonlijkcontact. Denk dusgoed naof het voor uw bedrijf wel toegevoegdewaarde heeft omeenTwitter-account aan te maken.2. Geef Tweeters een reden omjou te volgen. Laat uw volgersoftoekomstige volgers zien dat uiets toe te voegen heeft. Laatzeweten welke speciale aanbiedingenu heeft of wat uwmeerwaardeis ten opzichte van de concurrent.Post geen linksnaar een recentpersbericht, maar juist naar eeneigen geschrevenartikel metdaarin uw mening en uw kijk opbepaalde zaken. Vraaguzelf altijdaf, “Zou ik dit bericht lezen als ikniet bij dit bedrijfwerkte?”. Bentu niet zeker van een goede tweet,vraag dan eenvriend of dezeernaar kan kijken en of dit voorhem een interessantbericht is.3. Zorg voor zo min mogelijkspelfouten. Spelling is één vandebelangrijkste dingen waar op gelet moet worden op deTwitterpagina van een bedrijf. Ditklinkt misschien logisch,maartoch worden er vaak spellingfoutengemaakt in tweets.Schrijfde woorden in hun geheel op enmaak geen verwarrendeafkortingen.Probeer ook zo min mogelijkSMS-taal te gebruiken.4. Word niet te persoonlijk.Persoonlijke gesprekken kunnenleukzijn, maar dit is “not done”in de zakenwereld! Dit geldt ookvooreen Twitter-account. Zorgervoor dat uw Twitter-accountconstanteen zakelijke en professioneleuitstraling heeft. Houddegesprekken warm, maar wordtniet te persoonlijk met uwvolgers.Heb het nooit over uw favorieteband, een leuk lied of hetkapselvan degene met wie u aanhet Twitteren bent. Hiermee gooitu uweigen ruiten in en is hetsuccesvol worden op Twitter nietaan u besteed.
 20. 20. 5. Maak zuinig gebruikt vanautomatische berichten.Hetautomatisch versturen van eentweet is ongelooflijkgemakkelijk.U gaat naar huis, zet de autotweetaan en er wordenautomatischTwitter-berichten geplaatstvoor u. Zo wordt er opeen handigeen snelle manier promotiegemaakt. Dit kan voordeliglijken,maar op een zakenprofiel kan ditgezien worden alsspammen.6. Reageer direct. Zodra u eenbericht persoonlijk heeftontvangenvan een klant, beantwoorddeze dan meteen. Meestalzijndeze berichten voorzien vaneen @-teken met daarachter denaam van uw account. Wachthier niet één of twee dagenmetantwoorden, maar antwoordonmiddellijk of binnenenkeleuren. Degene die het bericht geplaatstheeft, verwachtnamelijkop korte termijn een berichtterug van u. Wacht u langermetreageren, dan is misschien debehoefte bij de klant al wegofweet de klant al niet meer waarhet gesprek over ging. Ditzoueen gemiste kans kunnen zijn!7. Stuur niet teveel berichten. Als uTwitter 24/7 gebruikt omalleenmaar eenrichtingsverkeer toete passen, dan bent u nietgoedbezig. Bij het Twitteren is hetzeer belangrijk om contact metde klant te krijgen. Ga dus nietschreeuwen naar volgers doorzeheel veel berichten te sturen(‘tweet overload’), maar zorgvoorgoede berichten waardoorze u gaan volgen.8. Bedank mensen. Bedank mensenals ze u beginnen te volgen,alsze een goede tip hebben of eenpromotie aanbieden waaraanuiets hebt. In de meeste gevallenzijn de gebruikers hier ergblijmee. Hoe meer stromen naarde site, hoe beter het voordeTwitter pagina is. Ook zorgt dit ervoor dat volgers u gaanbedankenals u een bericht of een tip heeftgepost.
 21. 21. 9. Monitor zoekwoorden enconcurrenten. Niet alleen u bentactiefaanwezig op social mediasites. Ook uw concurrentenhebbenongetwijfeld een accountaangemaakt waarop zeberichtenposten en proberen om klantente krijgen. Vandaar dathet vanbelang is om goed onderzoekte doen naar uwconcurrenten.Wat voor berichten posten ze,op welke maniercommunicerenze en welke tips geven ze aan deklanten? Speelhierop in en biedtjuist andere dingen aan of kopieereen idee ensteek het in eennieuw jasje. Daarnaast is het kijkennaarzoekwoorden ook belangrijk.Waar hebben uw klantenenconcurrenten het nu over?Zorg ervoor dat u dan ook meedoetmet dat onderwerp.10. Zorg voor een goede profielfoto.Gebruik uw bedrijfslogo oflogovan uw belangrijkste merk alsprofielfoto. Dit geeftherkenningvoor de klant. Zorg er verder voordat er ook een stuktekst aanwezigis met wat u precies doet.Plaats bijvoorbeeld eenlink naaruw eigen website toe.11. Maak het bedrijfsaccount nietprivé. Als u uwinstellingenverandert en uw profiel opprivé zet, kunnen alleendemensen die u volgen uw tweetslezen. Hiervoor moetenuwtoekomstige volgers eerst eenverzoek verzenden waarna udezekunt accepteren. Dit betekentdat u kunt bepalen of mensenuvolgen of niet. Voor eenbedrijfsprofiel is dit geen logischscenario.Voor de meeste mensenis de stap te groot om op de“follow” knopte drukken alseen profiel op privé staat.Daarnaast kunnen zeeerdergeplaatste tweets van u niet lezenen hebben ze minderredenenom uw Twitter account te volgen,zoals u bij tip 2 kuntlezen.
 22. 22. Twitter in het bedrijfslevenIn dit hoofdstuk staan een paar tips over hoe u Twitter kuntinzetten als eenstrategie voor uw bedrijf. Ieder bedrijf isverschillend en sommige tips zullenniet van toepassing zijn vooruw bedrijf, waar andere dat juist wel zijn. Ookzal besprokenworden hoe u op efficiënte en effectieve manier gebruik kuntmaken van Twitter.1. WedstrijdEen prima manier om te zorgen dat uw berichten geretweetworden endat klanten even betrokken raken bij uw bedrijf is hetopzetten van eenstrijdelement. U plaatst een tweet metbijvoorbeeld: “Interplein.nl is vernieuwd,neem eens een kijkje! RTdit bericht en win...”. De beloning kuntu zelf bepalen.2. Het op de hoogte houden van uw collega’s op de werkvloerWerkt u in een bedrijf waar u weinig direct contact heeft met uwcollega’sen het toch handig is om te weten waar iedereen meebezig is? Dan kuntu elkaar via Twitter makkelijk op de hoogtehouden.Daarnaast kunnen collega’s elkaar vragen stellen viaTwitter waarop zezelf geen antwoord weten; via Twitter isreageren simpel en snel.3. Vorderingen delenUw allerlaatste (product)nieuwtjes kunt u tweeten, zodat uwvolgers daarweet van hebben. Uw volgers zullen stap voor stap teweten komen viauw geplaatste berichten wat er gaande is in uwbedrijf en hoe een productof dienst tot stand komt. Hiermeebetrekt u uw volgers bij het proces.4. Het bouwen van een communityKlanten die ervaring hebben met producten en/of diensten vanuw bedrijfzullen ervaringen van anderen kunnen volgen en hun
 23. 23. eigen ervaringendelen via Twitter. Daarnaast kunt u ook zelf zienwat er online over uwbedrijf getweet wordt.Online adverteren op Twitter:‘Twitter for Business’Recentelijk heeft Twitter een geüpdate gids voor bedrijvengelanceerd. Dezegids is gericht aan bedrijven en adverteerders die op zoek zijnnaar manierenom het meest uit de ‘microsharing’ dienst te halen.De uitgebreide gids bevat informatie die bedrijven op weg helptmet onlineadverteren op Twitter. Het nodigt adverteerders uit mee te gaanop ‘een reismet de meest engagerende, innovatieve advertenties op hetweb’.Alles rond Twitter wordt in de vernieuwde gids uitgelegd, van“what isTwitter?” tot de ‘Promoted Products’ en Analytics. ‘PromotedProducts’zijn advertentieproducten die ervoor moeten zorgen dat Twittergeld in hetlaatje krijgt. Alle Promoted Products (Promoted Tweets,Promoted Accounts,Promoted Trends) worden zeer goed uitgelegd en verklaard aande handvan afbeeldingen. Twitter komt bovendien via de gids ook extranaar buiten
 24. 24. met z’n nieuwste product ‘Advertiser Analytics’. Door deze dezeanalyse tegebruiken, krijgen adverteerders meer inzicht in, zowel betaaldeals nietbetaalde,activiteiten op Twitter. Daarvoor worden twee versies vanAnalyticsaangeboden: ‘Promoted Products dashboard’ en TimelineActivity’.Twitter heeft zich nu dus volledig opengesteld voor bedrijven enadverteerders. Het is nog even afwachten of de gidsdaadwerkelijk datgenezal doen wat het belooft, maar het is een goede aanzet om viaTwitter eenbedrijf meer winstgevender te maken.Promoted tweetsDeze tweets waar uw bedrijf voor betaalt komen in de lijst metberichten vande gebruikers die u volgt.Twitter heeft een aparte afdeling waar bedrijven terecht kunnenen waar zijkunnen beginnen met het plaatsen van advertenties op Twitter.U gaat naar http://business.twitter.com/advertise/start/ en vultdaar uw gegevensin: u begint met het invullen van uw bedrijf en Twitter-gebruikersnaam.Daarna kunt u kiezen uit promoted accounts, promoted tweets enpromoted trends.
 25. 25. Promoted tweetsHet gebruik van promoted tweets zorgt ervoor dat uw bereikgroter wordt enu Twitter-gebruikers kunt bereiken die uw account niet volgen.Deze tweetszijn ook te zien in de zoekresultaten. Deze komen dan bovenaande paginamet zoekresultaten te staan. De promoted tweets komenbovenaan de tijdlijnvan de volger te staan de volgende keer dat deze op Twitter komt.Gebruikerskunnen een promoted tweet gebruiken zoals een gewone tweet.Deze promotedtweets zien er niet anders uit dan gewone tweets. Onderaan staateengeel pijltje met ‘promoted by’.Uw promoted tweets hebben meer impact wanneer u de tweetalleen in eenbepaald geografisch gebied laat verschijnen (geo targeting). Zokomen detweets alleen binnen bij de gebruikers die in hetzelfde gebied ofland wonenals uw bedrijf.U betaalt alleen wanneer iemand uw tweet gebruikt. Dit heeft‘cost-per-engagement’(CPE). Dus alleen als een gebruiker uw bericht retweet, op replydrukt of aan zijn of haar favorieten toevoegd, betaalt u hiervoor.Het grote
 26. 26. voordeel hierbij is dat veel mensen uw tweets zien, ookgebruikers die hetbericht alleen lezen. Daar hoeft u niet voor te betalen.Promoted trendsMet het maken van een trend zorgt u voor een conversatie en eenverhoogdeinteresse in uw bedrijf of product, waarbij u de aandacht van depersonen opTwitter trekt. Elke minuut van de dag worden er trends van datmoment opTwitter besproken. De meest besproken trends komen bij elkegebruiker rechtvan de tijdlijn te staan. Daarom is het belangrijk voor hetverkrijgen van meeraandacht om een goede trend te creëren die gebruikers gaanovernemen ennaar anderen verspreiden.Promoted accountDeze methode is uitermate geschikt om meer volgers voor uwprofiel te krijgen.Dit is wenselijk wanneer u een nieuw product of nieuw dienstheeft endeze onder de aandacht wilt brengen. Hiermee kan u uwaanwezigheid opTwitter versterken en een grote groep van Twitter-volgersopbouwen die interessein uw bedrijf hebben. Deze groep volgers zullen uw boodschapdoortweetenen alleen maar versterken.
 27. 27. Een volger hebben op uw bedrijfsaccount is een signaal dat dezevolger interesseheeft in uw producten of diensten. Anders zou hij of zij niet elkberichtvan uw bedrijf willen lezen.Een promoted account is te zien in zoekresultaten en komt testaan aan derechterkant op de Twitter-pagina bij ‘wie te volgen’. Twitter zoektwelke profielengeschikt zijn en plaats het promoted account dan bij ‘wie tevolgen’.Gebruikers komen zo in contact met nieuwe bedrijven, inhoud enpersonenop Twitter. Doordat Twitter de interessegebieden van gebruikersvergelijkt,komt uw promoted account bij de juiste twitteraars terecht.U kunt ook kiezen in welk gebied of land het promoted account tezien zalzijn.Daarna vult u een schatting van uw maandelijks budget in en eenschattingvan de startdatum van de campagne. Dan kiest u het land waarhet bedrijfzich bevindt en of uw bedrijf een non-profit organisatie is.Daarna vraagt Twitter u wat contactgegevens over uzelf in tevullen. Daaronderis gelegenheid om Twitter wat extra informatie te geven overuzelf,
 28. 28. reclamedoelstellingen etc. Twitter RSS Feed Een RSS Feed zorgt ervoor dat u op een bepaalde website kunt abonneren op nieuwe dingen. Een Twitter RSS heeft de vorm van http://twitter.com/ statutses/user_timeline/twitterID.rss. U kunt bijvoorbeeld naar de volgende website gaan om uw Twitter ID te vinden, idfromuser.com. Nu kunt u uw RSS feed koppelen aan andere websites. Wat ook mogelijk is, is om het andersom te doen. U koppelt dan uw andere websites aan Twitter, http://twitterfeed.com. Drie effectieve manieren voor gebruik Wanneer u Twitter gebruikt om uw bedrijf te promoten, is het van belang hier zo efficiënt mogelijk gebruik van te maken naast uw dagelijkse bedrijfswerkzaamheden. Dit voorkomt tijdverspilling en zorgt daarnaast voor meer overzicht. Hiervoor dient u vaak Twitter-tools als Hootsuite of Tweetdeck te downloaden. Deze tools hebben namelijk een tabel-achtig layout, wat het navigeren van alle tweets en volgers makkelijker maakt.1. Maak gebruik van lijsten om overzicht te houden van al uw volgers of mensen
 29. 29. die u volgt. Wanneer u veel mensen volgt, kan het zo zijn dat u het overzicht kwijt raakt van volgers die van belang kunnen zijn voor uw bedrijf of personen die regelmatig belangrijke tweets plaatsen . Door verschillende lijsten van volgers aan te maken behoudt u het overzicht. Deze lijsten kunnen bijvoorbeeld zijn: particuliere klanten, zakelijke klanten, potentiële klanten, zakenpartners, etc. Dit maakt het makkelijker voor u om relaties met klanten op te bouwen en te onderhouden.2. Doe een marktonderzoek Door een lijst van sleutelwoorden en topics samen te stellen gerelateerd aan uw bedrijf of uw branche, kunt u een waardevol marktonderzoek houden. Dit doet u door Twitter regelmatig in de gaten te houden op basis van sleutelwoorden en onderwerpen. U blijft zo niet alleen op hoogte van elke keer dat er over uw bedrijf getweet wordt, maar ook wat mensen bezighoudt. Dit kan u inspireren voor bijvoorbeeld nieuwe inhoud op uw zakelijke website, blog of nieuwe ideeën voor uw producten of diensten.
 30. 30. 3. Tweet snel en moeiteloos door gebruik te maken van toepassingen In het bedrijfsleven wordt nog weinig gebruik gemaakt van Twitter, omdat men vaak naast de dagelijkse bedrijfswerkzaamheden geen tijd er voor heeft. Creëer daarom een systeem die het voor u makkelijk maakt om snel en moeiteloos te tweeten. Zo kunt u de Twitter-app downloaden op uw smartphone, waardoor u overal en wanneer het u uitkomt tweets kunt plaatsen. Stel u webbrowser zo in, dat wanneer u op het internet surft, makkelijk nuttige en bruikbare content die u tegenkomt kunt tweeten zonder de webpagina te verlaten. Een Twitter-toepassing die u hierbij kunt gebruiken is Hootsuite en Hootlet; er komt een knop bij uw webbrowsers toolbar die het mogelijk maakt om te tweeten zonder hiervoor uw Hootsuite-dashboard of Twitteraccount te hoeven openen. Twitter tools
 31. 31. Door het overweldigende succes van Twitter zijn er al veelTwitter-toolsontwikkeld. Hieronder bespreken we een aantal Twitter-tools dievooralhandig zijn bij zakelijk gebruik van Twitter. Met deze tools kunt uonderandere uw bereik, statistieken en volgers analyseren.TweetdeckWaar te vindenwww.tweetdeck.comFunctieTweetdeck is software om Twitter-, LinkedIn-, Foursquare- enFacebookberichtente kunnen lezen en versturen. Tweetdeck is beschikbaar voor uwPC, Ipad en telefoon. U dient de Tweetdeck-applicatie eerst tedownloaden,voordat u er gebruik van kunt maken. Het voordeel vanTweetdeck is dathet gelijktijdig meer informatie weergeeft door statusupdates uitsocialenetwerken in kolommen weer te geven.Hoe werkt hetNa het downloaden van Tweetdeck komt in uw programma’s deapplicatieTweetdeck te staan. Wanneer u deze aanklikt kunt u zichaanmelden op uwTwitteraccount of eventuele andere social media accounts.Nadat u tijdens de installatie van TweetDeck één of meeraccounts van
 32. 32. sociale netwerken hebt toegevoegd, kunt u informatie weergeveninkolommen. Met het plus-knopje helemaal bovenaan voegt u eennieuwekolom aan TweetDeck toe. U kunt zoveel kolommen toevoegenals u wilt. Eenkolom verwijdert u door met de muis in de rechter bovenhoekvan de titelvan een kolom aan te wijzen. Het icoontje van het sociale netwerkverandertdan in een kruisje.Extra kolommen die op het scherm van Tweetdeck wordenweergegevenzorgen niet voor een informatie overload. Zo kan TweetDeck deinformatie over alle kolommen heen filteren. Als u geen updateswilt lezen vanspecifieke personen, trefwoorden, programma’s of webservicesdan kuntu dat via het zogenaamde “Global Filter” in de instellingen vanTweetDeckregelen. Doordat Tweetdeck u de mogelijkheid geeft ommeerdere socialenetwerk accounts toe te voegen, is het voor u mogelijk om in eenkeer uwstatus op meerdere social netwerken bij te werken. TweetDeckkan naast
 33. 33. Twitter overweg met Facebook, MySpace, LinkedIn, Google Buzzen Four-Square. Naast het monitoren van diverse sociale netwerken kuntu vanuitTweetDeck eenvoudig uw status op meerdere sociale netwerkenbijwerken;indien gewenst plaats u zelfs met één druk op de knop hetzelfdebericht opverschillende sociale netwerken.KostenTweetdeck is gratis te downloaden.QwitterWaar kan je het vindenwww.useqwitter.comFunctieDeze dienst stuurt u dagelijks een samenvatting van mensen diegestopt zijnu te volgen. U kunt zich voor deze tool gratis abonneren. Qwitterheeft zelfeen eigen account namelijk @UseQwitter. Wanneer u dat accountvia Twittervolgt attenderen zij u ook op spammers en bots.Hoe werkt hetU gaat naar de site van Qwitter en typt daar uw Twitteraccount enemailadres in. U krijgt een mailtje om uw account te activeren.Vervolgens krijgt uiedere dag een statusupdate van mensen die u niet meer volgen.
 34. 34. In de mail kunt u ook zien na welke tweet mensen u hebbenontvolgt of juistzijn gaan volgen. Dit kan een goede manier zijn om te pijlen welketweets uvolgers wel en niet interessant vinden.Kosten:Qwitter is gratis.HootsuiteWaar kunt u het vinden:www.houtsuite.comFunctieHootsuite is een toepassing dat veel opTweetdeck lijkt. Voor Hootsuite moet u uzelfeerst aanmelden. U kunt Hootsuite dus nietgebruiken met uw Twitter-account. Wanneeru bent aangemeld voor Hootsuite kunt u hetwel linken aan uw Twitter-account. In Hootsuitekunt u Facebook-, LinkedIn-, Foursquare-,WordPress- en meerdere Twitter-accountslinken. Daarnaast heeft u de mogelijkheid ommet meerdere gebruikers, bijvoorbeeld uw collega’s,een account te beheren. Met Hootsuite kunt u ook statistiekenvan uwaccount opvragen.Hoe werkt hetWanneer u een account heeft aangemaakt op Hootsuite kunt uook
 35. 35. met meer mensen tweeten via één Twitter-account. Dit doet udoorbijvoorbeeld collega’s toegang te geven tot hetzelfde Twitter-account.Iedereen kan dan onder die naam tweeten. Handig is dat het viaHootsuite zelf geregeld wordt, waardoor niet iedereen hetwachtwoord vanhet Twitter-account hoeft te weten.Daarnaast zijn er handige opties als “scheduled tweets”, waarmeeu Twitter-berichten kan inplannen voor publicatie op bepaalde tijden, uURL’s inberichten automatisch kan verkorten in berichten, de statistiekenvan hetaantal klikken bijhouden en u kunt ook uw Facebook-accounttoevoegen omdie ook via Hootsuite te beheren.Binnen de Twitter stream kunt u filteren op Klout-score. De Klout-score geeftaan hoe belangrijk een tweeter is in Twitterland. Dit is gebaseerdhoeveelvolgers de tweeter heeft, hoeveel interactie er is met de accounten hoe vaakde tweeter zijn berichten geretweet wordt. Daarmee wordt hetgemakkelijkvoor bijvoorbeeld bedrijven die duizenden volgen om te zien wiebelangrijk
 36. 36. kunnen zijn om te benaderen in Twitter.Daarnaast geeft Hootsuite meer inzicht over uw volgers. Na hetklikken opde naam van een twitteraar krijgt u de standaardgegevens alsbiografie, detijdlijn en reacties. Daarnaast wordt onder het tabje ‘Insight’ ookaanvullendeinformatie gegeven, zoals geslacht, andere websites, meer foto’s,anderesocial networks, etc. Een prima manier om mensen op Twitter nogbeter teonderzoeken en natuurlijk te kennen.KostenHootsuite is gratis. Wanneer u beslist om van de Pro versiegebruik te makenbetaalt u $5.99(€4.20) per maand.TweeteffectWaar te vindenwww.tweeteffect.comFunctieMet Tweeteffect kunt u zien na welke tweet u volgers bentverloren en of uvolgers erbij heeft gekregen. U kunt met deze tool dus bekijkenwelke tweetsuw bedrijfsaccount populair maken en met welke tweets u hetbedrijfsaccountminder populair maakt. Zo weet u wat mensen over het algemeenwel
 37. 37. en geen goede tweet vinden en daar kunt u dan op inspelen.Hoe werkt hetU hoeft voor deze tool niet in te loggen of u aan te melden. Hetenige watu hoeft te doen is uw Twitteraccount invoeren in de witte balknaast: ‘YourTwitter user ID’. Klik vervolgens op ‘Tell me about my effects!’ enu krijgt meteeneen overzicht van volgers die u bent verloren, volgers die u erbijheeftgekregen en uw tweetberichten.Kosten:Deze tool is gratis en is voor iedereen toegankelijk.PolldaddyWaar te vindenwww.polldaddy.comFunctieMet Polldaddy kunt u snel een simpele peiling in elkaar zetten endeze latensturen naar uw Twittercontacten.Hoe werkt hetWanneer u op polldaddy komt klikt u rechtsboven op ‘Sign in’.Wanneer u noggeen account heeft klikt u op ‘Don’t have an account?’, vult u uwgegevens inen klikt u op ‘Creat my account’. Er wordt een bevestigingsmailnaar het door
 38. 38. u opgegeven e-mailadres gestuurd. Daarna volgt er nog een e-mail waarinlinks staan naar de uitleg van verschillende functies vanPolldaddy. Hetprogramma werkt hetzelfde als bij Wordpress. Voer bijvoorbeeldop de siteuw poll-vraag in met diverse antwoorden. Daarna kunt u een stijlkiezen enzijn er nog wat opties die u aan- of ont- kunt vinken. Klik op‘Create Poll’. Inhet volgende scherm kunt u kiezen uit verschillende social mediawaarop ude poll wil posten. De andere functies werken op dezelfde manier.Na hetinvoeren van uw Twitter accountgegevens wordt het poll-berichtnaar uwTwitteraccount gestuurd.KostenDeze tool is geheel gratis.TrueTwitWaar te vindenGa naar www.truetwit.comFunctie:TrueTwit helpt u met het filteren van uw volgers op Twitter.TrueTwit geeft uook meer inzicht en statistieken over uw volgers.Hoe werkt het:
 39. 39. Er is een Basic-versie en een Premium-versie. op de website staanbeideversies met uitleg over elke abonnement. Houdt voor ogen datregisterenbetekent dat u een Premium-abonnement afsluit. De Premium-versie doetnaast het basisonderzoek, ook diepteonderzoek naar uw volgers.Wanneer uuzelf aanmeldt op TrueTwit zullen uw nieuwe volgers eenpersoonlijk berichtontvangen met een captcha-code erin. Wanneer deze codecorrect wordt ingevoerddoor uw nieuwe volgers weet u zeker dat u niet te maken heeftmeteen spamrobot. Tevens kunt u gebruik maken van demogelijkheid om al uwvolgers zelf automatisch te gaan volgen of wanneer een volgerbesluit u nietmeer te volgen, hem automatisch ook niet meer te volgen.Kosten:TrueTwit is de eerste 30 dagen gratis, daarna betaalt u $20,- perjaar.TwittercounterWaar te vinden:www.twittercounter.comFunctie:
 40. 40. Twittercounter is een Nederlandse tool waarmee u statistiekenvan uw Twitteraccountkan raadplegen. U kunt de statistieken van zowel topaccounts alsdie van uw eigen account(s) bekijken en eventueel vergelijken.Het geeft uinzicht in het aantal volgers die u heeft. Door middel van eengrafiek wordtgrafisch de groei of daling van u volgers weergeven. De site geeftook een voorspellingvan het aantal toekomstige volgers. Net als bij Truetwit kunt uzienmet welk Twitter-gedrag u volgers bent verloren of juist hebt bijgekregen.Met Twittercounter kunt u ook een widget op uw Twitterplaatsen. Dit houdtin dat u kan zien wie uw Twitter account bezoekt.Hoe werkt het:Log met uw eigen Twitteraccount in op de sitewww.twittercounter.com.Vervolgens komt u op een scherm waar u diverse keuzes kuntopgeven,bijvoorbeeld als u iedere week een e-mail wilt ontvangen van uwresultaten.Daarna klikt u op ‘save and go’. Hier ziet u uw eigen statistieken.Hoeveelvolgers u heeft, wie u allemaal volgt en hoeveel tweets er gepostzijn, ditstaat allemaal onder het kopje ‘My stats’. Bij Twitter Tracker kuntu uw pagina
 41. 41. bijhouden. Twitter counter geeft er een deelbare pagina metinzicht ensentimenten voor terug. Een ideaal hulpmiddel voor journalisten,bloggers ofbedrijven die Twitter willen controleren. Onder het kopjeDashboard krijgtuw de professionele statistieken voor uw persoonlijke of zakelijkeTwitteraccountte zien. Bij Settings kunt u de instellingen veranderen.Kosten:Twittercounter is gratis.TwittersheepWaar te vindenhttp://twittersheep.comFunctie:Twittersheep is vooral leuk om even op te kijken. Het genereerteen tagcloud.Dit is een wolk met trefwoorden waarbij de meest voorkomendewoordenhet grootst worden weergegeven. Van deze woorden dievoorkomen in debiografieën van uw Twitter-volgers. Het geeft op een grafischemanier directeen goed overzicht van wie uw volgers zijn. U kunt zo in één blikzien welkedoelgroep uw organisatie volgt.Hoe werkt het:
 42. 42. Twittersheep is erg simpelte gebruiken. U surftnaar de website en logt indoor uw accountnaam enwachtwoord in te vullen.Vervolgens genereert detool voor uw account eentagcloud.Kosten:Deze tool is gratis.Tweet AdderWaar te vindenhttp://www.tweetadder.comFunctie:Tweetadder is een tool die zeker aan te raden is! Via Tweetadderkunt u opbasis van relevante zoekwoorden volgers zoeken. Tweetadderneemt automatischaan, dat mensen die twitteren over hetzelfde onderwerp elkaarwillenvolgen. Het helpt u om de meest relevante en interessantemensen tezoeken en vervolgens kunt u Tweet Adder de opdracht gevendeze mensenvanuit uw account te gaan volgen. De volgende stap is dat TweetAdder inde gaten houdt of mensen u binnen een paar dagen terug volgen.Besluiten
 43. 43. deze mensen u niet terug te volgen, dan ontvolgt Tweetadderdeze personenvoor u automatisch. Naast dit alles houdt Tweet Adder de ratiovolgen/volgersvoor u in de gaten.Kort samengevat zijn de voordelen van Tweet Adder:• Inplannen van uw Tweets over meerdere dagen• Geconstrueerd relevante Twitter volgers zoeken• Twitter volgers zoeken op basis van profiel/interesse/locatie etc.• Een gratis DEMO account (t.w.v. $55/€40,32)Hoe werkt het:Als u naar de website surft, klikt u in de homepage op het tabbladdownload.Hiermee download u de gratis DEMO. Na het downloaden van dedemo, isde volgende stap, het toevoegen van uw account in deTweetadder’s tabel.Hierbij klikt u op het tabblad “Manage Users” en vult u uw Twitternaam enwachtwoord in.Vervolgens kunt u in de lijst “Registration Code’ uw registratiecode kiezen,echter, omdat u met de DEMO-versie van Tweet Adder werkt, zalhier nietsin staan. Voor het upgraden of om een licentie te kopen, klikt u op“Registration”bovenin het menu.
 44. 44. Tenslotte klikt u op “Add User” en uw account is toegevoegd. Alsu op hettabblad “Overview” klikt, ziet u dit bij uw status, aantal volgers,updates etc.Wanneer u klikt op uw accountnaam en vervolgens op “OpenUser”, komt uin een menu, waar andere gebruikers kunt zoeken, uw volgerskunt beherenetc.Voor gedetailleerd uitleg en uitlegfilmpjes kunt u terecht opwww.tweetadder.com onder het tabblad “Tutorials” op de homepage.Kosten:Wanneer u eenmaal de voordelen van Tweet Adder heeft ervarenkunt u eenupgrade kopen naar een betaalde versie, van $55 (eenmalig). Ditkunt u doendoor op het tabblad purchase te klikken op de homepage van dewebsite. Deupgrade geeft u de mogelijkheid onbeperkt Twitter volgers uit tenodigen enTweets te beheren. Afhankelijk van het aantal accounts dat unodig heeft,kunt u ook 5 profielen (à $74), 10 profielen ($110) of eenonbeperkt aantalprofielen (à $188) kopen.
 45. 45. TweetreachWaar te vindenhttp://tweetreach.comFunctie:Tweetreach is een handige tool voor Twitter. Het wordt gebruiktvoorpromotie-, PR- en marketing- campagnes. Tweetreach helpt u omte kijkenwat uw bereik is met een bepaalde tweet. Zo kunt u dus zien ofuw promotievia Twitter effectief is geweest. Om van deze functie gebruik tekunnenmaken, moet u een unieke hashtag hebben in uw tweet. Wanneeru gebruikmaakt van de gratis versie kunt u tot 50 tweets uw bereikopzoeken.Effectiviteit op Twitter is veel meer dan hoeveel volgers u heeft ofzelfshoe vaak u bent geretweet. TweetReach kan u helpen tebegrijpen hoeveelmensen uw tweets zien over uw merk en wie er over te praten.Hoe werkt het:Tweetreach biedt twee vormen van rapportage-formats aan. Heteenmaligemomentopname rapport en de lopende TweetReach Pro-account.Heteenmalige rapport is perfect voor een kort overzicht van recentehistorische
 46. 46. activiteiten. Er zijn twee versies van het individuele rapport, desnelle gratisversie en de volledige 20-dollar-versie. De gratis versie bevat tot50 tweets ende volledige versie bevat tot 1500 tweets.KostenDe eenmalige momentopname van Tweetreach is gratis. De Pro isde uitgebreideanalyse toepassing met een maandelijks abonnement dat begintbij$84 per maand.TwittimerWaar te vinden:http://twittimer.comFunctie:Twittimer is een tool waarmee u nog te verzenden tweets kuntinplannen.Met deze tool kunt u:• tweets lezen uit uw tijdlijn,• bekijken wie u volgt en nieuwe mensen volgen,• uw profiel te wijzigen,• en tweets voor u laten plaatsen.Hoe werkt het:Voor deze tool hoeft u geen software te downloaden. U surftsimpelweg naarhttp://twitter.com Daar klikt u op “sign in with Twitter” waarna uzal wordendoorverwezen naar de Twitter homepage om u in te loggen.
 47. 47. Na het inloggen wordt u vervolgens doorverwezen naar deTwittimer homepage.Hier ziet u de volgende onderdelen:• Een open veld waar u een tweet kunt typen en vervolgens kuntinplannen wanneer u wil dat deze door Twittimer wordt gepost.• Een tabblad “Add a picture”: hier kunt u via www.twitpic.comeen fotouploaden die bij uw tweet wordt gepost.• Een tabblad “Reduce the size links”: met dit tabblad kunt u, delinks inuw tweets verkorten.• Een tabblad “Manage scheduled tweets”: wanneer u een tweetheeftingeplakt, kunt u van de volgende mogelijkheden gebruik maken:• Edit: om de content van deze tweet te wijzigen• Send: om de tweet direct te posten• Delete: om de tweet te verwijderenKosten:Deze tool is gratis.Tweet GraderWaar te vindenhttp://tweet.grader.comFunctie:Met Tweet Grader heeft u de mogelijkheid om te zien hoeinvloedrijk uw
 48. 48. account is in vergelijking met alle Twitter gebruikers. De toolbeoordeelt ditop basis van:1. aantal volgers,2. aantal volgers van uw volgers (de kracht van uw netwerk),3. de kwantiteit en snelheid van updates,4. betrokkenheid met uw volgers,5. en andere gepatenteerde analyses.Hoe werkt het:Het gebruik van Tweet Grader is erg simpel en snel tedoorgronden.Hiervoor surft u naar http://tweet.grader.com In de balk onder“Enter yourtwitter username” typt u uw gebruikersnaam in, u klikt vervolgensop hetknop “Grade”, waarna uw account wordt beoordeeld.Kosten:Ook deze tool is gratis.TwubsWaar te vindenhttp://twubs.comFunctie:Twubs geeft u de mogelijkheid om te zien wat er allemaal gaandeis omtrentspecifieke Twitter-onderwerpen doormiddel van hashtags.Hoe werkt het:
 49. 49. Wanneer u naar de website van de tool surft, kunt u zichaanmelden door rechtsbovenin op het tabblad “Sign in” te klikken. U kunt in de zoekbalkzoekennaar een bepaalde hashtag of uit de volgende categorieënzoeken:• Popular Twubs: populaire hashtags• Conference Twubs: groepdiscussies over bepaalde hashtags• Featured Twubs: meest recente hashtags• Twub Categories: alle hashtag-categorieënTwubs verzamelt alle content op Twitter en Twitpic. Dit doet dewebsite doortweet te verzamelen met een hashtag en ook video’s vanYouTube en Vimeo.Om bepaalde onderwerpen te bekijken, kunt u gebruik maken vaneen filter.Wanneer u zelf iets post, heeft u ook de mogelijkheid om foto’s,video en linkshieraan toe te voegen.Kosten:Twubs is geheel gratis.Who Unfollow meWaar te vindenwww.who.unfollowed.meFunctie:
 50. 50. Who.unfollowed.me is een tool, die u erbij helpt in de gaten tehouden, welkevolger u ontvolgt op Twitter. Er zijn twee versies van deze toolbeschikbaar,eenlite-versie en een pro-versie.• Met de lite-versie kunt u om de 15 minuten checken wie u heeftontvolgt. Daarnaast kunt u zien wie u niet terug volgt en geschiedenisvan“ontvolgers” voor 7 dagen terug zien.• Met de pro-versie heeft u het voordeel om op elk moment vande dagte kunnen checken wie u ontvolgt, niet-volgers te ontvolgen en degeschiedenis van “ontvolgers” voor onbeperkte tijd terug zien.Hoe werkt het:U surft naar de website en klik op “Sign in with Twitter” om u in teloggen metuw Twitteraccount. Om te checken wie u heeft ontvolgd, klikt usimpel wegop het tabblad “check unfollowers”Kosten:De lite-versie is gratis en voor de pro-versie betaalt u$4,99(€3,71)per jaar.Friend or FollowWaar te vindenhttp://www.friendorfollow.comFunctie
 51. 51. Een tool die ongeveer dezelfde functie heeft als Who Unfollowme, is Friendor Follow. De website van deze tool verbindt zich met uw Twitter-account enlaat een lijst van volgers zien, die u niet terug volgt of tweeters dieu volgt,maar u niet terug volgen.Hoe werkt het?Ga naar de homepage van de tool en vul in het balk “your twitterusername”uw gebruikersnaam in. Vervolgens klikt u op ‘submit’ en de toollaat een lijstvan uw ex-volgers zien.KostenFriend or Follow is gratis.TweetgridWaar te vindenhttp://tweetgrid.comFunctieTweetgrid is een zoekdashboard dat u de mogelijkheid geeft omtot 9 verschillendetopics te zoeken, zoals evenementen, gesprekken, hashtags,zinnen,mensen, groepen etc. in real-time. Hierbij kunt u een roostercreërenvan populaire topics die u zoekt. Wanneer nieuwe tweets wordengeplaatst,
 52. 52. worden deze automatisch geüpdate in de tabel. U hoeft uwpagina dus niet terefreshen. Zo blijft u op de hoogte van alles wat gaande is overonderwerpenwaarin u geïnteresseerd bent.Hoe werkt het?U heeft geen twitter-account nodig om gebruik te maken vanTweetGrid.Het is ontworpen om een ‘drive-by’ service te verlenen enhiermee wordtbedoeld dat u er gebruik van kunt maken zonder u te hoevenregistreren of inte loggen. U hoeft alleen TweetGrid website te openen en eenrooster layoutte kiezen. Wel heeft u wel een account nodig om te tweetenvanuit Tweetgrid,maar iedereen kan er in principe gebruik van maken omonderwerpente zoeken.Als u deel neemt aan conversaties kunt u een hashtag in dehashtagbalktypen, waarna deze automatisch aan het einde van uw tweetswordt toegevoegd.U hoeft dus niet elke keer een hashtag achter een zin of woord tezetten. Zolang u maar niet vergeet om de balk weer te legen,wanneer u dehashtag niet meer wilt gebruiken.
 53. 53. KostenEr zitten geen kosten verbonden aan het gebruik van TweetGridWe FollowWaar te vindenhttp://wefollow.comFunctieWeFollow is een gerubriceerd overzicht van uw volgers.Hoe werkt het?Wanneer u voor het eerst naar de website van de tool surft, komter eenpopup te voorschijn waarbij u kunt kiezen uit de volgendemogelijkheden:• Browse trough: om alleen een kijkje te nemen• Add Yourself to WeFollow: om uw account toe te voegen aaneencategorieU ziet op de homepage top 5 volgers in populaire categorieën,zoals:celebrity, music, social media etc. Wilt u meer categorieën zien,dan klikt uonderaan op het knop “more”. Rechts van de homepage ziet ueen lijst vanpopulaire categorieën.Deze lijst van populaire categorieën is dynamisch en veranderdvaak. Dit
 54. 54. komt doordat de populariteit is gebaseerd op het aantal volgersdie tweetersin de specifieke categorie hebben.Om uzelf toe te voegen aan een lijst, dient u een reply te tweetennaar de‘WeFollow twitter’-account, met de top 3 categorieën waarin uonder wiltvallen, elk categorie beginnende met een hashtag teken.Bijvoorbeeld als uonder de categorie e-marketing, social media en Nederland wiltvallen, zou udit moeten doen als volgt:@wefollow #emarketing #socialmedia #nederlandU wilt natuurlijk makkelijk gevonden worden, dus is het hierbijbelangrijk datu populaire categorieën kiest die gerelateerd zijn aan uw bedrijf.Zichtbaarheidis echter niet altijd gegarandeerd, aangezien de rangen in decategorieënworden bepaald door het aantal volgers die een account heeft.KostenEr zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van We Follow.Just Tweet ItWaar te vindenhttp://justtweetit.comFunctie
 55. 55. Just Tweet it is ook een gerubriceerd overzicht van Twittergecategoriseerd ingenres die het voor u als twitteraar makkelijker maakt om:• andere twitteraars met dezelfde interesses te vinden en met zeincontact te komen• vrienden te zoeken• op de hoogte te worden gehouden over de nieuwste tools• links en informatie.Hoe werkt het?Op de homepage dient u zich te registreren op de website doorop het knop“register” te klikken. U kunt hier niet met uw twitter-accountinloggen. Bijhet registreren vult u uw gebruikersnaam in en uw e-mail adres.Naar uw emailadreswordt een mail gestuurd met een link voor het activeren van uwaccount. Na op de activeringslink te hebben geklikt, wordt udoorverwezennaar de volgende website:U vult alle gegevens in en vervolgens op “Update profile”. Na ditalles tehebben gedaan kunt u van de tool gebruik maken.KostenJust Follow It is gratisNearby TweetsWaar te vinden
 56. 56. http://nearbytweets.comFunctieDeze tool maakt het voor u mogelijk om makkelijk in contact tekomen metlocale mensen en bedrijven rondom uw locatie. Nearby Tweetskunt u zowelprivé als zakelijk gebruiken.Redenen voor privé gebruik kunnen zijn:• Plezier hebben in het lezen van wat op uw locatie allemaalgetweetwordt• Netwerken en in contact komen met locale mensen• Het vinden van locale mensen met dezelfde interesse• Monitoren van uw persoonlijke merk• U meer op uw gemak voelen in een nieuwe stad of dorp, door tenetwerken met behulp van deze toolRedenen voor het zakelijk gebruik kunnen zijn:• Monitoren van buzz over uw bedrijf• Monitoren van buzz over uw markt• In contact komen met uw klanten• Het runnen en monitoren van Twitter gebaseerde promoties• Crisis managementHoe werkt het?Nearby Tweets gebruikt de Google Maps API om uw locatie tevinden en laattweeters en tweets zien vanaf deze locatie. U kunt deze toolgebruiken omtweeters te vinden bij u in de buurt of door middel van eenzoekopdracht er
 57. 57. achter te komen waar tweeters over tweeten.Om gebruik te maken van de tool hoeft u zich niet aan te meldenmet uwTwitter-account. Als u op de homepage bent, wordt meestal uwlocatie automatischgetraceerd en de tweets worden weergeven. Als dit niet het gevalis, ziet u boven in het zin “Unable to find you. Defaulting to NewYork, NY” eneen knop met “OK” erachter.Wanneer u op “OK” klik verandert de zin van “Tweets nearbyabout anything”naar “Tweet nearby New York about anything”Om de locatie te veranderen in de locatie waar u zich op hetmomentbevindt, klikt u op “New York, NY” en verander deze in uw locatieenvervolgens op “update”. Dit doet u ook bij “anything” om eenspecifiekonderwerp te zoeken.Vervolgens ziet u een resultaatoverzicht van alle tweets uit uomgeving overhet specifieke onderwerp.KostenNearby Tweets is gratis.TwitoriaWaar te vinden
 58. 58. http://twitoria.comFunctieTwitoria maakt het voor u mogelijk om volgers te ontvolgen die aleengeruime tijd niet actief zijn op Twitter: volgers die bijvoorbeeld aleen langetijd niet meer hebben getweet, die alleen spams posten of Twitterhebbeningeruild voor een andere social media netwerk. Immers, waaromzou u dezemensen nog volgen als zij niet meer actief zijn op Twitter?Hoe werkt het?Twitoria is eenvoudig in gebruik en ook hiervoor hoeft u zich nietaan temelden. Op de homepage typt u in de balk uw gebruikersnaam envervolgensdrukt u op enter.KostenTwitoria is gratisBezig zijn uwnetwerkDus hoe tweet u tegen een specifiek persoon?Om een bericht naar een ander te sturen op Twitter moet ugebruiken van@ voor de gebruikersnaam van de persoon op een plek in uwtweet. Ziet
 59. 59. het als een adres voor de tweet. Onthoud dat dit soort berichtennog steedspubliekelijk of zichtbaar door anderen is in de wereld, ook als zegeen Twitterprofiel hebben.Opmerking: om uw tweets zo zichtbaar mogelijk te maken,vermijd dan om@GEBRUIKERSNAAM in het begin van uw tweet te zetten.Wanneer u @GEBRUIKERSNAAMin het begin zet, is uw tweet alleen zichtbaar in de tijdlijnvan personen die u en de gebruiker die u tweet te volgen(beneden staanenkele voorbeelden).Hier zijn enkele voorbeelden hoe u een tweet kan sturen naarHubSpot:Voorbeeld: “Hoe gaat het @HubSpot?” (zichtbaar voor iedereen)Niet aan te raden: “@HubSpot Hoe gaat het? (alleen zichtbaar intijdlijnenvan gebruikers die u volgen en @HubSpot volgen)Door @GEBRUIKERSNAAM in uw tweet te zetten weet Twitterwaar hijhet naartoe moet sturen. Deze soort tweets wordt een ‘Reply’ of‘@reply’genoemd (uitspreken als ‘at reply’). Alle @reply’s die u uitvangtkomen in het‘@mentions-onderdeel te staan.Opmerking: wanneer u een @ voor iemands gebruikersnaam zet,wordt het
 60. 60. automatisch ook een link naar het profiel van die gebruiker. Ditmaakt hetmakkelijker voor u om gebruikersprofielen te bezoeken vananderen en methen te praten.Direct messagesHet is ook mogelijk om op Twitter iemand een privébericht testuren. Dezeworden direct messages of DM genoemd en is de Twitter-versievan e-mail.Stuur een direct message door het profiel te bezoeken en teklikken op “message”aan de rechterkant van het gebruikersprofiel of door uw tweet tebeginnenmet DM GEBRUIKERSNAAM gevolgd door uw bericht.Bijvoorbeeld: D HubSpot Zullen we elkaar morgen ontmoeten?Dit wordt een privébericht dat niet zichtbaar is voor anderen in deTwittertijdlijn.U kan bij notificaties instellen dat u een e-mail ontvangt bij hetkrijgenvan direct messages en het komt ook te staan in het message-onderdeel inde werkbalk. Maar u kunt alleen mensen een privébericht sturenwanneerjullie elkaar volgen en u kunt nog steeds niet meer dan 140 tekenper bericht
 61. 61. gebruiken.Twitter gebruikenvoor...Twitter gebruiken voor marketingWaarom hebben we u een profiel aan te laten maken in de eerstetwee delenvan dit boek? Het punt is dat Twitter een ongelooflijk waardevolmarketinginstrument kan zijn! In dit deel leggen we u uit over enkelespecifiekegebruikswijze van Twitter voor marketing.Hoe kunt u Twitter gebruiken voor marketing:1. Gebruik Twitter om personen naar uw bedrijfspagina te lokken.Tweet over interessante bronnen die om uw blog of websitestaan.Heeft u recentelijk een ebook uitgebracht of een seminar opinternetgefilmd dat mensen gratis kunnen downloaden? Tweet daarovermeteen link naar de juiste pagina op de website waar personen hetkunnendownloaden. Wanneer de inhoud op uw website echt geweldig is,zullenpersonen er misschien zelf over gaan tweeten en uw bronnendelenmet hun eigen volgers op Twitter.2. Houdt uw merk in de gaten op Twitter
 62. 62. Gebruik de eerdergenoemde Twitter-zoekmachine(http://search.twitter.com) om te zoeken en bij te houden wat personen over uwbedrijf,uw producten, uw concurrentie en ander nieuws of trends in uwbranche tweeten. Maak een RSS aan om alle zoekresultaten teontvangenmet Google Reader. Wanneer u iemand vindt die tweet over uwproducten of een persoon die zoekt naar een oplossing waar uwproductvoor kan zorgen, laat ze dat dan weten!3. Gebruik de “favorieten”-knop op Twitter als lijst van referentiesover uw bedrijfWanneer u met uw muis over een willekeurige tweet in uw tijdlijnrolt,verschijnen er enkele opties waaronder “favorieten”. Wanneer uop dekleine ster drukt die verschijnt, wordt deze geel en wordt dezetweettoegevoegd aan het onderdeel favorieten op uw profiel. Wanneeru bijhoudtwat personen over uw bedrijf zeggen met Twitter Search, voegdan de positieve tweets toe aan uw favorieten. Publieke,betrouwbarewaarderingen zijn waardevolle bevestigingen van uw bedrijf. Devolgendekeer dat iemand u iets vraagt over uw bedrijf kunt u ze de linkvan uw favorieten-pagina toe sturen. Deze link voor de pagina ishttp://
 63. 63. twitter.com/gebruikersnaam/favorites. Bijvoorbeeld:http://www.twitter.com/HubSpot/favorites.4. Gebruik Twitter om evenementen, seminars op internet encampagneste promotenTweet ups, vervolgberichten op een tweet, zijn een goede manieromde Twitter-gemeenschap offline te leren kennen. De volgendekeer datuw bedrijf een evenement, fondsenwerving of opendag heeft,tweet erdan over! Het beste is om personen direct naar eenaanmeldpagina testuren.Bedenk een hashtag voor uw evenement of seminar op internetvooru begint met het tweeten erover. Eerder in het boek kon u lezenhoeHubSport de hashtag #HUGS2011 gebruikt voor het jaarlijkseHubSpotgebruikersgroep top.Een hashtag kiezen voor uw evenement zorgt voor voordelen opdevolgende manieren:• Tijdens het evenement gebruiken personen vaak een hashtagtijdenshet live-tweeten, oftewel tweeten wat ze zien of horen daar. Dehashtag
 64. 64. zorgt ervoor dat de berichten op het evenement gebrandmerkt enverzameldworden wat een online gesprek opbouwt rondom het evenement.• Personen die niet op het evenement zijn, zien misschien uwhashtag engaan de conversatie misschien volgen en/of mee doen. Eenpopulairehashtag zorgt vaak voor nieuwsgierigheid en personen gaanzoeken ophttp://search.twitter.com om mee te doen aan de gesprekkenrondomdit evenement.5. Gebruik Twitter om nieuwe toepassingen te promotenTwitteraars zijn gek op nieuwe dingen, vooral wanneer u eenbepaaldeuitkomst creëert, becijfert of analyseert van de persoon die denieuwetoepassing gaat gebruiken. Maak de resultaten van uw nieuwetoepassingzo makkelijk mogelijk te tweeten. Misschien kunt u ‘Tweet dezenieuwe functie’ toevoegen aan uw bericht. Zorg dan ervoor dathet zomakkelijk mogelijk te verspreiden is!6. Zorg ervoor dat je dé autoriteit in uw branche wordtDoor te tweeten over handige bronnen en goede tips worden uen uw
 65. 65. bedrijf uiteindelijk de expert op dat bepaald onderwerp. Maakook eenlink naar uw eigen bronnen en die van anderen.7. Gebruik ook andere Twitter-platformen om het werk teverdelenDenkt u dat al dit Twitter in de gaten houden en deelnemen eenhoopwerk is? Andere Twitter-platformen, zoals CoTweet en HootSuitekunnenervoor zorgen dat het beheren van een bedrijfsprofiel op Twitterveel gemakkelijker wordt. Deze platformen zorgen ervoor datmeermensen berichten kunnen toevoegen en één profiel beter beheertkanworden.Twitter gebruiken als marketingtoolNu u gelezen heeft hoe u een profiel op Twitter kunt aanmakenen gebruiken,gaan we nu laten zien hoe er geld verdiend kan worden metTwitter. Wanthoe zet je Twitter in als marketingtool? Hiervoor zijn er een aantalstappendie u kunt doorlopen en hieronder zijn deze stappen stuk voorstuk voor ubeschreven.• Gebruik Twitter om mensen naar de website van uw bedrijfdoor teverwijzen. Tweet over interessante content die u op uw websiteheeft
 66. 66. staan. Heeft u recentelijk bijvoorbeeld een ebook gepubliceerddatmensen gratis kunnen downloaden? Tweet hier dan over enverwijsnaar uw website waar mensen dit ebook kunnen vinden. Als decontentop uw website de moeite waard is dan zullen mensen hiermisschienzelf ook over gaan twitteren, en zullen zij deze informatie weerdelenmet hun volgers.• Houd uw merk in de gaten via Twitter. Als u via Twitter de zoek-functiegebruikt dan kunt u vinden en volgen wat mensen twitteren overuwbedrijf, producten, personeel of andere trends binnen uw bedrijf.Starteen RSS feed om alle zoekresultaten te ontvangen in GoogleReader. Alser iemand tweet over producten of een persoon zoekt voor eenoplossingdie uw product biedt, laat het hem dan weten.• Gebruik de Twitter “favorieten” optie als een lijst met feedbackoveruw bedrijf. Als u uw muis over een individuele tweet beweegt dankomen er een aantal opties tevoorschijn. Een daarvan is de optieom detweet als “Favoriet” te omschrijven. Als u klikt op het kleinesterretje
 67. 67. dat tevoorschijn komt, dan wordt de tweet geel en deze wordttoegevoegdin uw favorietenlijst. Als u de tweets over uw bedrijf of productvolgt, markeer de positieve tweets dan als favoriet. Publiekelijkemeningenvan derde partijen worden als valide en waardevol beschouwd.Wanneer iemand in het vervolg vraagt naar uw bedrijf, verwijsdezepersoon dan door naar de favorieten link van uw Twitter pagina.De URLvan deze pagina is als volgt:http://twitter.com/USERNAME/favorites.• Gebruik Twitter voor het promoten van evenementen encampagnes.Tweetups (meeting van twitteraars) zijn een goede manier om uwTwitter gemeenschap offline te leren kennen. Wanneer uw bedrijfeenevenement, benefietactie of open huis organiseert, verwijs hierdannaar. De beste manier hiervoor is om mensen direct naar eenpaginadoor te verwijzen waar zij zich voor het evenement of campagnekunneninschrijven. Denk eraan om hierbij een hashtag te gebruiken vooru begint met een tweet. Dit is belangrijk om de volgende redenen.Allereerst zullen er tijdens het evenement mensen zijn dierealtime
 68. 68. tweeten. Dit wil zeggen dat zij direct tweeten over wat zij horenen zienop dat moment. Mensen die niet op het evenement zijn zullenhierdoortoch kunnen volgen wat er gebeurt, en op deze manier ontstaater eenonline gesprek over het desbetreffende evenement. Verder is hetzodat op deze manier uw hashtag populair wordt en dit kan denieuwsgierigheidvan andere niet aanwezigen opwekken. Zij zullen zich dangaan mengen in het gesprek waardoor het bereik van uw bedrijfnogverder vergroot wordt.• Bevestig uzelf als een behulpzame leider in uw industrie. Doortetweeten over bruikbare middellen en handige tips zult u zichuiteindelijk ontwikkelen tot een behulpzame leider in uw vakgebied.Mensenzullen u beschouwen als een expert in uw branche. Let er op dat uzowel linkt naar uw eigen middelen als naar die van anderen.• Participeer in Twitter-gesprekken. Twitter heeft er aanbijgedrageneen overvloed aan microgemeenschappen te organiseren omtrenteenbepaald onderwerp. Hierin wordt normaliter gediscussieerd overeen
 69. 69. bepaald bedrijfgerelateerd probleem. Dit in de vorm van eenTwitterchat.Deze chats worden elke week georganiseerd op een bepaalde dagen tijd. Er wordt gebruik gemaakt van een specifieke hashtag omhetgesprek te labelen en bij elkaar te voegen.• Sluit uw blog aan op uw Twitter. Onderzoek heeft uitgewezendatbedrijven die een blog bijhouden vaak meer volgers op Twitterhebbendan bedrijven die geen blog bijhouden. Dit komthoogstwaarschijnlijkdoor het feit dat bloggen bedrijven meer interessante contentverschaftom te delen op Twitter.Twitter gebruiken voor PRBent u ervan bewust dat veel journalisten, verslaggevers enbloggers zichbeschikbaar maken op Twitter? Twitter gebruiken is een goedemanier omuzelf en uw bedrijf te introduceren aan de media.Maar hoe vindt u de mensen met de meeste invloed in uwbranche op Twitter?Een manier is om te kijken naar invloedrijke blogs in de branche(gebruikzoekmachines zoals Techonorati), abonneer hierop en begin methet volgen
 70. 70. van de auteurs op Twitter.Een andere manier is het volgen van journalisten wiens doelgroepuw brancheis. Begin dan te tweeten met hen, maar prijs uw bedrijf of productniet teveelaan. Ontwikkel relaties door het tweeten over een artikel van henwaarvan ugenoot of vraag wat hun mening is over een bepaald onderwerpwaarover zeschrijven. Soms gebruiken verslaggevers Twitter ook om te latenweten dat zeonderwerpen zoeken of bronnen voor een bepaald verhaal dat zeschrijven.Sluit dit bij u aan, reageer!Twitter Tools voor het vinden van invloedrijke personen:• Tweet Grader: Zoals we al eerder genoemd hebben is TweetGradereen van de gratis beoordelingsprogramma’s van HupSpot dat ukan helpen om de top Twitter-gebruikers aan de hand van locatieeninvloed te vinden.• Muck Rack: Dit is een gratis website dat u in staat stelt om tezoekennaar en het vinden van journalisten op bron(publicaties) of oponderwerp.• JournalistTweets: Dit is een gratis website dat tweets vanjournalistenverzamelt en gebruikers in staat stelt om journalisten op Twitterte filteren
 71. 71. op branche.Dus op welke specifieke manier kunt u voordeel hebben metTwitter op hetgebied van PR?1. Ontwikkel relaties met verslaggevers, bloggers en anderepersonenin de media met Twitter.Verslaggevers en grote bloggers zijn ongelooflijk actief op socialenetwerk, vooral wanneer ze informatie aan het verzamelen zijnvoorverhalen. Gebruik de bronnen hierboven om media personen tevindenop Twitter.2. Kijk uit naar tweets over redactionele mogelijkheden.Vanwege de directe aard van Twitter is het een uitstekende plekvoormedia experts om op het laatste moment te zoeken naaraanvullendebronnen voor hun verhalen. Bij het volgen van bloggers enjournalistenop Twitter houd dan bij wanneer zich een mogelijkheid voordoet.Het is ook een goed idee om journalisten tips te sturen overanderelinks en bronnen, alleen om behulpzaam te zijn en de relatietussenjullie te bevorderen. Ook wanneer deze tip niet specifiek iets temaken
 72. 72. heeft met uw bedrijf. Zij zullen uw dankbaar zijn voor uw hulp enmeergeneigd zijn om u als referentie te gebruiken wanneer eenonderwerpop u van toepassing is.3. Stuur naar journalisten een privébericht in plaats van een e-mail.Door het sturen van een privébericht bent u gedwongen om eenkort,bondig verhaal te maken dat een journalist waarschijnlijk zallezen. Ookzijn privéberichten veel meer informeel en sommige mediapersonengeven de voorkeur aan privéberichten dan e-mail.Onthoud dat u alleen privéberichten kan sturen naar mensen dieu ookvolgen. Maar stuur ook niet teveel berichten. Het is erg makkelijkomop ‘unfollow’ te drukken wat het moeilijk zal maken voor u om incontactte komen.4. Kijk eerst op Twitter voordat u uw bericht stuurtKijk eerst naar de pagina van de persoon, voordat u contact methem ofhaar opneemt. Wanneer deze ziek is, een slechte dag heeft of opreis is,is het misschien beter om op een ander moment contact op tenemen.
 73. 73. Twitter gebruiken als helpdesk voor klantenBedrijven gebruiken steeds vaker Twitter als helpdesk doormiddel van eenbedrijfsrepresentatief Twitter account. Met behulp van ditaccount kunnen zijhulp bieden en klanten bedienen. Hieronder een viertal manierenom Twitterin te schakelen als een vorm van helpdesk.1. Reageer op problemen diemensen tweeten over uw bedrijfof product. Wijs iemand binnenuw organisatie aan om uw bedrijfof productnaam te zoeken binnenTwitter search (of gebruikeen platform van derde zoals“CoTweet” of “HootSuite”). Dezepersoon kan negatief commentaaropzoeken en feedback voorstellenen op deze manier klantenhelpen om hun problemen directop te lossen. De snelle reactie zaluw klant als positief beschouwenomdat diegene gehoord wordt.2. Gebruik uw bedrijfsaccount omuw klanten te laten weten als uwbedrijf tijdelijk niet bereikbaar is.Als u werkt voor een bedrijf dieeen online service beschikbaar
 74. 74. stelt, laat uw volgers dan wetenwanneer en waarom uw site uitde lucht is. Ook kunt u uw volgerslaten weten wanneer er verwachtwordt dat de website weer inde lucht is. Uw klanten zullenminder ontzet zijn en zullen hetwaarderen dat zij op de hoogtegehouden worden.3. Probeer iedereen die u volgtterug te volgen met uw bedrijfsaccount.Hoewel het acceptabelis om uit te kiezen wie u wel ofniet volgt met uw persoonlijke account,is er geen limiet aan wie uvolgt met uw bedrijfsaccount. Alsu wilt, kunt u een automatischvolgaccount aanmaken met eentool als “Truetwit”. Ook krijgt ude optie om direct messages testuren wanneer u iemand terugvolgt.4. Verzend geen automatischeberichten wanneer een nieuwpersoon u volgt of uw bedrijf.Het is makkelijk om uw Twitteractiviteiten automatisch te latenverlopen. Veel mensen zulleneen automatisch bericht instellen
 75. 75. om naar hun nieuwe volgers teverzenden. Dit ziet er gemaakt uiten kan u apathisch doenoverkomen wat betreft de relatiedie u probeert op te bouwen metuw klanten. Probeer dus zoveelmogelijk persoonlijke berichten testuren.Twitter en social searchAls (online) marketeer weet u waarschijnlijk wat de kracht is vansearchmarketing (het inzetten van zoekmachines). Als iemand in uwbedrijf primaopgeleid is betreffende het gebruiken van zoekmachines voor uwbedrijf,maar niet genoeg kennis heeft over Twitter als eenmarketinginstrument,dan is deze paragraaf bedoeld voor u. Search, zoals wij hetkennen, verandert.Grote zoekmachines zoals Google en Bing vernieuwen de signalendie zegebruiken om websites een plaats te geven op een pagina metspecifieke(re)keywords. Er zijn twee aspecten waarom zoekmachines belangrijkzijn vooruw bedrijf op het internet:
 76. 76. 1. Op een korte en precieze manier wordt de inhoud van uwwebsite naarbuiten toe gecommuniceerd2. Het aantal links van andere websites naar uw website wordtvergroot.Twitter’s rol in social searchSociale netwerken zoals Twitter en Facebook veranderen deregels voorzoekmachines omdat ze extra signalen naar buiten toeintroduceren diegebruikt kunnen worden en beslissend zijn voor de plaats van delink op eenzoekmachine. Google en Bing hebben beide een deal geslotenmet Twitterom tweets van de persoon die je zoekt als een aparte link teplaatsen. Zehebben daarmee de gelegenheid om Twitter’s data te bekijken.Dezeinformatie gebruiken ze om zogenaamde hits meer accuraat temaken enom links een juiste positie op bijvoorbeeld Google te geven. Dit isde eersteronde van het fenomeen social search. Social search verwijst naarzoekmachines die gebruik maken van signalen van verschillende socialmedia,bijvoorbeeld het aantal links die verwijzen naar een profiel. Ditgegeven
 77. 77. gebruiken ze om de positie van het profiel op een sociaal netwerktebepalen op hun zoekmachine, wat wel afhangt van welk keyword(zoekwoord)er wordt gebruikt.Social media spelen een steeds grotere rol en het belangrijksteom teonthouden is, dat het alleen maar groter gaat worden. Twitter isinderdaadeen krachtig social media platform, maar het is ook de sleutelnaar succes alshet gaat om search marketing. Bereikbaarheid opbouwen opTwitter voor uwbedrijf door het delen van content, wedstrijden/acties en dit tecombinerenmet offline promotie zal niet alleen het aantal bezoekers naar uwwebsitevergroten maar het zal ook belangrijke signalen naarzoekmachines sturen,zodat uw rank hoger wordt na het invoeren van een keyword opeen zoekmachine.Drie manieren om tweets perfect te maken voorsocial search1. Gebruik SEO (search engine optimization) of keywords. Dit lijktmisschieneen gemakkelijke stap, maar weinig bedrijven nemen de tijd omna te denken over de keywords die ze plaatsen in hun tweets.Niet alleen
 78. 78. de focus die u er op moet leggen is belangrijk, ook de integratiedaarvan. U zou een keyword strategie moeten hebben als eendeel vanuw zoekmachine optimalisatie strategie is. Het is belangrijk omniet alleendeze keywords te integreren in uw website en/of blog, maar ookin uw tweets.2. Vraag om RT (retweets). Zoekmachines bekijken welke en hoeveel inhoudzich verspreidt in de social media, omdat ze vaak sterk meetellenin de geloofwaardigheid van de website waar naar verwezenwordt ineen tweet. Om uw tweets gemakkelijk te verspreiden, doorgebruik temaken van diezelfde tweet, is door uw volgers te vragen om uwberichtte retweeten. Dit type tweets genereert 4x meer retweets dannormaal.3. Bloggen en twitteren. Uw blog met uw Twitter accountverbinden zorgtervoor dat uw content tijdelijk meer wordt gedeeld en dus meerlinks opzoekmachines genereert. Het verspreiden van blog berichten opTwitterzal nieuwe bezoekers genereren via Twitter en zoekmachines vooruw blog.Nu dat u Twitter geïntegreerd hebt in verschillende elementen inuw bedrijf,
 79. 79. is het belangrijk om de effectiviteit te analyseren. We adviseren ude volgendestappen te volgen om het succes van uw deelname op Twitter temeten.1. Bereik: Het totaal aantal volgers. Dit aantal is uw rauwedistributiekracht.2. Reactiesnelheid: gemiddelde aantal replies per tweet. Wanneeru eenlink of vraag tweet, hoeveel mensen reageren hier dan op?3. Merk en bewustzijn: hoe vaak mensen uw bedrijf of productrefereren.Gebruik Twitter Search om dit te controleren.4. Tweet kwaliteit: De totale effectiviteit van uw Twitter account.Berekenhet aantal volgers en de invloed van de volgers.(http://tweet.grader.com)5. Verkoop kanaal: het aantal bezoekers op uw Twitter diedoorlinken naaruw bedrijfswebsite en zodoende een nieuwe klant vormt.Door de verzamelde data te gebruiken van het tracken van degegevens ineen bepaalde periode, zou het mogelijk moeten zijn beterebeslissingen tenemen over hoe u Twitter effectiever in uw campagne kuntgebruiken.Twilliciteren
 80. 80. Naast alle andere, vele mogelijkheden die Twitter biedt, is er nueen nieuwetrend, twilliciteren. Dit is solliciteren met het gebruik van Twitter.Een bedrijfof persoon plaats in één, enkele tweet de sollicitatie of vacature.Door de mogelijkheden van Twitter optimaal te gebruiken zaldeze ene ‘ tweet’meer resultaat en meer aandacht opleveren dan de normaal,gebruikte kanalen.Deze nieuwe manier van werving en selectie heeft meervoordelen dannadelen. Als bedrijf en sollicitant is het zeker de moeite waard heteens uit teproberen.Bereik van uw ‘tweet’Een groot bereik zorgt ervoor dat meer personen de vacature ofsollicitatieonder ogen krijgen. En zoals in andere hoofdstukken besproken is,heeftTwitter een hoog bereik met weinig grenzen om die snel tevergroten. Hierwordt mee bedoeld dat u iedereen kan volgen zonder eersttoestemming aande beheerder van het profiel te vragen.Het grote voordeel hiervan is dat één sollicitatie een groter bereikheeft gekregenin vergelijking met andere kanalen zonder dat hier veel tijd ofmoeite
 81. 81. over heen gaat. Normaal moet u wachten tot sollicitanten zichaanmelden ofvacatures zich aandienen. Nu rollen ze als het ware gewoon overuw scherm.Oftewel, met één hengel wordt in een gigantische vijver gevist.Ook komen‘tweets’ hoog terecht op Google. Dus wanneer personen uwnaam en/ofbedrijf intypen zullen er ook enkele ‘tweets’ tussen dezoekresultaten staan.De vacature of sollicitatie is niet gebonden aan geografischegrenzen, zoalswanneer deze in een krant wordt geplaatst. Deze wordt danalleen gelezendoor de mensen die juist die krant lezen én de advertenties.Wordt de ‘ tweet’Engelstalig geschreven, dan gaat u daar mee de landgrenzen over.Personendie in het buitenland wonen en deze ‘ tweet’ zien langskomen,reageren nunet zo eenvoudig op uw ‘tweet’ als iemand die in Nederland ofBelgië woont.U krijgt hierdoor ook een meer interessantere mix aansollicitanten engeïnteresseerde bedrijven. Er zullen aanbiedingen tussen zittenwaar u
 82. 82. misschien nooit aan gedacht had en die een uitstekendeaanvulling zijn op hetpersoneelsbestand of voor uw loopbaan.De vacatures of sollicitaties worden over het algemeen flink ‘rondgetweet’door de meeste tweeters. Zo krijgt de ‘ tweet’ en het bedrijf of depersoonveel aandacht. Voor een bedrijf is deze aandacht gratis publiciteit.Met het plaatsen van een advertentie in traditionele media en opvacaturewebsitesbereikt u alleen de mensen die op dat moment op zoek zijn naareen baan. Maar wat dan met de personen die misschien meergeschikt zijnvoor die baan en op dat moment (nog) niet actief bezig zijn methet zoekennaar een vacature? Ook deze personen zijn zo handig te bereiken.Deze personenzult u met traditionele media en het gebruik van speciale websitesnietbereiken. Maar wanneer zij een tweet zien langskomen met uwvacature eneen interessant bericht, reageren ze sneller dan wanneer een heelCV opgestuurdmoet worden en een motivatiebrief moet worden opgesteld.Daarnaast bereikt een vacature of sollicitatie veel meer personenmet eentweet. Het bericht wordt door uw volgers ‘geretweet’ en door devolgers vanuw volgers ook weer. Dit heeft dan een exponentieel effect.
 83. 83. Daarnaast kunt u ook personen gaan volgen die raakvlakken metuw bedrijfhebben. Wanneer u weet welke bedrijven uw voorkeur hebben,kunt u ookop Twitter kijken of er personeelsleden van deze bedrijven opTwitter komen.Door deze dan te volgen heb je ‘a way in’ wanneer het bedrijf opzoek gaatnaar nieuw personeel. Hiervoor zijn veel tools die gebruikt kunnenwordenom gericht te zoeken. En er zijn ook weer andere tools die ervoorzorgen datu een mooi overzicht hebben van alle ‘tweets’.Ook het gebruik van ‘ hashtags’ zorgt ervoor dat uw ‘ tweet’ onderde ogen vanveel meer tweeters komen. Er zijn enkele veelgebruikte zinnen enwoordendie veel resultaat zullen opleveren, zoals:#ikzoekeenbaan#vacaturegezocht#[regio]#[plaats]#[branche]#[functie]TijdbesparingHet schrijven van een sollicitatie of vacature wordt meestal metgrote zorg
 84. 84. vuldigheid gedaan om alle informatie die noodzakelijk is zo juisten heldermogelijk weer te kunnen geven. Hieraan besteedt eenpersoneelslid enkeleuren. Vervolgens moet deze nog aangeboden worden doormiddel van eenadvertentie in traditionele media of op websites die hiervoor zijnbestemd.Alles gebeurt via een flinke omweg. De respons op de sollicitatieen vacaturemoet verwerkt worden. Daarbij moeten hele CV’s doorgenomenworden enkandidaten geselecteerd worden. Dat gebeurt allemaal nogvoordat er ééncontactmoment is. Dus voordat het kennismakingsgespreküberhaupt plaatsvindt,bent u al enkele dagen verder.Verder is tijdbesparing ook geldbesparing. Het gebruik van Twitteris gratis, dus hoeft er geen gelduitgegeven te worden aan dureadvertenties in krantencampagnes ofvacaturewebsites. Ook het niet meerhoeven doorspitten van hele stapelsaan CV’s en motivatiebrieven scheeltontzettend veel tijd.Er zijn vele tools die het zoeken opTwitter een stuk makkelijker maken.In de zoekvelden kunt u dan trefwoorden
 85. 85. invullen over interessegebiedenen expertise. Deze toolszorgen er ook voor dat u uzelf en/of het bedrijf een opdracht kan binnenhalenof kan aanbieden. Enkelewebsites verzamelen alle ‘tweets’met vacatures en er kan gerichter opvacatures gezocht worden.Als sollicitant kunt u natuurlijk ookmakelijk bedrijven gaan ‘ volgen’waar u graag wilt werken. Dan ziet ugemakkelijk een vacature voorbijkomen voor de positie die u graagwilt hebben.Nog slimmer is om een ‘ tweet’ testuren naar een bedrijf waarin ugeïnteresseerd bent om te werken.Zo kunt u ze eenvoudig om informatievragen en of ze een vacature openhebben waar u geschikt voor bent.ReactietijdEen bedrijf of persoon zet de sollicitatieof vacature online. Het berichtwordt ‘geretweet’. Reacties wordenmeteen gestuurd en het antwoordvolgt snel. Wat is nu makkelijker dandit? Een sollicitant krijgt meteen deinformatie over het bedrijf en het
 86. 86. bedrijf krijgt meteen een beeld vande sollicitant.Hierbij is ook de drempel lager voorbedrijven en personen om eenantwoord te sturen op de ‘ tweet’. Hetkost namelijk weinig moeite om eveneen bericht van 140 tekens te typen.PersoonlijkerMisschien lijkt het bijna onmogelijkom in één tweet uw persoonlijkheidof de identiteit vanhet bedrijf naar voren te latenkomen. Maar denk eens aan dewelbekende ‘elvator pitch’ waarinu in 40 seconden, “de tijd dat uin de lift staat”, uzelf verkoopten een interactie op start met depersoon in de “ lift”. Deze ‘tweet’is niks minder dan een micro CV.Alleen de belangrijkste elementenover uzelf en informatie voor deander komen erin te staan.Door Twitter te gebruiken geeftu een meer persoonlijke nootaan uw sollicitatie of vacature. Endat wordt gedaan in een bericht van niet meer dan 140 tekens, delengte
 87. 87. van een ‘tweet’. Met een verkorte link naar uw CV kunt u de restvan hetbericht gebruiken om de interesse op te wekken. Hoe beter detweet issamengesteld, hoe meer interesse u kunt opwekken, des tesuccesvoller de‘tweet’ is. Vermijd het gebruik van woorden die standaardworden gebruikt,maar gebruik woorden die duidelijk maken wat u kunt(aanbieden) en waarvooru (en/of het bedrijf) staat. Het gebruik van de welbekende SMS-taal isaf te raden daar u hiermee een beetje onprofessioneel overkomt.Lok eeninteractie uit met potentiële werkgevers of werknemers. Zorgervoor dat ereen gesprek ontstaat.In de profielbeschrijving plaatst u een link naar de vacature ofnaar eenwebsite of internetpagina waar uw CV staat.Vergeet ook niet de foto en achtergrond van het profiel aan tepassen. Eenprofessionele foto is hierbij belangrijk. De achtergrond kangebruikt wordenom het profiel te gebruiken. Een foto die mensen aanspreekt eninteresseopwekt is altijd een goed idee. Een goed voorbeeld ishttp://twitter.com/#!/alertmensenwerk een detacheringbureau uit Maastricht.
 88. 88. Als bedrijf laat u zien dat u met de tijd meegaat door vacatures opTwitterte plaatsen en zo communiceer je ook een stuk bedrijfscultuurnaar buitentoe.Er zijn talloze voorbeelden van bedrijven die alleen devacaturenaam enlink in een bericht plaatsen en deze massaal door spammen.Wanneer degebruiker uw website wil bezoeken en/of het hele bericht willezen, kan dezedit simpelweg doen door uw profiel te bekijken en op de link vanuw websitete klikken. Het plaatsen van een dergelijke ‘tweet’ is volledigoverbodig enwekt alleen maar irritaties op.Hierbij heeft een bericht een negatief effect op de personen diedeze ‘ tweetspam’onder ogen krijgen. Waarschijnlijk drukt een gebruiker op ‘unfollow’.Voor de gebruiker voegen dergelijke tweets niks toe en worden zenauwelijksgelezen.Daarbij komt ook nog bij dat aan een profiel goed te zien is waarde persoonof bedrijf in kwestie zich dagelijks mee bezighoudt. Wanneer dezeactief op
 89. 89. Twitter is, zullen er vast enkele berichten tussen staan dat over deactiviteitenin het dagelijkse leven vertellen en hoe deze daar over denkt.Als sollicitant is het dan ook belangrijk om de biografie in hetprofiel kort enbondig weer te geven. Verder moet deze niet gaan ‘ tweeten’over de negatievekanten van werkloosheid, maar beschrijf wat je ernaast doet.Waarworden de dagen meegevuld naast het zoeken van een baan?Doet desollicitant aan vrijwilligerswerk? Volgt de persoon een cursus? Gaals hetware uzelf ‘ branden’. Zorg ervoor dat er zo min mogelijkepersoonlijke‘tweets’tussen staan, maar plaats interessante, kwalitatieve berichten.NadelenDe meeste bedrijven en managers geven nog steeds de voorkeuraan eenouderwets curriculum vitae met een motivatiebrief. Als sollicitantligt hetaan de branche waar je in werkt of wilt werken en of het bedrijfwel aanTwitter doet of via Twitter wilt gaan werven. Voornamelijk komtde grotemeerderheid van bedrijven die werven uit de creatieve encommunicatiebranche of een branche waarin social media onmisbaar is.
 90. 90. De personen die niet actief zijn op Twitter sluit je hiermee buiten.Als bedrijfloopt u het risico te snel een selectie te maken van kandidatenalleen op basisvan ‘tweets’ en online geplaatste CV’s. En niet alleen de niet-twitteraarsworden buitengesloten, maar ook de niet-volgers van uw profiel.Deze groep kan namelijk niet reageren op uw ‘tweet’. Daarvoormoet u zeeerst gaan volgen.Ernaast zult u toch nog op de oude manier vacatures moetenplaatsen ofsollicitaties sturen.Als sollicitant is het vaak niet wenselijk om te solliciteren viaTwitter wanneerhet huidige bedrijf niks van uw plannen weet.Voorbeelden van bedrijvendie twilliciterenWilt u toch een voorbeeld zien vanhoe bedrijven twilliciteren opTwitter. Dan staat onder deze tekstenkele profielen op Twitter ingedeeldper branche. Zo krijgt u een helderbeeld over hoe het gebruikt wordt.En misschien krijgt u zo ook welideeën voor uw eigen bedrijf. Eenbedrijf die heel goed weet hoe ze eentwilliciteer-tweet interessant
 91. 91. kunnen maken, is Alert mens & werkuit Maastricht.In plaats van alle details van de baanin één tweet te proppen, wekken zesimpelweg gewoon de interesse naareen leuke baan, het bedrijf zelf enpositieve resultaten.“Een tweet kan je maken of breken”Bedrijven kijken ook naar eerdergeplaatste tweets. Ze kunnendaardoor beïnvloed worden.Helemaal zeker wanneer er eenaantal negatieve of schokkendeberichten opstaan. Als sollicitantdient u daar rekening mee tehouden wanneer u werkzoekendebent. Houd in uw achterhoofd bijelke ‘ tweet’ die geplaatst wordt dateen toekomstige werkgever dezetweet mogelijk zal lezen. Zorg er ooknog voor dat je profiel er netjes eninteressant uit komt te zien.Wanneer u nieuw bent op Twitteris het niet verstandig om uw eerstetweet te gebruiken voor eensollicitatie of vacature. Bouw eerstuw netwerk op en zorg dat uwinteressante berichten plaatst dieervoor zorgen dat mensen u willen

×