Successfully reported this slideshow.

Wonen in Duitsland

815 views

Published on

Boek met tips over wonen in Duitsland
Meer boeken en video's? http://www.nederlandinternet.nl
De grootste shop voor E-Books en Video's

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wonen in Duitsland

 1. 1. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.Dit document is met grote zorg samengesteld door Stershop BV. Incidentele onvolkomenhedenkunnen zich desalniettemin voordoen.Stershop BV is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/of ontstaneschade ten aanzien van de in dit document getoonde informatie. Aan gegevens uit deze site kunnendaarom geen rechten worden ontleend.Niets van dit document mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere documenten ofwebsites. Het kopiëren van dit document is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.Copyright Stefan Rooyackers, Uitgever Ebooks, http://www.finanzdesk.ag
 2. 2. Informatie over de auteur Ralph BaartMet FinanzDesk Deutschland levert Ralph Baart innovatieve, snelle en betrouwbaredienstverlening op het gebied van hypotheken en verwante verzekeringen inDuitsland. Hij bemiddelt daarvoor voor diverse banken en verzekeraars in binnen- enbuitenland. Ralph Baart houdt van een persoonlijke aanpak. For lifeMet het For Life logo heeft u de rest van uw leven recht op gratis updates die automatischvoor u worden toegepast per e-mail. Hierdoor bent u altijd op de hoogte van de nieuwstegeheimen. http://www.finanzdesk.ag
 3. 3. InhoudFinancieelMogelijkheden en regelingen voor een woning in Duitsland Woning kopen HypotheekVerplichte verzekeringenZorgverzekeringWerkloosheidArbeidsongeschiktheidPensioenPraktische zaken rondom uw verhuizing naar DuitslandDe eerste zakenAuto/RijbewijsWater/Elektriciteit/GasTelevisie/Telefonie/InternetOuders met kinderenIntegratieTaalBijlagenWoordenlijst http://www.finanzdesk.ag
 4. 4. Mogelijkheden en regelingen voor een woning in DuitslandHet is dankzij een wetswijziging van 2001 aantrekkelijker geworden om te verhuizennaar Duitsland of andere landen. In 2001 is namelijk bepaald dat hypotheekrentevoor een woning in het buitenland af te trekken is. Het grote voordeel van een huis inDuitsland is de lagere koopprijs. U kunt zowel bij Nederlandse als Duitse bankenterecht voor een hypotheek voor die woning in Duitsland. U moet wel rekeninghouden met de strenge voorwaarden van Nederlandse banken.Steeds meer Duitse banken gaan hypotheken aanbieden die overeenkomen met dehypotheken die wij in Nederland hebben. Hadden zij eerst nog alleen de traditionelevormen, zoals de annuïteiten hypotheek, nu komen er ook steeds meer deaflossingsvrije vormen. Ook de verhuisregeling die veel Nederlandse bankenhanteren wordt steeds meer ontdekt door banken in Duitsland. De verhuisregelinghoudt in dat u bij verhuizing de bestaande hypotheek zonder boete met de nieuwehypotheek kunt aflossen. http://www.finanzdesk.ag
 5. 5. Woning kopenHet daadwerkelijk kopen van een woning in Duitsland en het voorafgaande proceskent voor een deel hetzelfde en voor een deel een ander karakter dan in Nederland.Voor het kopen van een woning in Duitsland gelden twee overeenkomsten en deinschrijving in het Grundbuch (Kadaster). U sluit om te beginnen eenkoopovereenkomst, Kaufvertrag, en daarna moeten de partijen de eigendom van hetstuk grond en de woning aan de koper overdragen middels een Auflassung. Beideovereenkomsten moeten, net als in Nederland, door een notaris wordenondertekend. U wordt pas echt eigenaar van uw woning als de inschrijving in hetGrundbuch rond is. De notaris zal hiervoor de aanvraag doen. In het Grundbuchstaan zaken als de ligging, grootte van het stuk grond en of er hypotheken op hetpand rusten. De inschrijving in het Grundbuch is overigens niet de volgende dag algeregeld. U kunt zich wapenen tegen inmenging van de verkoper, die eigendom aaneen derde kan overdragen, of schuldeisers door de aantekeningAuflassungsvormerkung te laten vermelden.Let op! In Duitsland is het niet gebruikelijk dat er een financieringsvoorbehoud in dekoopovereenkomst wordt opgenomen. U zult hier zelf op moeten toezien.Let op! De koopovereenkomst is in Duitsland bindend. U kunt ook niet met een boetevan de koop af. Het is daarom zeer verstandig eerst de financiering te regelen en denotaris te vragen om een ontwerpcontract. Controleer aan de hand van eenNederlandse vertaling alle overeengekomen zaken.Let op! U heeft een woonvergunning nodig om een woning te kunnen kopen.U kunt voor een koopwoning terecht bij lokale banken en makelaars. In het Duitsheet een makelaar een Immobilienmakler. Zij kunnen voor u bemiddelen. Houd erechter rekening mee dat het beroep makelaar niet beschermd is in Duitsland.Wettelijke voorschriften bestaan niet, dus er zijn veel makelaars met beperkte kennisvan zaken. U kunt het beste een beroep doen op een makelaar die is aangesloten bijde vakvereniging Ring Deutschler Makler of het Verband Deutscher Makler. Decourtage of vergoeding voor de makelaar zal in veel gevallen een stuk hoger liggendan in Nederland. Maak altijd goede afspraken.De notaris is verantwoordelijk voor het controleren van het Grundbuch, hetaanvragen van de eigendomsoverdracht in het Grundbuch en het tekenen van deAuflassung en Kaufvertrag. De notaris licht ook de gemeente in over degrondverkoop en de Belastingdienst, die u vervolgens de aanslag van deoverdrachtsbelasting stuurt. Deze belasting moet betaald worden voordat deinschrijving in het Grundbuch afgerond kan worden. De kosten voor de notaris liggenvast in Duitsland. U betaalt altijd bij iedere notaris hetzelfde courtage, namelijk 1,5%.Kopers Kosten aankoop woning - Notaris (1,5%) - Inschrijving Grundbuch - Overdrachtsbelasting (3,5%) aan de Finanzamt (Belastingdienst), nodig voor de inschrijving in het Grundbuch - Courtage makelaar (3-6%) - Afsluitprovisie hypotheek (1%) - Taxatiekosten tussen €750,- en €1000,- (inclusief BTW) http://www.finanzdesk.ag
 6. 6. NieuwbouwUiteraard is het ook in Duitsland mogelijk een nieuwbouwwoning te kopen. Net als inNederland zijn hier allerlei wettelijke voorschriften en normeringen voor. Een deelvan de regels is nationaal vastgelegd en voor een deel per deelstaat. U moet errekening mee houden dat de regels niet geheel hetzelfde zijn als in Nederland. Ookmoet u begrijpen dat er soms aanzienlijke verschillen zijn in de bouwstijl enbouwkwaliteit van de twee landen. U kunt op drie manieren een nieuwbouwwoningverkrijgen:Projectontwikkelaar (Bautrager)Een projectontwikkelaar koopt zelf een stuk perceel en ontwikkelt bouwplannendaarvoor. Soms wacht hij op een koper, zodat deze zijn wensen kan inbrengen ofzelfs het type huis kan bepalen. In dat geval gaat het om Schüsselfertig. De afspraakover wat geleverd wordt, komt duidelijk vast te liggen. Het huis is tijdens de aanbouweigendom van de eigenaar van de grond, de projectontwikkelaar. Daarom moet hetmoment van overdracht in het Grundbuch en de betaling van de bouwsom op elkaarafgestemd zijn. Hiervoor heeft u een Makler- und Bautragerverordnung nodig.Aannemer (Generalunternehmer)Een aannemer bouwt een huis op grond die u zelf gekocht heeft. Werk in Duitslandhet liefst alleen met Duitse aannemers om te vermijden dat uw huis later niet in trekis bij kopers. Wanneer u met een aannemer in zee gaat, kunt u afspreken welkewerkzaamheden u zelf doet. Dit zijn Eigenleistungen. U kunt met één aannemer ofmet meerdere aannemers werken voor de bouw van uw huis. Het voordeel van éénaannemer is natuurlijk de vaste, overeengekomen prijs zonder inmenging vanderden. Ontwerp, bouw en kwaliteitscontroles zijn echter dan ook in handen van éénpersoon, net als het contract waardoor wijzigingen aanbrengen lastig kan zijn als deaannemer tegenwerkt.Let op! De concurrentie in Duitsland is groot. Daardoor kan het voorkomen dat u eenenigszins goedkope offerte voor uw ogen krijgt waarin echter luxe voorzieningenweggelaten zijn. Controleer daarom offertes en wees er zeker van dat allewerkzaamheden erin opgenomen zijn om niet later voor een hogere rekening tekomen staan.Duitse aannemers bouwen overigens over het algemeen meer (zichtbaar) solide danhun Nederlandse collega‟s en vaak ook tegen een lagere prijs.ArchitectWanneer u een Duitse architect inschakelt, voert hij ook de regie over de bouw. Eenarchitect is dus meer dan degene die het ontwerp indient. Een Duitse architect zalper deelopdracht een aannemer zoeken. U moet dus zeker zijn dat de persoon die uwilt inschakelen ook voldoende ervaring heeft met het leiden van een bouw en deadministratieve zaken. U kunt het beste een architect uit de eigen deelstaat kiezen.BouwvergunningElk bouwplan wordt ingediend bij de desbetreffende gemeente die het vervolgensmet advies doorstuurt naar de Kreisverwaltung. Deze commissie toetst of u zich aande bouwnormen heeft gehouden. U heeft als bouwer tot 5 jaar na de oplevering deverplichting om gebreken te herstellen. U kunt dus geen contract hebben waarin eenkorte termijn staat vermeld. http://www.finanzdesk.ag
 7. 7. Woning financierenOok in Duitsland kunt u de aankoop van een woning financieren door middel vaneen hypotheek. U kunt hiervoor zowel in Nederland als in Duitsland zelf terecht.Zoals eerder gemeld, komen er steeds meer mogelijkheden voor de aflossingsvrijehypotheek. Populair zijn nog steeds de traditionele vormen, zoals de annuïteitenhypotheek. Hieronder staat kort de kern van elke hypotheekvorm.Annuïteiten hypotheekBij een annuïteitenhypotheek betaalt u elke termijn een gelijk bedrag aan rente enaflossing. Aan het eind van de looptijd is de gehele hypotheeklening terugbetaald.Lineaire hypotheekBij een lineaire hypotheek wordt elke maand een vast bedrag afgelost. Het bedragaan rente wordt steeds lager doordat uw uitstaande lening elke maand lager wordt.Leven hypotheekBij de leven hypotheek betaalt u tijdens de looptijd alleen rente, geen aflossing. Ulost het hypotheekbedrag af door de uitkering uit een levensverzekering, die u bij hetaangaan van de hypotheek afsluit. De hoogte van de uitkering staat niet van te vorenvast, maar wordt bepaald door beleggingen. Uiteraard betaalt u een premie voor delevensverzekering.Spaar hypotheekBij de spaar hypotheek betaalt u tijdens de looptijd alleen rente, geen aflossing. Ulost het hypotheekbedrag af door de uitkering uit een spaarverzekering. De hoogtevan de uitkering is altijd gelijk aan de hypotheekschuld. Uiteraard betaalt u eenpremie voor de spaarverzekering.BeleggingshypotheekBij de beleggingshypotheek betaalt u tijdens de looptijd alleen rente, geen aflossing.U lost het hypotheekbedrag af door de uitkering uit een effectendepot. De hoogtevan de uitkering wordt opgebouwd door beleggingen. Uiteraard betaalt u een inlegvoor het effectendepot.Hybride hypotheekBij de hybride hypotheek betaalt u tijdens de looptijd alleen rente, geen aflossing. Ulost het hypotheekbedrag door een combinatie van sparen en beleggen. U betaaltdaarvoor een premie voor een gemengde verzekering en een inleg voorbeleggingen. U bepaalt zelf de verhouding tussen sparen en beleggen.Aflossingsvrije hypotheekBij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente en geen aflossing. Deaflossing gebeurt door verkoop van woning of met een gespaard kapitaal uit eenverzekering of belegging. Deze hypotheekvorm wint aan populariteit in Duitsland.Meestal kunt u een hypotheek tot maximaal 80% van de vrije verkoopwaarde krijgen.U moet dus vaak eigen geld inbrengen. http://www.finanzdesk.ag
 8. 8. Maximale hypotheekDe standaard maximale hypotheek voor een woning in Duitsland is €500.000,-. Uwmaximale hypotheek is afhankelijk van het financieringsbedrag op het onderpand ofop inkomen. U kunt op uw woning een hypotheek van maximaal 110% van de vrijeverkoopwaarde (vvw) krijgen. Voor een nieuwbouwwoning is dat 125%. Op basisvan inkomen kunt u een hypotheekbedrag van ongeveer 5,5 keer het gezamenlijkebruto jaarinkomen krijgen. Het laagste bedrag van de twee, de 110/125% van vvw of5,5 keer inkomen, is uw maximale hypotheek.Afwijkingen ten opzichte van Nederland  WAO of Wajong uitkering valt onder inkomen  Bij nieuwbouw is er tot €300.000,- geen taxatie nodig voor het verkrijgen van een hypotheek.  Er is geen leeftijdsbegrenzing voor het verkrijgen van een hypotheek.  U moet binnen 24 uur na uw hypotheekaanvraag toezeggen.HypotheekrenteHeeft u een vaste rente gedurende uw rentevasteperiode, dan kunt u rente volgensonderstaande tabel verwachten1:Rentevasteperiode Rente vanaf1 jaar vast 1%2 jaar vast 2%5 jaar vast 3%10 jaar vast 4%15 jaar vast 5%20 jaar vast 6%1 http://www.grenswoningen.nl/hypotheekrente-duitsland.html http://www.finanzdesk.ag
 9. 9. Verplichte verzekeringenNet als in Nederland is het ook in Duitsland noodzakelijk en verplicht uw woning enbezittingen te verzekeren.1. Opstal / woonhuis (Wohngebaude)Een opstalverzekering dekt alle eventuele schade aan uw woning en allebijbehorende roerende (niet-verhuisbare) zaken. U kunt denken aan schade doorbrand, explosie, blikseminslag, vandalisme, inbraak, storm, overstromingen,aardbevingen. In Duitsland wordt de opstalverzekering automatisch overgenomenvan de “oude” eigenaar. U kunt echter deze verzekering laten beëindigen door datbinnen 30 dagen na inschrijving in het Grundbuch aan te geven.De opstalverzekering is verplicht! Zonder bewijs van verzekering wordt er inDuitsland geen bouwvergunning verleend. Bouwt u een eigen woning, dan kunt u albij het begin van de bouw de opstalverzekering aanvragen. Zo bent u al gedurendede bouw beschermd tegen brand.2. InboedelEen inboedelverzekering dekt schade aan verhuisbare zaken in uw woning, zoalsmeubilair en elektronica. De waarde van de inboedel wordt aan de hand van hetaantal vierkante meters oppervlakte bepaald.3. AansprakelijkheidU kunt in Duitsland veel sneller en voor grote bedragen aansprakelijk worden gesteldvoor schade. U kunt hiervoor een Duitse Privathaftplicht versicherung aanschaffen.Met deze verzekering verzekert u zichzelf tegen ongelukken en schade dieonopzettelijk door u zijn aangebracht. Ook schade aangericht door huisdieren kunt ulaten verzekeren. In Duitsland worden – in tegenstelling tot in Nederland – hondenen paarden apart verzekerd.Wordt uw huis in Duitsland gebouwd of verbouwd, dan is eenBauherrenhaftplichtsversicherung zeker noodzakelijk. U bent als opdrachtgeveraansprakelijk voor lichamelijke en materiële schade tijdens de bouw. Met de specialeaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen dit soort schade.4. Aparte bouwverzekering (Bauleistungsversicherung)Bij nieuwbouw beschermt de Bauleistungsversicherung al uitgevoerdebouwwerkzaamheden tegen schade door regen, storm, hoogwater enconstructiefouten. De verzekering is meestal niet nodig in geval van eenprojectontwikkelaar, dan ligt de aansprakelijkheid bij hem.4. RechtsbijstandAls u al een rechtsbijstandverzekering in Nederland heeft, scheelt u dat driemaanden wachttijd. U kunt dan meteen een rechtsbijstandverzekering in Duitslandafsluiten. In Duitsland is de rechtsbijstandverzekering noodzakelijk en zal deverzekering vaak bij de hypotheek inbegrepen zijn. De afhandeling van schade enclaims verloopt niet hetzelfde als in Nederland. Veel vaker zal de rechter wordeningeschakeld. http://www.finanzdesk.ag
 10. 10. ZorgverzekeringIn Duitsland kent met een verplichte zorgverzekering, de Krankenversicherung. Uschrijft zich voor deze verzekering in bij een Krankenkasse. Het Duitse zorgstelselkent een inkomensgrens voor toelating. Valt u onder de loongrens, dan bent u zoweltegen ziektekosten als voor ziekengeld verzekerd. Ziekengeld wordt betaald bijkortdurende ziekte.Als u in Nederland blijft werken, kunt u de zorgverzekeraar waarbij u nuingeschreven staat aanhouden. U kunt zich dan via formulier E106 in laten schrijvenbij een Krankenkasse naar keuze in Duitsland. U heeft recht op medische zorgvolgens het woonlandpakket in Duitsland en volgens het basispakket in Nederland.Ontvangt u alleen een Nederlandse uitkering terwijl u in Duitsland woont, dan heeft ugeen recht op Nederlandse zorg. U kunt uitsluitend in Duitsland bij de medischespecialisten terecht. U moet zich inschrijven bij het College voor Zorgverzekeringen(CVZ) in Diemen. Zij geven u formulier E121 waarmee u zich vervolgens kunt lateninschrijven bij een Krankenkasse naar keuze.Zie hiervoor: http://www.buitenland.cvz.nl/ http://www.finanzdesk.ag
 11. 11. WerkloosheidZodra u woont en werkt in Duitsland, heeft u recht op een Duitsewerkloosheidsuitkering, de ALG I. Dit geldt ook als u na uw verhuizing in Nederlandblijft werken, ook al betaalt u een Nederlandse WW-premie. Dit is geregeld volgensEuropese regelgeving.Mocht u werkloos raken in de situatie dat u in Nederland werkt en in Duitslandwoont, dan kunt u bij het Nederlandse UWV formulier E301 aanvragen. Dat formulierheeft u nodig om een Duitse werkloosheidsuitkering aan te vragen. Die aanvraagdoet u bij de Agentur für Arbeit in uw Duitse gemeente. U krijgt een uitkering diegebaseerd is op het loon wat u in Nederland verdiende. De hoogste en devaststelling van de uitkering gebeurt weer volgens Duits recht. De maximale looptijdis 18 maanden. Ontvangt u een Duitse werkloosheidsuitkering, dan bent ubelastingplichtig in Duitsland en niet in Nederland. Uw recht op hypotheekrenteaftrekvervalt.U kunt uw Nederlandse WW-uitkering tot maximaal 3 maanden in Duitsland latendoorbetalen indien u in Duitsland gaat werken. U heeft dan formulier E303 van hetUWV nodig. Ook dit formulier moet u bij de Agentur für Arbeit afgeven.Hoogte werkloosheidsuitkering: - Met kind(eren): 67% van laatste netto salaris - Zonder kind(eren): 60% van laatste netto salaris http://www.finanzdesk.ag
 12. 12. ArbeidsongeschiktheidIn Nederland is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) vantoepassing voor arbeidsongeschiktheid. U krijgt te maken met veel regels wanneer uarbeidsongeschikt wordt. Als u in Duitsland woont, maar in Nederland werkt, houdt uhet recht op de wettelijke regels van Nederland.Nederlandse WIABij kortdurende arbeidsongeschiktheid heeft u recht op doorbetaling van 70% van uwloon. Na 104 weken heeft u recht op een WIA-uitkering, indien u voor minstens 35%arbeidsongeschikt bent. De WIA is verdeeld in twee regelingen, de IVA (voorvolledige, duurzame arbeidsongeschiktheid) en WGA (voor gedeeltelijkearbeidsongeschiktheid). Bij de IVA wordt 70% tot 75% van het laatstverdiende loonuitgekeerd. De WGA is onderverdeeld in meerdere regelingen die samenhangen methet percentage arbeidsongeschiktheid. Zo is er de loongerelateerde uitkering,loonaanvullende uitkering en een vervolguitkering. Bij beide wettelijke uitkeringenhangt een maximum aan het laatstverdiende loon.Wij raden u voor dit onderwerp een apart boek aan:Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)Werken in DuitslandOok in Duitsland wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurendearbeidsongeschiktheid (ziekengeld) en langdurige arbeidsongeschiktheid. Dewerkgever zal bij ziekte de eerste 6 weken uw loon doorbetalen. Daarna ontvangt ueen ziekengelduitkering of Krankengeld van de Krankenkasse. De hoogte bedraagtmaximaal 70% van uw gemiddelde brutoloon. U heeft recht op Krankengeld voormaximaal 78 weken in een periode van 3 jaar.Bent u na 78 weken nog steeds ziek, dan valt u onder de regelingen voorlangdurende arbeidsongeschiktheid. In Nederland is dit 104 weken. U kunt inDuitsland na 78 weken arbeidsongeschiktheid aansprak maken op een zogenoemdeErwerbsminderungsrente, waarbij de hoogte bepaald wordt door het aantal uren perdag dat u nog wel kunt werken. Er zijn uiteraard bepaalde voorwaarden aan deuitkering verbonden.De Erwerbsminderungsrente maakt deel uit van de Duitse Rentenversicherung. Ditis een wettelijke en verplichte verzekering voor werknemers. Met derenteverzekering bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, ouderdom enoverlijden. De opbouw van de uitkering (Rente) wordt bepaald door het loon dat ujaarlijks verdient en de looptijd van de verzekering.Arbeidsverleden in Nederland en DuitslandHet is mogelijk dat u zowel in Nederland als in Duitsland een wettelijke verzekeringvoor arbeidsongeschiktheid heeft opgebouwd. U heeft in dat geval in beide landenrecht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Was u op het moment dat uarbeidsongeschikt werd in Nederland verzekerd, dan heeft u recht op een volledigeWIA-uitkering. Krijgt u ook nog een Duitse uitkering, dan wordt de WIA-uitkeringhiermee verminderd. Was u toen u arbeidsongeschikt werd verzekerd in Duitsland, http://www.finanzdesk.ag
 13. 13. dan wordt de WIA-uitkering op een bepaalde manier berekend. De Duitse uitkeringwordt dan niet van de WIA-uitkering afgehaald.Let op! Ontvangt u de Nederlandse WIA-uitkering als enige inkomen, dan blijft ubelastingplichtig in Nederland. Niet-wettelijke aanvullingen op uw inkomen wordenbelast in Duitsland. http://www.finanzdesk.ag
 14. 14. PensioenIn Nederland bouwt u AOW op, onze wettelijke ouderdomsuitkering. De AOW kentvaste uitkeringsbedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en partners.Daarnaast kunt u zelf pensioen opbouwen via pensioenverzekeraars. Uw recht opAOW vervalt zodra u in Duitsland werkt. Voor ieder jaar dat u in het buitenland werkten nog geen 65 bent, krijgt u 2% minder AOW van Nederland. U bouwt nu u inDuitsland werkt een verzekering op in Duitsland, dat meerdereouderdomsuitkeringen kent:  Regelaltersrente: uitkering vanaf 65 jaar;  Altersrente für langjährig Versicherte: uitkering vanaf 63 jaar;  Altersrente für Frauen: uitkering voor vrouwen vanaf 60 jaar;  Altersrente wegen Arbeitslosigkeit und Altersrente nach Altersteilzeitarbeit: uitkering voor werklozen en deeltijdwerkers vanaf 60 jaar;  Altersrente für schwerbehinderte Menschen: uitkering voor arbeidsongeschikten vanaf 60 jaar.De „Altersrenten‟ maken deel uit van de Duitse Rentenversicherung. Dit is eenwettelijke en verplichte verzekering voor werknemers. Met de renteverzekering bentu verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. De opbouw vande uitkering (Rente) wordt bepaald door het loon dat u jaarlijks verdient en delooptijd van de verzekering.U blijft wel recht houden op de Nederlandse AOW als u na uw verhuizing naarDuitsland in Nederland blijft werken. Heeft u een niet-werkende partner en kinderenin Duitsland, dan zijn zij niet meeverzekerd voor AOW. Zij kunnen alleen eenouderdomsverzekering opbouwen als zij zelf werken. Het is voor uw partner welmogelijk om binnen een jaar na verhuizing bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)een vrijwillige AOW-verzekering af te sluiten. http://www.finanzdesk.ag
 15. 15. Praktische zaken rondom uw verhuizing naar Duitsland http://www.finanzdesk.ag
 16. 16. De eerste zakenInschrijving Duitse gemeenteEr komen een hoop praktische zaken kijken bij uw verhuizing naar Duitsland. Zodrau een woning heeft gevonden en uw financiering heeft geregeld, kunt u zich richtenop de daadwerkelijke verhuizing. U moet zich om te beginnen uit laten schrijven bijuw Nederlandse gemeente. Daarna volgt inschrijving in uw nieuwe Duitse gemeente(Stadtverwaltung of Gemeinamt). U heeft daarvoor de volgende papieren nodig:  De schriftelijke verklaring van afmelding van uw Nederlandse gemeente  Een geldig paspoort  GeboorteregisteruittrekselVerblijfsvergunningU heeft in veel gevallen voor uw verblijf in Duitsland een verblijfsvergunning nodig.Deze kunt u bij de toekomstige gemeente in Duitsland aanvragen bij deVreemdelingendienst (Auslanderbehörde). In Europa geldt de regel dat iedereen vrijmag kiezen waar hij wil wonen en/of werken. Een verblijfsvergunning mag in principeniet geweigerd worden. De volgende criteria zijn belangrijk:  Geldig paspoort en schriftelijke verklaring van afmelding van Nederlandse gemeente  Eigen inkomen  ZiektekostenverzekeringPaspoortU kunt uw Nederlandse paspoort houden. Wanneer deze toe is aan verlening, doet udat via een van de Nederlandse consulaten. De aanvraag daarvoor kan echter tweemaanden duren. U kunt wellicht indien uw paspoort bij verhuizing nog slechts 9maanden of minder geldig is deze voor vertrek bij uw Nederlandse gemeente latenverlengen. U heeft na vijf jaar de mogelijkheid u tot Duitser te laten naturaliseren. http://www.finanzdesk.ag
 17. 17. Auto / rijbewijsU kunt in Duitsland uw Nederlandse rijbewijs aanhouden. Wanneer het rijbewijs toeis aan vernieuwing, moet u naar uw Duitse gemeente voor een nieuw exemplaar. Ukrijgt dan een Europees rijbewijs, die overigens in Duitsland goedkoper is dan inNederland. Wilt u liever een Nederlands rijbewijs, dan moet u daarvoor bij een vande consulaten zijn.De overheid in Duitsland staat toe dat u tot een jaar na uw verhuizing naar Duitslandmet uw Nederlandse gele kenteken blijft rijden. U moet daarna uw auto in Duitslandlaten registreren. U zult echter vooraf bij uw Nederlandse verzekeringsmaatschappijmoeten navragen hoe lang zij uw auto blijven verzekeren als u in Duitsland werkt. Inveel gevallen is dat 6 weken. Werkt uw verzekering hier niet aan mee en stopt dezemeteen bij verhuizing, dan moet u direct bij verhuizing uw auto in Duitsland latenregistreren, zodat u een Duits kenteken krijgt. Duitse verzekeringsmaatschappijenaccepteren geen auto met Nederlands kenteken! Vergeet niet uw no-claim door uwNederlandse verzekeringsmaatschappij te laten vastleggen (eenroyementsverklaring). Het afmelden van het Nederlandse kenteken gebeurt bij hetRDW. Dit kan al per brief door nieuwe en oude papieren met een begeleidendschrijven op te sturen. De afmelding kan een paar weken op zich laten wachten. Hetis echter niet nodig om met uw verhuizing daarop te wachten. Pas zodra uwNederlandse verzekering stopt met het verzekeren van uw auto, is afmeldingabsoluut noodzakelijk. Als uw verzekering nog enkele maanden na verhuizing naarDuitsland doorgaat, kunt u de afmelding bij het RDW vanuit Duitsland regelen.Autorijden in Duitsland is over het algemeen goedkoper dan in Nederland. Deaanschafprijs ligt lager omdat er geen BPM wordt berekend. Vooral een jonge,tweedehandse auto is in Duitsland goedkoper. De wegenbelasting of Kfz-Steuer isook lager dan in ons land. Deze belasting wordt bepaald aan de hand van een codeop het kentekenbewijs, de brandstof (benzine of diesel), de mate waarin uw typeauto milieuvervuilend is en de cilinderinhoud.Overigens is autorijden niet altijd goedkoper dan in Nederland. U zou netto zelfsgoedkoper uit kunnen zijn in Nederland. Dit heeft te maken met ingewikkelde fiscaleregels. Veel autohandelaren passen hun prijzen aan het lokale belastingniveau aan.Omdat in Nederland de belastingen vrij hoog liggen, wordt de nettoprijs laaggehouden om geen al te hoge brutoprijs te krijgen. Merken als BMW, Mercedes enPorsche hanteren door heel Europa dezelfde nettoprijs.Importeert u een auto van 2 tot 4 jaar, dan verliest uw auto een deel van de waarde,namelijk de bij aanschaf betaalde BPM en BTW. U kunt beter uw auto in Nederlandinruilen voor een nieuw exemplaar (geen tweedehandse) en deze zonder kentekenmeenemen naar Duitsland. Zelfs Duitsers zullen dit traject vaak volgen.De Duitse wegenwacht is de ADAC. Rijdt u met een Duits kenteken, dan kunt ubeter lid zijn om geholpen te worden.www.adac.deLet op: - Het is verboden om uw auto op straat te wassen. http://www.finanzdesk.ag
 18. 18. - U bent verplicht een gevarendriehoek en verbandtrommel in uw auto te hebben die voldoen aan de DIN-norm. - Op alcohol in het verkeer staan strenge straffen. Rijden met meer dan 0,5 promille een boete van minstens €250,- en een rijverbod van een maand. In geval van herhaling worden de straffen hoger.AutoverzekeringZodra u een auto naar Duitsland importeert, moet u een Duitse autoverzekeringafsluiten. De Nederlandse verzekering wordt beëindigd zodra het Nederlandsekenteken is afgemeld. Duitse autoverzekeraars van de Kfz-haftplicht versicherungzijn wettelijk verplicht elke auto tot een voorgeschreven minimumbedrag teverzekeren. http://www.finanzdesk.ag
 19. 19. Televisie / telefonie / internetIn Duitsland beschikt de kabelaansluiting over ruim 40 kanalen. Nederlandsezenders zijn uitsluitend via een schotel en decoder te ontvangen.In Duitsland zijn verschillende aanbieders voor telefonie. Om vertraging tevoorkomen is het echter beter de huidige aansluiting van de vorige bewoners over tenemen. Het is mogelijk uw telefoonnummer mee te verhuizen naar Duitsland. Hettelefoonnetwerk is overigens in handen van Deutsche Telekom.http://www.duitslandhypotheek.info/wonen-duitsland-emigratie/extra-diensten/telefoon-en-internet/In Duitsland zijn er verschillende aanbieders van internet. Het gaat dan vrijwel altijdom (A)DSL aansluitingen, geen kabel. Deze internetverbindingen zijn over hetalgemeen goedkoper dan in Nederland.De meeste aanbieders bieden een combinatie van telefonie en internet.Een overzicht van aanbieders/providers voor telefonie en internet kunt u vinden ophttp://www.justlanded.de/nederlands/Duitsland/Gouden-Gids/Telefoon-Internet http://www.finanzdesk.ag
 20. 20. Water / elektriciteit / gasEuropese regels schrijven voor dat een land haar bevolking voor een deel gratisdrinkwater moet leveren. Nederland is het enige land dat daar niet aan mee doet.Duitsland biedt 10.000 liter water per persoon per jaar weg. U zult dus profiteren vaneen lagere waterrekening dan in Nederland.Het voltage van elektrische apparaten is in Duitsland hetzelfde als in Nederland. Uhoeft ook geen andere stekkers te kopen.In Duitsland wordt aardgas, propaan en stookolie gebruikt om een woning teverwarmen. Aardgas wordt steeds populairder. Een enkele keer wordt een woningverwarmd met propaangas, maar stookolie is nog verreweg het meeste gebruikt. Indat geval is er ergens in of rondom de woning een tank geplaatst. U moet zelf in degaten houden wanneer de tank bijna leeg is, zodat deze bijgevuld kan worden. Deprijs voor stookolie daalt als de olieprijzen dalen, de prijs van aardgas niet. http://www.finanzdesk.ag
 21. 21. Ouders met kinderenUw kinderen zijn bij verhuizing naar Duitsland gebonden aan de Duitse leerplicht. Ukunt meer informatie over krijgen bij de plaatselijke Schulamt in het gemeentehuis.KinderbijslagOok in Duitsland heeft u recht op kinderbijslag. Deze bijslag ligt op het momenthoger dan in Nederland. Er zijn hier verschillende situaties mogelijk. Als u en uwpartner in Nederland werken, heeft u alleen recht op de Nederlandse kinderbijslag.Werkt uw partner echter helemaal niet of als zelfstandige, dan heeft deze recht opaanvullende Duitse kinderbijslag. Dat komt omdat de bijslag in Duitsland hoger ligtdan in Nederland en u dus met slechts één werkende persoon in Nederlandbenadeeld wordt. Zodra uw partner in Duitsland aan het werk gaat, vervalt het rechtop Nederlandse kinderbijslag. Als zowel u als uw partner in Duitsland werkt, heeft uuiteraard alleen recht op de Duitse kinderbijslag. Dit is echter geen nadeel omdat datbedrag hoger ligt dan in Nederland. Heeft u op het moment geen partner, dan krijgt ukinderbijslag uit het land waar u werkt.U werkt: Uw partner: Uw gezin heeft recht op:In Nederland Werkt in Nederland (loondienst) Nederlandse(loondienst) kinderbijslagIn Nederland Werkt in Duitsland (loondienst) Volledige Duitse(loondienst) kinderbijslag (toeslag indien Duitse kinderbijslag lager ligt dan Nederlandse)In Nederland Werkt niet / Nederlandse(loondienst) arbeidsongeschiktheidsuitkering kinderbijslag plus aanvullende Duitse kinderbijslagIn Nederland Werkt als zelfstandige Nederlandse(loondienst) kinderbijslag plus aanvullende Duitse kinderbijslagIn Nederland Heeft een Duitse Volledige Duitse(loondienst) werkloosheidsuitkering kinderbijslagIn Duitsland Werkt in Duitsland (loondienst) Volledige Duitse(loondienst) kinderbijslagElterngeldAls een ouder niet of minder dan 30 uur werkt in Duitsland, heeft deze recht op hetDuitse Elterngeld. Het minimumbedrag is 300 euro en het recht op dit bedrag geldtvoor de eerste 14 maanden van het kind. Zijn er twee ouders, dan heeft één ouderslechts recht op 12 maanden Elterngeld. Er bestaat geen recht op Elternrecht alsbeide ouders in Nederland werken.Kinderopvang http://www.finanzdesk.ag
 22. 22. Er zijn vrij weinig officiële centra voor kinderopvang in Duitsland. U kunt het besteeen advertentie in een huis-aan-huis blad zetten met een oproep voor een“Tagesmutter”. http://www.finanzdesk.ag
 23. 23. IntegratieDuitsland ligt weliswaar naast de deur, maar toch is het in sommige opzichten eenwereld van verschil. U zult ook in ons buurland moeite moeten doen om teintegreren. Het helpt niet als u blijft werken in Nederland en ook nog eensboodschappen daar blijft doen en daar uw sport blijft beoefenen. Veel Duitsershechten waarde aan het buurtleven en elkaar helpen waar nodig. Daarnaast kunt usterk te maken krijgen met een mentaliteitsverschil. In Duitsland is het levenformeler. U spreekt anderen dus aan met „meneer‟ en „mevrouwen‟, geen „jij‟ of „je‟.Houd er rekening mee dat veel Duitsers geen vreemde taal spreken.Duitsland is een sterk bureaucratisch land. Het land is verdeeld in 26 deelstaten.Veel zaken worden uitgebreider behandeld via meer lagen. Een voorbeeld is hetsollicitatieproces. In Duitsland moet u veel meer documenten meenemen dan inNederland. Zo zijn kopieën van behaalde diploma‟s, bewijs van eventuelecursussen, referentie van vorige werkgevers en een paspoortfoto in de rechterhoekvan uw CV verplicht. http://www.finanzdesk.ag
 24. 24. TaalDagelijkse dingen:Hoe gaat het? - Wie gehts?Hoe heet je? - Wie heißt du?Hoe laat is het? - Wie spät ist es?Het is vijf uur - Es ist Fünf UhrHet is half zeven - Es ist halb DiebenHet is kwart voor twee - Es ist viertel vor ZweiHet is kwart over drie - Es ist viertel nach DreiHoe oud ben je? - Wie alt bist du?Ik kom uit Nederland - Ich komme aus den NiederlandenGoedemorgen - Guten MorgenGoedenmiddag - Guten MittagGoedenavond - Guten AbendSlaap lekker - Slafen Sie gutTot ziens! - Auf Wiedersehen!Alstublieft - Bitte sehrDank u wel - Vielen DankKan ik je helpen? - Kann ich dir helfen?Kunt u dat herhalen? - Können Sie das wiederholen?Vakantie:Ik blijf een week - Ich bleibe eine WocheDe vakantie - Der UrlaubOver een maand - Uber einem MonatZomer - SommerWinter - WinterDe camping - Der CampingplatzHet hotel - Das HotelDe tent - Das ZeltSpreekt u? - Sprechen Sie?Nederlands - NiederländischEngels - EnglischHet paspoort - Der PassDe bagage - Das GepäckIk ga naar huis - Ich gehe nach HauseVrije tijd:Wat ga je doen? -Ik ga - Ich geheWinkelen - Einkäufe machenTennissen - Tennis spielenZwemmen - SchwimmenNaar de disco gaan - In die Disko gehenNaar de bioscoop gaan - Ins Kino gehenDe supermarkt - Der SupermarktDe toiletten - die ToilettenHet sportveld - der Sportplatz http://www.finanzdesk.ag
 25. 25. Transport:De auto - Das AutoDe fiets - Das FahrradDe bus - Der BusHet vliegtuig –Das FlugzeugDe trein - Der ZugHoe laat vertrekt de volgende/de laatste ...? - Wann fährt der nächste/der letzte ...?Eten en drinken:Ontbijten - FrühstückenLunch - MittagessenAvondeten - AbendmahlzeitKoffie - KaffeeThee - TeeEen glas sap - Ein Glas SaftMelk - MilchSuiker - ZuckerBier - BierWijn - WeinEen broodje - Ein BrötchenFruit - ObstWat wil je drinken/eten? - Was möchtest du trinken/essen?Een restaurant - Ein RestaurantIk heb honger - Ich habe HungerIk heb dorst - Ich habe DurstEet smakelijk - Guten Appetit!Proost! - Prosit!In het Duits worden (zelfstandige) naamwoorden met een hoofdletter geschreven. http://www.finanzdesk.ag
 26. 26. BijlagenWoordenlijstAgentur für Arbeit – Nederlandse CWIAufenthalterslaubnis – verblijfsvergunningAuflassung – overeenstemming tussen partijen voor het overdragen van de woningAuflassungsvormerkung – aantekening in kadaster dat overeenstemming isbereikt voor overdrachtAuslanderbehörde - VreemdelingendienstBauleistungsversicherung – bouwverzekeringBauherrenhaftplichtsversicherung – aansprakelijkheidsverzekering bij bouw ofverbouwingBautrager - projectontwikkelaarBauunternehmer – aannemerBundesland – Duitse deelstaatDHH of Doppelhaushälfte – twee onder een kapEFH of Einfamilienhaus - vrijstaande eengezinswoningEigenheimzulage – subsidie ter bevordering van het eigen woning bezit,vergelijkbaar met onze KoopsubsidieErwerbsminderungsrente – verzekering voor ouderdom, overlijden enarbeidsongeschiktheidETW of Eigentumswohnung - flat, appartementFinanzamt – BelastingdienstFördergrenze – subsidiegrensFördergrundbetrag - basissubsidiebedragFörderzeitraum – subsidieperiodeGemeindeamt - GemeenteGeneralunternehmer - aannemerGewährleistung – wettelijke garantieGrundbuch – Grondboek of KadasterGrundbuchkosten – kosten voor inschrijving in GrundbuchGrunderwerbsteuer – overdrachtsbelastingGrundschuld – hypotheek (in Duitsland koopt u grond met object)Hausratversicherung - inboedelverzekeringKaufpreis – koopprijsKfz-haftplicht versicherung – autoverzekeringKfz-Steuer – wegenbelastingKinderzulage – kindertoeslagKindergeld - kinderbijslagKrankengeld – ziekengelduitkering (kortdurende ziekte)Krankenkasse - zorgverzekeraarKrankenversicherung - zorgverzekeringMäklergebühr – courtage, makelaarskostenNachweis – bewijsNotarkosten für Kaufabwicklung – notariskosten voor koopNotarkosten für Sicherheitenbestellung - notariskosten voor inschrijvinghypothekenregisterPrivathaftplicht versicherung – aansprakelijkheidsverzekeringReihenmittelhaus, Reihenhaus, Zwischenwohnung – rijtjeshuis http://www.finanzdesk.ag
 27. 27. Rentenversicherung – Duitse renteverzekering voor arbeidsongeschiktheid,ouderdom en overlijdenSozialhilfe - bijstandStadtverwaltung - GemeenteVertragsstrafenklausel – boeteclausuleVorfälligkeitsentschädigung – boeterente bij voortijdige beëindiging tijdensrentevasteperiodeWohnfläche – woonoppervlakWohngebäudeversicherung - opstalverzekering http://www.finanzdesk.ag
 28. 28. Handige websitesAgentur für Arbeit (CWI) http://www.arbeitsagentur.de/ADAC (wegenwacht) http://www.adac.deCollege voor Zorgverzekeringen http://www.buitenland.cvz.nl/Grensinfopunt http://www.grensinfopunt.nlSolliciteren http://www.justlanded.com/nederlands/Duitsland/Duitsland-Gids/Werk/SolliciterenVoorbeelden sollicitatiebrief http://www.sollicitatiebrief.eu/sollicitatiedatabase/duitse-sollicitatiebrieven/Sociale Verzekeringsbank (SVB) http://svb.nl/bdz http://www.finanzdesk.ag

×