Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Special Overijssel Overmorgen Senioren En Mantelzorg 2025 Webversie

666 views

Published on

Special: hoe kan de toekomst van senioren en mantelzorg eruitzien in het Overijssel van 2025?

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Special Overijssel Overmorgen Senioren En Mantelzorg 2025 Webversie

  1. 1. SPECIAL Senioren en Mantelzorg in 2025 Tussen nu en 2025 stijgt in Overijssel het aandeel ouderen in de Een toekomst maak je niet alleen bevolking met 6%. In drie Overijsselse gemeenten is in 2025 zelfs Daarom heeft svwo/Arcon Overijsselse prominenten en professi- bijna een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. De overheid onals uitgenodigd voor een debat over de toekomst van senioren verwacht van ons dat wij in de toekomst weer meer voor elkaar en mantelzorg. De belangrijkste trends en oplossingen leest u in zorgen. Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar. Er komen dan ook deze OverijsselOvermorgen-special. De weerslag van dit debat en steeds meer oudere mantelzorgers. Voor deze en tal van andere tal van inspirerende uitspraken vindt u op Overijsselse prognoses en statistieken, zie de Digitale Atlas van www.overijsselovermorgen.nl. svwo/Arcon op http://arcon.databank.nl/. Trends en oplossingen 1 2 3 4 5 Particulier initiatief: Ondernemerschap: Cultuuromslag Vriendschappen: Overheid: beweeg! experimenteer! signaleer! zorgorganisaties: investeer! Zorg voor een profes- Beleidsmakers faci- Beleidsmakers maken creëer! Er zijn steeds meer sionele achterwacht literen en stimuleren ondernemers betrok- Zorgorganisaties alleenstaande senioren voor mantelzorgers, particuliere initiatieven. ken en vragen hen wat creëren ruimte voor de zonder familie in de versoepel regelgeving Voorbeelden: buren- ze kunnen doen om wensen van mantel- buurt. Het is minder voor particuliere zorg, nieuwe samen- oudere mantelzor- zorgers en cliënten en vanzelfsprekend dat initiatieven, breng levingsvormen, wijken gers te ondersteunen. zorgen voor een ja- buren zorg verlenen. partijen/burgers samen met een zorgopvang- Bijvoorbeeld: bood- cultuur. Bijvoorbeeld: Voor zorg en gezel- en stimuleer crea- systeem, initiatieven schappendiensten, zorgafspraken regelen schap is men aange- tiviteit in de samen- vanuit migranten- flexibele werktijden, buiten kantooruren, wezen op kwalitatief leving, informeer groepen. mantelzorgvriendelijk toegankelijkheid van goede vriendschappen. ondernemers en personeelsbeleid. zorg voor minderheids- Deze moeten opge- zorgorganisaties over groeperingen (alloch- bouwd en onderhouden de mogelijkheden. tonen, homosek- worden. Hoe ontstaan suelen). vriendschappen tussen verschillende leeftijds- categorieën? Uw visie en enthousiasme zijn nodig om verder te bouwen aan de toekomst. Wij dagen u uit!
  2. 2. Vijf Overijsselse prominenten over hun 2025 • Vijf Overijsselse prominenten over hun 2025 • Vijf Overijsselse prom Truus de Groot bestuurslid Platform Mantelzorg Overijssel 2010 Truus de Groot (93 jaar) besefte al vroeg dat vriendschappen voor de nieuwe generatie ouderen steeds belangrijker zouden worden. De familiezorg nam immers af door kleinere gezinnen en gro- tere reisafstanden tussen familieleden. Ze investeerde in haar netwerk en plukt daar nu de vruchten van: talloze vrienden en bekenden, jong en oud, komen op bezoek en helpen haar. Truus de Groot was actief binnen het CDA, waaronder als Statenlid in de Provincie Overijssel. Ze deed daarnaast veel bestuurswerk, 2025 waaronder bij het Platform Mantelzorg Overijssel en de Stichting Stuurgroep Logeervoorzieningen Overijssel. Attiya Gamri (53 jaar) was 15 jaar geleden Statenlid voor de PvdA in Overijssel. Ook was ze actief bij een aantal mensenrechtenorganisaties waarvoor ze uitgezonden Attiya Gamri werd voor veldwerkonder- Statenlid voor de PvdA zoek. Attiya was weinig thuis, in Overijssel 2010 reisde de hele wereld door en werkte meer dan 50 uur per week. Daar heeft ze nu geen tijd meer voor en ook haar prio- Da riteiten liggen anders. Ze werkt parttime bij een klein ri bedrijf vlakbij haar huis, is moeder van een schattig dochtertje b d ijf l k en verleent hulp aan haar bejaarde moeder. Haar moeder heeft veel zorg en aandacht nodig. Gelukkig heeft ze veel broers en zussen met wie zij de zorg kan delen. Het overleg tussen de kinderen en de pro- fessionele zorg is goed. Daarnaast wordt veel techniek ingezet zodat de kinderen ook op afstand hun moeder kunnen ondersteunen. 2025 Gert Ranter gedeputeerde van de Provincie Overijssel 2010 2025
  3. 3. inenten over hun 2025 • Vijf Overijsselse prominenten over hun 2025 • Vijf Overijsselse prominenten over hun 2025 Bernard Korbeld (89 jaar) is een vrijwilliger in hart en nieren. Hij is jaren bestuurslid ge- 2010 weest van het Servicecentrum Vrijwilligers- Werk Overijssel en doet daarnaast veel voor gehandicapten bij de scouting. Hij herinnert zich dat het 15 jaar geleden erg lastig was om Bernard Korbeld vrijwilligers te vinden voor een scoutingkamp. Nu lid Raad van Toezicht in de CAO is opgenomen dat iedereen 36 uur verlof svwo/Arcon mag opnemen om erkend vrijwilligerswerk te doen, bieden vele vrijwilligers zich hiervoor aan. Zeker zwaar gehandicapten, die veel ondersteuning nodig hebben, hebben hierbij baat. Voor hen wordt nu meer georganiseerd. Daarnaast is hij erg content met de vrijwillige BuurtCohesie. Tijdens de halfjaarlijkse BC-avond heeft hij aangegeven dat hij zware tuinklussen, zoals snoeien, niet meer kan doen. Zijn buren, een jong gezin waarvan de ouders beiden full time werken, zochten oppas voor hun kinderen. Een deal was snel gemaakt. “Ik noem dit modern noaberschap. De BC-coördinator komt twee keer per jaar bespreken hoe de deals verlopen en of de afspraken nog voldoen. Dit geeft mij een gevoel van vertrouwdheid en veiligheid in de buurt.” 2025 2025 Carolien Smits (66 jaar) is net met pensioen gegaan en haar kinderen zijn het huis uit. Jarenlang was zij lector Innoveren in de Ouderenzorg aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle en als senior wetenschappelijk medewer- ker verbonden aan het Trimbos-instituut. Carolien Smits heeft nu genoeg tijd om samen met haar vriend de wereld te verkennen en te tuinieren. Ook doet ze veel vrijwilligerswerk en verricht regelmatig onderzoeks- en advieswerk. Omdat ze het niet voor het geld hoeft te doen, stelt ze hoge eisen aan zowel de vrijwillige als betaalde arbeid. Ze geeft bijvoorbeeld tai-chilessen aan senioren en werkt als Carolien Smits ouderenadviseur voor lokale beleidsmakers. lector Innoveren in de Alle werkzaamheden moeten wel gecombineerd Ouderenzorg, kunnen worden met de zorg voor haar Hogeschool schoonmoeder van 95 jaar, die lijdt aan Windesheim de ziekte van Alzheimer en in een kangoeroewoning bij de boer- derij van de familie Smits woont. Bovendien hoopt Carolien Smits 2010 binnenkort oma te worden; ze kijkt ernaar uit om veel tijd met haar kleinkind door te brengen. Oud-gedeputeerde Gert Ranter (55 jaar) heeft 15 jaar geleden man- de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Vijftien jaar telzorgers op de kaart gezet in Overijssel. Onder zijn leiding is ingezet geleden heb ik met allerlei betrokkenen in het veld moeten zoeken op mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, respijtzorg en ondersteu- naar nieuwe concepten om invulling te geven aan de vergrijzing. Nu ning aan jonge en allochtone mantelzorgers. Nu maakt hij hiervan verandert de samenleving weer, over 15 jaar wanneer mijn kinde- dankbaar gebruik. “Ik ben erg actief, zowel qua werk, de opvoeding ren dertigers zijn, begint de vergroening. Ook daar zullen we een van mijn twee pubers, maar ook met de zorg aan mijn bejaarde antwoord op moeten geven. Hoe richten we werk, onderwijs en zorg buren, ouders en schoonouders. Gelukkig kan dat allemaal gecom- dan in? Ik ben in de politiek gegaan omdat ik dingen wil veranderen bineerd worden. Mantelzorg is in deze tijd heel belangrijk, niet alleen en een visie op de samenleving heb. Samen met u wil ik graag blijven vanwege de vele ouderen in de samenleving, maar ook vanwege werken aan onze toekomst!”
  4. 4. Ondernemen voor Overijssel Overmorgen Beleid maken voor Overijssel Overmorgen De vergrijzing is een bekende uitdaging voor de samenleving in de Beleid maak je niet alleen. Samen met de gemeenschap kunt u als nabije toekomst. Ook op uw werkvloer. Wat denkt u, lost de over- gemeente de zorg voor de vergrijzende samenleving op u nemen. heid dat probleem wel op? Of wilt u weten wat u als ondernemer Laat daarom burgers, maatschappelijke organisaties en onderne- zelf kunt doen voor de samenleving? Bedrijven, overheden en mers aan het woord. Zij leveren de inhoudelijke bouwstenen voor maatschappelijke organisaties kunnen veel van elkaar leren. Weet een toekomstvisie die uit de gemeenschap komt en van de ge- u wie van uw (oudere) werknemers een mantelzorger is, of wie dat meenschap is. Wat kan de gemeenschap in úw gemeente op eigen mogelijk gaat worden? Over al dit soort vragen gaan we graag met kracht aanpakken? Kijk vooruit, samen met ons! Belangstelling? u in gesprek. Interesse? Laat het ons weten en neem contact op Neem contact op met Alice ten Dam van svwo/Arcon met Alice ten Dam van svwo/Arcon (atendam@arcon.nl of (atendam@arcon.nl of 06 1475 7410). 06 1475 7410). En kom op 11 november 2010 naar de bijeenkomst Senioren & Economie. Noteer in uw agenda Donderdag 11 november 2010 Overijssel Overmorgen – Senioren & Economie Over svwo/Arcon Overijssel Overmorgen svwo/Arcon is een Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling is inmiddels een beproefd concept van svwo/Arcon. Hierin staat in Overijssel. de toekomst centraal; het gaat niet zozeer over morgen maar Wij zijn expert op de programmalijnen vrijwillige inzet, senioren, over overmorgen. Samen met opinieleiders en een geselecteerd jeugd, participatie en informele zorg. Dit doen wij via procesbege- publiek wordt er in 1 dag een toekomstvisie opgesteld voor sociaal leiding, beleidsadvies, informatie- en kennisuitwisseling, training Overijssel. Op 18 februari 2010 was er een Overijssel Overmorgen en onderzoek, in samenwerking met meerdere partners. over Senioren en Mantelzorg. www.overijsselovermorgen.nl Op verzoek van de Provincie Overijssel voeren wij de steunfunctie- taak Senioren en Vrijwillige Inzet uit. Andere belangrijke opdracht- gevers zijn gemeenten en maatschappelijke organisaties. SVWO/Arcon T: 074 242 65 20 www.overijsselovermorgen.nl Azelosestraat 25 E: info@arcon.nl Fotografie/fotobewerking: Jaspar Moulijn 7622 NC Borne I: www.arcon.nl Vormgeving: www.zwietart.nl Deze special wordt door SVWO/Arcon kosteloos en vrijblijvend verzonden aan relevante netwerkpartners. Als u hier geen prijs op stelt of liever digitale mailings ontvangt, kunt u dit aangeven via info@arcon.nl.

×