Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Senioren in Overijssel in 2025

471 views

Published on

Published in: News & Politics, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Senioren in Overijssel in 2025

  1. 1. NIEuWSBrIEF JANuArI 2010 Senioren in Overijssel Digitaal panel Toegankelijk en flexibel in 2025 Burgerparticipatie is volop in ontwikkeling. Overheden vragen hun inwoners regelmatig naar hun ervaringen met bestaand Het kapitaal van Overijssel beleid. Ook wordt vaak nieuw beleid ontwikkeld in samen- Burger- spraak met inwoners. Vooral gemeentelijke overheden lopen panel hierbij voorop; ze zijn actief en vaak erg vindingrijk bezig op het Toekomstschets Overijssel 2025 van het burgerpanel Overijssel Vandaag terrein van burgerparticipatie. Toekomstschets Een digitaal panel is flexibel, voordelig en gemakkelijk in ge- bruik voor zowel de vrager als Overijssel 2025 de respondenten. Daarmee is het een laagdrempelig medium bij uitstek om een grote groep mensen naar hun mening te vra- In deze nieuwsbrief vindt u de belangrijkste uitkomsten gen. Het kapitaal van Overijssel van een opiniepeiling gedaan onder de inwoners van is het verslag van een opinie- peiling die SVWO/Arcon heeft Overijssel. De deelnemers aan het digitale panel gedaan in opdracht van de pro- Overijssel Vandaag hebben hun mening gegeven over vincie Overijssel. Natuurlijk samenleven en samenwerken in Overijssel. kunnen we een dergelijk panel- onderzoek geheel op maat uit- Hoe denken zij over twintig jaar te wonen, te werken, zich te verplaatsen en voeren voor beleidsmakers bij zich te vermaken? Met andere woorden: hoe willen zij in 2025 samenleven? lokale overheden en bijvoorbeeld De gedeelde mening van de panelleden is waar mogelijk gekoppeld aan de aanbieders van zorg en welzijn. doelstellingen die de provincie Overijssel heeft geformuleerd in haar beleids- Desgewenst brengen we ook de stuk Samen&Overijssel. Hoewel deze peiling is gedaan voor de provincie, visie van inwoners, klanten of zijn de uitkomsten natuurlijk ook interessant voor andere beleidsmakers, specifieke doelgroepen in kaart. bijvoorbeeld lokale overheden. Om maatschappelijke toekomstvisies te kunnen Bent u geïnteresseerd? Wij infor- formuleren is de visie van inwoners van belang. In deze nieuwsbrief besteden meren u graag over de mogelijk- we vooral aandacht aan de doelgroep ouderen. Het gehele rapport Het kapitaal heden. Neem contact op met van Overijssel is te downloaden vanaf www.arcon.nl. Leo Verkaik: lverkaik@arcon.nl.
  2. 2. Samen leven Woont u over tien jaar nog in Overijssel? Wat zijn uw plannen voor na uw pensionering? Inwoners van Overijssel wonen hier graag. En dat geldt zeker Een kwart van de inwoners zegt na zijn pensionering voor ouderen. Maar liefst 81% van de mensen van 65 jaar en aan de slag te willen gaan als freelancer, vrijwilliger of ouder antwoordt hier voor altijd of toch nog minstens tien jaar bestuurslid. Mensen die deze antwoorden geven, zijn te willen blijven wonen. Verder blijkt dat ook mensen met een veelal geboren voor 1960 en hebben een hogere oplei- lagere opleiding graag nog lang in Overijssel blijven wonen. ding genoten. Mensen van na 1970 en mensen met een Jongeren en hoger opgeleiden twijfelen iets vaker. Van de mbo-opleiding zijn minder snel geneigd tijd te steken ouderen wil 66% graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen in in vrijwilligerswerk. Die laatste twee groepen zijn voor de eigen woning. Ook wat betreft vervoersmogelijkheden beleidsmakers van belang. 7% streven inwoners ernaar zo lang mogelijk zelfstandig te Verder is zichtbaar 6% blijven: ze willen zich verplaatsen in hun eigen auto, dat de generatie 28% eventueel met aanpassingen. van na 1960 eerder tijd zal steken in eigen bezigheden 25% De antwoorden van burgers die voor 1945 geboren zijn zoals reizen, 13% hobby’s en op 2% kleinkinderen 15% 0% passen. 19% 4% Ik wil hier altijd blijven Ik ben vaak bij mijn familie en pas op de kleinkinderen 56% Ik woon hier over 10 jaar nog Ik ben blij dat ik niets meer hoef en heb bezigheden thuis Ik kan niet weg Ik ga aan de slag als freelancer, vrijwilliger of bestuurslid 25% Ik ben binnenkort weg Ik ga veel tijd aan hobby’s besteden Over 10 jaar ben ik weg Ik ga reizen Weet ik nog niet Geen antwoord 90% Partici- 80% Wat hebt u liever: speciale sportclubs voor patie 70% gehandicapten of gemengde sportclubs? Overijsselaren sporten graag bij een gezellige sportclub 60% in de buurt. Prestaties zijn daarbij minder van belang; de meeste mensen gaat het meer om de recreatie. Mensen 50% die liever een goed presterende sportclub willen bezoe- 40% ken zijn ook bereid hiervoor te reizen. Als mensen moeten kiezen tussen speciale sportclubs voor gehandicapten of 30% gemengde sportclubs, dan wordt veel vaker gekozen voor gemengde sportclubs. 20% 10% Cultuur Wanneer een inwoner van Overijssel een vrijkaartje kan 0% krijgen voor een voorstelling naar keuze, dan geeft een GENErATIE VOOr 1945 GENErATIE 1945 - 1959 GENErATIE 1960 - 1969 GENErATIE 1970 - 1995 LEEFTIJD ONBEKEND ruime meerderheid de voorkeur aan een voorstelling of festival binnen Overijssel. Het niveau van de voorstelling moet wel boven dat van de plaatselijke toneel- of muziekgroep uitstijgen. Wanneer men iemand de gelegenheid wil bieden om in aanraking te komen met Gemengde sportclubs kunst en cultuur, dan zijn vooral creatieve cursussen Speciale sportclubs en zelf muziek maken populair.
  3. 3. Overijsselaren hechten belang aan groen en aan duurzame ontwikkeling. Volgens de meerderheid moet het buitengebied beschermd worden en verdienen boeren die duurzaam produceren een subsidie. Ook ziet men wind- en zonne-energie als vervanger voor fossiele brandstoffen. Als het gaat om toerisme en recreatie, dan blijkt dat vooral de jongere generatie en hoger opgeleiden streven naar vernieuwing. De provincie en gemeenten Land- kunnen vooral deze groepen stimuleren tot innoverende projecten. Tot slot het onder- schap en werp mobiliteit. Overijsselaren hebben liever betere wegen dan een beter openbaar vervoer. Gesteld voor de keuze trekken zij bijvoorbeeld liever de A35 door naar Zwolle mobiliteit dan dat het treinverkeer tussen Zwolle en Enschede verbeterd wordt. Stel, uw partner wordt ernstig en langdurig beperkt in zijn of haar functioneren. Wat wilt u dat er in dat geval gebeurt? De Overijsselse burger vindt het belangrijk om mantelzorg te bevorderen. Meer dan de helft van de respondenten wil indien nodig ook zelf mantelzorg geven. In het kader van vraaggerichte zorg wordt de voorkeur gegeven aan het stellen van vragen aan de huisarts. Op de vraag of mensen bij langdurige ziekte hulp verwachten uit hun naaste omgeving, zegt 65% die hulp zeker of waarschijnlijk te zullen krijgen. 24% Bestuur op nummer 4. Dan volgen Nederland 50% Overheden vragen zich af of ze vol- en Europa. Opvallend genoeg is de doende herkenbaar zijn voor bur- mening over Europa erg verdeeld: gers. Daarom is de vraag gesteld in 37% van de respondenten voelt van 24% hoeverre een burger belang stelt in alle bestuurslagen bij Europa de een bepaalde bestuurslaag. Hieruit minste betrokkenheid, terwijl 20% 2% blijkt dat de helft van de responden- Europa juist op nummer 2 zet. ten de eigen woonomgeving (wijk/ Verder geven veruit de meeste pa- Ik blijf hem/haar zo lang mogelijk thuis verzorgen Ik bezoek hem/haar zo vaak mogelijk in een buurt) op nummer 1 zet. Vervolgens neldeelnemers aan dat ze liever via verpleeg- of verzorgingshuis voelen Overijsselaren zich het meest een internetpanel bij het provinciale De verzorging laat ik over aan deskundigen, betrokken bij hun gemeente en hun beleid worden betrokken dan door zodat ik nog wel mijn eigen leven kan leiden regio. De Provincie Overijssel komt middel van groepsbijeenkomsten. Geen antwoord
  4. 4. Overijssel in de toekomst In Het kapitaal van Overijssel worden vier mogelijke toekomst- scenario’s gegeven. Hoe zou Overijssel er in 2025 uitzien wanneer inwoners zelf de toekomst mogen vormgeven? Samengevat kunnen we zeggen dat Een kleinschalig vliegveld in Twente Colofon het Overijsselse burgerpanel de past bij deze ontwikkeling en SVWO/Arcon voorkeur geeft aan eigen verant- komt daarnaast tegemoet aan de Azelosestraat 25 woordelijkheid boven overheids- vastgestelde reislust van gepen- 7622 NC Borne ingrijpen. Burgers willen zich sioneerden. Ondanks die reislust inzetten voor een sociale leef- geven ouderen ook aan voor elkaar T: 074 242 65 20 omgeving. In zaken als zorgen voor te willen zorgen als mantelzorger. E: info@arcon.nl elkaar, vrijwilligerswerk en vrije- Men vindt familie belangrijk en wil I: www.arcon.nl tijdsbesteding is men voornamelijk bijvoorbeeld na pensionering op de lokaal georiënteerd. Daarnaast kleinkinderen passen. richt een grote minderheid zich op Een meerderheid van de respon- Aan Het kapitaal van Overijssel het buitenland wanneer het gaat denten vindt dat kleinschalige werkten mee: Maaike Moulijn, om reizen, werk en wonen. Steeds boerenbedrijven gestimuleerd Leo Verkaik en Aad Francissen meer mensen voelen zich niet meer moeten worden. Het buitengebied vastzitten aan hun eigen woonplaats moet beschermd worden door een Voor meer informatie kunt of provincie als ze over deze aspec- verbod op woningbouw. Vooral de u contact opnemen met Leo ten in het leven een besluit zouden bedrijfstakken toerisme, recreatie Verkaik (lverkaik@arcon.nl) moeten nemen. Ook wat betreft en technologische ontwikkeling zijn werk stelt men zich flexibel op. van belang voor de toekomst van Deze nieuwsbrief is ook te Zo zijn Overijsselaren veelal bereid Overijssel. downloaden vanaf www.arcon.nl om te freelancen en om te reizen of te verhuizen voor het werk. Vormgeving: www.zwietart.nl

×