Chương 1: Tổng quan về chiến lược và quản lý chiến lược

1,479 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chương 1: Tổng quan về chiến lược và quản lý chiến lược

 1. 1. Qu¶n lý chiÕn l­îc
 2. 2. giíi thiÖu gi¶ng viªn <ul><li>Gi¶ng viªn: Dr. NguyÔn V¨n NghiÕn </li></ul><ul><li>1 §µo t¹o </li></ul><ul><li>1978 Tèt nghiÖp Kü s­ Kinh tÕ T¹i §HBK Hµ néi </li></ul><ul><li>1992 Tèt nghiÖp Qu¶n lý Kinh tÕ ThÞ tr­êng T¹i §¹i häc Th­¬ng m¹i Ch©u ¢u Paris, France </li></ul><ul><li>1997 Tèt nghiÖp Cao häc Qu¶n lý ChiÕn l­îc T¹i §H Tæng hîp PiÌrre MendÌs France Grenoble, France </li></ul><ul><li>1999 TiÕn sÜ Kinh tÕ §HBK Hµ néi </li></ul><ul><li>2000 Thùc tËp T¹i §H C«ng nghÖ Swinburne, Australia </li></ul><ul><li>2 Kinh nghiÖm </li></ul><ul><li>PCN Khoa Kinh tÕ vµ Qu¶n lý §HBK Hµ néi – CBGD Qu¶n lý s¶n xuÊt tõ 1979 </li></ul><ul><li>Gi¶ng d¹y t¹i Trung t©m Ph¸pViÖt §µo t¹o vÒ Qu¶n lý CFVG) tõ n¨m 1993 </li></ul><ul><li>Gi¶ng d¹y t¹i §¹i häc C«ng nghÖ Ch©u ¸ (AITCV) tõ n¨m 1996. </li></ul><ul><li>Tham gia gi¶ng d¹y ë nhiÒu tr­êng ®¹i häc vµ c¸c tæ chøc kh¸c (UNIDO, VCCI, SEAQIP, SMEDEC, nhiÒu doanh nghiÖp..) </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Kh¸i niÖm vÒ ChiÕn l­îc vµ Qu¶n lý chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>C¸c m« h×nh Ph©n tÝch vµ Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>Ho ạch định chiến lược C«ng ty </li></ul><ul><li>C ác chiến lược cạnh tranh </li></ul>NéI DUNG chuyªn ®Ò ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh
 4. 4. Ch­¬ng 1 tæng quan vÒ chiÕn l­îc vµ qu¶n lý chiÕn l­îc
 5. 5. 1- Kh¸i niÖm vÒ ChiÕn l­îc <ul><li>ThuËt ng÷ </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc </li></ul><ul><li>®em l¹i cho b¹n </li></ul><ul><li>ý nghÜa g×? </li></ul>
 6. 6. Doanh nghiÖp vµ m«i tr­êng M«i tr­êng quèc tÕ M«i tr­êng vÜ m« M«i tr­êng ngµnh Doanh nghiÖp
 7. 7. C¸c yÕu tè m«i tr­êng <ul><li>M«i tr­êng ngµnh kinh doanh </li></ul><ul><li>- C¸c ®èi thñ c¹nh tranh </li></ul><ul><li> - Kh¸ch hµng </li></ul><ul><li> - Nhµ cung cÊp </li></ul><ul><li> - S¶n phÈm thay thÕ </li></ul><ul><li> - §èi thñ tiÒm n¨ng </li></ul><ul><li>M«i tr­êng kinh tÕ quèc d©n vµ quãc tÕ </li></ul><ul><li>- C¸c yÕu tè kinh tÕ </li></ul><ul><ul><li>- C¸c yÕu tè chÝnh trÞ </li></ul></ul><ul><ul><li>- C¸c yÕu tè tù nhiªn </li></ul></ul><ul><ul><li>- C¸c yÕu tè VHXH </li></ul></ul><ul><ul><li>- C¸c yÕu t« c«ng nghÖ </li></ul></ul>
 8. 8. chiÕn l­îc kinh doanh lµ c«ng cô c¹nh tranh <ul><li>Michael Porter : “ChiÕn l­îc kinh doanh lµ nghÖ thuËt x©y dùng lîi thÕ c¹nh tranh ”. </li></ul><ul><li>K. Ohmae: “Môc ®Ých cña chiÕn l­îc kinh doanh lµ mang l¹i ®iÒu thuËn lîi nhÊt cho mét phÝa, ®¸nh gi¸ ®óng thêi ®iÓm tÊn c«ng hay rót lui, x¸c ®Þnh gianh giíi cña sù tho¶ hiÖp” </li></ul><ul><li>Kh«ng cã ®èi thñ c¹nh tranh th× kh«ng cÇn chiÕn l­îc, Môc ®Ých cña chiÕn l­îc lµ ®¶m b¶o th¾ng lîi tr­íc ®èi thñ c¹nh tranh . </li></ul>
 9. 9. chiÕn l­îc kinh doanh lµ mét ph¹m trï qu¶n lý <ul><li>Alfred Chandler : “ChiÕn l­îc kinh doanh lµ x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu c¬ b¶n vµ dµi h¹n cña doanh nghiÖp , lùa chän c¸c chÝnh s¸ch, ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng nh»m ph©n bæ c¸c nguån lùc ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®ã”. </li></ul><ul><li>James B.Quinn : ChiÕn l­îc kinh doanh lµ mét d¹ng thøc hay lµ mét kÕ ho¹ch phèi hîp c¸c môc tiªu chÝnh, c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c hµnh ®éng thµnh mét tæng thÓ kÕt dÝnh l¹i víi nhau . </li></ul><ul><li>William J. Glueck : ChiÕn l­îc kinh doanh lµ mét kÕ ho¹ch mang tÝnh thèng nhÊt, tÝnh toµn diÖn vµ tÝnh phèi hîp ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o c¸c môc tiªu c¬ b¶n cña doanh nghiÖp sÏ ®­îc thùc hiÖn. </li></ul>
 10. 10. Phân biệt <ul><li>Chiến lược (Strategy) </li></ul><ul><li>Chính sách (Policy) </li></ul>
 11. 11. ChiÕn l­îc, kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n ChÈn ®o¸n chiÕn l­îc ChiÕn l­îc kinh doanh KÕ ho¹ch theo thêi gian KÕ ho¹ch theo môc tiªu KÕ ho¹ch ng¾n h¹n KÕ ho¹ch dµi h¹n Dù ¸n Ch­¬ng tr×nh
 12. 12. LÆp l¹i Mét lÇn, kh«ng lÆp l¹i TÝnh chÊt lÆp l¹i Ph©n tÝch tû mû toµn diÖn Kh¸i qu¸t vÊn ®Ò Ng­êi ra quyÕt ®Þnh H¹n chÕ Lín Rñi ro Cã thÓ kh¾c phôc NÆng nÒ, cã thÓ bÞ chÕt ThÊt b¹i Tr­íc m¾t L©u dµi KÕt qu¶ NhiÒu Ýt Sè l­îng Khai th¸c S¸ng t¹o Ban chÊt ThuËt to¸n Heureustique M« hinh Cao YÕu TÝnh chÆt chÏ DÇy ®ñ, chÝnh x¸c Tæng hîp, kh«ng ®Çy ®ñ Th«ng tin Ýt , râ rµng NhiÒu, mê, tæng qu¸t Môc tiªu X¸c ®Þnh BiÕn ®æi M«i tr­êng Cao ThÊp Kha n©ng chuyÓn ®æi Ng¾n h¹n Dµi h¹n Thêi gian Côc bé Toµn bé Anh h­ëng QuyÕt ®Þnh t¸c nghiÖp QuyÕt ®Þnh chiÕn l­îc TÝnh chÊt
 13. 13. <ul><li>bµi tËp </li></ul><ul><li>t×nh huèng </li></ul><ul><li>Innkeepers </li></ul><ul><li>30 phót </li></ul>
 14. 14. 2- ý nghÜa cña qu¶n lý chiÕn l­îc Qu¶n lý chiÕn l­îc mang l¹i g× cho c«ng ty? <ul><li>C¶i thiÖn h×nh ¶nh cña c«ng ty </li></ul><ul><li>T¨ng lîi Ých kinh tÕ </li></ul><ul><li>T¨ng n¨ng suÊt </li></ul><ul><li>ChiÕm lÜnh ­u thÕ c¹nh tranh </li></ul><ul><li>C¶i thiÖn m«i tr­êng </li></ul><ul><li>NhiÒu c¸i kh¸c </li></ul>
 15. 15. X©y dùng tiÒm n¨ng thµnh c«ng lµ môc ®Ých cña Qu¶n lý chiÕn l­îc X©y dùng nh÷ng tiÒm n¨ng thµnh c«ng míi Ph¸t triÓn Kü thuËt Thµnh c«ng cña c¸c ®èi thñ c¹nhtranh Thay ®æi nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng TiÒm n¨ng thµnh c«ng hiÖn t¹i
 16. 16. c¸c yÕu tè thµnh c«ng cña chiÕn l­îc Giai ®o¹n lËp chiÕn l­îc Th¾ng lîi dùa trªn nh÷ng tiÒm n¨ng th¾ng lîi míi §Çu t­ ®Ó duy tr× vµ dùng x©y nh÷ng tiÒm n¨ng thµnh c«ng míi Giai ®o¹n thùc hiÖn chiÕn l­îc Thµnh c«ng dùa trªn nh÷ng tiÒm n¨ng th¾ng lîi hiÖn cã
 17. 17. kÕt cÊu tiÒm n¨ng thµnh c«ng cña doanh nghiÖp ¦u thÕ c¹nh tranh dµi h¹n vÒ nguån lùc ¦u thÕ c¹nh tranh dµi h¹n vÒ SP- thÞ tr­ßng VÞ thÕ c¹nh tranh m¹nh trªn thÞ tr­êng môc tiªu VÊn ®Ò quan träng cña chiÕn l­îc kinh doanh VÊn ®Ò quan träng cña chiÕn l­îc c«ng ty
 18. 18. tiÒm n¨ng thµnh c«ng cña Mc. Kinsey VÞ trÝ m¹nh vÒ ph­¬ng diÖn chiÕn l­îc vµ ph¸t triÓn c«ng ty M¾m ch¾c t×nh h×nh Tr×nh ®é kiÕn thøc cao, tù chñ vÒ ph­¬ng ph¸p TiÕp xóc tèt víi c¸c thµnh viªn cña ban l·nh ®¹o Gi¸ cao C¸c tæ dù ¸n theo kh¸ch hµng Ng©n hµng dù liÖu C¸c chi nh¸nh ë kh¾p thÕ giíi Nh©n viªn chÊt l­îng cao Nguyªn t¾c lªn cao hoÆc ra ngoµi, CÊu tróc h×nh th¸p cña nh©n viªn H×nh ¶nh tèt ®èi víi sinh viªn Quy tr×nh tuyÓn dông chÆt chÏ
 19. 19. 3- c¸c yªu cÇu cña chiÕn l­îc kinh doanh <ul><li>CLKD ph¶i x¸c ®Þnh râ nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n cÇn ph¶i ®¹t ®­îc trong tõng thêi kú vµ cÇn ph¶i qu¸n triÖt ë mäi cÊp, mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp hoÆc c¬ quan. </li></ul><ul><li>CLKD ph¶i b¶o ®¶m huy ®éng tèi ®a vµ kÕt hîp mét c¸ch tèi ­u viÖc khai th¸c vµ sö dông c¸c nguån lùc trong kinh doanh, nh»m ph¸t huy ®­îc nh÷ng lîi thÕ, n¾m b¾t nh÷ng c¬ héi ®Ó dµnh ­u thÕ trong c¹nh tranh. </li></ul><ul><li>CLKD cña doanh nghiÖp (c¬ quan) ®­îc ph¶n ¸nh trong mét qu¸ tr×nh liªn tôc tõ x©y dùng ®Õn thùc hiÖn, ®¸nh gi¸, kiÓm tra, ®iÒu chØnh chiÕn l­îc. </li></ul><ul><li>CLKD ®­îc lËp ra cho mét kho¶ng thêi gian t­¬ng ®èi dµi th­êng lµ 3 n¨m, 5 n¨m hay 10 n¨m. </li></ul>
 20. 20. 4- c¸c tÝnh chÊt cña chiÕn l­îc E2- M«i tr­êng ( C¬ héi vµ ®e do¹) E1- Doanh nghiÖp (§iÓm m¹nh, ®iÓm yªó) E3- L·nh ®¹o (mong muèn, gi¸ trÞ, niÒm tin) E1- Enterprise E2- Environnement E3- Entrepreneur 4.1 chiÕn l­îc doanh nghiÖp lµ sù t­¬ng hîp cña 3E
 21. 21. 5 “p” cña chiÕn l­îc kinh doanh <ul><li>KÕ ho¹ch P lan </li></ul><ul><li>M­u l­îc P loy </li></ul><ul><li>H×nh mÉu P attern </li></ul><ul><li>VÞ thÕ P osition </li></ul><ul><li>TriÓn väng P erspective </li></ul>
 22. 22. 4.3 Thèng nhÊt c¸c vÊn ®Ò chiÕn l­îc VÊn ®Ò kinh doanh Lùa chän lÜnh vùc ho¹t ®éng: S¶n phÈm/ThÞ tr­êng VÊn ®Ò qu¶n lý TÝnh chÊt hîp lý cña c¬ cÊu vµ qu¸ tr×nh qu¶n lý VÊn ®Ò kü thuËt Chän c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm
 23. 23. 4.4 chiÕn l­îc doanh nghiÖp lµ sù thèng nhÊt cña 6 c hi ến lược chức năng ChiÕn l­îc Marketing ChiÕn l­îc tµi chÝnh ChiÕn l­îc con người ChiÕn l­îc s¶n xuÊt ChiÕn l­îc Logistics ChiÕn l­îc c«ng nghÖ
 24. 24. 4.5 thèng nhÊt theo qu¸ tr×nh Support Documents LËp kÕ ho¹ch Thùc hiÖn K iÓm tra vµ kh¾c phôc Xem xÐt ®iÒu chØnh Liªn tôc c¶i thiÖn ChÝ Õn l­îc ChÝ nh s¸ch
 25. 25. Qu¶n Lý ChiÕn L­îc vµ Qu¶n Lý T¸c NghiÖp Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc Thùc hiÖn chiÕn l­îc KiÓm tra chiÕn l­îc Qu¶n lý t¸c nghiÖp Qu¶n lý chiÕn l­îc
 26. 26. kÕt thóc ch­¬ng 1 <ul><li>Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng vµ ch©n thµnh c¶m ¬n </li></ul>
 27. 27. <ul><li>bµi tËp t×nh huèng </li></ul><ul><li>tËp ®oµn colt </li></ul><ul><li>30 phót </li></ul><ul><li>NhËn d¹ng 5 P </li></ul><ul><li>30 phót </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Bµi tËp t×nh huèng: </li></ul><ul><li>X¸c ®Þnh tiÒm n¨ng thµnh c«ng </li></ul><ul><li>NhËn d¹ng 5 P </li></ul>
 29. 29. M¹ng tiÒm n¨ng thµnh c«ng cña colt telecom VÞ trÝ thÞ tr­êng m¹nh vÒ nèi m¹ng gi÷a c¸c trung t©m th­¬ng m¹i vµ tµi chÝnh ë Ch©u ¢u víi c¸c c«ng ty TiÕng t¨m vÒ dÞch vô cao cÊp ChÊt l­îng cao, ®é tin cËy lín DÞch vô viÔn th«ng réng lín §Çy ®ñ dÞch vô m¹ng Chuyªn gia Liªn minh chiÕn l­îc gi÷a c¸c c«ng ty ®Ó kÕt nèi víi nhau vµ ph©n bæ chi phÝ S«i ®éng cña nhu cÇu dÞch vô m¹ng ë c¸c thµnh phè

×