Icta härnäst

1,987 views

Published on

Intellecta AB Årsredovisning 2009.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,987
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Icta härnäst

 1. 1. härnäst
 2. 2. Översikt Intellecta Intellecta är Sveriges ledande kommunikationskoncern inom affärs- drivande och affärsstödjande kommunikation. Vi levererar de vassaste spjut- spetstjänsterna och de mest relevanta helheterna via två affärsområden: AO Consulting och AO Infolog. Innehåll Den kompletta årsredovisningen är publicerad på http://2009.intellecta.se 5 Omvärldsanalys 34 AO Infolog 56 Året som gick. Intellecta 10 VD har ordet 36 Infolog 58 Mål & måluppfyllelse 13 Strategier 40 Ekotryck Redners 60 Året som gick. Consulting 16 AO Consulting 44 Finanstryck 61 Året som gick. Infolog 18 Rewir 48 Styrelsen 62 Då & Nu 22 Corporate 50 Koncernledning 64 ICTA aktien 26 Hilanders 52 Intellectas Ledare 68 Definitioner 30 Bysted 54 Gundua 71 Adresser
 3. 3. Affärsområde Intellecta Consulting tillhandahåller kvalificer- Affärsområde Intellecta Infolog är en komplett producent ade konsulttjänster med fokus på strategisk kommunikations- av produkter och tjänster för skapande, publicering och rådgivning på ledningsgruppsnivå. Affärsområdet omfattar en distri-bution av information i olika kanaler. Infolog kan på grupp ledande kommunikationskonsulter och byråvarumär- entreprenad också ta ett helhetsansvar för kundernas pro- ken. Konsultföretagen i Intellecta erbjuder spetskompetens duktion och flöden av information, från formgivning, original- inom alla centrala affärsdrivande kommunikationsdisciplin- isering och publicering till fysisk leverans till slutmottagaren. er. 172 konsulter verkar i Stockholm, Malmö, Köpenhamn Affärsområdet har 249 medarbetare i Solna, Stockholm, och Århus i bolagen Intellecta Corporate AB, Rewir AB, Intellecta ska bygga, förvalta och utveckla en framgångsrik I affärsområdet Intellecta Infolog ingår funktionsåtaganden, Nacka, Uppsala, Göteborg, Falun och Gävle. Hil-Anders Advertising AB (Hilanders), Bysted AB, Bysted A/S portfölj av ledande bolag/verksamheter inom affärsdrivande som erbjuder kunden att överlåta det fulla operativa ansvaret och Bysted Jylland A/S. kommunikation, som tillsammans och var för sig ska generera för en definierad funktion i sin kommunikations- och /eller Nettoomsättningen uppgick 2009 till 387,0 (309,7) MSEK, marknadens högsta kundvärde och därigenom ett mycket publiceringsprocess. en tillväxt med 25 procent. För jämförbara enheter Affärsområdet har, genom sitt breda och kvalificerade konkurrenskraftigt aktieägarvärde. minskade nettoomsättningen med 11,1 procent. Rörelse- utbud av högt specialiserade rådgivningstjänster mark- Viktiga händelser under året resultatet uppgick till 2,5 (4,6) MSEK motsvarande en nadsförda under ledande varumärken, ytterligare stärkt sin Nettoomsättning/AO Rörelseresultat/AO Verksamhetsåret 2009 har varit ytterligare ett aktivt år rörelsemarginal om 0,6 (1,5) procent. Resultatet belastades marknadsposition. Consulting 44% Consulting 92% för Intellecta. Intellecta redovisar ett helårsresultat, EBT, med omstruktureringskostnader om 2,9 MSEK. Resultat- på 28 (48) MSEK som mot bakgrund av den rådande låg- utvecklingen tillskrivs lägre efterfrågan och lägre kapaci- Nettoomsättningen uppgick till 308,4 (261,8) MSEK, en konjunkturen måste betraktas som nöjaktigt. Koncernens tetsutnyttjande till följd av långkonjunkturen samt fortsatt tillväxt med 18 procent jämfört med motsvarande period nettoomsättning uppgick till 681 (562) MSEK, en tillväxt press på marginalerna. föregående året. För jämförbara enheter ökade nettoom- med 21 procent till följd av de förvärv som genomfördes sättningen med 12 procent till 258,7 (230,5) MSEK. Rörel- under 2008. Koncernens operativa kassaflöde ökade med 45 I den allt viktigare rollen som rådgivare bistår Intellecta seresultatet uppgick till 29,7 (45,5) MSEK med en rörelse- procent till 103 (71) MSEK. Koncernens finanser är stabila Infolog sina kunder i att effektivisera sin dokumenthanter- marginal om 9,6 (17,4) MSEK. Resultatet belastades med med en god likviditet. Intellecta vidtog tidiga åtgärder för ing och sina informationsflöden. Breddningen av tjänsterna omstruktureringskostnader om 2,3 MSEK för tjänsteom- att anpassa verksamheten till lågkonjunkturen och dämpad inom affärsområdet har även ökat riskspridningen i verk- Infolog 56% Infolog 8% rådet B2B samt för den danska verksamheten. efterfrågan. Kostnadsreducerande åtgärder uppgår totalt samheten. Affärsområdet erbjuder de mest kompletta och Intellectas verksamhet finns i Sverige och Danmark. Affärs- till 21 MSEK per år fr o m 2010 varav 8 MSEK realiserades effektiva erbjudanden inom informationslogistik på mark- Flera bolag inom affärsområdet erhöll höga utmärkel- områdesstrukturen återspeglar indelningen av Intellectas under 2009. Intellecta som koncern placerade sig bland de naden med tydliga tids- och kostnadsvinster för kunderna. ser för sina tjänster och produktioner under året. kunderbjudande i Byråtjänster (Intellecta Consulting) och fyra största kommunikationskoncerner och nätverk för 2008 informationslogistik (Intellecta Infolog). enligt byråboken. Affärsområdet Infolog har, utöver ISO 9001 och ISO 14001, under året skaffat sig FSC-certifiering samt certifikat CGP ”Certifierad Grafisk Produktion” Certifieringen CGP . som har skett enligt internationell standard, ISO 12647-2 ut- Rewir Intellecta Corporate Hilanders Bysted Intellecta Infolog Ekotryck Redners Finanstryck gör en övergripande kvalitetsmärkning och garanterar hög Stockholm Stockholm Malmö, Stockholm Köpenhamn, Århus, Malmö Solna, Sthlm, Nacka, Stockholm Stockholm och jämn kvalitet. Intellecta Infolog har som första företag i 30 anställda 62 anställda 34 anställda 46 anställda Uppsala, Gbg, Falun 85 anställda 9 anställda Sverige ett certifikat som gäller en hel produktionsorganisa- 155 anställda tion med flera avdelningar spridda över landet. Trend- och omvärldsanalys Kommunikationsrådgivning Varumärkesutveckling Varumärkesutveckling Byråtjänster Producent av finansiell Kommunikationsrådgivning IR-kommunikation/ Kommunikationsrådgivning Kommunikationsrådgivning Byråtjänster Prepress & Bildbehandling information, främst Varumärkes- och affärs- årsredovisningar IR-kommunikation/ IR-kommunikation/ Prepress & Bildbehandling Effekttryck emissionsprospekt, utveckling PR/Public affairs årsredovisningar årsredovisningar Offset- och digitaltryck Förpacknings- & inklusive: Designstrategi och grafisk Webbtjänster PR PR Personifierad displaytryck – Design gestaltning Publicistiska tjänster Design Design kommunikation Reklamtryck – Produktion Nettoomsättning och rörelseresultat, MSEK Intern- och extern aktivering Varumärkesutveckling Webbtjänster Webbtjänster Lager & distribution Stortaveltryck – tryckning Nettoomsättning Design Konceptutveckling/ Konceptutveckling/ It-systemlösningar Variabeltryck – Publicering Nettoomsättning och rörelseresultat, MSEK kampanjer kampanjer Web-to-print Lager & distribution – Distribution Rörelseresultat pro forma Utställningar/events Utställningar/events Helhetslösningar Webbaserade systemstöd 2008 50 450 14 2009 2009 2006 Rörelseresultat Funktionsåtaganden 2007 45 400 300 12 2004/05 2008 Nettoomsättning 40 2007 350 250 35 Nyckeltal Nyckeltal 10 pro forma 300 30 Intellecta Consulting 2009 2008 Intellecta Infolog 2009 2008 08 2006 200 250 2004/05 Nettoomsättning 1), MSEK 308,4 261,8 Nettoomsättning 1), MSEK 387,0 309,7 25 Rörelseresultat 2), MSEK 29,7 45,5 Rörelseresultat 2), MSEK 2,5 4,6 200 06 150 20 Rörelsemarginal, % 9,6 17,4 Rörelsemarginal, % 0,6 1,5 150 15 Investeringar, MSEK 5,0 1,6 Investeringar, MSEK 33,9 24,5 04 100 Antal anställda, medelantal 167 148 Antal anställda, medelantal 272 232 100 10 Antal anställda per 09-12-31 172 183 Antal anställda per 09-12-31 249 285 50 02 5 50 1) Efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet. 1) Efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet. 2) Inkluderar omstruktureringskostnader om 2,3 (–) MSEK 2) Inkluderar omstruktureringskostnader om 2,9 (–) MSEK 0 0 00 00
 4. 4. Härnäst kommer det att gå fortare 3
 5. 5. Masskommunikationens död. Dags att DELA Den övergripande megatrenden inom kommunikation är alldeles otvetydig. Olika former av dialog vinner successivt terräng – på bekostnad av traditionell enkelriktad masskommunikation. En välkänd mediestrateg klagade nyligen: ”Förr var allt så Allt mer är det individuella intressen, ofta helt obero- enkelt. Man bokade Dagens Nyheter sidan 3 och så var det ende av socioekonomisk status och inte sällan mycket smalt klarrrt! Så enkelt är det inte längre.” nischade, som styr vilken information man är mottaglig för, aktivt söker och allt oftare också bidrar till. Nej, enkelt är det minsann inte längre. De senaste tio åren – och med accelererad snabbhet de senaste två, tre – har Givetvis har denna utveckling möjliggjorts av Internet, förutsättningarna för kommunikation förändrats i grunden. som förvandlat oss alla från passiva mottagare av informa- Det handlar om ett omfattande paradigmskifte, som bygger tion till aktiva sökare. De senaste årens snabba utveckling på en successiv maktförskjutning från ”sändare” till ”motta- av allt kraftfullare sökmotorer och allt vassare sökfunktion- gare” – om man ska uttrycka det i en föråldrad terminologi. er har gjort sökandet mer effektivt. Digitaliseringen gör att mer och mer blir sökbart. Från mänsklighetens början till När du har sänt ditt budskap är det klart. Fel – det är 2003 skapades 5 exabyte. Nu skapar vi den datamängden på då det börjar. Om du är skicklig, vill säga. Så kan man grovt två dagar (detta enligt Eric Schmidt, CEO på Google). förenklat sammanfatta förändringen. Det tog radio 38 år att nå 50 miljoner användare, teve 13 år Masskommunikationens död och Internet fyra år. Facebook hade 100 miljoner användare I förrgår hade företag och myndigheter informationschef- efter nio månader medan en miljard iPhone-applikationer er, vars uppgift var att just ”informera”. Företagen sände installerades på samma tid. ut information till mottagare – oftast brett via massmedia till en diffus allmänhet. I går riktade man sin information En fjärdedel av alla sökresultat för världens 20 största mer fokuserat mot definierade målgrupper, och då ofta via och ledande varumärken är länkat till användargenererat specialmedia med samma målgrupper. Redan denna föränd- innehåll. Var tredje bloggare, av världens 200 000 000, ut- ring speglade en maktförskjutning till mottagarnas fördel. trycker sina åsikter om varumärken och produkter, och eftersom 78 procent av alla Massan är död. Målgruppen I dag är begrepp som sändare-mottagare, massmedia och konsumenter litar på en målgrupp på väg att bli helt obsoleta, inte bara för att de rekommendation från en är upplöst. Länge leve den bygger på synen att det är den sändande parten som har ”jämlik” medintressent är sökande intressenten – och den initiativet och makten. Idén om en massmarknad och till och genomslagskraften enorm. delande intressegemenskapen! med målgrupper baseras också på synsättet att alla är, tän- ker och agerar likartat – åtminstone utifrån vissa socioeko- Företag kan inte längre tala om för världen vilka de nomiska eller psykosociala grundkriterier; kön, åldersgrupp, är. Världen talar om för företagen vilka de är och hur de inkomstkategori, utbildning osv Det fungerar allt mindre så. . sköter sig. Och det är inte bara ungdomar som bryter med gammalt målgruppstänkande. Inte minst 40-talisterna bidrar aktivt Det företag och myndigheter kan göra för att påverka bil- till att haverera de gamla strukturerna. När de nu går i pen- den av sig själva är att delta i dialogen så öppet och klokt sion tänker de inte dra sig tillbaka till ”hemmet” de drar i , som möjligt – förutom givetvis det grundläggande; att agera väg till flygplatsen! Eller fortsätter i karriären. rätt på de olika områden utifrån vilka de blir bedömda. 4 5
 6. 6. Vi måste skaffa oss en ny begreppsapparat som bättre Mediebilden smalnar hela vägen ner till individ relevanta budskap och manifestationer. Detta är ändå ingen Många klagar på att ledande näringslivsföreträdare fångar de villkor och metoder som gäller idag och framöver Att konsumtion i allt högre grad är individuellt intressestyrd, garanti för att de vill se, lyssna eller ta till sig. Därför har inte på ett meningsfullt sätt deltar i dialogen kring före- för att åstadkomma kommunikation – som ju betyder ge- inte kategoristyrd, är inget nytt. Marknadsförare har länge haft det blivit allt viktigare att bygga relationer med intressen- tagens utmaningar, hot och möjligheter. Men den virtuella mensamgörande och i allra högsta grad fortfarande är ett ett särskilt gott öga till ”heavy users” och konsumtionseliter terna. Det kräver samtal, och att man lyckas engagera. Att konversationen pågår hela tiden, och den ökar i intensitet. högrelevant begrepp. Det vi ”gemensamgör” kan vara allt av olika slag. Att användaromdömen har större genomslag än vara relevant för någon är viktigare än att vara allt för ingen Samtidigt som sell-side-research och annan proprietär från synen på en politisk fråga, viljan att agera på ett erbju- företagets egna påståenden om sin förträfflighet är heller inget särskild. Nyckeln till tydlighet handlar mer än någonsin information minskar i betydelse kliver oberoende kommenta- dande eller support för ett varumärke, allt det som traditio- nytt; ”testimonials” har länge varit en populär teknik i mark- tidigare om modet att välja bort. Att vilja och kunna lyssna torer, experter och professionella bloggare fram. Traditionella nell kommunikation fokuserat på. nadsföringen. Det som är nytt är att initiativet till omdömen är självklart också en förutsättning för ett samtal – liksom massmediers roll krymper också, medan gratisnyheter finns och annan information kommer från användarna och att det för framgång. överallt. Nya verktyg för informationsinsamling, dialog och Söka, finna, dela finns effektiva kanaler och scener att dela informationen – och samverkan har bidragit till att investerares, även småspa- Det nya är riktningen i kommunikationen, var initiativet och till och med driva användarkampanjer i angelägna frågor. Reality bites back rares, och analytikers sätt att arbeta fundamentalt föränd- makten ligger. När företag och myndigheter vill kommunicera Varumärkesdriven kommunikation är betydelsefull för att stärka rats. I en färsk global enkätundersökning av institutionella handlar det allt mindre om att träffa en målgrupp, och allt Mediebilden förändras löpande efter samma paradigm- varumärket, men för att få verklig kraft så måste varumärket investerare konstaterade Bloomberg att två tredjedelar av mer om att möta en aktiv sökbild eller ett sökmönster. Om skifte. I rörliga medier har vi gått från ”broadcasting” över också tillåtas göra skillnad i verkligheten – och skillnaden deltagarna planerade att öka sin användning av oberoende din information eller aktivitet inte möter min sökprofil, så går ”narrowcasting” till olika ”on demand”-funktioner som yout- måste synliggöras. Att skapa ett starkt varumärke handlar researchkällor 2009. den mig förbi. Givetvis finns det andra som har samma eller ube, där användargenerat material konkurrerar med före- framförallt om vad man gör, inte det man säger att man gör. likartad sökprofil, och dem har jag associerat mig med i olika tagens utspel. Parallellt rör sig printmedia å ena sidan mot Ett tydligt kvitto på kraften i den här förskjutningen är kongregationer i det som kallas ”sociala medier” . ständigt mindre och bättre fokuserade upplagor, print-on- Inom politiken – scenen för klassisk åsiktspåverkan – fick att den ledande analysbrokern Alacra har uppdaterat sin demand och integration print/webb i såväl gränssnitt som vi en tydlig illustration av paradigmskiftet från det senaste definition av vad en analytiker är: ”En analytiker kan vara Sökandet är ett grundläggande mänskligt och till och bakomliggande system, och å andra sidan mot spektakulärt presidentvalet i USA, där gamlingen McCain vräkte ut TV- en sellside-analytiker, en analytiker i ett kreditvärderings- med animalt beteende, som grundar sig på våra behov av effekttryck, som närmar sig eventets uttrycksformer och ofta reklam, klassisk masskommunikation, medan Obama bygg- institut, en branschanalytiker eller en bloggare med kvalifi- näring, skydd/trygghet och sex – det som är basalt ur ett får en roll i den direkta kun- de sina positioner i dialog med väljarna i sociala medier. Ett kationerna, erfarenheten och expertisen som enligt Alacras ”Intressenter” ”sökare” , , evolutionärt perspektiv långt ner i den maslowska hierarkin. , dinteraktionen. Katalogen halvår senare började motståndsrörelsen i Iran nyttja socia- uppfattning gör personen till en åsiktsledare”. Dessa behov har förstås fortfarande högsta prioritet, det evo- däremot ligger på intensiv- ”delare” ”användare” och , la medier för att vinna stöd både internt i landet och utom- lutionära uppdraget kommer vi inte ifrån, och en hel del av vården, i sängen bredvid ”följare” är begrepp, som Katalogen ligger på intensiv- lands, och inte minst visa I den här utvecklingen är det också tydligt hur företagen det kommer vi åt via Internet, inte minst gemenskap. Sökan- DN:s sidan 3, och prognosen speglar olika beteenden i dramatiska exempel på tappar inflytande över definitionen av sig själva som inves- det efter kunskap och insikt är påbyggnad. är dyster, mycket dyster. den nya mediebilden. vården, i sängen bredvid DN:s ayatollornas hårda repres- teringsobjekt. Mottagligheten bland investerare för den van- sidan 3, och prognosen är sion och blodiga nedslag av liga typen av envägskommunikation kommer att fortsätta Sökare var tidigare ett ord som antydde ett öppet och Ett genombrott inom individualiserad kundkommunika- dyster, mycket dyster. fredliga demonstranter. minska. spekulativt förhållningssätt till livets stora frågor, gärna tion gjordes 2009 av ICA och ”Mina varor” Via sitt kund- . med religiös klangbotten. Idag är vi sökare i stora som små kort har ICA information om vilka varor varje kund köper Utvecklingen ändrar också förutsättningarna för effek- Den här omvandlingen innebär betydande möjligheter frågor. Och i allt högre grad finner vi det vi söker. Det i sin frekvent och på just dessa varor får varje kund individuellt tiv IR och investorskommunikation. Investeringsprocessen för företag att engagera både institutionella investerare och tur gör oss till delare; deltagare och delgivare. Ibland söker vi skräddarsydda rabatterbjudanden, som man lätt kan se via handlar som den alltid har gjort om att ta beslut i rätt tid. småsparare. Men det kräver ett helt nytt förhållningssätt Företag kan inte längre tala information, ibland kontakt, mobilt Internet. Rabatten är redan laddad på kortet och Vad ska jag köpa eller sälja? Varför? Hur? Och när? Analy- till investerarrelationer. Framgång kommer att förutsätta ibland varor, upplevelser, varje kvitto berättar om outnyttjade erbjudanden. Det är så tiker, massmedia och företagen själva har länge haft en sär- en väsentlig förskjutning av tyngdpunkten från enkelriktad om för världen vilka de är. gemenskap, ibland något- långt bort man kan komma från gårdagens massutskick, där ställning som leverantörer av bränsle till den här processen. informationsgivning till dialog, engagemang och samverkan. Världen talar om för vad-som-helst. Vi söker, vi manliga ensamhushåll fick erbjudanden om dambindor och Arenan är nu betydligt mindre överblickbar, med ständigt Det finns risker med att engagera sig i sociala medier, företagen vilka de är och finner – och vi delar – delar bebispuder och det blev lika tokigt åt andra hållet. nya aktörer som blixtsnabbt och från ingenstans kan få stort men riskerna är betydligt större i att inte delta; förtroende hur de sköter sig. med oss och tar del av. genomslag som producenter av idéstoff om just ditt företag. kommer i ännu större utsträckning att förutsätta verklig Initiativen och makten förskjuts löpande mot användare transparens – och en genuin vilja att lyssna. Här också. ”Intressenter” ”sökare” ”delare” ”användare” och ”följare” , , , och deltagare – och så kommer det att fortsätta. Företag och Det blir mer och mer påtagligt att vi nu befinner oss mitt är begrepp, som speglar olika beteenden i den nya medie- myndigheter måste nu hitta nya sätt få ut sina budskap i en brytningstid där förutsättningarna för effektiva inves- bilden. Man kan vara ”delgivare” eller ”deltagare” utifrån på och bygga sina varumärken och relationer – med kunskap terarrelationer snabbt förändras. Det breda genomslaget för vilket sätt och hur aktivt man engagerar sig i olika frågor. om och förståelse för hur hela scenen har strukturerats om sociala medier har radikalt ökat förväntningarna på engage- och hur spelreglerna har förändrats. Exempelvis har trans- mang och dialog, vilket gör traditionella verktyg och tillväga- Delandet – sharing – är avgörande i utvecklingen av den parens gått från hederskodex till hygienområde. Kontroll av gångssätt allt trubbigare. sociala dimensionen på Internet. Från att i mångt och myck- den egna imagen är också något som blir allt svårare. Varu- et ha varit en individualismens arena, där folk agerade och märket bygger sig allt mer av egen kraft ute hos användarna Den förhärskande modellen för IR bygger fortfarande till tänkte på sig själva, finns nu en tydlig trend att dela med sig, i deras samtal. stora delar på envägskommunikation. Företaget dikterar inte minst erfarenheter av olika tjänster och produkter. Det budskapen, som sedan kablas ut till alla som orkar lyssna. finns även ett inslag av samhällsengagemang i allt från blog- I dagens kommunikationslandskap utgör det utrymme Problemet är att publiken snabbt blir tunnare. Tålamodet gar till sajter som brandkarma.com, med missionen: ”Choose man kan köpa en allt mindre del av allt som sägs om den är på upphällningen med företag som inte bryr sig om att good brands. Change brands for good.” Inte bara individer egna organisationen. Samtidigt har människor blivit allt lyssna, och som inte upplevs som genuina i sina relationer förväntas bidra, inom kort kommer det också att krävas av bättre på att sålla bort köpta budskap. Detta är det viktigas- med omvärlden. företag, myndigheter och organisationer. te skälet till att PR blivit allt tyngre och traditionell reklam allt mer lättviktigt. Ja, massan är död. Målgruppen är upplöst. Länge leve Att bygga ett starkt varumärke handlar framförallt den sökande intressenten – och den delande intressegemen- För att nå fram gäller det att finnas där chansen är störst skapen! att bli sedd och hörd av de intressenter man vill nå – med om vad man gör, inte det man säger att man gör. 6 7
 7. 7. VD har ORDET Även om den lågkonjunktur som vi nu går ut ur var tämligen kortvarig hade den sådana inslag av dramatik att pågående strukturförändringar i marknaden accelererade. I stort sett alla mogna äpplen föll till marken. 2009 var i allt väsentligt ett bra år. Vi vet alla att året präg- I stort sett alla mogna äpplen föll till marken. Detta gäller lades av en usel konjunktur och en skakig marknad, men för båda affärsområdena. det visste vi ju redan när vi gick in i året. Totalt sett ökade nettoomsättningen 2009 med 21 % till 681 MSEK, medan Den megatrend som i grunden påverkar hela Intellectas rörelseresultatet föll från 47 MSEK till 29 MSEK, vilket vi – verksamhet är givetvis den fortgående digitaliseringen av all givet förutsättningarna – inte är missnöjda med. kommunikation – liksom även av produktionen av all kom- munikation. Mediebilden har under 00-talet förändrats ra- Den ökade affärsvolymen är ett resultat av förvärv och dikalt, och nya webbaserade mediefenomen växer hela tiden intensifierade säljinsatser. Resultatförsämringen beror på fram. Alla kommer inte att bli avgörande eller ens överleva, lägre marginaler, främst inom den grafiska verksamheten men några kommer allt tydligare att dominera kommun- men även inom B2B-reklam och den danska verksamhet- ikationsscenen framöver. Traditionell masskommunikation en, samt slutligen engångskostnader förknippade med det minskar snabbt i betydelse och i slutänden är det ofrånkom- rationaliseringsprogram som vi initierade hösten 2008, ligt att den marginaliseras. huvudsakligen inom affärsområde Infolog, i syfte att möta konjunkturnedgången. Fullt realiserat tar det ner kostnads- Utvecklingen sker snabbast och tydligast inom B2C-kom- nivån med cirka 21 MSEK. Av dessa har 8 MSEK kunnat munikation, men den får även ett allt tydligare genomslag tas ut under 2009 medan resterande 13 MSEK ska kunna inom B2B och kommunikation på corporate-nivå. Det är be- tillgodoräknas 2010 års resultat. tecknande att 2009 var året då allt fler av våra kunder höjde ambitionsnivån drastiskt när det gällde årsredovisning på Den svaga konjunkturen drabbade framför allt affärsom- webben, varav några valde att redovisa året för sina aktie- råde Infolog, där efterfrågan på traditionella grafiska tjäns- ägare enbart i denna kanal. ter minskade. Samtidigt ökade efterfrågan på kostnadsbe- sparande informationslogistik, vilket i allt högre grad är Givetvis innebär den här utvecklingen en stor utmaning affärsområdets kärnverksamhet. Affärsområde Consulting för traditionell grafisk industri, där det idag – trots omfatt- påverkades negativt av konjunkturen fragmentariskt och ande utslagning – finns en växande överkapacitet med sten- främst under första halvåret och gjorde i sin helhet mycket hård prispress som följd. Sedan ett antal år har Intellecta bra ifrån sig, både vad gäller resultat och i att flytta fram Infolog positionerat sig som ledande inom informations- sina marknadspositioner ytterligare. logistik, med fokus – inte på den enskilda trycksaken – utan på kostnadssynergier och kvalitetssäkring i hela processen Redan fjärde kvartalet 2009 uppvisade en återhämtning med fullt systemstöd för optimal dimensionering, lagring och i efterfrågan och första kvartalet 2010 visar på ytterligare distribution och ofta helhetsansvar över längre tid, varvid förstärkning i marknaden. Som alltid efter en lågkonjunktur dotterbolaget förtjänat epitetet ”det smarta tryckeriet”. Där- finns uppdämda behov som förr eller senare slår igenom i utöver har affärsområdet ledande positioner i lönsamma efterfrågebilden. Längre lågkonjunkturer brukar också leda nischer såsom finansmarknadsprospekt och högteknologiskt till strukturella förändringar. Även om den lågkonjunktur effekt- och förpackningstryck. Dessa områden har också som vi nu går ut ur var tämligen kortvarig hade den så- klarat sig bra under lågkonjunkturen och har en mycket god dana inslag av dramatik att pågående strukturförändringar prognos inför en kommande högkonjunktur. accelererade i hastighet. 10
 8. 8. Så agerar vi HÄR Även byrå-/konsultmarknaden präglas av att traditionella Twitter, Facebook och Bilddagboken, liksom även ”på-stana” byråtjänster minskar i volym och betydelse, medan kvalific- events. erad rådgivning och webbaserade tjänster ökar i volym och betydelse. Hilanders och Bysted AB/AS med huvudplacering Vi ser 2010 som ett år att gå på offensiven, både externt i Öresundsregionen, men också de bolag i koncernen som och internt. Intellecta har ett starkt varumärke och en stark har störst andel ”traditionella byråtjänster” i sina portföljer, finansiell ställning, som gör det möjligt att utveckla kon- kände mest av lågkonjunkturen. Stockholmsbyråerna har cernen såväl organiskt som genom kompletterande förvärv . generellt klarat sig mycket bra. Under året har Sveriges led- Intensiv produkt- och tjänsteutveckling inom alla befintliga ande varumärkeskonsult Rewir ytterligare konsoliderat sin verksamheter har främsta prioritet, men vi söker aktivt efter marknadsledande ställning, liksom Intellecta Corporate som spjutspetsföretag inom nischer som kan komplettera våra helhetsrådgivare inom corporate communication, där posi- erbjudanden i allt starkare helheter. Det gäller båda affärs- Ä NÄST tionerna inom finansiell kommunikation, PR och övergrip- områdena. ande kommunikationsrådgivning, webb och publishing alla flyttat fram sina positioner väsentligt. De stora företagen tar Organisk tillväxt bygger i hög grad på inflöde av ny allt oftare ett helhetsgrepp på sin kommunikation och ligger kompetens. Intellecta är en mycket attraktiv arbetsgivare i framkant vad gäller att hitta sin meningsfulla plats i de och kvalificerad kompetens söker sig aktivt till koncernen. nya medierna. Under 2009 har vi nyanställt ett flertal medarbetare. I en så föränderlig verklighet som vår måste även befintlig kompet- Rewir, Intellecta Corporate och Hilanders nominerades ens vidareutvecklas, varför vi nu går in i en fas av intensiv alla i tävlingen Årets bästa Byrå 2009, en kundundersök- internutbildning. ning genomförd av DI och Regi. Samtidigt som varje byrå har som främsta uppgift att vara bäst på sitt eller sina om- Jag ser mycket positivt på Intellectas möjligheter på kort råden arbetar nu affärsområdet med samordning av byrå- och lång sikt. Vi är redan idag en av Sveriges största och erna i både prospektering och leverans för att kunna erbjuda mest lönsamma kommunikationskoncerner med marknads- kunderna mer kompletta tjänstepaletter. Allt fler företag är ledande spjutspetsbolag i lönsamma nischer och den mest också kunder i flera byråer. Sista kvartalet 2009 bjöd på relevanta helheten ur ett kundperspektiv Vi har ett litet . kraftig ingång av nya uppdrag i affärsområdet, en utveck- effektivt moderbolag med en supermodern, centraliserad ling som fortsatt in i första kvartalet 2010. Någon prispress ekonomihantering, en kompetent och engagerad styrelse, en Intellecta är Sveriges ledande kommunikationskoncern är inte speciellt märkbar. Vid årsskiftet tillträdde Stefan snabb och effektiv organisation och mycket skickliga ledare i inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation, Ölander, som har meriterat sig som VD för det framgångs- de olika bolagen. Till syvende och sist har vi en unik tillgång som ska generera marknadens högsta kundvärde och där­ rika Rewir, som övergripande ansvarig för affärsområdet. till strategisk kompetens och allmänkunniga rådgivare i igenom ett mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde. våra egna bolag. Allt detta har bidragit till att vi klarat 2009 För oss är det viktigt att vi lever som vi lär. Den här bra – och kommer att klara 2010 ännu bättre. ”årsredovisningen” är producerad av Intellecta Corporate, Finanstryck och Ekotryck Redners i nära samarbete, med Det är med största tillförsikt jag ser fram emot HÄRNÄST. bidrag från alla koncernens bolag och medarbetare. Den tryckta enheten, som är mer framåtblickande, är en del i Stockholm i april 2010 ett omfattande program, som också innefattar en webb- års- redovisning (den fulla, formella redovisande enheten), upp- Richard Ohlson följningsaktiviteter i olika sociala medier såsom YouTube, VD och koncernchef Affärsidé Vi erbjuder de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande Prognos för 2010 kommunikation. Bättre än 2009 Vision Kommunikation är centralt SKRAPA HÄR när kunden driver sin affär. 12 13
 9. 9. Intellecta gjorde en omfattande översyn av sin strategi och för produktion av prospekt för den finansiella marknaden, långsiktiga målbild under 2008 och dessa har fortsatt att arbetar under sitt eget starka varumärke. implementeras under 2009. Strategin bygger på att de båda affärsområdena – Affärsområde Intellecta Consulting (AO Verksamheten ska vid varje tidpunkt drivas i den struk- Consulting) och Affärsområde Intellecta Infolog (AO Infolog) tur och med den geografi som bäst levererar nytta till våra – i första hand utvecklas separat utifrån sina respektive kunder. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har förutsättningar, men samtidigt tar till vara på de synergier behov av våra tjänster – det är också utgångspunkten för 20 o9 2 0 1 0 som bjuds utifrån marknadsförutsättningar och kundlogik. en ytterligare internationalisering. 20 1 ? Intellecta bygger och utvecklar en portfölj av marknads- Ett mycket aktivt strukturarbete inleddes 2006, där ledande verksamheter inom affärsdrivande och affärstöd- verksamheter och bolag som inte passat in avyttrats eller jande kommunikation, som tillsammans och var för sig ska avvecklats samtidigt som en rad förvärv har genomförts. generera marknadens högsta kundvärde och därigenom Förvärv har primärt skett inom AO Consulting, senast ett mycket konkurrenskraftigt aktieägarvärde. med förvärvet 2008 av B2B-byrån Hilanders, men samma år även inom AO Infolog i och med förvärvet av Ekotryck Det övergripande målet är att Intellecta ska utvecklas Redners. till Sveriges ledande kommunikationskoncern, brett defi- nierat. Vår vision är att kommunikation är centralt när Vår tillväxtstrategi innefattar både organisk tillväxt kunden utvecklar och driver sin affär. Det finansiella målet och förvärv Organisk tillväxt ska ske genom att vidareut- . att leverera ett positivt resultat genom hela konjunktur- veckla våra redan marknadsledande positioner och kompet- cykeln. Volymutveckling är viktigt, men vi prioriterar lön- enser samt genom en mycket aktiv produkt-, tjänste- och samhet före volym. Vi håller ett kontinuerligt högt tryck i medarbetarutveckling, baserad på en vassare analys av vår kostnadsjakt. hur kundbehoven utvecklas än vad någon konkurrent kan prestera. Vi driver verksamhet i Sverige och Danmark med fokus på de två mest dynamiska regionerna – Mälardalen och Slutligen går vi också in i en mer aktiv förvärvsfas. Öresundsregionen. Vi ser inom de närmaste åren ett flertal större och min- dre förvärv som kompletterar våra erbjudanden inom de , Intellectas båda affärsområden har idag tämligen olik- båda befintliga affärsområdena. Dessa ska antingen vara artad struktur och karaktär. AO Consulting är en kollek- väl etablerade och lönsamma verksamheter, som dock har tion av ledande byråvarumärken med tydliga spetserbju- potential till ytterligare hävstång i vår kommersiella kon- danden, och Intellecta är genom affärsområdet redan en text – eller mindre, innovativa verksamheter som hjälper av Sveriges största kommunikationsbyråer. Verksamheten oss att addera spjutspetsar och driva utvecklingen på våra inom affärsområdet har de senaste åren utvecklats mot marknader. allt mer kvalificerad rådgivning inom ett brett spektrum av affärskritisk kommunikation. Detta har skett såväl Ledord för bolagets förvärv är säkerhet och försiktighet organiskt, genom produktutveckling inom befintlig verk- med god balans mellan risk och potential. samhet, som genom förvärv av ett antal spjutspetsbyråer; corporate-byrån Bysted i Köpenhamn och Malmö, varu- I strategin ligger också att kunna expandera även utan- märkesbyrån Rewir i Stockholm och B2B-byrån Hilanders för nuvarande affärsområden, men inom ramen för det över- i Malmö och Stockholm. gripande målet ”Sveriges ledande kommunikationskoncern inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation”. Byråerna samverkar, där kundbehoven är bredare, men säljer sina tjänster var och en för sig. De båda affärsom- rådena samverkar också, där detta kan motiveras utifrån kundnyttan – vilket ofta är fallet. Dock är integration över Härnäst fullföljer vi strukturarbetet i de två affärsområdena utifrån sina respektive förutsättningar. AO-gränserna inte ett mål i sig. Härnäst tar vi en tydligare ledarposition som innovatör och branschdrivare inom alla Verksamheterna inom AO Infolog integreras däremot våra tjänsteområden. alltmer under ett gemensamt varumärke, Intellecta Infolog, och ett gemensamt erbjudande enligt helhetskonceptet Härnäst utvecklar vi nya tjänsteområden, som skärper spjutspetsarna inom såväl ”skapa – publicera – distribuera”. Kvalificerad rådgivning AO Consulting som AO Infolog. erbjuds när det gäller att lägga upp effektiva trycksaks- intensiva informationsflöden, med ökad precsion, full kvali- Härnäst gör vi förvärv, som adderar nya starka verksamhetsnischer till ett allt mer komplett tetskontroll och radikal kostnadsrationalisering som primära koncernerbjudande inom affärsdrivande och affärstödjande kommunikation. kundnyttor. För att kunna betjäna sina kunder med full- lödiga helhetsåtaganden har AO Infolog också en byråre- Härnäst tar vi positionen som Sveriges ledande kommunikationskoncern, surs med karaktären av kreativ produktionsbyrå. Finans- både vad gäller storlek och lönsamhet. tryck, som är affärsområdets marknadsledande specialbyrå 14 15
 10. 10. Relevanta helheter och marknadens vassaste SPJUT AO CONSULTING SPETS AR organiskt och via förvärv Redan med förvärvet av Hilanders . 2008 blev Intellecta genom affärsområdet ett av Sveriges största kommunikationsföretag. 2009 hade AO Intellecta Consulting en nettoomsätt- ning på 308,4 (261,8) MSEK, varav i Sverige 239,2 (192,4) MSEK. Den samlade så kallade byråintäkten (arvoden plus byråernas pålägg på inköp för kunds räkning), som är byråbranschens mått på storlek, uppgick 2009 till 190,2 (139,7) MSEK för verksamheten i Sverige. 2009 var Intellecta via affärsområdet ett av de största kommunik- Affärsområdet har en kraftig organisk till­ ationsföretagen i Sverige. Ambitionen är att vidareutveckla växt, som även ”lågkonjunkturåret” 2009 den starka marknadspositionen genom marknadens mest låg på 12%. Under de senaste fem åren relevanta helhetserbjudanden och vassaste spjutspetsar. har affärsområdet vuxit med totalt 481%, Varje byrå har som uppgift att odla den ledande komp- organiskt och via förvärv. etensen och säkerställa marknadsledning inom sitt eller sina kärnområden. Varje byrå har därutöver ett tämligen Kvalificerade, innovativa konsulttjänster med tyngd- brett sortiment av tjänster och kan hantera totaluppdrag punkt i strategisk kommunikationsrådgivning på lednings- med egna resurser eller som ”lead”-byrå. Kompetensbredden gruppsnivå – det är vad byråerna i Affärsområde Intellecta är avgörande för slagkraften, eftersom det blir allt viktigare Härnäst fortsätter vi att bygga Intellecta Corporates, Hilanders, Bysteds och Rewirs starka varumärken, Consulting erbjuder sina kunder. Det har visat sig vara en att alla aktiviteter kommunicerar kongruent. men utnyttjar också styrkan i att vara syskon i Sveriges mest dynamiska byrågrupp. stark framgångsformel, som möjliggjort en kraftfull tillväxt – också på sista raden. Byråerna drivs fristående från varandra, men samarbet- Härnäst adderar vi ny kompetens som kompletterar vår samlade byråpalett, både genom egna ar i kunduppdrag, som kräver en bredare palett av special- satsningar och förvärv. Genom att i ännu högre grad kunna tillfredsställa kundens alla behov inom Affärsområdet omfattar fyra huvudverksamheter; kompetenser. I vissa fall kan byråerna också konkurrera kommunikationsspektrat fördjupar och stärker vi långsiktigheten i våra kundrelationer. Rewir (Stockholm) med varumärkesutveckling, Intellecta med olika infallsvinklar på samma problematik. Detta Corporate (Stockholm) med corporate communication och garanterar en vital intern dialog om hur centrala fråge- Härnäst ökar vi nyttan och värdet som vi tillför hos våra kunder ytterligare. Minst två, helst tre, av af- Hilanders (Stockholm och Malmö) med B2B-kommunika- ställningar inom kommunikation ska lösas. färsområdets byråer ska finnas på medaljplats i branschens stora kundundersökningar 2010. tion som kärnkompetenser samt slutligen Bysted med bred täckning över alla tre kompetensområdana och verksam- Varje byrå har sin egna mycket starka kultur, liksom Härnäst utvecklar vi en gemensam målbild för affärsområdet, utöver byråernas egna mål. het i både Sverige (Malmö) och Danmark (Köpenhamn och egna modeller och processer för omvärldsbevakning, Vi ska kämpa mot en gemensam horisont, sikta högt – och säkerställa att vi når dit. Århus). analys, kreation, genomförande och uppföljning. Byråerna förenas i tron på kommunikationens starka förändrings- Härnäst intensifierar vi kompetens- och erfarenhetsutbytet byråerna emellan. Inom våra olika Affärsområdet har en kraftig organisk tillväxt, som och drivkraft samt en passion för relevans, idéhöjd och discipliner finns många av de skarpaste och mest kreativa hjärnorna i vår bransch. även ”lågkonjunkturåret” 2009 låg på 12%. Under de kvalitet i genomförandet, oavsett kommunikationsdisciplin Det ska vi utnyttja på ett sätt som stärker vårt samlade kunderbjudande. senaste fem åren har affärsområdet vuxit med totalt 481%, och medieform. 16
 11. 11. MANIFEST REWIR HÄRNÄST är varumärket den enda garanten för långsiktig tillväxt. Den digitala arenan ställer högre krav på varumärkenas närvaro; användarna och konsumenterna vill att vi möter dem där de finns. Varumärkesaktivering, att alla i en organisation lever varumärket hela tiden, i alla kanaler – digitala som fysiska – blir inte längre ett extra mervärde, utan en nödvändighet. Jacob Fant, vd och seniorrådgivare, Rewir Bolagsnamn och varumärke: Rewir AB Verksamhetsort: Stockholm Antal anställda: 30 Nettoomsättning 2009: 92,8 MSEK Erbjudande generellt: Som varumärkesbyrå erbjuder vi kvalitativa tjänster inom varumärkesutveckling. Tjänsteområden: Vårt tjänsteerbjudande står på fem ben; Insikt, Strategi, Koncept, Design och Aktivering. Satsningsområden: De kommande åren kommer Rewirs tjänsteområden Koncept och Aktivering förstärkas ytterligare, både när det gäller kompetens och skräddarsydda verktyg. En samlad satsning på det digitala området sker parall- ellt, bland annat genom handplockade rekryteringar. Rewir kommer också utvecklas mot att i allt högre grad agera internationellt, både genom en fortsatt satsning på internationella uppdragsgivare och genom stärkta samarbeten med byråer i framförallt andra Europeiska länder och i USA. 18 19
 12. 12. 10 TESER FR ÅN RE WIR Varumärkes- boomen Den asiatiska relationen en allt snabbrörligare färskvara Det kinesiska damlaget i curling i OS talar sitt tydliga språk. Kina anammar snabbt västvärldens idéer om vad Alltför många varumärken styrs idag mer utifrån rädslan att förlora som är specifikt och unikt, men vi rynkar på än viljan att vinna. Företag är rädda för att sticka ut, rädda för att välja näsan för att det inte är på riktigt. Vi kommer Ständigt krav bort och rädda för att vara tydliga med vad de står för. Följden blir möta en lavin av väl managerade och väl definie- Varumärket varumärken som försöker vara alla till lags och därmed inte attraherar rade varumärken från öst. Frågan är bara, hur ökande någon. I ett exploderande utbud kommer vinnarna att vara de som vågar kommer vi i väst att uppfatta en varumärkes- på mätbarhet och ROI möta sina kunder och bygger varumärken som vågar sticka ut. relation utan någon som helst autenticitet? blir en del av affären Jakten på att maximera nyttan av det kapital och vice versa som investeras i varumärket har pågått i åratal. Dialogen Inget I takt med att varumärket blir en ledningsfråga, Fram till nu har design Som en konsekvens av den pågående konvergensen krävs att vi i högre utsträckning identifierar varit ett verktyg som ett mellan affärs- och varumärkesrådgivning ser vi hur de faktorer som faktiskt driver varumärkets fåtal företag har använt varumärkesfrågan ökar i betydelse. Allt fler koncern- ledningar sätter spotlight på frågan och tar in adekvat finansiella värde, som komplement till de redan befintliga värdemåtten – kännedom, är inte nog företag slipper för att differentiera sig. Företag har kunnat undan att arbeta med design kompetens. kunskap och attityd. komma undan med att fokusera på produkten utan att addera någon Härdsmälta på sista versen, form av designvärde. Det köpta medierna sjunger Den tiden är förbi. Nu behöver alla företag addera ett designvärde till Starka sina produkter, oavsett om de ämnar göra det till en konkurrensfördel i kommunikationsbranschen varumärken byggs eller en del av erbjudandet. Kommunikations- branschen befinner stöttade av i dialog med kunder och konsumenter som är delaktiga i sig i en härdsmälta. De tidigare relativt marknadscheferna allt från utveckling till marknadsföring och support. Men den som tror att man därmed Kommunikationskoncepten är döda, leve tydliga gränsdragning- Köpt reklam fortsätter att förlora i kraft och betydelse som verktyg för inte längre behöver definiera vad varumärket arna mellan reklam-, att bygga varumärken. Det holistiska synsättet där ett starkt varumärke ska stå för är fel ute. Det blir viktigare än varumärkes- webb-, media-, pr- och varumärkesbyråerna byggs av att alla delar hänger samman, blir allt mer dominerande. någonsin att ha en sylvass idé som positionerar blir alltmer flytande. Samtliga konsulter slåss Därmed förlorar också marknadschefer (som traditionellt är reklam- varumärket, annars kommer ingen att orka koncepten om kundernas gunst, med likartade argument köpare) i betydelse som varumärkets “ägare” inom företagen, till engagera sig i det. och synsätt. Nya krav ställs och nya framgångs- förmån för VD, kommunikationschefer, affärsutvecklingschefer, linje- nycklar formas. chefer, medarbetare – och inte minst kunder. Under 2009 har Rewir förstärkts ytterligare. Ett kommunikationskoncept är utvecklat utifrån ansatsen att skapa en Vårt erbjudande har breddats och innefattar bärande idé inifrån och ut. En idé som rätt dramatiserad kan skapa ge- nu två ytterligare hörnpelare, Varumärkes- nomslag och därmed förstärka eller förändra en varumärkes- Konsumentmakt Det har länge pratats om att varumärkets verkliga makt- koncept och Digital. Vi möter ett allt starkare inte positionering. I dagens tidevarv är detta synsätt förlegat. Kraften sitter i havare är konsumenterna, bland annat genom kraften i behov av att skapa koncept som inspirerar till delaktighet från såväl de interna som de varumärkeskonceptet – ett konceptuellt tänk som utgår från att varu- sociala medier. Nästa steg i den utvecklingen är att de allt externa intressenterna. Vi ser hur den digitala märket verkligen delägs av kunden, medarbetaren, den framtida medar- oftare kommer att utöva sin makt och därmed förändra evolutionen påverkar allt vi gör, från det tidiga betaren eller av finansmarknaden (om man är ett börsbolag). varumärken. Fler företag kommer att räddas eller dödas insiktsarbetet till den faktiska aktiveringen av på samma sätt, och utvecklingen kommer att drivas av varumärkeslöftet. Inför 2010 står Rewir bättre bara tomma ord konsumenter som är allt mer medvetna om sin makt. rustat än någonsin, redo att utmana, inspirera och stärka våra kunder och deras varumärken. www.rewir.com 20 21

×