Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pec14

785 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pec14

 1. 1. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)
 2. 2. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 ÍNDEX 1. Introducció 2. Trets d’identitat. Qui som. L'aplicació dels criteris d'organització pedagògica 2.1.1 Estructura 2.1.2 Alumnat 2.1.3 Òrgans de Govern 2.1.4 Coordinació de centre 2.1.5 Comissions Prioritats i els plantejaments educatius 2.2.1 Política de qualitat 2.2.2 Missió del centre 2.2.3 La visió del Quercus 2.2.4 Els nostres Objectius Els procediments d'inclusió 3. Indicadors de progrés Indicadors de l’avaluació Retiment de comptes 4. Concreció i desenvolupament dels currículums Gestió pedagògica 5. Principis i valors que orienten l’acció tutorial. 6. Caràcter propi del centre. Els nostres projectes 7. Llengües d’aprenentatge 8. Annex 8.1. Projecte lingüístic 1. INTRODUCCIÓ
 3. 3. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 Segons la LEC (art. 91) , el projecte educatiu recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. El projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre. Per poder explicar quina és la identitat del centre, va bé conèixer una mica l’entorn del centre . Sant Joan de Vilatorrada és un municipi de la comarca del Bages situat a 3 km. de Manresa, la capital comarcal. Es troba a 230 metres d’altitud vora el riu Cardener i limita amb els termes municipals de Sant Mateu de Bages, Callús, Santpedor; Sant Fruitós de Bages i Fonollosa, a més de Manresa. Sant Joan de Vilatorrada s’estén al llarg de les terrasses fluvials al marge dret del Cardener en direcció a la falda del turó de Collbaix que, amb 554 metres constitueix l’altura màxima del terme, l’orografia del qual la completen els també turons de Costarodona i Vilatorrada, avui dia pràcticament integrats en l’espai urbanístic del poble. A més del riu Cardener, la xarxa hidrogràfica es completa amb el torrents Canigó i Llobet parcialment soterrats dins la població i a fora d’ella, però dins el terme municipal la riera de Fonolllosa i els torrents de Joncadella i de Les Torres, així com el canal de les Fàbriques que alimentava la que fou en altre moment una potent indústria tèxtil. Dintre del municipi del mateix nom, han coexistit al llarg de la història dos pobles d'origen rural i agrícola: Sant Martí de Torroella, que en part encara conserva aquests trets, i que està integrat dins l’estructura municipal de Sant Joan de Vilatorrada, de caràcter més urbà pel seu desenvolupament industrial i de serveis. Amb 10.825 hab. (maig de 2013), a part la població flotant, és la principal nucli habitat de la comarca després de Manresa, ciutat a la que manté una relació molt intensa, atesa la seva proximitat.
 4. 4. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 Sant Joan de Vilatorrada és un poble que ha experimentat un creixement molt important. La situació, al costat de Manresa, el desenvolupament continuat de més i millors serveis, la seva empenta cultural i esportiva ... n’han estat, probablement, algunes de les causes principals. La seva situació estratègica, prop de l’encreuament de l’eix diagonal i l’eix transversal, també han estat factors decisius a l’hora de trobar una explicació per a aquest comportament demogràfic, que darrerament s’ha vist frenada per una crisi econòmica i social sense precedents en la qual a hores d’ara hi estem plenament immersos. Amb tot cal considerar la notable presència de la comunitat magrebina, així com la formada pels col·lectius de romanesos i d’ucraïnesos. En menor mesura trobaríem els sudamericans i també xinesos, subsaharians... El poble de Sant Joan de Vilatorrada disposa, en l’actualitat, de tres centres d’Educació Infantil i Primària: les escoles Joncadella, Collbaix i Atmetllers, dues Llar d’Infants públiques: Barrufets, i El Xiulet i un institut d’Educació Secundària i una Secció Institut Cardener, també de Secundària, que garanteixen una oferta educativa suficient per a les necessitats del municipi pel que fa tant a l’ensenyament obligatori com postobligatori. L’oferta educativa del municipi es completa amb una Escola Municipal de Música i un Centre Municipal de Formació de Persones Adultes que ofereix diverses possibilitats per a la formació permanent que es veu complementada pels
 5. 5. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 diversos Tallers Ocupacionals i/o Escola-Taller, així com la formació que gestiona el Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació del municipi. El poble també disposa també d’una Biblioteca moderna amb prop de 800 m2 , així com d’una Ludoteca i Casal Jove tots ells de gestió pública. El teixit associatiu del municipi permet una oferta important i variada tant en l’aspecte esportiu com cultural, a nivell de clubs i d’entitats, que es completa amb un ventall també divers provinent de l’àmbit privat: diferents esports, tallers varis, gimnàs, dansa, idiomes... L’institut Quercus ha volgut estar sempre proper al món de l’activitat extraescolar i ha près i pren un paper actiu organitzant activitats diverses relacionades amb el món cultural, esportiu, empresarial..., alhora que a través de l’Associació Esportiva organitza, entre altres, activitats com poden ser les colònies d’estiu, esquiades, acampades, sortides amb BTT... 2. TRETS D’IDENTITAT (QUI SOM)
 6. 6. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 D’acord amb l’art. 77 de la LEC i en el marc de l’autonomia de centre educatiu, els criteris que regeixen l’institut Quercus fan que l’organització pedagògica contribueixi a la integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del principi d’inclusió, al desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors, la incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià al centre i l’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 2.1.1. Estructura El centre compta amb 3 línies a 1r , 2n ESO , a 3r 5 línies i a 4t ESO 4 línies, 2 línies de batxillerat de les diferents modalitats (tecnològic, científic, ciències de la salut, humanístic, social i humanísticosocial ) totes elles regides sota la llei LOE, un cicle de grau mig de d’instal·lacions de producció de calor (1r i 2n curs) , un cicle de grau superior de prevenció de riscos laborals, un d’eficiència energètica i solar tèrmica i un cicle també de grau superior d’activitats físicoesportives (1r i 2n curs) ; a més a més hi ha el 1r i 2n nivell d’estudis tècnics d’esport en l’especialitat de futbol, futbol sala i bàsquet, i un grup de PQPI , FIAP de serralleria. Això és aproximadament uns 430 alumnes d’ESO, uns 100 alumnes de batxillerat, 25 alumnes de CFGM, 90 alumnes de Activitats físicoesportives , 25 alumnes de prevenció, 10 d’eficiència energètica, uns 70 alumnes en els dos nivells de futbol i bàsquet i 16 alumnes del FIAP. 2.1.2. ALUMNAT L’INS Quercus es nodreix bàsicament d’alumnes de la localitat, per bé que té assignada una àrea d’influència de la comarca del Bages, sector oest, que abraça les localitats de: Rajadell, Fonollosa, Fals, Aguilar de Segarra, la urbanització de Canet de Fals i masies d’aquestes contrades. Igualment, per la seva proximitat i interrelació, també hi ha un nombre significatiu, d’alumnes procedents de Manresa. El nombre total d’alumnes, d’aquesta àrea d’influència, pel que fa a l’ESO és d’uns 50 i els d’ESPO és d’uns 15.
 7. 7. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 A part, el centre compta amb alumnes de procedència diversa (Berguedà, Anoia, Solsonès, Osona, ...) degut als programes de qualificació inicial (PQPI’s) i els estudis de formació professional . Concretament, sumen un total de 150, entre els CFGM , CFGS i els EREES ( Estudis de règim especial d’esports). 2.1.3. ORGANS DE GOVERN a) Òrgans Col·legiats El Consell Escolar. És el màxim òrgan de govern. El Claustre de professors/es. Format per tot el professorat de centre. b) Equip Directiu L’Equip Directiu gestiona, planifica i coordina l’activitat general del centre i vetlla per l’adequació d’aquesta a la Programació General de centre. Té les responsabilitats derivades dels òrgans unipersonals de govern que el componen: • Director/a El director/a és el màxim representant del centre. Vetlla per la coordinació i el seguiment de la gestió global del centre. Li correspon la direcció i la responsabilitat general de l’activitat de l’institut. • Cap d’estudis És la persona responsable de confeccionar i fer el seguiment dels horaris (d’alumnat, professorat, aules, guàrdies...) i supervisar les programacions didàctiques de ESO i batxillerat. S’encarrega també del control del compliment del NOFC (tant per part de l’alumnat com del professorat). • Coordinador/a pedagògic/a El coordinador/a pedagògic/a realitza la programació i el seguiment del Pla d’Acció Tutorial del centre. També s’encarrega de fer de pont entre el centre i l’EAP, els Serveis socials de l’Ajuntament i les escoles de primària. • Secretari/ària – administrador/a El secretari/ària – administrador/a realitza la gestió de l’activitat econòmica i administrativa de l’institut, exerceix com a cap del personal d’administració i serveis (PAS) i coordina la Tutoria tècnica de manteniment. A més, és el membre de l’equip directiu encarregat de supervisar el funcionament del PQPI (FIAP de serralleria). • Cap d’estudis d’ensenyaments professionals. És la persona responsable de confeccionar i fer el seguiment dels horaris (alumnat, professorat, aules, guàrdies,…) i supervisar les programacions didàctiques dels cicles formatius.
 8. 8. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 c) Equips docents És format pel professorat que hi imparteix matèries comunes amb una dedicació horària de pes en aquell nivell. Entre aquest professorat, forçosament hi haurà els/les tutors/es de grup. Com a criteri general, es procurarà que hi hagi un representant de cada àrea a tots els equips docents. Els equips docents del centre són: Primer d’ESO Segon d’ESO Tercer d’ESO Quart d’ESO Batxillerat Cicle Formatiu de Grau Mitjà Cicle Formatiu de Grau Superior d'Activitats físicoesportives Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció de riscos Ensenyament de règim especial PQPI. 2.1.4. COORDINACIÓ DEL CENTRE Els càrrecs de coordinació de l'IES Quercus són els següents: coordinadors/es de nivell, coordinador/a d'informàtica, coordinador/a lingüístic/a, coordinador/a del projecte de gestió de qualitat, coordinador/a de treball per competències i coordinador/a de prevenció i riscos laborals. a) Coordinadors/es de nivell A l’Institut Quercus hi ha les següents coordinacions de nivell: primer d’ESO, segon d’ESO, tercer d’ESO, quart d’ESO, batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà i cicle formatiu de grau superior. b) Coordinador/a lingüístic/a (LIC) S’encarrega del servei de correcció, d’impulsar activitats de normalització lingüística i de vetllar per l’aplicació del Projecte Lingüístic de Centre. c) Coordinador/a del Projecte de Gestió de Qualitat És la persona encarregada de vetllar pel compliment del programa de gestió de qualitat al centre i d’informar el claustre del funcionament del sistema de gestió de qualitat. d) Coordinador/a informàtic/a Té al seu càrrec la supervisió de les aules d'informàtica i de la resta d’ordinadors del centre, l'assessorament al professorat en la utilització dels recursos informàtics i la relació amb el Programa d'Informàtica Educativa. e) Coordinador/a de treball per competències S’encarregarà d’organitzar les reunions de la comissió per treballar les comptències bàsiques i vetllar pel compliment de les decisions que s’acceptin en el claustre.
 9. 9. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 f) Coordinador/a de Prevenció de Riscos Laborals Té al seu càrrec el control i la promoció de totes les actuacions relatives a la seguretat del centre. 2.1.5. COMISSIONS a) Comissió d’atenció a la diversitat El Departament d'Orientació, a partir de les propostes i la informació dels equips docents, organitzarà les accions d'atenció a la diversitat i s’encarregarà directament de la planificació i execució de la docència a l’alumnat que necessiti adaptacions significatives i/o modificacions del currículum. L'atenció a la diversitat és responsabilitat del conjunt del professorat del centre. S'entén, doncs, la funció específica del professorat del Departament d'Orientació com a suport de coordinació, aportació d'elements de diagnòstic, de materials específics, i de tota mena de suports que facilitin i orientin la tasca del professorat del centre a les aules. b) Comissió de Normalització Lingüística La Comissió de Normalització Lingüística actua com a agent coordinador i impulsor de les activitats de normalització lingüística del centre. Aquesta comissió és formada per: a) coordinador/a pedagògic/a. b) El/la coordinador/a lingüístic/a. c) Fins a tres representants de les àrees designats per el/la director/a. c) Comissió d’Informàtica La Comissió d’informàtica actua com a agent coordinador i impulsor del desenvolupament de les noves tecnologies en les activitats docents i administratives del centre. Aquesta comissió és formada per: a) El/la Secretari/a. b) El/la Coordinador/a d’informàtica. c) Fins a tres representants de les àrees designats pel director/a. d) Comissió del Projecte de Gestió de Qualitat La Comissió del Projecte de Gestió de Qualitat actua com a agent coordinador i impulsor del desenvolupament del Pla de Qualitat. Aquesta comissió és formada per representants de l’equip directiu i de la resta del professorat, i coordinada pel coordinador/a de Qualitat. e) comissió treball per a competències Formada pel coordinador/a i el professorat del claustre que hi vulgui participar. PRIORITATS I PLANTEJAMENTS EDUCATIUS En aquests moments l’organització del centre gira a l’entorn de tres objectius que sorgeixen del projecte d’autonomia de centre i del pla de millora contínua que es basen també en tres valors que es treballen des de tots els àmbits ( alumnat, pares i mares, i professorat). Aquests valors són: l’esforç, la bona
 10. 10. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 convivència , i la participació . Globalment, tots ells, constitueixen una bona eina de funcionament i són el motor del Quercus, alhora que estan molt vinculats amb els objectius que des del departament d’ensenyament ens proposen. POLÍTICA DE QUALITAT L'Institut Quercus ha definit la qualitat com a part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia i té com a referent de les seves actuacions en matèria de qualitat el compliment de la norma ISO 9001. L'actuació de l'Institut, d'acord amb el projecte educatiu de centre, està dirigida a: - Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l'alumnat i la família per tal de formar bons ciutadans i bons professionals preparats per enfrontar-se al món personal i laboral. •Contribuir a l'assoliment dels objectius que la societat li assigna com a Institut d'Educació Secundària. •Desenvolupar i implicar el conjunt de l'equip humà de l'Institut per tal d'assegurar la seva implicació en el projecte del centre, tot assolint un bon nivell de satisfacció i arribant a ser uns bons professionals. •La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta, tot comptant amb el suport i els mitjans que el departament d’ensenyament posi al seu abast. El compromís amb la qualitat afecta tot l'Institut i la millora contínua és una responsabilitat de tot l'equip professional del centre . L'equip directiu en vetllarà i en facilitarà l'assoliment a través de la gestió i amb els mitjans de què disposi. Tot això ens adreça cap als objectius de centre: Millorar els resultats educatius, Millorar la cohesió social i Millorar la confiança dels grups d'interès (alumnat, famílies i empreses). MISSIÓ DE CENTRE L’INS Quercus forma part dels centres públics d’educació secundària de la Generalitat de Catalunya, i com a tal ha d’estar dedicat: • En relació amb l’Alumnat
 11. 11. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 Segons la LEC (art. 91) , el projecte educatiu recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. El projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre. Per poder explicar quina és la identitat del centre, va bé conèixer una mica l’entorn del centre . Sant Joan de Vilatorrada és un municipi de la comarca del Bages situat a 3 km. de Manresa, la capital comarcal. Es troba a 230 metres d’altitud vora el riu Cardener i limita amb els termes municipals de Sant Mateu de Bages, Callús, Santpedor; Sant Fruitós de Bages i Fonollosa, a més de Manresa. Sant Joan de Vilatorrada s’estén al llarg de les terrasses fluvials al marge dret del Cardener en direcció a la falda del turó de Collbaix que, amb 554 metres constitueix l’altura màxima del terme, l’orografia del qual la completen els també turons de Costarodona i Vilatorrada, avui dia pràcticament integrats en l’espai urbanístic del poble. A més del riu Cardener, la xarxa hidrogràfica es completa amb el torrents Canigó i Llobet parcialment soterrats dins la població i a fora d’ella, però dins el terme municipal la riera de Fonolllosa i els torrents de Joncadella i de Les Torres, així com el canal de les Fàbriques que alimentava la que fou en altre moment una potent indústria tèxtil. Dintre del municipi del mateix nom, han coexistit al llarg de la història dos pobles d'origen rural i agrícola: Sant Martí de Torroella, que en part encara conserva aquests trets, i que està integrat dins l’estructura municipal de Sant Joan de Vilatorrada, de caràcter més urbà pel seu desenvolupament industrial i de serveis. Amb 10.825 hab. (maig de 2013), a part la població flotant, és la principal nucli habitat de la comarca després de Manresa, ciutat a la que manté una relació molt intensa, atesa la seva proximitat.
 12. 12. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 b. Amb la finalitat de facilitar el desenvolupament i la millora de la seva professionalitat i la millora continuada del centre. • En relació amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a. Completar, aplicar i desenvolupar el disseny curricular establert per les autoritats educatives. b. Informar/transmetre al Departament d’Ensenyament les necessitats dels diferents grups d’interès detectades. Amb la finalitat de fomentar la millora de la política educativa. 2.2.2. LA VISIÓ DEL QUERCUS la VISIÓ del centre és: Aconseguir que tots els seus alumnes obtinguin una formació acadèmica i professional adaptada a les necessitats de la societat , tant per que fa al coneixement i domini de llengües estrangeres, noves tecnologies, treball cooperatiu,... com pel que fa referència als valors necessaris per viure en societat: l’esforç, la participació i la bona convivència. L’institut vol arribar a establir estretes col·laboracions amb el seu entorn, tant a nivell de pares i mares com d’empreses i institucions públiques i privades, tot seguint els models de gestió EFQM. 2.2.3. ELS NOSTRES OBJECTIUS: 1. Millorar els resultats educatius. En aquest objectiu es pretén treballar i millorar les mesures d’atenció a la diversitat, tan a l’alta com a la baixa i intentar acompanyar tot l’alumnat tan en l’àmbit de l’orientació acadèmica com en el personal.
 13. 13. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 2. Millorar la cohesió social. En aquest objectiu es preten treballar i millorar tot el pla d’acció tutorial, relació família institut i relació amb l’entorn. També es treballa els hàbits personals, de comportament i quotidians bàsics, com ara la salut, alimentació... Relacionat amb la intenció de disminuir l’abandonament i l’absentisme dels alumnes , disposem de la figura de l’integrador social. 3. Millorar la confiança dels grups d’interès ( alumnat, famílies, empreses) Cal tenir present que en un centre educatiu, si les àrees no treballen a gust i organitzades , el centre no funciona. Per tant aquest objectiu és indispensable per poder aconseguir uns bons resultats acadèmics i un bon ambient de treball. L’objectiu final serà aconseguir la satisfacció de tots els grups d’interès i per això cal treballar conjuntament, escoltant tots els àmbits i promocionant tot allò que es fa bé. Intentar que tothom es senti seu l’institut i amb tot allò que comporta. Es realitza un pla de formació de centre , que inclou els cursos de centre i la formació específica de cada àrea i/o de cada professor/a . Es treballa sota la gestió de la certificació ISO9001 basada amb la millora continua . ELS PROCEDIMENTS D’INCLUSIÓ Segons la LEC l’atenció educativa de l’institut Quercus es regeix pel principi d’inclusió. Les activitats que es realitzen són:
 14. 14. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 Aula flexible : per alumnat amb dificultats d’aprenentatge Aula oberta: per alumnat amb dificultats de motivació i difícil comportament. Aula d’acollida: per alumnat nouvingut Atencions individualitzades Comissió atenció a la diversitat (veure apartat 2.1.5) Tutories individuals a tots els nivells. 3. INDICADORS DE PROGRÉS 3.1. INDICADORS DE L’AVALUACIÓ Al treballar dins del projecte de qualitat i millora contínua hi ha estipulat tota una sèrie d’indicadors que ens ajuden a avaluar si allò que ens hem proposat ho estem assolint o no . Tot i així , seguint la normativa, presentem uns indicadors de progrés que estan lligats amb el nostra pla d’autonomia i objectius i reflexions realitzades: La mitjana del percentatge d’alumnat d’ESO i ESPO amb 0, 1 o 2 matèries suspeses dels cursos 2013-16 ha de ser superior a la mitjana del període 2009-12. mitjana 09-12 (%) mitjana 13-16 (%) 1r ESO 70,14 74,00 2n ESO 70,11 74,00 3r ESO 73,01 75,00 4t ESO 89,11 90,00 1r BATX 83,92 85,00 2n BATX 77,54 80,00 1r CFGM 75,22 78,00 2n CFGM 87,97 90,00 1r AFEE 95,80 95,00 2n AFEE 100,00 95,00 1r PREVE 100,00 95,00
 15. 15. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 2n PREVE 93,75 95,00 PQPI 83,17 90,00 La mitjana del percentatge de promocionats d’ESO i ESPO dels cursos 2013-16 ha de ser igual o superior a la mitjana del període 2009-12. mitjana 09-12 (%) mitjana 13-16 (%) 1r ESO 93,83 90,00 2n ESO 92,23 90,00 3r ESO 85,84 88,00 4t ESO 89,11 90,00 1r BATX 83,92 85,00 2n BATX 77,54 80,00 1r CFGM 67,04 75,00 2n CFGM 50,90 60,00 1r AFEE 95,80 95,00 2n AFEE 91,27 95,00 1r PREVE 97,77 95,00 2n PREVE 70,17 80,00 PQPI 86,92 90,00 La mitjana dels 3 últims cursos del percentatge de nivell alt i alt-mig de les proves d’avaluació diagnòstica del centre ha de ser igual o superior a la mitjana de Catalunya dels últims tres cursos. Dades inicials Matèries avaluades Mitjana 10-12 centre Mitjana Catalunya 10-12 Català 55,30% 66,63% Castellà 42,67% 63,81% Matemàtiques 56,35% 71,73%
 16. 16. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 Sant Joan de Vilatorrada és un poble que ha experimentat un creixement molt important. La situació, al costat de Manresa, el desenvolupament continuat de més i millors serveis, la seva empenta cultural i esportiva ... n’han estat, probablement, algunes de les causes principals. La seva situació estratègica, prop de l’encreuament de l’eix diagonal i l’eix transversal, també han estat factors decisius a l’hora de trobar una explicació per a aquest comportament demogràfic, que darrerament s’ha vist frenada per una crisi econòmica i social sense precedents en la qual a hores d’ara hi estem plenament immersos. Amb tot cal considerar la notable presència de la comunitat magrebina, així com la formada pels col·lectius de romanesos i d’ucraïnesos. En menor mesura trobaríem els sudamericans i també xinesos, subsaharians... El poble de Sant Joan de Vilatorrada disposa, en l’actualitat, de tres centres d’Educació Infantil i Primària: les escoles Joncadella, Collbaix i Atmetllers, dues Llar d’Infants públiques: Barrufets, i El Xiulet i un institut d’Educació Secundària i una Secció Institut Cardener, també de Secundària, que garanteixen una oferta educativa suficient per a les necessitats del municipi pel que fa tant a l’ensenyament obligatori com postobligatori. L’oferta educativa del municipi es completa amb una Escola Municipal de Música i un Centre Municipal de Formació de Persones Adultes que ofereix diverses possibilitats per a la formació permanent que es veu complementada pels
 17. 17. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 2009-10 3,9 2010-11 3,9 2011-12 4 mitjana 3,93 La valoració mitjana de la satisfacció global de l’alumnat , del període 2013-16 ha de ser superior a 3,3 punts sobre 5: (veure annex gràfics) nivell 2009-10 2010-11 2011-12 mitjana09- 12 ESO 3,5 3,1 3,3 3,3 BATX 2,8 3,3 3,3 3,1 AFEE 4 3,9 3,7 3,9 PREVE 4,3 3,1 3,1 3,5 CFGM 2,6 3,3 4,1 3,3 1r EREE 4,3 3,8 4,2 4,1 2n EREE 3,8 3,8 4,1 3,9 PQPI 4,1 3,6 3,9 La valoració mitjana de la satisfacció de les famílies a inici de curs, del període 2013-16 ha de ser superior a 4 punts sobre 5. Dades inicials 2009-10 4,3 2010-11 4,1 2011-12 4,2 mitjana 4,20 La valoració mitjana de la satisfacció de les empreses del període 2013- 16 ha de ser superior a 3,5 punts sobre 5. Dades inicials 2009-10 4,4 2010-11 4,2 2011-12 4,2 mitjana 4,27 3.2. RETIMENT DE COMPTES
 18. 18. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 L’avaluació és un procés que ens permet determinar fins quin punt hem assolit un objectiu i també veure en quines accions hem fallat, amb aquesta informació podem canviar la nostra estratègia i assolir millor l’objectiu en qüestió. Aquesta revisió es pot fer de diverses maneres, una d’elles i que crec que és una de les més efectives són les revisions de sistema a partir de les reunions d’equip ampli i comissions PAC. Es poden fer : una a l’inici de curs per a situar a tots els coordinadors, revisar com estan els objectius i què s’ha de plantejar pel primer trimestre. A final de cada trimestre una altra reunió on es revisen tots els indicadors que finalitzen trimestralment , i una altra a final de curs (juliol) , on es revisen altra cop tots els objectius i es fan propostes de millora pel curs vinent. Paral·lelament a la revisió del sistema per part de l’equip ampli hi ha les avaluacions internes que les tenim plantejades que cada curs toca a unes 3 o 4 àrees i 3 equips docents; en elles es revisa com es treballa, l’ambient de treball, el seguiment dels criteris establerts , l’homogeneïtzació , el funcionament... mitjançant unes qüestions i enquestes. A més a més degut a la certificació de la ISO 9001:2008 , hem de passar unes auditories internes i externes que ens ajuden a detectar aquells aspectes forts, i que com a tal cal continuar-los mantenint i els punts febles o àrees de millora que cal arreglar o treballar-hi més per aconseguir transformar-les en punts forts. Tot i així periòdicament el Consell Escolar de centre es reuneix i revisa tot el funcionament de centre. 4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS CURRÍCULUMS
 19. 19. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 Basant-nos en el decret 102/2010 els currículums dels diferents ensenyaments del nostre institut tenen la finalitat de garantir l’assoliment de les competències bàsiques i les específiques de cada programació. 4.1. GESTIÓ PEDAGÒGICA Àrees Dins de les àrees el professorat està agrupat segons l’especialitat que imparteix. Són funcions de les àrees: el disseny de les programacions específiques, l’adequació de continguts a cada etapa, l’elaboració de material per a les unitats didàctiques, la unificació de criteris de correcció i d’avaluació de les unitats didàctiques i la concreció de criteris metodològics i d’atenció a la diversitat. Les àrees de l’INS Quercus són les següents: Àrea de Tecnologia. En forma part el professorat de les especialitats següents: - Tecnologia - Tecnologia Elèctrica - Sistemes electrotècnics i automàtics - Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids - Formació laboral Àrea artística En forma part el professorat de les especialitats: - Visual i Plàstica - Música Àrea d’Educació Física Àrea de Ciències Experimentals En forma part el professorat de les especialitats següents: - Física i Química - Biologia - Geologia Àrea de Matemàtiques En forma part el professorat de les especialitats següents : - Matemàtiques. - Economia. Àrea de Llengües Estrangeres En forma part el professorat de les especialitats següents - Anglès - Francès Àrea de Llengua Castellana i Literatura Àrea de Llengua Catalana i Literatura En forma part el professorat de les especialitats següents: - Llengua Catalana i Literatura - psicopedagoga. Àrea Antropologicosocial En forma part el professorat de les especialitats següents: - Geografia i Història - Filosofia
 20. 20. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 - Psicologia - Religió - Cultura clásica. - psicopedagoga S’intentarà que hi hagi estabilitat en aquesta distribució i agrupament d’especialitats dins de cada àrea, per bé que hi pot haver modificacions originades per motius diversos: reducció de plantilla, peticions raonades d’agrupaments o divisions d’àrees, etc. Programacions Cada matèria de cada nivell es regeix en les programacions tal com estableix la normativa. En elles s’hi pot trobar els continguts que es treballen, els objectius mínims i d’amplicació, el treball competencial, la temporització, la metodologia de treball i l’avaluació. Es poden consultar en el document “concreció curricular de centre” (CCC). 5. PRINCIPIS I VALORS QUE ORIENTEN L’ACCIÓ TUTORIAL L'Acció Tutorial és el conjunt d'activitats educatives que es porten a terme al centre i que tenen per objectiu l'orientació personalitzada de l'alumnat fonamentalment en l'àmbit curricular i professional. La finalitat de la tutoria és millorar el procés d'aprenentatge de l'alumne/a, fomentar la integració i la participació en el centre a partir del seu coneixement i informar i orientar sobre els estudis secundaris, universitaris i el món laboral. Els elements en què recolza l’acció tutorial són: l’equip docent, el tutor/a de grup i el tutor/a individual. · L’equip docent (veure apartat 2.1.3 c) L’equip docent es reuneix setmanalment i tracta temes com disciplina, continguts del pla d’acció tutorial i rendiment acadèmic de l’alumnat del nivell. Una vegada cada trimestre, l’equip docent es constitueix en equip d’avaluació · El tutor/a de grup La tutoria de grup és dinamitzada i coordinada per la tutora o el tutor del grup classe que té una reunió setmanal amb el/ella coordinador/a de nivell per a preparar i fer el seguiment del crèdit de tutoria. · El tutor/a individual
 21. 21. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 La tutoria individual té per objectiu l’orientació acadèmica, professional i personal de l’alumne/a. Tots els membres dels equips docents d’ESO, i de batxillerat i cicle formatiu tenen assignat un grup d’alumnes des de l’inici de curs per tal de fer-los l’orientació personal, acadèmica i vocacional que preveu la tutoria. 6. CARÀCTER PROPI DEL CENTRE Tal com diu la LEC en l’article 93 l’institut Quercus es defineix com inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat. D’acord amb els principi de qualitat pedagògica , direcció responsable i professionalitat docent, treballem els projectes següents: - Projecte de qualitat i millora contínua - Projecte d’autonomia de centre - Mediació - Equip de millora: grup de treball per competències. - Pla de l’esport. - Salut integral - Intercanvis amb Anglaterra. - Promoure la llengua anglesa - Emprenedoria - “Avancem en el món de les TIC”
 22. 22. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 - Potenciació de les tutories individuals. - Viatge final d’etapa i les activitats corresponents. - Incentivar les iniciatives pròpies de l’alumnat ( musical, carnestoltes, jornades ...) - Jornades de centre: científica, Nadal, St. Jordi, Pau i solidaritat, salut... - DELF, Viatge frança - Borsa de treball 7. LLENGÜES D’APRENENTATGE L’ INS Quercus té el català com a llengua vehicular, essent en el Projecte Lingüístic on es defineixen les estratègies d’actuació. Es vetllarà per mantenir l’ús del català en el conjunt de tasques i funcions de tots els membres de la comunitat educativa. El coordinador/a Lingüístic/a vetllarà i ajudarà a la correcta aplicació del projecte lingüístic. (Veure projecte lingüístic annex)
 23. 23. INSTITUT QUERCUS Aprovat CE 27 juny 2014 diversos Tallers Ocupacionals i/o Escola-Taller, així com la formació que gestiona el Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació del municipi. El poble també disposa també d’una Biblioteca moderna amb prop de 800 m2 , així com d’una Ludoteca i Casal Jove tots ells de gestió pública. El teixit associatiu del municipi permet una oferta important i variada tant en l’aspecte esportiu com cultural, a nivell de clubs i d’entitats, que es completa amb un ventall també divers provinent de l’àmbit privat: diferents esports, tallers varis, gimnàs, dansa, idiomes... L’institut Quercus ha volgut estar sempre proper al món de l’activitat extraescolar i ha près i pren un paper actiu organitzant activitats diverses relacionades amb el món cultural, esportiu, empresarial..., alhora que a través de l’Associació Esportiva organitza, entre altres, activitats com poden ser les colònies d’estiu, esquiades, acampades, sortides amb BTT... 2. TRETS D’IDENTITAT (QUI SOM)

×