Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Optatives 4t 1819

202 views

Published on

.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Optatives 4t 1819

  1. 1. INSTITUT QUERCUS CURS 2017-2018 L’objectiu d’aquest document és informar-vos amb detall del currículum de 4t d’ESO. A continuació us detallem les matèries i les hores de cada matèria de 4t d’ESO Llengua catalana i literatura 3 hores Llengua castellana i literatura 3 hores Llengua estrangera (Anglès) 3+1 hores Matemàtiques 4 hores Ciències socials, geografia i història 3 hores Religió o cultura i valors ètics 1 hora Educació física 2 hores Tutoria 1 hora Matèries optatives 10 -1 hores TOTAL 30 HORES Com podeu veure un dels canvis importants és el gran nombre d’hores d’optativitat. Aquestes 9 hores d’optatives les hem agrupat en 3 opcions. L’alumne ha d’escollir una de les tres opcions i dins de l’opció escollida ha de triar una matèria de cada franja. A continuació es presenta un petit resum explicatiu de cada matèria. OPCIÓ1 Física i Química: S’aprendrà a afrontar l’anàlisi científica de diversos fenòmens naturals com moviment, forces, energies, fenòmens lluminosos, reaccions químiques i altres de la vida quotidiana. S’estudiarà l’estructura d’algunes substàncies amb les seves propietats, s’intentarà aprendre a interpretar i a argumentar la relació entre la vida i la ciència. Biologia i Geologia: Els continguts estan dividits en tres blocs. En el primer s’estudien els caràcters hereditaris i es valoren les aplicacions de l’enginyeria genètica en el camp de l’alimentació o la biomedicina. En el segon bloc s’estudia l’origen, evolució i diversitat dels éssers vius i finalment s’estudia la Terra com a planeta canviant (amb els fets geològics i biològics més rellevants). Tecnologia: En aquesta optativa aprendrem: Dibuix digital en 2D, dibuix digital en 3D, disseny i impressió en 3D, disseny i construcció d’habitatges , nocions bàsiques d’electrònica i programació i construcció de robòtica amb placa Arduino Uno. OPCIÓ2 Llatí: En aquesta matèria, amb l’ús de les TIC i les eines digitals adequades per a l’aprenentatge, es dóna una visió del món clàssic com una realitat sempre present en el nostre entorn i que forma part de la cultura contemporània: mitologia, cinema, oci, festes, art, literatura, tradicions, política, ... Alhora que es pretén estimular la curiositat pel coneixement del llatí com a complement necessari per a conèixer millor la pròpia llengua i per a iniciar o continuar, amb avantatge, l’estudi d’altres llengües. Economia: En aquesta matèria: - Portareu a terme un projecte empresarial que us permetrà aprendre com funciona el món de l’empresa. - Aprendreu conceptes econòmics i financers bàsics per poder interpretar l’actualitat econòmica i la informació que apareix en els mitjans de comunicació. - Analitzareu el mercat laboral, les estratègies per aconseguir un lloc de treball i els nous perfils professionals que el mercat demana. OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 FRANJA 1 Física i Química Llatí Economia Ciències aplicades a l’activitat professional FRANJA 2 Biologia i Geologia Tecnologia Filosofia TIC: Informàtica Visual i plàstica Física i Química aplicada FRANJA 3 Francès TIC: Informàtica Música TIC:Quercus in the world Arts escèniques i dansa Alemany Francès TIC: Informàtica Música TIC:Quercus in the world Arts escèniques i dansa Alemany Francès TIC: Informàtica Música TIC:Quercus in the world Arts escèniques i dansa Alemany
  2. 2. INSTITUT QUERCUS CURS 2017-2018 Filosofia: l'assignatura promou en l'alumne la capacitat de pensar, reflexionar, comprendre i argumentar. S'utilitzen plantejaments propis i coneixements estudiats a altres matèries. També el coneixement de la realitat de l'alumne. TIC (Informàtica) : En aquesta optativa aprendrem: Ofimàtica avançada: tractament de textos, fulls de càlcul, …; internet i eines 2.0; Multimèdia: tractament d’imatge, vídeo i so; Disseny de pàgines web i blogs, connectivitat wifi, Bluetooh i Disseny i programació de Apps per mòbil. OPCIÓ3 Ciències aplicades a l’activitat professional: Veurem les aplicacions de la Ciència a les activitats laborals. Començant des del treball al laboratori, aprendrem com es fa un projecte d'investigació i com afecta l'activitat humana en el medi ambient. Visual i plàstica: Es veurà què és l’art i quins procediments s’utilitzen per crear obres d’art. S’aprendrà a resoldre problemes tècnics a l’hora de dibuixar certes formes, es coneixerà com es fan els programes i anuncis de televisió . Es faran dissenys funcionals a través de la seva història i la seva evolució. La superació d'aquesta assignatura (en cas de superar l’ESO) té validesa com a prova específica d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny. Física i Química aplicada: S’aprendrà a interpretar diversos fenòmens naturals com moviments, forces, energies, fenòmens lluminosos, reaccions químiques i altres de la vida quotidiana. S’estudiaran les propietats d’algunes substàncies i la manera de seguir el mètode científic. OPCIÓ1,2,3(FRANJA3) Francès: Si vols millorar la teva formació en llengües estrangeres, aquesta matèria et permetrà millorar la teva comunicació en llengua francesa, sobretot en la seva vessant oral. Es treballarà un nivell avançat, per aquest motiu cal haver fet francès a 3r d’ESO o tenir coneixements de francès. TIC (Informàtica): En aquesta optativa aprendrem: Ofimàtica avançada: tractament de textos, fulls de càlcul, …; internet i eines 2.0; Multimèdia: tractament d’imatge, vídeo i so; Disseny de pàgines web i blogs, connectivitat wifi, Bluetooh i Disseny i programació de Apps per mòbil. Música: s’estudiaran els principals estils de la música occidental, escoltant i analitzant les composicions més representatives i relacionant-les amb la societat que les ha creat. Es farà una aproximació a la pluralitat de tradicions musicals del món. S’utilitzaran fonts d’informació diverses per al coneixement de la música i del seu context històric, cultural i social. Quercus in the world: Blogging, digital tools, photos, presentations, videoconferences, class debates, podcasting, acting, role-playing, videoing, interviews, games, songs ... Aquesta és la matèria optativa que posa el teu anglès en acció! Millora el teu nivell oral i escrit d'anglès tot i fent una gran varietat de 'projects'. Arts escèniques i dansa: En aquesta optativa es pretén que els alumnes aprenguin les diverses tècniques que s’empren en les diverses manifestacions que es realitzen a l’escenari: interpretació, declamació, moviment. Al mateix temps es treballarà perquè sàpiga valorar el món escènic i en gaudeixi. A tal fi es potenciaran els aspectes emotius i lúdics, es posarà en funcionament la imaginació i la creativitat i es donarà importància al treball en equip. Alemany: Per a continuar aprofundint en la llengua alemanya. Només per aquell alumnat que ha estudiat alemany a 3r d'ESO o que té coneixements d'aquesta llengua. Aspectes a tenir en compte a l’hora d’escollir les opcions : - És important escollir l’opció en funció dels interessos futurs i de les capacitats. - Les matèries escollides no vinculen directament a estudis posteriors. - Els tutors individuals i els pares són les persones que millor poden orientar a l’alumne. - L’opció escollida és per tot l’any i per tant no es pot canviar un cop iniciat el curs. - Aquest document és únicament orientatiu. La tria definitiva cal fer-la a la matrícula Passos a seguir en la tria: - Dimecres 11 abril a les 19:30 h. reunió informativa pels pares - Divendres 13 abril a l’hora de tutoria presentació als alumnes de 3r d’ESO - Del dilluns 16 d’abril al divendres 27 d’abril, els tutors individuals s’entrevistaran amb els seus tutorats i conjuntament ompliran el full de tria. Un cop omplert el tutor/a individual el signarà i se’n quedarà una còpia. A part d’omplir el full de tria és aconsellable que l’alumne/a marqui amb creus la graella de la primera pàgina (així la família sap la tria a l’hora de fer la matrícula) - El divendres 4 de maig (com a molt tard) els alumnes retornaran el full de tria revisat i signat per la família.

×