Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1718 pat quercus

130 views

Published on

PAT 17-18

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1718 pat quercus

 1. 1. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 201 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 Curs 2017 INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 11 Curs 2017-18 INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 11/10/17 Pàgina: 1/ 36
 2. 2. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT RESUM DE LES REVISIONS Revisió Data 1.8 5/10/11 1.9 3/10/12 2.0 9/10/13 2.1. 8/10/14 2.2. 30/9/2015 2.3. 05/10/ 2.4. 30/9/2017 INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 201 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 RESUM DE LES REVISIONS Data Descripció 5/10/11 ACTIVITATS DE TUTORIA DE CAIRE GENERAL: S’elimina la preparació del crèdit de síntesi a 1r cicle d’ESO durant el 2n trimestre i s’afegeix al tercer trimestre la preparació dels treballs de síntesi o projecte de recerca per a tota l’ESO. 2n d’ESO: S’elimina l’autoestima i la pressió de grup al la guàrdia urbana i durant l’Órdago, i perquè no dóna temps de fer 3r d’ESO: S’elimina el projecte amb Lledoners sobre prevenció violència de gènere per treballar-lo el curs següent. 4t d’ESO: S’afegeix la sexualitat i afectivitat que no es va poder realitzar a 3r d’ESO. S’afegeixen la preparació d’exposicions orals. S’eliminen les parts destinades a recollida de diners per al viatge de fi de curs. 1r Batx: S’avança el treball de recerca (introducció treball de recerca al 3r trimestre). 3/10/12 Es revisen totes les activitats i es redistribueixen, com Órdago menys a 1r i més a 2n. S’amplien les hores d’estudi a 1r a partir del 2n trimestre. La visita de passa a 4t, i a 3r tan sols es treballa una mica la violència de gènere. 9/10/13 ACTIVITATS DE TUTORIA DE CAIRE GENERAL: S’afegeixen les xerrades i tallers 1r d’ESO: tècniques d’estudi els tres trimestres (2a hora de tutoria) S’afegeixen activitats de cohesió de grup. 3r d’ESO: Es deixa la xerrada de l’institut Guttmann per 4t Es modifiquen les activitats del tema sexualitat i afectivitat 4t d’ESO: S’afegeix la xerrada de l’institut Guttman pel primer trimestre S’afegeix el projecte amb Lledoners sobre prevenció violència de gènere ja que el curs passat no es va treballar a 3r d’ESO per poder que estan més receptius per aquests temes S’elimina sexualitat i afectivitat, que ja es va realitzar a S’eliminen les exposicions orals, ja que n’han preparat des de primer amb 1x1 i petxa-kutxes. S’elimina sexualitat i afectivitat ja que es va realitzar a 3r d’ESO. CFGM: S’elimina les activitats de 1r,ja que no tenim 1r curs, i a segon no hi ha hora de tutoria ja que es treballa el crèdit de síntesi. 8/10/14 Canvis en el marc general del PAT als CF Eliminació de les fitxes del PAT al CFGM IFC Canvis en la programació d'activitats del PAT del PFI i de BATX. 30/9/2015 Canvis en la programació del PAT de 1r d'ESO (per l’hora de Cultura i Valors ètics) i 4t d'ESO (s’afegeix un taller d’estudis financers: “Administrant els teus diners”). 05/10/2016 Es treu el taller d’estudis financers Canvi de nomenclatura PQPI a Canvi de nomenclatura EREE a EE i afegit que tenen quadern de tutorai individual Afegit alguna pel·lícula i xerrada nova a 4t ESO 30/9/2017 Canvis en la programació del PAT de 1r i 2n d’ESO (eliminació del programa Órdago i noves propostes). Canvis en la programació del PAT de 4t d’ESO (introduïts pel grup de treball del PAT). Canvis en la programació del PAT de 1r i 2n de BATX (motius: s’ha canviat el lliurament i presentació del Treball de Recerca i, per tant, ha canviat la temporització). Activitats Perfil professional 1r AAFE Canvis activitats PAT PFI INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 11 ACTIVITATS DE TUTORIA DE CAIRE GENERAL: S’elimina la preparació del crèdit de síntesi a 1r cicle d’ESO durant el 2n trimestre i s’afegeix al tercer trimestre la preparació dels treballs de síntesi o projecte de recerca S’elimina l’autoestima i la pressió de grup al 2n trimestre per haver-se treballat amb la guàrdia urbana i durant l’Órdago, i perquè no dóna temps de fer-ho fent Órdago. S’elimina el projecte amb Lledoners sobre prevenció violència de gènere per eix la sexualitat i afectivitat que no es va poder realitzar a 3r d’ESO. S’afegeixen la preparació d’exposicions orals. S’eliminen les parts destinades a recollida de diners per al viatge de fi de curs. S’avança el treball de recerca (introducció al segon trimestre i primeres activitats del treball de recerca al 3r trimestre). Es revisen totes les activitats i es redistribueixen, com Órdago menys a 1r i més a 2n. S’amplien les hores d’estudi a 1r a partir del 2n trimestre. La visita dels Lledoners es passa a 4t, i a 3r tan sols es treballa una mica la violència de gènere. ACTIVITATS DE TUTORIA DE CAIRE GENERAL: S’afegeixen les xerrades i tallers tècniques d’estudi els tres trimestres (2a hora de tutoria) S’afegeixen activitats de cohesió de grup. Es deixa la xerrada de l’institut Guttmann per 4t Es modifiquen les activitats del tema sexualitat i afectivitat S’afegeix la xerrada de l’institut Guttman pel primer trimestre S’afegeix el projecte amb Lledoners sobre prevenció violència de gènere ja que el curs passat no es va treballar a 3r d’ESO per poder-lo treballar a 4t, que estan més receptius per aquests temes S’elimina sexualitat i afectivitat, que ja es va realitzar a 3r d’ESO. S’eliminen les exposicions orals, ja que n’han preparat des de primer amb S’elimina sexualitat i afectivitat ja que es va realitzar a 3r d’ESO. CFGM: S’elimina les activitats de 1r,ja que no tenim 1r curs, i a segon no hi hora de tutoria ja que es treballa el crèdit de síntesi. Canvis en el marc general del PAT als CF Eliminació de les fitxes del PAT al CFGM IFC Canvis en la programació d'activitats del PAT del PFI i de BATX. Canvis en la programació del PAT de 1r d'ESO (per l’hora de Cultura i Valors ètics) i 4t d'ESO (s’afegeix un taller d’estudis financers: “Administrant els teus Es treu el taller d’estudis financers Canvi de nomenclatura PQPI a PFI Canvi de nomenclatura EREE a EE i afegit que tenen quadern de tutorai Afegit alguna pel·lícula i xerrada nova a 4t ESO Canvis en la programació del PAT de 1r i 2n d’ESO (eliminació del programa Canvis en la programació del PAT de 4t d’ESO (introduïts pel grup de treball Canvis en la programació del PAT de 1r i 2n de BATX (motius: s’ha canviat el lliurament i presentació del Treball de Recerca i, per tant, ha canviat la ctivitats Perfil professional 1r AAFE INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 11/10/17 Pàgina: 2/ 36 S’elimina la preparació del crèdit de síntesi a 1r cicle d’ESO durant el 2n trimestre i s’afegeix al tercer trimestre la preparació dels treballs de síntesi o projecte de recerca se treballat amb ho fent Órdago. S’eliminen les parts destinades a recollida de diners per al viatge de fi de curs. al segon trimestre i primeres activitats del Es revisen totes les activitats i es redistribueixen, com Órdago menys a 1r i més a 2n. ls Lledoners es S’afegeix el projecte amb Lledoners sobre prevenció violència de gènere ja lo treballar a 4t, S’eliminen les exposicions orals, ja que n’han preparat des de primer amb CFGM: S’elimina les activitats de 1r,ja que no tenim 1r curs, i a segon no hi Canvis en la programació del PAT de 1r d'ESO (per l’hora de Cultura i Valors ètics) i 4t d'ESO (s’afegeix un taller d’estudis financers: “Administrant els teus Canvi de nomenclatura EREE a EE i afegit que tenen quadern de tutorai Canvis en la programació del PAT de 1r i 2n d’ESO (eliminació del programa Canvis en la programació del PAT de 4t d’ESO (introduïts pel grup de treball Canvis en la programació del PAT de 1r i 2n de BATX (motius: s’ha canviat el lliurament i presentació del Treball de Recerca i, per tant, ha canviat la
 3. 3. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT ÍNDEX 1. Marc general del PAT del centre 2. Alumnes als quals va adreçat el PAT 3. Tutoria individual 4. Tutoria de grup 5. Recursos disponibles Temporització i concreció de les activitats de cada nivell. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 201 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 Marc general del PAT del centre 2. Alumnes als quals va adreçat el PAT 3. Tutoria individual 4. Tutoria de grup 5. Recursos disponibles Temporització i concreció de les activitats de cada nivell.  1r ESO  2n ESO  3r ESO  4t ESO  1r BATX  2n BATX  PFI  1r CFGS AAFE INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 11 Temporització i concreció de les activitats de cada nivell. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 11/10/17 Pàgina: 3/ 36 4 5 6 8 11 13 19 23 26 29 32 34 36
 4. 4. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT Entenem per acció tutorial el conjunt d’activitats que es porten a terme a l’institut objectiu ajudar a l’educació integral dels alumnes. El programa d’acció tutorial és una eina de treball per als professors i tutors que té per finalitat portar a la realitat la part del CCC que té com a objectiu la formació humana (personal prioritària. 1. MARC GENERAL DEL PAT DEL CENTRE El PAT del curs 201 consolidat durant els darrers cursos, tant a n algunes novetats 1. Augmenti el nivell d’autoestima i autoconeixement i sigui capaç de prendre les seves pròpies decisions. 2. S’integri plenament a 3. Rebi una bona orientació sobre els estudis posteriors o bé la incorporació al món laboral. 4. Es faci càrrec de la seva capacitat per als estudis i les possibilitats que té en el món laboral. Per dur a terme el PAT cal la participació de tots el educativa: alumnes, pares/mares i professors/es. L’acció tutorial al nostre centre es realitza des de dos àmbits: 1. tutoria individual individual, mant 2. tutoria de grup setmanals de tutoria que porta el tutor de grup. Per coordinar la realització del PAT es reuneixen  Coordinadora pedagògica i coordinadors/es de nivell (d’ESO i Batx) (2h setmanals)  Cap d'estudis de FP i coordinadors CF i P  Coordinadors/es de nivell i tutors/es (1h setmanal). En el cas dels CF la reunió de tutors està i  Coordinador/a de nivell i equips docents (1h cada dues setmanes de mitjana, excepte modificacions en el calendari de reunions). INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 Entenem per acció tutorial el conjunt d’activitats que es porten a terme a l’institut objectiu ajudar a l’educació integral dels alumnes. El programa d’acció tutorial és una eina de treball per als professors i tutors que té per finalitat portar a la realitat la part del CCC que té com a objectiu la formació humana (personal, social i professional) que les matèries no donen de forma MARC GENERAL DEL PAT DEL CENTRE El PAT del curs 2017-2018 és bàsicament la continuïtat d’un programa d’acció tutorial ja treballat i consolidat durant els darrers cursos, tant a n algunes novetats. A grans trets el PAT pretén que l’alumne/a a qui va adreçat: Augmenti el nivell d’autoestima i autoconeixement i sigui capaç de prendre les seves pròpies S’integri plenament a l’institut. Rebi una bona orientació sobre els estudis posteriors o bé la incorporació al món laboral. Es faci càrrec de la seva capacitat per als estudis i les possibilitats que té en el món laboral. Per dur a terme el PAT cal la participació de tots el educativa: alumnes, pares/mares i professors/es. L’acció tutorial al nostre centre es realitza des de dos àmbits: tutoria individual: comporta la relació amb cada alumne del grup i el seu seguiment individual, mantenint contactes periòdics amb el seu tutor individual. tutoria de grup: comporta la relació amb el grup sencer i es realitza durant les sessions setmanals de tutoria que porta el tutor de grup. Per coordinar la realització del PAT es reuneixen Coordinadora pedagògica i coordinadors/es de nivell (d’ESO i Batx) (2h setmanals) Cap d'estudis de FP i coordinadors CF i P Coordinadors/es de nivell i tutors/es (1h setmanal). En el cas dels CF la reunió de tutors està inclosa en la d’equip docent, excepte en el CFGS AAFE Coordinador/a de nivell i equips docents (1h cada dues setmanes de mitjana, excepte modificacions en el calendari de reunions). INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ Entenem per acció tutorial el conjunt d’activitats que es porten a terme a l’institut objectiu ajudar a l’educació integral dels alumnes. El programa d’acció tutorial és una eina de treball per als professors i tutors que té per finalitat portar a la realitat la part del CCC que té com a , social i professional) que les matèries no donen de forma MARC GENERAL DEL PAT DEL CENTRE la continuïtat d’un programa d’acció tutorial ja treballat i consolidat durant els darrers cursos, tant a nivell de tutories de grup com individuals . A grans trets el PAT pretén que l’alumne/a a qui va adreçat: Augmenti el nivell d’autoestima i autoconeixement i sigui capaç de prendre les seves pròpies Rebi una bona orientació sobre els estudis posteriors o bé la incorporació al món laboral. Es faci càrrec de la seva capacitat per als estudis i les possibilitats que té en el món laboral. Per dur a terme el PAT cal la participació de tots els estaments que conformen la comunitat educativa: alumnes, pares/mares i professors/es. L’acció tutorial al nostre centre es realitza des de dos àmbits: : comporta la relació amb cada alumne del grup i el seu seguiment enint contactes periòdics amb el seu tutor individual. : comporta la relació amb el grup sencer i es realitza durant les sessions setmanals de tutoria que porta el tutor de grup. Per coordinar la realització del PAT es reuneixen periòdicament: Coordinadora pedagògica i coordinadors/es de nivell (d’ESO i Batx) (2h setmanals) Cap d'estudis de FP i coordinadors CF i PFI (2h setmanals) Coordinadors/es de nivell i tutors/es (1h setmanal). En el cas dels CF la reunió de tutors , excepte en el CFGS AAFE. Coordinador/a de nivell i equips docents (1h cada dues setmanes de mitjana, excepte modificacions en el calendari de reunions). INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 4/ 36 Entenem per acció tutorial el conjunt d’activitats que es porten a terme a l’institut i que té com a objectiu ajudar a l’educació integral dels alumnes. El programa d’acció tutorial és una eina de treball per als professors i tutors que té per finalitat portar a la realitat la part del CCC que té com a , social i professional) que les matèries no donen de forma la continuïtat d’un programa d’acció tutorial ja treballat i ivell de tutories de grup com individuals, però amb . A grans trets el PAT pretén que l’alumne/a a qui va adreçat: Augmenti el nivell d’autoestima i autoconeixement i sigui capaç de prendre les seves pròpies Rebi una bona orientació sobre els estudis posteriors o bé la incorporació al món laboral. Es faci càrrec de la seva capacitat per als estudis i les possibilitats que té en el món laboral. s estaments que conformen la comunitat : comporta la relació amb cada alumne del grup i el seu seguiment enint contactes periòdics amb el seu tutor individual. : comporta la relació amb el grup sencer i es realitza durant les sessions Coordinadora pedagògica i coordinadors/es de nivell (d’ESO i Batx) (2h setmanals) Coordinadors/es de nivell i tutors/es (1h setmanal). En el cas dels CF la reunió de tutors Coordinador/a de nivell i equips docents (1h cada dues setmanes de mitjana, excepte
 5. 5. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT 2. ALUMNES ALS QUALS VA ADREÇAT EL PAT Tots els nivells dels però, té les seves particularitats:  ESO i Batxillerat docent es reparteixen els alumnes per fer les tutories individuals. Això permet millorar el seguiment de les incidències i conflictes que poden sorgir, a més de treballar d’una forma més continuada i personalitzada l’orientació per després de l’ESO. Els tutors de grup realitzen les activitats dins el crèdit anual de tutoria. A 1r es realitzen dues hores de tutoria de grup a la setmana valors ètics)  CFGM i CFGS : La tutoria de grup es realitza en una hora afegida al currículum, sense que pertanyi a cap crèdit, i la condueix el tutor de grup. No hi ha activitats programades (excepte en 1r AAFE, o professional personal) i si es considera que no hi ha informació a traspassar o temes del cicle a tractar, la tutoria no es realitza fins la setmana següent. El mateix tutor/a és el tutor/a indivi  PFI: Es realitza una hora de tutoria de grup a la setmana. El mateix tutor/a de grup és el tutor/a individual.  EE: hi ha activitats programades. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 ALUMNES ALS QUALS VA ADREÇAT EL PAT Tots els nivells dels estudis que es realitzen al nostre centre estan inclosos en el PAT. Cada un, però, té les seves particularitats: ESO i Batxillerat: els tutors assumeixen la tutoria de grup i tots els professors de l’equip docent es reparteixen els alumnes per fer les tutories individuals. Això permet millorar el seguiment de les incidències i conflictes que poden sorgir, a més de treballar d’una ma més continuada i personalitzada l’orientació per després de l’ESO. Els tutors de grup realitzen les activitats dins el crèdit anual de tutoria. A 1r es realitzen dues hores de tutoria de grup a la setmana valors ètics) i a 2n, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat una hora setmanal. CFGM i CFGS : La tutoria de grup es realitza en una hora afegida al currículum, sense que pertanyi a cap crèdit, i la condueix el tutor de grup. No hi ha activitats programades (excepte en 1r AAFE, on estan programades sessions per la realització del perfil professional personal) i si es considera que no hi ha informació a traspassar o temes del cicle a tractar, la tutoria no es realitza fins la setmana següent. El mateix tutor/a és el tutor/a individual . PFI: Es realitza una hora de tutoria de grup a la setmana. El mateix tutor/a de grup és el tutor/a individual. EE: Es disposa d’hora de tutoria de grup hi ha activitats programades. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ ALUMNES ALS QUALS VA ADREÇAT EL PAT estudis que es realitzen al nostre centre estan inclosos en el PAT. Cada un, : els tutors assumeixen la tutoria de grup i tots els professors de l’equip docent es reparteixen els alumnes per fer les tutories individuals. Això permet millorar el seguiment de les incidències i conflictes que poden sorgir, a més de treballar d’una ma més continuada i personalitzada l’orientació per després de l’ESO. Els tutors de grup realitzen les activitats dins el crèdit anual de tutoria. A 1r es realitzen dues hores de tutoria de grup a la setmana (tot i que una és Cultura i i a 2n, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat una hora setmanal. CFGM i CFGS : La tutoria de grup es realitza en una hora afegida al currículum, sense que pertanyi a cap crèdit, i la condueix el tutor de grup. No hi ha activitats programades n estan programades sessions per la realització del perfil professional personal) i si es considera que no hi ha informació a traspassar o temes del cicle a tractar, la tutoria no es realitza fins la setmana següent. El mateix tutor/a és el PFI: Es realitza una hora de tutoria de grup a la setmana. El mateix tutor/a de grup és el s disposa d’hora de tutoria de grup. El mateix tutor/a és el tutor/a individual. No INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 5/ 36 estudis que es realitzen al nostre centre estan inclosos en el PAT. Cada un, : els tutors assumeixen la tutoria de grup i tots els professors de l’equip docent es reparteixen els alumnes per fer les tutories individuals. Això permet millorar el seguiment de les incidències i conflictes que poden sorgir, a més de treballar d’una ma més continuada i personalitzada l’orientació per després de l’ESO. Els tutors de (tot i que una és Cultura i CFGM i CFGS : La tutoria de grup es realitza en una hora afegida al currículum, sense que pertanyi a cap crèdit, i la condueix el tutor de grup. No hi ha activitats programades n estan programades sessions per la realització del perfil professional personal) i si es considera que no hi ha informació a traspassar o temes del cicle a tractar, la tutoria no es realitza fins la setmana següent. El mateix tutor/a és el PFI: Es realitza una hora de tutoria de grup a la setmana. El mateix tutor/a de grup és el El mateix tutor/a és el tutor/a individual. No
 6. 6. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT 3. TUTORIA INDIVIDUAL  QUI LA REALITZA A ESO i Batxillerat tots els professors de l’equip docent (inclosos tutors de grup i coordinadors) són a la vegada tutors individuals, de manera que cadascun realitza el seguiment d’un grup de 8 a 12 alumnes En el cas dels CF i del P seves funcions.  OBJECTIU Afavorir la relació personal de l’alumne amb el tutor pel tal d’aconseguir un clima de diàleg, confiança i respecte q professional i de futur d’aquest estudiant.  FUNCIONS DEL TUTOR INDIVIDUAL 1. Mantenir periòdicament entrevistes amb els alumnes i els pares/mares o tutors. El tutor individual és l’enllaç i el primer interlocutor entre la família i el centre, i en recull les opinions, suggeriments o queixes. Es procurarà fer un mínim ESO, Batxillerat i CFGM). La primera entrevista amb la família caldrà hav finals de acordi, no es realitzaran les entrevistes amb la família. A més, durant el primer trimestre els tutors individuals de 1r d’ESO es reuneixen simultàniament amb el seu grup de 9 Als CFGS, al entrevistar dels alumnes menors d’edat 2. Conèixer la personal. 3. Fer un seguiment individual de l’alumne tot recollint informació (entrevistes, preavaluacions, avaluacions) i anotar 4. Ajudar i l’agenda: veure que anota les feines i proves diàriament, revisar l’apartat de comunicacions amb la família, vetllar per també faci un seguiment de l’agenda per ajudar 5. Orientar l’alumne en l’elecció de l’itinerari curricular més adient a les seves capacitats i interess 6. Orientar l’alumne en capacitats. 7. Fer-se càrrec dels conflictes o problemes que sorgeixin al centre amb l’alumne, ajudant a trobar solucions positives. 8. Propiciar l’autoestima dels alumnes per millorar la seva seu rendiment. 9. Transmetre a l’alumne els acords de les sessions d’avaluació i de l’equip docent. 10. Transmetre als professors les opinions o queixes de l’alumne, quan es cregui convenient. 11. Vetllar per al màxim rendimen recuperació de les mancances i potenciació de les capacitats. 12. Seguiment de les faltes d’assistència al centre i retards quan el tutor de grup en tingui pendents de justificar. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 TUTORIA INDIVIDUAL QUI LA REALITZA: A ESO i Batxillerat tots els professors de l’equip docent (inclosos tutors de grup i coordinadors) són a la vegada tutors individuals, de manera que cadascun realitza el seguiment d’un grup de 8 alumnes de mitjana. En el cas dels CF i del PFI els tutors de grup són a la vegada tutors individuals, assumint seves funcions. OBJECTIU: Afavorir la relació personal de l’alumne amb el tutor pel tal d’aconseguir un clima de diàleg, confiança i respecte que ajudi al desenvolupament personal, de millora acadèmica i d’orientació professional i de futur d’aquest estudiant. FUNCIONS DEL TUTOR INDIVIDUAL: Mantenir periòdicament entrevistes amb els alumnes i els pares/mares o tutors. El tutor individual és l’enllaç i el primer interlocutor entre la família i el centre, i en recull les opinions, suggeriments o queixes. Es procurarà fer un mínim de dues entre ESO, Batxillerat i CFGM). La primera entrevista amb la família caldrà hav finals de febrer. En el cas dels alumnes majors d’edat del CFGM, quan l’equip docent així ho acordi, no es realitzaran les entrevistes amb la família. A més, durant el primer trimestre els tutors individuals de 1r d’ESO es reuneixen simultàniament amb el seu grup de 9- Als CFGS, als EE i al PFI les entrevistes es fan a petició de l’alumne o del tutor, procurant entrevistar-se com a mínim una vegada amb tots dels alumnes menors d’edat. Conèixer la situació familiar i social de l’alumne per facilitar l’aprenentatge i la maduració personal. Fer un seguiment individual de l’alumne tot recollint informació (entrevistes, preavaluacions, avaluacions) i anotar-la al quadern de tutoria individual. Ajudar i orientar als alumnes en la planificació de les seves tasques escolars. Seguiment de l’agenda: veure que anota les feines i proves diàriament, revisar l’apartat de comunicacions amb la família, vetllar per a un bon ús i conservació de l’agenda, demanar a la també faci un seguiment de l’agenda per ajudar Orientar l’alumne en l’elecció de l’itinerari curricular més adient a les seves capacitats i interessos (elecció d’optatives, modalitat de batxillerat Orientar l’alumne en l’elecció d’estudis i professions, d’acord amb els seus interessos i capacitats. se càrrec dels conflictes o problemes que sorgeixin al centre amb l’alumne, ajudant a trobar solucions positives. Propiciar l’autoestima dels alumnes per millorar la seva seu rendiment. Transmetre a l’alumne els acords de les sessions d’avaluació i de l’equip docent. Transmetre als professors les opinions o queixes de l’alumne, quan es cregui convenient. Vetllar per al màxim rendiment acadèmic dels alumnes tutoritzats, trobant formes de recuperació de les mancances i potenciació de les capacitats. Seguiment de les faltes d’assistència al centre i retards quan el tutor de grup en tingui pendents de justificar. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ A ESO i Batxillerat tots els professors de l’equip docent (inclosos tutors de grup i coordinadors) són a la vegada tutors individuals, de manera que cadascun realitza el seguiment d’un grup de 8 els tutors de grup són a la vegada tutors individuals, assumint Afavorir la relació personal de l’alumne amb el tutor pel tal d’aconseguir un clima de diàleg, ue ajudi al desenvolupament personal, de millora acadèmica i d’orientació professional i de futur d’aquest estudiant. : Mantenir periòdicament entrevistes amb els alumnes i els pares/mares o tutors. El tutor individual és l’enllaç i el primer interlocutor entre la família i el centre, i en recull les de dues entrevistes anuals i dues durant el curs amb la família (a ESO, Batxillerat i CFGM). La primera entrevista amb la família caldrà hav . En el cas dels alumnes majors d’edat del CFGM, quan l’equip docent així ho acordi, no es realitzaran les entrevistes amb la família. A més, durant el primer trimestre els tutors individuals de 1r d’ESO es reuneixen -11 alumnes en alguna hora de tutoria. les entrevistes es fan a petició de l’alumne o del tutor, procurant vegada amb tots els alumnes i una vegada amb els pares situació familiar i social de l’alumne per facilitar l’aprenentatge i la maduració Fer un seguiment individual de l’alumne tot recollint informació (entrevistes, preavaluacions, la al quadern de tutoria individual. orientar als alumnes en la planificació de les seves tasques escolars. Seguiment de l’agenda: veure que anota les feines i proves diàriament, revisar l’apartat de comunicacions un bon ús i conservació de l’agenda, demanar a la també faci un seguiment de l’agenda per ajudar-lo a organitzar-se. Orientar l’alumne en l’elecció de l’itinerari curricular més adient a les seves capacitats i , modalitat de batxillerat...). l’elecció d’estudis i professions, d’acord amb els seus interessos i se càrrec dels conflictes o problemes que sorgeixin al centre amb l’alumne, ajudant a Propiciar l’autoestima dels alumnes per millorar la seva capacitat de relació interpersonal i el Transmetre a l’alumne els acords de les sessions d’avaluació i de l’equip docent. Transmetre als professors les opinions o queixes de l’alumne, quan es cregui convenient. t acadèmic dels alumnes tutoritzats, trobant formes de recuperació de les mancances i potenciació de les capacitats. Seguiment de les faltes d’assistència al centre i retards quan el tutor de grup en tingui INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 6/ 36 A ESO i Batxillerat tots els professors de l’equip docent (inclosos tutors de grup i coordinadors) són a la vegada tutors individuals, de manera que cadascun realitza el seguiment d’un grup de 8 els tutors de grup són a la vegada tutors individuals, assumint-ne les Afavorir la relació personal de l’alumne amb el tutor pel tal d’aconseguir un clima de diàleg, ue ajudi al desenvolupament personal, de millora acadèmica i d’orientació Mantenir periòdicament entrevistes amb els alumnes i els pares/mares o tutors. El tutor individual és l’enllaç i el primer interlocutor entre la família i el centre, i en recull les i dues durant el curs amb la família (a ESO, Batxillerat i CFGM). La primera entrevista amb la família caldrà haver-la fet abans de . En el cas dels alumnes majors d’edat del CFGM, quan l’equip docent així ho A més, durant el primer trimestre els tutors individuals de 1r d’ESO es reuneixen en alguna hora de tutoria. les entrevistes es fan a petició de l’alumne o del tutor, procurant els alumnes i una vegada amb els pares situació familiar i social de l’alumne per facilitar l’aprenentatge i la maduració Fer un seguiment individual de l’alumne tot recollint informació (entrevistes, preavaluacions, orientar als alumnes en la planificació de les seves tasques escolars. Seguiment de l’agenda: veure que anota les feines i proves diàriament, revisar l’apartat de comunicacions un bon ús i conservació de l’agenda, demanar a la família que Orientar l’alumne en l’elecció de l’itinerari curricular més adient a les seves capacitats i l’elecció d’estudis i professions, d’acord amb els seus interessos i se càrrec dels conflictes o problemes que sorgeixin al centre amb l’alumne, ajudant a capacitat de relació interpersonal i el Transmetre a l’alumne els acords de les sessions d’avaluació i de l’equip docent. Transmetre als professors les opinions o queixes de l’alumne, quan es cregui convenient. t acadèmic dels alumnes tutoritzats, trobant formes de Seguiment de les faltes d’assistència al centre i retards quan el tutor de grup en tingui
 7. 7. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT 13. Seguiment de les normes d l’alumne/a. 14. Seguiment dels hàbits d’estudi i comportament del nivell. 15. Planificació del temps d’estudi fora del centre. 16. Integració de l’alumne al grup  DESENVOLUPAMENT  Equip de coordinació: reunió setmanal entre el coordinador pedagògic i els coordinadors de cada nivell o cicle. Es programa el seguiment de tutories individuals.  Reunió del  Equips docents: es reuneix intervenen en el nivell. Tots ells són tutors individuals. Es consensuen i s’acorden actuacions, es recull i retorna informació de l’alumne i es donen les pautes del segu  Tutor individual: disposa d’1h no lectiva setmanal de dedicació per entrevistes amb l’alumne o la família. Es procura que faci el màxim d’hores de classe a aquests alumnes. Es comunica amb la família mitjançant l’agenda o el telèfon. Anota totes les al quadern de tutoria individual.  Durant el primer trimestre tots els tutors individuals de 1r d’ESO es reuneixen simultàniament amb el seu grup de 9 fer un seguiment més acura  QUADERN DE TUTORIA INDIVIDUAL I CARPETA DE L’ALUMNE: El quadern de tutoria individual és una eina per facilitar el seguiment de l’alumne, permetent recollir tota la informació del seu seguiment. Es composa de: 1. Full de dades personal 2. Full de dades d’adaptació al centre i aspectes personals (amb preguntes que orienten els aspectes a treballar). 3. Altres preguntes sobre diferents aspectes que ajuden al seguiment individual en funció de cada nivell: 4. Taules per recollir dades sobre la preavaluació i les avaluacions de l’al matèria, així com informació del seu progrés en general (excepte a CFCGS) 5. Orientacions per realitzar les entrevistes amb les famílies. 6. Fulls d’entrevista amb l’alumne o família on recollir temes tractats i acords presos. 7. Registre de seguiment El quadern de tutori Cada alumne disposa d’una carpeta a l’arxivador de coordinació pedagògica (ordenat per nivells i grups classe) on el tutor individual guardarà el quadern de tutoria individual i altres documents. Entre aquests cal que hi hagi: una còpia de les notes de cad per la família es deixarà a secretaria), l’informe intern de preavaluació, els diferents informes de comportament que pugui tenir l’alumne, altres documents que formin part del seguiment. Cal guardar aquest dossier com a mínim 1 cur INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 Seguiment de les normes del centre. Reflexió sobre les incidències que pugui tenir l’alumne/a. Seguiment dels hàbits d’estudi i comportament del nivell. Planificació del temps d’estudi fora del centre. Integració de l’alumne al grup-classe i al centre. Relació amb els companys. DESENVOLUPAMENT: Equip de coordinació: reunió setmanal entre el coordinador pedagògic i els coordinadors de cada nivell o cicle. Es programa el seguiment de tutories individuals. Reunió del cap d’estudis de FP amb els Equips docents: es reuneixen setmanalment intervenen en el nivell. Tots ells són tutors individuals. Es consensuen i s’acorden actuacions, es recull i retorna informació de l’alumne i es donen les pautes del segu Tutor individual: disposa d’1h no lectiva setmanal de dedicació per entrevistes amb l’alumne o la família. Es procura que faci el màxim d’hores de classe a aquests alumnes. Es comunica amb la família mitjançant l’agenda o el telèfon. Anota totes les al quadern de tutoria individual. Durant el primer trimestre tots els tutors individuals de 1r d’ESO es reuneixen simultàniament amb el seu grup de 9 fer un seguiment més acurat a principi de curs. QUADERN DE TUTORIA INDIVIDUAL I CARPETA DE L’ALUMNE: El quadern de tutoria individual és una eina per facilitar el seguiment de l’alumne, permetent recollir tota la informació del seu seguiment. Es composa de: Full de dades personals a emplenar per l’alumne. Full de dades d’adaptació al centre i aspectes personals (amb preguntes que orienten els aspectes a treballar). Altres preguntes sobre diferents aspectes que ajuden al seguiment individual en funció de cada nivell: 1 i 2 ESO: treball acadèmic, motivacions i inquietuds, hàbits d’estudi. 3 i 4 ESO: hàbits d’estudi, interessos, motivacions i inquietuds, registre sobre el procés d’orientació individual (tria de l’alumne, opinió de la família i consell orientador del tutor/a individual 1 i 2 BAT: organització de l’estudi, orientacions i interessos. CFGM: organització de l’estudi, orientacions i interessos. CFGS,EE i PFI: recull de dades i interessos de l’alumne. Taules per recollir dades sobre la preavaluació i les avaluacions de l’al matèria, així com informació del seu progrés en general (excepte a CFCGS) Orientacions per realitzar les entrevistes amb les famílies. Fulls d’entrevista amb l’alumne o família on recollir temes tractats i acords presos. Registre de seguiment de les faltes, retards o incidències de comportament. El quadern de tutoria individual dels CFGS Cada alumne disposa d’una carpeta a l’arxivador de coordinació pedagògica (ordenat per nivells i grups classe) on el tutor individual guardarà el quadern de tutoria individual i altres documents. Entre aquests cal que hi hagi: una còpia de les notes de cad per la família es deixarà a secretaria), l’informe intern de preavaluació, els diferents informes de comportament que pugui tenir l’alumne, altres documents que formin part del seguiment. Cal guardar aquest dossier com a mínim 1 cur INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ el centre. Reflexió sobre les incidències que pugui tenir Seguiment dels hàbits d’estudi i comportament del nivell. Planificació del temps d’estudi fora del centre. classe i al centre. Relació amb els companys. Equip de coordinació: reunió setmanal entre el coordinador pedagògic i els coordinadors de cada nivell o cicle. Es programa el seguiment de tutories individuals. cap d’estudis de FP amb els coordinadors dels CF ,dels EE i en setmanalment i els formen els professors/es que més intervenen en el nivell. Tots ells són tutors individuals. Es consensuen i s’acorden actuacions, es recull i retorna informació de l’alumne i es donen les pautes del segu Tutor individual: disposa d’1h no lectiva setmanal de dedicació per entrevistes amb l’alumne o la família. Es procura que faci el màxim d’hores de classe a aquests alumnes. Es comunica amb la família mitjançant l’agenda o el telèfon. Anota totes les informacions del seguiment Durant el primer trimestre tots els tutors individuals de 1r d’ESO es reuneixen simultàniament amb el seu grup de 9-11 alumnes en alguna hora de tutoria t a principi de curs. QUADERN DE TUTORIA INDIVIDUAL I CARPETA DE L’ALUMNE: El quadern de tutoria individual és una eina per facilitar el seguiment de l’alumne, permetent recollir tota la informació del seu seguiment. Es composa de: s a emplenar per l’alumne. Full de dades d’adaptació al centre i aspectes personals (amb preguntes que orienten els Altres preguntes sobre diferents aspectes que ajuden al seguiment individual en funció ball acadèmic, motivacions i inquietuds, hàbits d’estudi. : hàbits d’estudi, interessos, motivacions i inquietuds, registre sobre el procés d’orientació individual (tria de l’alumne, opinió de la família i consell orientador del tutor/a individual). : organització de l’estudi, orientacions i interessos. : organització de l’estudi, orientacions i interessos. : recull de dades i interessos de l’alumne. Taules per recollir dades sobre la preavaluació i les avaluacions de l’al matèria, així com informació del seu progrés en general (excepte a CFCGS) Orientacions per realitzar les entrevistes amb les famílies. Fulls d’entrevista amb l’alumne o família on recollir temes tractats i acords presos. de les faltes, retards o incidències de comportament. a individual dels CFGS, EE i PFI són més reduïts. Cada alumne disposa d’una carpeta a l’arxivador de coordinació pedagògica (ordenat per nivells i grups classe) on el tutor individual guardarà el quadern de tutoria individual i altres documents. Entre aquests cal que hi hagi: una còpia de les notes de cad per la família es deixarà a secretaria), l’informe intern de preavaluació, els diferents informes de comportament que pugui tenir l’alumne, altres documents que formin part del seguiment. Cal guardar aquest dossier com a mínim 1 curs més després que l’alumne/a deixi el centre. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 7/ 36 el centre. Reflexió sobre les incidències que pugui tenir classe i al centre. Relació amb els companys. Equip de coordinació: reunió setmanal entre el coordinador pedagògic i els coordinadors de ,dels EE i del PFI. i els formen els professors/es que més intervenen en el nivell. Tots ells són tutors individuals. Es consensuen i s’acorden actuacions, es recull i retorna informació de l’alumne i es donen les pautes del seguiment. Tutor individual: disposa d’1h no lectiva setmanal de dedicació per entrevistes amb l’alumne o la família. Es procura que faci el màxim d’hores de classe a aquests alumnes. Es comunica informacions del seguiment Durant el primer trimestre tots els tutors individuals de 1r d’ESO es reuneixen en alguna hora de tutoria. L’objectiu és El quadern de tutoria individual és una eina per facilitar el seguiment de l’alumne, permetent Full de dades d’adaptació al centre i aspectes personals (amb preguntes que orienten els Altres preguntes sobre diferents aspectes que ajuden al seguiment individual en funció ball acadèmic, motivacions i inquietuds, hàbits d’estudi. : hàbits d’estudi, interessos, motivacions i inquietuds, registre sobre el procés d’orientació individual (tria de l’alumne, opinió de la família i consell : organització de l’estudi, orientacions i interessos. Taules per recollir dades sobre la preavaluació i les avaluacions de l’alumne per cada matèria, així com informació del seu progrés en general (excepte a CFCGS) Fulls d’entrevista amb l’alumne o família on recollir temes tractats i acords presos. de les faltes, retards o incidències de comportament. Cada alumne disposa d’una carpeta a l’arxivador de coordinació pedagògica (ordenat per nivells i grups classe) on el tutor individual guardarà el quadern de tutoria individual i altres documents. Entre aquests cal que hi hagi: una còpia de les notes de cada trimestre (la signada per la família es deixarà a secretaria), l’informe intern de preavaluació, els diferents informes de comportament que pugui tenir l’alumne, altres documents que formin part del seguiment. Cal s més després que l’alumne/a deixi el centre.
 8. 8. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT 4. TUTORIA DE GRUP  QUI LA REALITZA El tutor del grup A 1r ESO es disposa de dues hores valors ètics”. A 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO, Batxi tutoria.  OBJECTIU Desenvolupar les activitats del PAT, tant les comunes a tots delegats, preparació de l’avaluació...) com les específiques de la temàtica del PAT per cada nivell (adolescència, hàbits d’estudi, resolució de conflictes, orientació...).  FUNCIONS DEL TUTOR DE GRUP 1. Realitzar i dinamitzar les activitats del PAT al grup 2. Motivar els alumnes perquè participin activament en la vida del centre. 3. Vetllar per al bon funcionament del grup. 4. Controlar l’assistència dels alumnes: anotar totes les justificacions de faltes setmanalment (utilitzant el programa de faltes), vetllar pels alumnes absentistes juntament amb el tutor/a individual, presentar els resultats a la sessió d’avaluació i al butlletí de notes. 5. Anotar els ítems de tutoria del butlletí de notes corre actitud a classe i actitud amb els companys. 6. Lliurar els butlletins de notes i els comunicats del seguiment de l’assistència als alumnes i vetllar perquè els retornin signats per la família. 7. Conduir les sessions de pr  ACTIVITATS DEL PAT COMUNES A TOTS ELS NIVELLS OBJECTIUS: 1. Afavorir el coneixement mutu dels membres del grup. 2. Fomentar un clima de convivència i respecte entre les persones del centre. 3. Donar a 4. Fomentar el respecte a les instal·lacions del centre. 5. Fomentar la participació de l’alumne en les activitats del centre. 6. Realitzar l’avaluació trimestral del funcionament del gr 7. Fomentar l’ús d’un vocabulari no sexista seguint el projecte lingüístic de centre. MATERIAL Els alumnes d’ESO i batxillerat tenen un algunes de les fitxes que es treballen durant el curs. Els alumnes de CFGM no tenen dossier ni llibreta de tutoria, les informacions i activitats del PAT es lliuren en fotocòpies, a més es treballa molt a l'aula d'informàtica. Les informacions pròpies del cicle es distribueixen en un quadern d’inici de curs. Els alumnes de CFGS distribueixen en un quadern d’inici de curs i en el moodle. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 TUTORIA DE GRUP QUI LA REALITZA: El tutor del grup-classe corresponent, durant l’hora de tutoria. A 1r ESO es disposa de dues hores de tutoria a la setmana, però en una es treballen “Cultura i valors ètics”. A 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO, Batxillerat , CFGM, CFGS AF OBJECTIU: Desenvolupar les activitats del PAT, tant les comunes a tots delegats, preparació de l’avaluació...) com les específiques de la temàtica del PAT per cada nivell (adolescència, hàbits d’estudi, resolució de conflictes, orientació...). FUNCIONS DEL TUTOR DE GRUP: Realitzar i dinamitzar les activitats del PAT al grup Motivar els alumnes perquè participin activament en la vida del centre. Vetllar per al bon funcionament del grup. Controlar l’assistència dels alumnes: anotar totes les justificacions de faltes setmanalment (utilitzant el programa de faltes), vetllar pels alumnes absentistes juntament amb el tutor/a individual, presentar els resultats a la sessió d’avaluació i al butlletí de notes. Anotar els ítems de tutoria del butlletí de notes corre actitud a classe i actitud amb els companys. Lliurar els butlletins de notes i els comunicats del seguiment de l’assistència als alumnes i vetllar perquè els retornin signats per la família. Conduir les sessions de preavaluació i avaluació, realitzant ACTIVITATS DEL PAT COMUNES A TOTS ELS NIVELLS OBJECTIUS: Afavorir el coneixement mutu dels membres del grup. Fomentar un clima de convivència i respecte entre les persones del centre. Donar a conèixer el funcionament del centre, els espais físics i la normativa de curs. Fomentar el respecte a les instal·lacions del centre. Fomentar la participació de l’alumne en les activitats del centre. Realitzar l’avaluació trimestral del funcionament del gr Fomentar l’ús d’un vocabulari no sexista seguint el projecte lingüístic de centre. MATERIAL Els alumnes d’ESO i batxillerat tenen un algunes de les fitxes que es treballen durant el curs. nes de CFGM no tenen dossier ni llibreta de tutoria, les informacions i activitats del PAT es lliuren en fotocòpies, a més es treballa molt a l'aula d'informàtica. Les informacions pròpies del cicle es distribueixen en un quadern d’inici de curs. Els alumnes de CFGS ,del PFI i dels EE no registren les activitats. Les informacions pròpies distribueixen en un quadern d’inici de curs i en el moodle. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ classe corresponent, durant l’hora de tutoria. de tutoria a la setmana, però en una es treballen “Cultura i llerat , CFGM, CFGS AF ,EE, PFI es disposa d’una hora de Desenvolupar les activitats del PAT, tant les comunes a tots els nivells (acollida, elecció de delegats, preparació de l’avaluació...) com les específiques de la temàtica del PAT per cada nivell (adolescència, hàbits d’estudi, resolució de conflictes, orientació...). Realitzar i dinamitzar les activitats del PAT al grup-classe. Motivar els alumnes perquè participin activament en la vida del centre. Vetllar per al bon funcionament del grup. Controlar l’assistència dels alumnes: anotar totes les justificacions de faltes setmanalment (utilitzant el programa de faltes), vetllar pels alumnes absentistes juntament amb el tutor/a individual, presentar els resultats a la sessió d’avaluació i al butlletí de notes. Anotar els ítems de tutoria del butlletí de notes corresponents a: assistència i puntualitat, actitud a classe i actitud amb els companys. Lliurar els butlletins de notes i els comunicats del seguiment de l’assistència als alumnes i vetllar perquè els retornin signats per la família. eavaluació i avaluació, realitzant-ne les corresponents actes. ACTIVITATS DEL PAT COMUNES A TOTS ELS NIVELLS Afavorir el coneixement mutu dels membres del grup. Fomentar un clima de convivència i respecte entre les persones del centre. conèixer el funcionament del centre, els espais físics i la normativa de curs. Fomentar el respecte a les instal·lacions del centre. Fomentar la participació de l’alumne en les activitats del centre. Realitzar l’avaluació trimestral del funcionament del grup. Fomentar l’ús d’un vocabulari no sexista seguint el projecte lingüístic de centre. Els alumnes d’ESO i batxillerat tenen un moodle de tutoria on el tutor pot algunes de les fitxes que es treballen durant el curs. nes de CFGM no tenen dossier ni llibreta de tutoria, les informacions i activitats del PAT es lliuren en fotocòpies, a més es treballa molt a l'aula d'informàtica. Les informacions pròpies del cicle es distribueixen en un quadern d’inici de curs. no registren les activitats. Les informacions pròpies distribueixen en un quadern d’inici de curs i en el moodle. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 8/ 36 de tutoria a la setmana, però en una es treballen “Cultura i es disposa d’una hora de els nivells (acollida, elecció de delegats, preparació de l’avaluació...) com les específiques de la temàtica del PAT per cada nivell (adolescència, hàbits d’estudi, resolució de conflictes, orientació...). Motivar els alumnes perquè participin activament en la vida del centre. Controlar l’assistència dels alumnes: anotar totes les justificacions de faltes i retards setmanalment (utilitzant el programa de faltes), vetllar pels alumnes absentistes juntament amb el tutor/a individual, presentar els resultats a la sessió d’avaluació i al butlletí de notes. sponents a: assistència i puntualitat, Lliurar els butlletins de notes i els comunicats del seguiment de l’assistència als alumnes i ne les corresponents actes. Fomentar un clima de convivència i respecte entre les persones del centre. conèixer el funcionament del centre, els espais físics i la normativa de curs. Fomentar l’ús d’un vocabulari no sexista seguint el projecte lingüístic de centre. moodle de tutoria on el tutor pot penjar informació i nes de CFGM no tenen dossier ni llibreta de tutoria, les informacions i activitats del PAT es lliuren en fotocòpies, a més es treballa molt a l'aula d'informàtica. Les informacions pròpies no registren les activitats. Les informacions pròpies es
 9. 9. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT ACTIVITATS DE TUTORIA DE CAIRE GENERAL Jornades d’acollida de tots els nivells de coordinació pedagògica) Tria i assignació de matèries optatives segon quadrimestres Elecció de càrrecs de classe Elecció de delegats Activitats del tema de tutoria del nivell que Assignació de les matèries optatives del 2n Trimestre Preparació de l’avaluació a tots els nivells Retorn de la informació de l’avaluació al grup per part dels delegats/des Lliurament de notes Preparació de la jornada Activitats del tema de tutoria del nivell Preparació de la jornada de la Pau i la Solidaritat Assignació de les matèries optatives del 3r Trimestre Preparar l’avaluació a tots els nivells Retorn de la informació de l’avaluació al grup dels delegats/des Lliurament de notes Preparar el treball projecte de recerca a 4t d’ESO Activitats del tema de tutoria del nivell Activitats d’orientació als nivells que acaben etapa o cicle Preparació dels treballs de síntesi o projecte de recerca a ESO Preparar l’avaluació a tots els nivells Lliurament de notes  ACTIVITATS DEL PAT PRÒPIES DE CADA NIVELL Es realitzaran a les sessions de tutoria. Les activitats del PAT pròpies de cada les informacions que s’han de donar a tutoria. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 ACTIVITATS DE TUTORIA DE CAIRE GENERAL 1r TRIMESTRE Jornades d’acollida de tots els nivells (veure les actes de coordinació pedagògica) Tria i assignació de matèries optatives del primer i segon quadrimestres a 2n i 3r d’ESO, i anuals Elecció de càrrecs de classe Elecció de delegats Activitats del tema de tutoria del nivell que Assignació de les matèries optatives del 2n Trimestre Preparació de l’avaluació a tots els nivells Retorn de la informació de l’avaluació al grup per part dels delegats/des 2n TRIMESTRE Lliurament de notes Preparació de la jornada de Nadal Activitats del tema de tutoria del nivell Preparació de la jornada de la Pau i la Solidaritat Assignació de les matèries optatives del 3r Trimestre Preparar l’avaluació a tots els nivells Retorn de la informació de l’avaluació al grup dels delegats/des 3 TRIMESTRE Lliurament de notes Preparar el treball de síntesi a 3r d’ESO i CF i el projecte de recerca a 4t d’ESO Activitats del tema de tutoria del nivell Activitats d’orientació als nivells que acaben etapa o Preparació dels treballs de síntesi o projecte de recerca Preparar l’avaluació a tots els nivells Lliurament de notes ACTIVITATS DEL PAT PRÒPIES DE CADA NIVELL Es realitzaran a les sessions de tutoria. Les activitats del PAT pròpies de cada nivell es combinen amb les activitats comunes del PAT i les informacions que s’han de donar a tutoria. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ ACTIVITATS DE TUTORIA DE CAIRE GENERAL (veure les actes del primer i anuals a BATX Activitats del tema de tutoria del nivell que pertoqui Assignació de les matèries optatives del 2n Trimestre Retorn de la informació de l’avaluació al grup per part Preparació de la jornada de la Pau i la Solidaritat Assignació de les matèries optatives del 3r Trimestre Retorn de la informació de l’avaluació al grup per part de síntesi a 3r d’ESO i CF i el Activitats d’orientació als nivells que acaben etapa o Preparació dels treballs de síntesi o projecte de recerca ACTIVITATS DEL PAT PRÒPIES DE CADA NIVELL nivell es combinen amb les activitats comunes del PAT i les informacions que s’han de donar a tutoria. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 9/ 36 nivell es combinen amb les activitats comunes del PAT i
 10. 10. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT Aquests activitats pròpies de cada nivell es realitzaran a les tutories segons el ritme de cada grup. El tutor haurà de mirar d’assegurar que cada trime s’assoleixen els objectius. 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BAT 2n BAT CF PFI INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 Aquests activitats pròpies de cada nivell es realitzaran a les tutories segons el ritme de cada grup. El tutor haurà de mirar d’assegurar que cada trime s’assoleixen els objectius. 1r trimestre Ubicació al centre i al grup classe. Cohesió de grup Tècniques d’estudi (hàbits d’estudi) Adolescència: autoconeixement el propi cos. Entrenament en habilitats per la vida: resistir la pressió de grup. Tècniques d’estudi Millorem la convivència Educació viària. Prevenció Aprendre a conviure:  resolució de conflictes.  mediació Educació viària: prevenció d’accidents i conductes de risc. Sexualitat i afectivitat. La pròpia manera de ser. Educació viària - Institut Guttmann Preparació del viatge final d’etapa. Viatge final d’etapa. Prevenció de la violència gènere (projecte amb C.P. Lledoners Sistema educactiu i món laboral (Orientació: PGS, PQPI, cicles formatius, batxillerat i món laboral). Tècniques d’estudi i de planificació. Treball de recerca Alcohol i drogues. Prevenció. Valors: igualtat de gènere i respecte a la diversitat Treball de recerca. Les PAU Orientació cap a estudis posteriors. Activitats de tutoria de caire general 1r AAFE_ Perfil professional Activitats de tutoria de caire general. 1r AAFE_ Perfil professional Informació FCT Coneixement del programa. Desenvolupament personal: autonomia, treball en equip, iniciativa, relacions personals, organització del treball, resolució de problemes. Preparació de FCT. Llibret FPCT Desenvolupament personal: autonomia, treball en equip, iniciativa, relacions personals, organització del treball, resolució de problemes. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ Aquests activitats pròpies de cada nivell es realitzaran a les tutories segons el ritme de cada grup. El tutor haurà de mirar d’assegurar que cada trimestre es realitzen les activitats i 2n trimestre 3r trimestre dolescència: autoconeixement i canvis en el propi cos. Entrenament en habilitats per la vida: resistir la pressió de grup. Hàbits saludables. Prevenció de tabac Preparació T Educació viària. Prevenció d’addiccions. Prevenció de consum de cànnabis. Preparació del Treball de síntesi Educació viària: prevenció d’accidents i conductes de Sexualitat i afectivitat. Autoestima i l’alimentació Posant límits al Preparació del Treball de síntesi Viatge final d’etapa. Prevenció de la violència de gènere (projecte amb C.P. Lledoners Sistema educactiu i món laboral (Orientació: PGS, PQPI, cicles formatius, batxillerat i món laboral). Sistema educatiu i món laboral. Substàncies tòxiques: les drogues. Prevenció de drogodependències Treball de recerca Alcohol i drogues. Prevenció. Valors: igualtat de gènere i respecte a la diversitat Treball de recerca Les PAU Orientació cap a estudis posteriors. Les PAU Orientació posteriors. Activitats de tutoria de caire general. 1r AAFE_ Perfil professional Informació FCT Activitats de tutoria de caire general. 1r AAFE_ Perfil professional 2n curs: orientació acadèmica i profesional. Preparació de FCT. Llibret FPCT Desenvolupament personal: autonomia, treball en equip, iniciativa, relacions personals, organització del treball, resolució de problemes. Preparació FCT Llibret FCT Avaluacions Desenvolupament personal: autonomia, treball en equip, iniciativa, relacions personals, organització del treball, resolució de problemes. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 10/ 36 Aquests activitats pròpies de cada nivell es realitzaran a les tutories segons el ritme de cada stre es realitzen les activitats i 3r trimestre Hàbits saludables. revenció del consum de eparació Treball síntesi. revenció de consum de cànnabis. Preparació del Treball de síntesi Autoestima i trastorns de l’alimentació Posant límits al ciberbullying. Preparació del Treball de síntesi Sistema educatiu i món Substàncies tòxiques: les drogues. Prevenció de drogodependències Treball de recerca Les PAU Orientació cap a estudis posteriors. Activitats de tutoria de caire general. 1r AAFE_ Perfil professional curs: orientació acadèmica i profesional. Preparació FCT Llibret FCT Avaluacions Desenvolupament personal: autonomia, treball en equip, iniciativa, relacions personals, organització del treball, resolució de problemes.
 11. 11. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT 5. RECURSOS DISPONIBLES  RECURSOS HUMANS Els tutors de grup de 1r disposaran de 3 hores lectives (dues per a les 2 l’altra per a la reunió de tutors) Els tutors de grup de 2n, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat disposaran de 2 hores lectives (una per a la sessió de tutoria i l’altra per a la reunió de tutors). Els tutors de CFGM i de CFGS disposaran d grup), excepte els tutors de 1r AAFE, els quals disposaran d'una hora lectiva addicional Els tutors individuals de l’ESO, de Batxillerat i de CFGM disposaran d’1 hora no lectiva per poder fer les entrevistes de seguiment de l’alumne o la família.  RECURSOS MATERIALS A coordinació pedagògica es pot trobar bibliografia sobre els diferents temes del PAT de cada nivell, etiquetada per prestatges: salut, drogodependències, hàbits i tècniques d’estudi, educ vial, sexualitat, alimentació. També hi ha material audiovisual. Per treballar l’orientació dels alumnes que acaben etapa hi ha 2 prestatges: orientació pels alumnes d’ESO (cicles formatius, batxillerat, programes de garantia social) i orientació pels alumnes de Batxillerat (universitats, cicles formatius de grau superior). Tota la documentació sobre el PAT, les memòries altres documents de A la intranet del cen XERRADES MOSSOS D’ESQUADRA, POLICIES LOCALS I GUÀRDIA CIVIL: CURS 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r Batx Altres xerrades CURS 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r Batx INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 RECURSOS DISPONIBLES RECURSOS HUMANS Els tutors de grup de 1r disposaran de 3 hores lectives (dues per a les 2 l’altra per a la reunió de tutors). Els tutors de grup de 2n, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat disposaran de 2 hores lectives (una per a la sessió de tutoria i l’altra per a la reunió de tutors). Els tutors de CFGM i de CFGS disposaran d excepte els tutors de 1r AAFE, els quals disposaran d'una hora lectiva addicional Els tutors individuals de l’ESO, de Batxillerat i de CFGM disposaran d’1 hora no lectiva per poder revistes de seguiment de l’alumne o la família. RECURSOS MATERIALS A coordinació pedagògica es pot trobar bibliografia sobre els diferents temes del PAT de cada nivell, etiquetada per prestatges: salut, drogodependències, hàbits i tècniques d’estudi, educ vial, sexualitat, alimentació. També hi ha material audiovisual. Per treballar l’orientació dels alumnes que acaben etapa hi ha 2 prestatges: orientació pels alumnes d’ESO (cicles formatius, batxillerat, programes de garantia social) i orientació pels alumnes de Batxillerat (universitats, cicles formatius de grau superior). Tota la documentació sobre el PAT, les memòries altres documents del centre, es troba a coordinació pedagògica. A la intranet del centre es disposa del PAT i del desenvolupament de totes les fitxes de tutoria. XERRADES MOSSOS D’ESQUADRA, POLICIES LOCALS I GUÀRDIA CIVIL: Mossos d’esquadra: Internet Segura 2n ESO Conductes de risc: Com comença el joc Violència de gènere Legalitat i drogues 1r Batx “Share” Altres xerrades: XERRADES Sóc noi, sóc noia, m’agrado? Posa’t al meu lloc . POT Sexualitat i afectivitat. POT (Ciber)habilitats socials. Posant límits al Relacions de parelles sanes POT. Mobilitat segura: Game over. POT Emocions, sexe i pressió social INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ Els tutors de grup de 1r disposaran de 3 hores lectives (dues per a les 2 Els tutors de grup de 2n, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat disposaran de 2 hores lectives (una per a la sessió de tutoria i l’altra per a la reunió de tutors). Els tutors de CFGM i de CFGS disposaran d’1 hora lectiva (corresponent a la sessió de tutoria de excepte els tutors de 1r AAFE, els quals disposaran d'una hora lectiva addicional Els tutors individuals de l’ESO, de Batxillerat i de CFGM disposaran d’1 hora no lectiva per poder revistes de seguiment de l’alumne o la família. A coordinació pedagògica es pot trobar bibliografia sobre els diferents temes del PAT de cada nivell, etiquetada per prestatges: salut, drogodependències, hàbits i tècniques d’estudi, educ vial, sexualitat, alimentació. També hi ha material audiovisual. Per treballar l’orientació dels alumnes que acaben etapa hi ha 2 prestatges: orientació pels alumnes d’ESO (cicles formatius, batxillerat, programes de garantia social) i orientació pels alumnes de Batxillerat (universitats, cicles formatius de grau superior). Tota la documentació sobre el PAT, les memòries de coordinació, dossiers, treball coordinació pedagògica. tre es disposa del PAT i del desenvolupament de totes les fitxes de tutoria. XERRADES MOSSOS D’ESQUADRA, POLICIES LOCALS I GUÀRDIA CIVIL: Policia Local: Influenciabilitat Conductes de risc: Educació viària Prevenció d’accidents. Evitar conductes de risc. Sóc noi, sóc noia, m’agrado? POT (Ciber)habilitats socials. Posant límits al Ciberbullying. POT. Relacions de parelles sanes POT. Mobilitat segura: Game over. POT Emocions, sexe i pressió social. POT INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 11/ 36 Els tutors de grup de 1r disposaran de 3 hores lectives (dues per a les 2 sessions de tutoria i Els tutors de grup de 2n, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat disposaran de 2 hores lectives (una per a la ’1 hora lectiva (corresponent a la sessió de tutoria de excepte els tutors de 1r AAFE, els quals disposaran d'una hora lectiva addicional. Els tutors individuals de l’ESO, de Batxillerat i de CFGM disposaran d’1 hora no lectiva per poder A coordinació pedagògica es pot trobar bibliografia sobre els diferents temes del PAT de cada nivell, etiquetada per prestatges: salut, drogodependències, hàbits i tècniques d’estudi, educació Per treballar l’orientació dels alumnes que acaben etapa hi ha 2 prestatges: orientació pels alumnes d’ESO (cicles formatius, batxillerat, programes de garantia social) i orientació pels de coordinació, dossiers, treballs de síntesi i tre es disposa del PAT i del desenvolupament de totes les fitxes de tutoria. XERRADES MOSSOS D’ESQUADRA, POLICIES LOCALS I GUÀRDIA CIVIL:
 12. 12. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT TEMPORITZACIÓ I CONCRECIÓ DE LES ACTIVITATS PER A CADA NIVELL INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 TEMPORITZACIÓ I CONCRECIÓ DE LES ACTIVITATS PER A CADA NIVELL INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ TEMPORITZACIÓ I CONCRECIÓ DE LES ACTIVITATS PER A CADA NIVELL INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 12/ 36 TEMPORITZACIÓ I CONCRECIÓ DE LES
 13. 13. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT L’objectiu final del PAT de 1r d’ESO bona convivència, a conèixer hàbits i tècniques d’estudi que li permetin iniciar garanties d’èxit i a assimilar els canvis físics i emocionals d’aquesta etapa que ara inicia l’adolescència. Cal procurar que visqui el millor possible aquest moment, coneixent, acceptant i entenent els canvis que s’aniran produint. D’aquesta manera es pretén desangoixar l’alumne i millorar la seva autoestima. També es vol aconseguir que l’alum un bon desenvolupament del cos i la ment. També es treballaran habilitats, no només per evitar caure en la pressió de grup i el tabac, sinó per ser assertiu en tota mena de situacion Un altre aspecte que es treballarà seran les assemblees. S’intentarà incidir en la participació de l’alumnat i el respecte del torn de paraula. Durant el primer trimestre es dedicarà una part de les sessions a treballar l’organització i la planificació l’agenda. A més a més, en cada sessió, cal preveure un temps per a les activitats generals de tutoria (justificació d'absències, informacions generals de centre, valoracions trimestra avaluacions, participació de l’alumnat, seguiment dels hàbits i normes, neteja de l’entorn...) Proposta de distribució de les activitats per trimestres: 1r TRIMESTRE UBICACIÓ AL CENTRE I AL GRUP CLASSE VALOR: CONVIVÈNCIA 1 ACOLLIDA 1 INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL L’objectiu final del PAT de 1r d’ESO és ajudar l’alumne a integrar bona convivència, a conèixer hàbits i tècniques d’estudi que li permetin iniciar garanties d’èxit i a assimilar els canvis físics i emocionals d’aquesta etapa que ara inicia l’adolescència. Cal procurar que visqui el millor possible aquest moment, coneixent, acceptant i entenent els canvis que s’aniran produint. D’aquesta manera es pretén desangoixar l’alumne i millorar la seva autoestima. També es vol aconseguir que l’alumne doni importància a l’exercici físic i a l’alimentació, a fi d’afavorir un bon desenvolupament del cos i la ment. També es treballaran habilitats, no només per evitar caure en la pressió de grup i el tabac, sinó per ser assertiu en tota mena de situacion Un altre aspecte que es treballarà seran les assemblees. S’intentarà incidir en la participació de l’alumnat i el respecte del torn de paraula. Durant el primer trimestre es dedicarà una part de les sessions a treballar l’organització i la planificació personal amb cada tutor individual, revisant periòdicament els apunts i A més a més, en cada sessió, cal preveure un temps per a les activitats generals de tutoria (justificació d'absències, informacions generals de centre, valoracions trimestra avaluacions, participació de l’alumnat, seguiment dels hàbits i normes, neteja de l’entorn...) Proposta de distribució de les activitats per trimestres: 1r TRIMESTRE UBICACIÓ AL CENTRE I AL GRUP CLASSE VALOR: CONVIVÈNCIA ACOLLIDA 1r dia a l’institut. Benvinguda (sala d’actes). Ubicació al centre. Alumnes nous Normes de l’institut. Sortida de convivència fins al Parc de l’Agulla. Xocolatada (AMPA). INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 1r ESO és ajudar l’alumne a integrar-se al nou centre, a mantenir una bona convivència, a conèixer hàbits i tècniques d’estudi que li permetin iniciar garanties d’èxit i a assimilar els canvis físics i emocionals d’aquesta etapa que ara inicia Cal procurar que visqui el millor possible aquest moment, coneixent, acceptant i entenent els canvis que s’aniran produint. D’aquesta manera es pretén desangoixar l’alumne i millorar la seva autoestima. ne doni importància a l’exercici físic i a l’alimentació, a fi d’afavorir un bon desenvolupament del cos i la ment. També es treballaran habilitats, no només per evitar caure en la pressió de grup i el tabac, sinó per ser assertiu en tota mena de situacion Un altre aspecte que es treballarà seran les assemblees. S’intentarà incidir en la participació de Durant el primer trimestre es dedicarà una part de les sessions a treballar l’organització i la personal amb cada tutor individual, revisant periòdicament els apunts i A més a més, en cada sessió, cal preveure un temps per a les activitats generals de tutoria (justificació d'absències, informacions generals de centre, valoracions trimestra avaluacions, participació de l’alumnat, seguiment dels hàbits i normes, neteja de l’entorn...) Proposta de distribució de les activitats per trimestres: ACTIVITATS I OBJECTIUS Benvinguda (sala d’actes). Ubicació al centre. Alumnes nous-padrins. Normes de l’institut. Sortida de convivència fins al Parc de l’Agulla. Xocolatada (AMPA). INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 13/ 36 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL ESO curs 2017-18 se al nou centre, a mantenir una bona convivència, a conèixer hàbits i tècniques d’estudi que li permetin iniciar-se a l’ESO amb més garanties d’èxit i a assimilar els canvis físics i emocionals d’aquesta etapa que ara inicia: Cal procurar que visqui el millor possible aquest moment, coneixent, acceptant i entenent els canvis que s’aniran produint. D’aquesta manera es pretén desangoixar l’alumne i millorar la seva autoestima. ne doni importància a l’exercici físic i a l’alimentació, a fi d’afavorir un bon desenvolupament del cos i la ment. També es treballaran habilitats, no només per evitar caure en la pressió de grup i el tabac, sinó per ser assertiu en tota mena de situacions. Un altre aspecte que es treballarà seran les assemblees. S’intentarà incidir en la participació de Durant el primer trimestre es dedicarà una part de les sessions a treballar l’organització i la personal amb cada tutor individual, revisant periòdicament els apunts i A més a més, en cada sessió, cal preveure un temps per a les activitats generals de tutoria (justificació d'absències, informacions generals de centre, valoracions trimestrals per a les avaluacions, participació de l’alumnat, seguiment dels hàbits i normes, neteja de l’entorn...) Temporització 1r dia.
 14. 14. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT 2 ACOLLIDA 2 Normes i serveis generals de l’institut 3 Tutoria: Acabar normes i serveis 4 Organització del funcionament de la classe: càrrecs i preparació de l’elecció de delegats... 5 ELECCIÓ DE DELEGATS VALOR: HÀBITS I TÈCNIQUES D’ESTUD 6 Hàbits i tècniques d’estudi de 1r d’ESO 7 L’ambient d’estudi 8 Els exàmens (hi ha més fitxes preparades, si cal) 9 FORMACIÓ PLA D’EMERGÈNCIA 10 VISITA FORMATIVA BIBLIOTECA MUNICIPAL 11 PREPARACIÓ FESTA NADAL 13 PREPARACIÓ SESSIÓ D’AVALUACIÓ INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 ACOLLIDA 2n dia Normes i serveis generals de l’institut Saber com s’han de comportar a l’institut i conèixer professorat, horaris i els serveis que poden utilitzar. Tutoria: Acabar normes i serveis Saber com s’han de comportar a l’institut. Sostenibilitat al Quercus: vídeo neteja, ordre a l’aula... Organització del funcionament de la classe: càrrecs i preparació de l’elecció de delegats... Organitzar un grup. ELECCIÓ DE DELEGATS Participar en l’elecció. VALOR: ESFORÇ HÀBITS I TÈCNIQUES D’ESTUD Hàbits i tècniques d’estudi de 1r d’ESO Conèixer els hàbits d’estudi del nivell: d’estudi i presentació, d’organització i de comportament. L’ambient d’estudi Conèixer com hauria de ser el lloc ideal per estudiar Els exàmens (hi ha més fitxes preparades, si cal) Conèixer consells sobre la preparació i l’execució d’exàmens. FORMACIÓ PLA D’EMERGÈNCIA Conèixer el pla d’emergència del centre saber què cal fer en cas d’evacuació o confinament. VISITA FORMATIVA BIBLIOTECA MUNICIPAL Conèixer i saber utilitzar la biblioteca PREPARACIÓ FESTA NADAL Participar. PREPARACIÓ SESSIÓ D’AVALUACIÓ Valorar com ha anat el trimestre, anotar punts forts i dèbils i compromisos de millora del grup INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ Saber com s’han de comportar a l’institut i conèixer professorat, horaris i els serveis que poden utilitzar. Saber com s’han de comportar a l’institut. Sostenibilitat al Quercus: vídeo neteja, ordre a l’aula... Organitzar un grup. Participar en l’elecció. OBJECTIU Conèixer els hàbits d’estudi del nivell: d’estudi i presentació, d’organització i de comportament. Conèixer com hauria de ser el lloc ideal per estudiar Conèixer consells sobre la preparació i l’execució d’exàmens. Conèixer el pla d’emergència del centre saber què cal fer en cas d’evacuació o confinament. Conèixer i saber utilitzar la biblioteca Participar. Aconseguir cohesió. Valorar com ha anat el trimestre, anotar punts forts i dèbils i compromisos de millora del grup-classe. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 14/ 36 2 hores 1 hora 1 hora 30 min. Temporització d’estudi i presentació, d’organització i de 1 hora Conèixer com hauria de ser el lloc ideal 1 hora 1 hora Conèixer el pla d’emergència del centre i 1 hora 1 hora 2 hores Valorar com ha anat el trimestre, anotar 1 hora
 15. 15. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT Sessions amb el tutor individual Organització i de l’agenda * i la carpeta de l’institut. Estudi. Llibret de tutoria individual* INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 Sessions amb el tutor individual Organització i de l’agenda * i la carpeta de l’institut. Organitzar el treball de l’Institut. Llibret de tutoria individual* Saber completar un formulari INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ Organitzar el treball de l’Institut. Saber completar un formulari INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 15/ 36 2 hores 1 hora
 16. 16. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT Esperant nova ADOLESCÈNCIA I SEXUALITAT 1 Autoconeixement: jo com a adolescent. 2 Autoconeixement: quines coses m’estan canviant? Com sóc, com vull ser? 3 Els canvis en el propi cos: pubertat, canvis en noia i en el noi 4 L’adolescència i tu 5-6 XERRADA "Sóc noi, sóc noia, m’agrado?" 7 XERRADA La influenciabilitat 8 PREPARACIÓ SESSIÓ D’AVALUACIÓ INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 nova proposta del programa SI sobre adolescència COS I COR, LES EMOCIONS... ADOLESCÈNCIA I SEXUALITAT Autoconeixement: jo com a adolescent. Autoconeixement: quines coses m’estan canviant? Com sóc, com vull ser? Els canvis en el propi cos: pubertat, canvis en noia i en el noi L’adolescència i tu XERRADA "Sóc noi, sóc noia, m’agrado?" XERRADA La influenciabilitat PREPARACIÓ SESSIÓ D’AVALUACIÓ INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ proposta del programa SI sobre adolescència COS I COR, LES EMOCIONS... OBJECTIU Descobrir els canvis físics i psicològics que comporta l’adolescència. Mirar d’acceptar-nos tal com som, amb els nostres defectes i virtuts, tant físiques com emocionals. Proposar-se millorar en alguns aspectes. Construir-se una imatge realista i positiva d’un mateix. Els canvis en el propi cos: pubertat, canvis en la Conèixer i acceptar els canvis físics que es produeixen el la pubertat. Visualització d’un vídeo sobre els canvis corporals i emocionals que es produeixen durant l’adolescència. Identificar-se amb els personatges i assumir els canvis com a normals per l’edat. Xerrada del POT (Consell Comarcal del Bages) Conèixer els consells de la Policia Local per resistir la pressió de grup. Valorar com ha anat el trimestre, anotar punts forts i dèbils i compromisos de millora del grup-classe. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 16/ 36 proposta del programa SI sobre adolescència COS I COR, LES EMOCIONS... temporització 1 hora 30 min 30 min 30 min 2 sessions d’una hora 1 hora 1 hora
 17. 17. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT EN PARAL·LEL AMB CONVIVÈNCIA Vídeo: Quiero ser como Beckam Vídeo: Quiero ser como Beckam 3r TRIMESTRE PROJECTE SI (SALUT INTEGRAL) XERRADA SETMANA DE LA SALUT 12 AL 16 DE MARÇ 2017 Alimentació saludable Taller d’afectivitat i sexualitat. PREVENCIÓ DEL TABAC TALLER DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE TABAC XERRADA: Ús d’Internet INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 EN PARAL·LEL AMB CULTURA I VALORS ÈTICS (Tema: coeducació) CONVIVÈNCIA Vídeo: Quiero ser como Beckam Vídeo: Quiero ser como Beckam 3r TRIMESTRE PROJECTE SI (SALUT INTEGRAL) XERRADA SETMANA DE LA SALUT 12 AL 16 DE MARÇ 2017 Alimentació saludable Taller d’afectivitat i sexualitat. PREVENCIÓ DEL TABAC TALLER DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE XERRADA: Ús d’Internet Internet segura INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ CULTURA I VALORS ÈTICS (Tema: coeducació) OBJECTIU Visionar la pel·lícula. Visionar la pel·lícula. OBJECTIU Conscienciar els joves de la importància de menjar sa. Orientar l’adolescent davant dels canvis que experimentarà en el pas de jove a persona adulta. OBJECTIU Prevenir la drogodependència en els adolescents: el tabac. Internet segura INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 17/ 36 temporització 1 hora 1 hora Temporització Conscienciar els joves de la 1 hora Orientar l’adolescent davant dels canvis que experimentarà en el pas 1 hora Temporització 2 hores 1 hora
 18. 18. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT HÀBITS I TÈCNIQUES D’ESTUDI (preparació Treball de síntesi) Treballar en grup Treball de síntesi Exposicions orals INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 HÀBITS I TÈCNIQUES D’ESTUDI (preparació Treball de síntesi) Treballar en grup Reflexionar sobre què és i quina utilitat té el treball cooperatiu. Treball de síntesi Preparar i informar sobre què és el TS. Metodologia. Exposicions orals Millorar l’expressió oral i l'ús de recursos TIC en les exposicions. Informar de com han de ser les exposicions del TS. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ OBJECTIU Reflexionar sobre què és i quina utilitat té el treball Preparar i informar sobre què és el TS. Metodologia. Millorar l’expressió oral i l'ús de recursos TIC en les exposicions. Informar de com han de ser les exposicions del TS. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 18/ 36 Temporització Reflexionar sobre què és i quina utilitat té el treball 2 hora 1 hora Millorar l’expressió oral i l'ús de recursos TIC en les 3 hores
 19. 19. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT L’objectiu final del PAT de 2n d’ESO dels exàmens, conegui tècniques d’estudi, ajudar l'alumne a saber superar les frustracions i la pressió de grup a la vegada que facilitar Enguany no treballarem amb les sessi pot ser que uti Cal dir que el grup de treball del PAT està analitzant el PAT i fa noves propostes per renovar i millorar-lo; per tant, alguna fitxa prevista es pot eliminar segons les necessitats dels grups i noves alternatives. En aquest curs de 2n d’ESO, v tabac i també de l’ Treballant aquests aspectes posem les bases per poder treballar en cursos posteriors les drogodependències, potenciant l’assertivitat, l’empatia i el fet de prendre decisions per un mateix. La realització de les activitats es durà a terme en una hora de tutoria setmanal. Durant aquesta hora es realitzaran també les activitats de tutoria generals (acollida, avaluacions trimestrals, participació de l’alumnat, seguiment dels hàbits i normes, neteja Proposta de distribució de les activitats per trimestres: 1r TRIMESTRE ABANS D’UN EXAMEN ACTIVITAT 1: Organització i planificació. ACTIVITAT 2: La tortura dels exàmens. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 2n L’objectiu final del PAT de 2n d’ESO és aconseguir que l’alumne/a reflexioni sobre la realització dels exàmens, conegui tècniques d’estudi, ajudar l'alumne a saber superar les frustracions i la pressió de grup a la vegada que facilitar-ne la convivència. Enguany no treballarem amb les sessions externes del programa Órdago com l’any passat, sinó que er que utilitzem una part del material i busquem alguna altra alternativa per complementar. Cal dir que el grup de treball del PAT està analitzant el PAT i fa noves propostes per renovar i lo; per tant, alguna fitxa prevista es pot eliminar segons les necessitats dels grups i noves En aquest curs de 2n d’ESO, volem facilitar als alumnes també de l’alcohol, així com les eines suficients per trobar estratègies Treballant aquests aspectes posem les bases per poder treballar en cursos posteriors les drogodependències, potenciant l’assertivitat, l’empatia i el fet de prendre decisions per un mateix. ealització de les activitats es durà a terme en una hora de tutoria setmanal. Durant aquesta hora es realitzaran també les activitats de tutoria generals (acollida, avaluacions trimestrals, participació de l’alumnat, seguiment dels hàbits i normes, neteja Proposta de distribució de les activitats per trimestres: 1r TRIMESTRE ABANS D’UN EXAMEN ACTIVITAT 1: Organització i L’alumnat reflexionarà sobre els elements que contribueixen a reeixir en la d’un examen o d’una prova de qualsevol tipus. ACTIVITAT 2: La tortura dels A partir d’un text de ficció reflexionar sobre la manca de planificació del temps d’estudi i les seves conseqüències. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 2n ESO és aconseguir que l’alumne/a reflexioni sobre la realització dels exàmens, conegui tècniques d’estudi, ajudar l'alumne a saber superar les frustracions i la ne la convivència. ons externes del programa Órdago com l’any passat, sinó que litzem una part del material i busquem alguna altra alternativa per complementar. Cal dir que el grup de treball del PAT està analitzant el PAT i fa noves propostes per renovar i lo; per tant, alguna fitxa prevista es pot eliminar segons les necessitats dels grups i noves facilitar als alumnes informació sobre el risc del consum del nes suficients per trobar estratègies Treballant aquests aspectes posem les bases per poder treballar en cursos posteriors les drogodependències, potenciant l’assertivitat, l’empatia i el fet de prendre decisions per un mateix. ealització de les activitats es durà a terme en una hora de tutoria setmanal. Durant aquesta hora es realitzaran també les activitats de tutoria generals (acollida, avaluacions trimestrals, participació de l’alumnat, seguiment dels hàbits i normes, neteja de l’entorn...) Proposta de distribució de les activitats per trimestres: OBJECTIU L’alumnat reflexionarà sobre els elements que contribueixen a reeixir en la realització d’un examen o d’una prova de qualsevol A partir d’un text de ficció reflexionar sobre la manca de planificació del temps d’estudi i les seves conseqüències. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 19/ 36 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL ESO curs 2017-18 és aconseguir que l’alumne/a reflexioni sobre la realització dels exàmens, conegui tècniques d’estudi, ajudar l'alumne a saber superar les frustracions i la ons externes del programa Órdago com l’any passat, sinó que litzem una part del material i busquem alguna altra alternativa per complementar. Cal dir que el grup de treball del PAT està analitzant el PAT i fa noves propostes per renovar i lo; per tant, alguna fitxa prevista es pot eliminar segons les necessitats dels grups i noves informació sobre el risc del consum del nes suficients per trobar estratègies per saber dir que no. Treballant aquests aspectes posem les bases per poder treballar en cursos posteriors les drogodependències, potenciant l’assertivitat, l’empatia i el fet de prendre decisions per un mateix. ealització de les activitats es durà a terme en una hora de tutoria setmanal. Durant aquesta hora es realitzaran també les activitats de tutoria generals (acollida, avaluacions trimestrals, de l’entorn...) Temporització L’alumnat reflexionarà sobre els elements realització d’un examen o d’una prova de qualsevol 30 min A partir d’un text de ficció reflexionar sobre la manca de planificació del temps d’estudi 30 min
 20. 20. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT TÈCNIQUES ACTIVITAT 1: El subratllat ACTIVITAT 2: El resum ACTIVITAT 3: L’esquema ACTIVITAT 4: La memorització ACTIVITAT 5: Els treballs D’aquest apartat, es MILLOREM LA CONVIVÈNCIA ACTIVITAT 1: La comunicació facilita la convivència ACTIVITAT 2: El rumor ACTIVITAT 3: Actituds que afavoreixen la convivència ACTIVITAT 4: D’on família? ACTIVITAT 5: La famosa història de la sopa Pel·lícula Cadena de favores. 3 hore INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 TÈCNIQUES D’ESTUDI ACTIVITAT 1: El subratllat Llegir i copsar les frases més importants d’un text. ACTIVITAT 2: El resum Interpretar un text i seleccionar la informació més rellevant. ACTIVITAT 3: L’esquema Seleccionar les realitzar un mapa conceptual o un esquema. ACTIVITAT 4: La memorització Exercitar la capacitat de memorització ACTIVITAT 5: Els treballs Repassar les diferents parts d’un treball. D’aquest apartat, es seleccionaran les fitxes més interessants i pot ser que no es treballin totes. MILLOREM LA CONVIVÈNCIA ACTIVITAT 1: La comunicació facilita la convivència Conèixer i reflexionar sobre les actituds que interfereixen la comunicació ACTIVITAT 2: El rumor Comprovar que una comunicació deficient pot originar conflictes ACTIVITAT 3: Actituds que afavoreixen la convivència Conèixer i reflexionar sobre les actituds que afavoreixen la convivència ACTIVITAT 4: D’on ve la teva Reflexionar sobre qui som i d’on venim. Reflexionar sobre l’origen de les persones i els seus drets ACTIVITAT 5: La famosa història Reflexionar sobre l’existència dels prejudicis i dels estereotips Pel·lícula Cadena de favores. 3 hore INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ OBJECTIU Llegir i copsar les frases més importants d’un text. Interpretar un text i seleccionar la informació més rellevant. Seleccionar les idees principals d’un text i realitzar un mapa conceptual o un esquema. Exercitar la capacitat de memorització Repassar les diferents parts d’un treball. seleccionaran les fitxes més interessants i pot ser que no es treballin totes. OBJECTIU Conèixer i reflexionar sobre les actituds que interfereixen la comunicació Comprovar que una comunicació deficient pot originar conflictes Conèixer i reflexionar sobre les actituds que afavoreixen la convivència Reflexionar sobre qui som i d’on venim. Reflexionar sobre l’origen de les persones i els seus drets Reflexionar sobre l’existència dels prejudicis i dels estereotips Pel·lícula Cadena de favores. 3 hore INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 20/ 36 temporització Llegir i copsar les frases més importants 30 min 30 min idees principals d’un text i 30 min 30 min Repassar les diferents parts d’un treball. 20 min seleccionaran les fitxes més interessants i pot ser que no es treballin totes. temporitzaci ó Conèixer i reflexionar sobre les actituds 40 min Comprovar que una comunicació deficient 30 min Conèixer i reflexionar sobre les actituds 40 min Reflexionar sobre qui som i d’on venim. Reflexionar sobre l’origen de les persones 1 hora 30 min Pel·lícula Cadena de favores. 3 hores
 21. 21. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT 2n TRIMESTRE i 3r TRIMESTRE EDUCACIÓ VIÀRIA ACTIVITAT 1: de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorra PREVENCIÓ DE CONDUCTES DE RISC Comença el joc. Xerrada de MOSSOS. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 2n TRIMESTRE i 3r TRIMESTRE EDUCACIÓ VIÀRIA ACTIVITAT 1: de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada Prendre consciència dels efectes de l’alcohol i altres substàncies sobre la conducció. PREVENCIÓ DE CONDUCTES Comença el joc. Xerrada de MOSSOS. Prevenir conductes de risc i saber prendre decisions. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ OBJECTIU Prendre consciència dels efectes de l’alcohol i altres substàncies sobre la conducció. Prevenir conductes de risc i saber prendre decisions. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 21/ 36 temporitzaci ó 1 hora Prevenir conductes de risc i saber prendre 1 hora
 22. 22. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Codi: PAT PREVENCIÓ D’ADDICCIONS ACTIVITAT 1: I què passa amb l’alcohol? ACTIVITAT 2: Mitologies. ACTIVITAT 3: I jo fumar? ACTIVITAT 4: Gat per llebre. ACTIVITAT 5: Aprenc a estimar me. ACTIVITAT 6: Què passa si decideixo...? ACTIVITAT 7: Posa a prova la teva decisió. ACTIVITAT 8: Aquest cap de setmana... Altres ACTIVITAT PAUTES PER PREPARAR L’EXPOSICIÓ ORAL DEL TREBALL DE SÍNTESI ACTIVITAT DE SÍNTESI INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/17 PREVENCIÓ D’ADDICCIONS ACTIVITAT 1: I què passa amb Conèixer alguns dels efectes que té l’alcohol sobre el nostre organisme ACTIVITAT 2: Mitologies. L’alumne identifica mites irracionals que té sobre l’alcohol. ACTIVITAT 3: I jo per què he de L’alumnat adoptarà una actitud crítica respecte al consum del tabac. ACTIVITAT 4: Gat per llebre. L’alumnat desenvoluparà actituds crítiques davant la publicitat de l’alcohol. ACTIVITAT 5: Aprenc a estimar- L’alumnat reconeixerà la importància de l’autoestima i els factors que influeixen en el seu desenvolupament. ACTIVITAT 6: Què passa si L’alumnat aprendrà a decidir després d’analitzar la possibles conseqüències dels seus actes. ACTIVITAT 7: Posa a prova la teva L’alumnat desenvoluparà la seva capacitat per resistir les pressions externes. ACTIVITAT 8: Aquest cap de L’alumnat incrementarà el ventall de propostes que pot realitzar en el temps lliure. PAUTES PER PREPARAR L’EXPOSICIÓ ORAL DEL TREBALL DE SÍNTESI Conèixer els aspectes a tenir en compte a l’hora de preparar una bona exposició oral. ACTIVITAT DE SÍNTESI Tenir els conceptes clars treballat i valorar INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D'ACCIÓ TUTORIAL Curs 2017-2018 Rev.: 2.4 Data: 30/ OBJECTIU Conèixer alguns dels efectes que té l’alcohol sobre el nostre organisme L’alumne identifica mites irracionals que té sobre l’alcohol. L’alumnat adoptarà una actitud crítica respecte al consum del tabac. L’alumnat desenvoluparà actituds crítiques davant la publicitat de l’alcohol. L’alumnat reconeixerà la importància de l’autoestima i els factors que influeixen en el seu desenvolupament. L’alumnat aprendrà a decidir després d’analitzar la possibles conseqüències dels seus actes. L’alumnat desenvoluparà la seva capacitat per resistir les pressions externes. L’alumnat incrementarà el ventall de propostes que pot realitzar en el temps OBJECTIU Conèixer els aspectes a tenir en compte a l’hora de preparar una bona exposició oral. Tenir els conceptes clars sobre el que s’ha treballat i valorar-ne la utilitat. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada Data: 30/09/17 Pàgina: 22/ 36 temporització 30 min L’alumne identifica mites irracionals que té 30 min 30 min L’alumnat desenvoluparà actituds crítiques 30 min L’alumnat reconeixerà la importància de l’autoestima i els factors que influeixen en 30 min d’analitzar la possibles conseqüències dels 30 min L’alumnat desenvoluparà la seva capacitat 30 min propostes que pot realitzar en el temps 30 min temporització Conèixer els aspectes a tenir en compte a l’hora de preparar una bona exposició oral. 30 min sobre el que s’ha 30 min

×