Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rencana aksi kinerja

267 views

Published on

Rencana aksi kinerja

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rencana aksi kinerja

  1. 1. REI{CAI{A AKSI KINERJA II{OIKATOR KI ERJA UTAflA (IKU} II{EPEKTOMT KABUPATEi{ IANJAR T HU}I AIIOOARA]{ MI I
  2. 2. RET{CANA AK8I KIiIER.'A pER.rAr{JrAr{ K|I{ER.JA ESELO}I lll 0NSPEKTUR PEnBANTU WTAYAH) T.SPEKTORAT IOBUPATEI{ BAI{JAR TAHUX AI{OOARAN 2OIT l{o URAIAN II{DIKATOR TAROET JADWAL RET{CANA AKII 2O1I cAtMt{ (ral m Mar ftl MCI Aour Ranc Ram Rra Rano Raa Rano Rar Rfl Ranc Rano Rx Rmc Raa P.nlngtatrn lLtam F|.nlmr|.n lnt mrlcan P.ng0rdrlld Pahk anrrn louhrrn XDH Pattxttnatn Fangtwtaln lnbmd..crra bafiah fadaka4[rryr Nrtlaw[an Intamd lban I 38 obrlk 0 4 a 4 I I a t I 4 1 A a 0 3 40 30.2C rr|.t,anarryr l.ngffaxn InLmd Tban ll gO obdk 3 4 1 I 4 I a I 6 a 4 a 1 a 3 4 I 3 2 1 1 47 30,92 f.tulcri.ny. ).nttrrln lnbmd O.n lll 3E obr|k 3 1 6 1 I a 5 a 1 1 I a I 3 1 2 3 46 2o.cl raialr|amn'Ya '.n$w||an lni.md lb.n lv 38 obrlk 1 1 4 I a I t I a 4 a 4 I a 3 3 t 1 46 30,26 tl sangtianmn Fantneantn Panerdurn llmy.nht TamDtnuKan unn Knu|ul tananganan Mrty.rd(|t I anatatafiannyl xnangtrnan k|sr ,aneoduan maayankrl 60% 809{ 't009{ 809{ 100* 8094 '100* 009( 100* 009( 100% 80% 100% 60% 100% 0% 0% 80% 't@9{ 809t 1009{ 0ol 09t 0ft 0ft 100 r26,@ I I 1 1 1
  3. 3. RE}ICAIIA AKSI KINER.'A PERJANJIAN KIfiI ER.,A ESELON III (SEKRETARIS) I}ISPEKTORAT KASUPATEI{ BANJAR TAHUiI AI{OCARAN 2OIt l{o URAIAN INDIKATOR JADIYAL RINCANA AKEI 2OtI CAPMI{ Ir.)tn itar nl M.l unl Jull 1UE ga 0xl Ranc Rano Rmo Rfic Ranc Rar Ranc R.a Rarc Rar Rmc RI Rmo I nan|ngfi.tm a|.l.]n P.ngtrwr.rn Inlrmrl dm P.q.ndrllm P.l.kr.mrn roblFbn KDrl Pdrk|rt|rn Pangawrxn nbnd aacarr bltah fh(hk unlut H..llT|'nu|n Pang&v.|fn f.filc.{rrnya duklnem ,anlawtttrt 1 62 obdk 12 11 16 ,c 't0 10 18 1E 14 1C it 10 1E I 1Z t 12 12 1 4 104 121.06 fattala[lhannya bmuan ,.n9 d[hd.klmlut go% 60 80 60 60 60 EO EO 60 80 60 60 60 EO EO 80 80 t0 00 to 60 60 60 EO t0 EO 100.00 Progfan Fanngmlrn hlbdomlb||| Tanrgr F.nrrlka.rn dm Ap.r.tur Pangtrwa.tn P0r0hrn F.ngamilngf,n fanrga Pamr'llra dan Apfir&r P3lgrmrn tarlft.!nrnya r.nlngkaian adm rparrlur pang$Na|rn 30 onng a 3 4 3 2 t 1 t 1 I 1 1 32 10c,c7 ill Ftqf,tn Pan.lttn otn P.ny.npurnrm K.burkrn, Bl.bm Prc$dur P.ngtwrarn Panyu&nan KaDlrdcn, glalam dln Proradur Pangtftaan ra[uruflnyr KaDlralun lti.|n dm p|o|.dur xneawraan 1 dok 1 1 100.00 ilanonEmmrn nmng P.neadurn f{myrnkd P.mbantllcn Unlt lGurur Panangmrn M||yar*|| f.ilk m.ny. dulunem '.nya|.aaLnranrngmlt pamrdum lraayaial(ll 80% E091 1@9( 80i{ 100* 809{ 1009( 8o9t 100* 809{ 100% 80% 1@% E0% 100% 091 09{ EO9i '1009t E09{ 1009{ 094 0% 09r 091 100 125.00 itl.|o
  4. 4. il e 2 I -D E= 8;(t, B;{rt lfra E5*tzi: ==a =:t ;Ei t6; =Es -'-R;tg! ,eNZ 3!am F! o , e 9l iE iE IE ac I fgi iE! E* az g I EEig iis i€ EEE Ei o ;l o = r I a -1 !l 1 c ll rl t 3l t I I t a el 3E j ,o I I -l .t .t I F E
  5. 5. RENCAI{A AKSI I$IER.'A PER.'ANJIAN KII{ERJA ESELOX IV (KAUIAO PROORAfl DAI{ KEUAI{OA ) [{SpEKtOi tx SuP ?E tailJtt raHu axooaRA mtl URAIAN INOIXATOR IAROET JAOWAL RINCANA AKII 2O1t RIALIAA CIPAAI{ $ltl F'.n!|u|'ft liLrn l d.a F.q.od.n n P.hlod..n K.!{ |n Koll P.l.*..n.m Pmafrr|.|] 162 obnk 20 1! 20 1e 1e 1l 16 1a 1e 18 '12106 Loet*.ndr.t P.n.na. n Ftne.4r.n l{r.Y.[krl P.mb.ntul.n Un[ Khlau. P.mn!ff.n L||.y.nl|t P.n.n!.n n p.n!.d0.n 80% 1oo% EO9{ 8o% 60% 1009{ 100% 100% 100 !5 79 I 60'
  6. 6. RE]ICA]{A AKSI KINER.'A PERJANJTAI{ KD{ERJA ESELOi| tV (XAaUBAO UXUI DAI{ KEPEOAWATAI{) ntPEKroi Tx guP rEI 9^{J i laHul A{ooaMr{ 2013 URATA tNotxatoR TARC:T JADWAL RINCAIIA AKII MIt fi' Prc{ldorulLm Tantr P.n lcr.n d.n Ap.rlut F dilran Pd!f,mbanlan t n ga Prn ilo. &fi AP.rftu. Tanak|.n3lyr admldalrarl dukungan panlnlicbn acm 30 flng 2 5 3 3 f 2 3 10467 it r.|^l
  7. 7. RENCAIIA AXAI KII{ER.'A IIIDIXATOR KINER.'A KEOIATAN (IKK} INEPIKTOMT KAEUPATEN BA}.JAR TAHUII AI{OOARAT{ 2OIt

×