Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GIAM DINH DONG MOI TAU BIEN

885 views

Published on

Ø Inspection - Survey/Surveyors

Ø Quality Goods Control Services

Ø Laboratory Testing Services

Ø Engineering Control & Inspection Services

Ø Buying Agent & Sourcing Services

Ø Third Party Inspection, Expediting Services

Ø Loss Adjuster Services

Ø Appraisal & Valuation Services

Ø Diving & Underwater Works

Ø Certification Services

Scope of Inspection & Survey consist of (but not limited):
Agriculture - Industry - Marine Control Inspection Group.
-------------------------------------------------------
Tel : +84-8-3832-7204
Fax : +84-8-3832-8393
Cell : +84903615612
MSN : aimcontrol
Skype: aimcontrol
ADD: 45, Street 03, Ward 04, District 03, Ho Chi Minh City, Vietnam
Email: aimcontrol@hotmail.com; inspection@aimcontrolgroup.com
http://www.inspectionvietnam.com
http://www.aimcontrolgroup.com
http://www.giamdinh.org
http://www.kiemdinh.org
http://www.vietnamexpediting.com

Published in: Business, Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GIAM DINH DONG MOI TAU BIEN

 1. 1. Höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån NB-01 HÖÔÙNG DAÃN GIAÙM SAÙT ÑOÙNG MÔÙI TAØU BIEÅN PHAÀN NB-01 QUI ÑÒNH CHUNG VEÀ GIAÙM SAÙT KYÕ THUAÄT VAØ PHAÂN CAÁP CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU CHUNG 1.1 Cô sôû xaây döïng höôùng daãn Taøi lieäu höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån ñöôïc xaây döïng treân cô sôû caùc qui ñònh cuûa Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu bieån voû theùp - TCVN töø 6259-1 ñeán 6259-12 : 2003, Höôùng daãn aùp duïng qui phaïm taøu bieån 2003, caùc Qui phaïm lieân quan coâng öôùc Quoác teá, caùc tieâu chuaån ñoùng taøu hieän haønh, Qui trình kieåm tra ñoùng môùi, hoaùn caûi hoaëc phuïc hoài taøu bieån (QTC09-02), Soå tay chaát löôïng cuûa Cuïc Ñaêng kieåm Vieät Nam vaø nhieäm vuï chöùc naêng cuûa caùc ñôn vò vaø caùc qui ñònh khaùc lieân quan ñeán coâng taùc quaûn lyù veà giaùm saùt kyõ thuaät cuûa Cuïc Ñaêng kieåm Vieät Nam (töø sau ñaây goïi laø “qui ñònh hieän haønh”). 1.2 Muïc ñích cuûa höôùng daãn Taøi lieäu höôùng daãn naøy qui ñònh caùc thuû tuïc, trình töï, hình thöùc, phöông phaùp vaø khoái löôïng cuõng nhö caùch thöùc thöïc hieän giaùm saùt kyõ thuaät do Ñaêng kieåm thöïc hieän trong quaù trình giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån ñeå coù ñuû cô sôû caàn thieát cho vieäc phaân caáp vaø ñaêng kyù taøu, nhaèm ñaûm baûo an toaøn kyõ thuaät cho taøu, an toaøn cho con ngöôøi vaø haøng hoùa ñöôïc chuyeân chôû treân taøu vaø baûo veä, ngaên ngöøa oâ nhieãm moâi tröôøng, v.v… khi ñöa taøu ra khai thaùc. 1.3 Phaïm vi aùp duïng Taøi lieäu höôùng daãn naøy ñöôïc aùp duïng ñeå thöïc hieän kieåm tra vaø thöû caùc haïng muïc coù lieân quan ñeán thaân taøu, maùy taøu, ñieän vaø töï ñoäng hoaù cho caùc taøu chôû haøng khoâ, taøu haøng loûng, taøu chôû khí hoaù loûng. Ñeå ñaûm baûo thöïc hieän ñaày ñuû caùc haïng muïc kieåm tra theo coâng öôùc vôùi caùc taøu neâu treân vaø caùc taøu khaùc phaûi aùp duïng caùc kieåm tra boå sung neâu trong caùc höôùng daãn khaùc cuûa Ñaêng kieåm nhö sau : (1) B-11 (Höôùng daãn kieåm tra maïn khoâ), ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2005 7
 2. 2. Höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån NB-01 (2) B-12 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän cho uï noåi), (3) B-13 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän ngaên ngöøa oâ nhieãm daàu), (4) B-14 (Höôùng daãn kieåm tra trang thieát bò an toaøn), (5) B-15 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän voâ tuyeán ñieän), (6) B-16 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän cho taøu bieån voû goã), (7) B-18 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän cho taøu cao toác), (8) B-19 (Höôùng daãn kieåm tra theo phuï luïc II- MARPOL 73/78), (9) B-20 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän cho taøu chôû haøng nguy hieåm ôû daïng ñoùng goùi hoaëc daïng raén chôû xoâ), (10) B-21 (Höôùng daãn kieåm tra taøu chôû khí hoaù loûng), (11) B-25 (Höôùng daãn kieåm tra taøu chôû hoaù chaát nguy hieåm), (12) B-28 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän theo boä luaät thöïc haønh an toaøn ñoái vôùi haøng raén chôû xoâ), (13) B-29 (Höôùng daãn caáp giaáy chöùng nhaän vaø kieåm tra taøu chôû xoâ haøng haït theo boä luaät quoác teá veà vaän chuyeån an toaøn haøng haït döôùi daïng xoâ), (14) B-31 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän ngaên ngöøa oâ nhieãm do nöôùc thaûi töø taøu), (15) B-32 (Höôùng daãn kieåm tra vaø caáp giaáy chöùng nhaän cho heä thoáng choáng haø cuûa taøu). Taøi lieäu höôùng daãn naøy cuõng coù theå ñöôïc aùp duïng ñeå thöïc hieän vieäc giaùm saùt kyõ thuaät trong söûa chöõa, hoaùn caûi hoaëc phuïc hoài ñoái vôùi taøu hieän coù vôùi khoái löôïng kieåm tra thích hôïp tuøy theo töøng tröôøng hôïp. 8 ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2005
 3. 3. Höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån NB-01 CHÖÔNG 2 QUI ÑÒNH CHUNG 2.1 Caùc nguyeân taéc chung 2.1.1 Caùc khaùch haøng muoán ñöôïc Ñaêng kieåm thöïc hieän kieåm tra phaân caáp vaø ñaêng kyù cho phöông tieän cuûa mình phaûi coù ñôn ñeà nghò kieåm tra phaân caáp göûi cho Ñaêng kieåm theo maãu V.A hoaëc E.A vaø/hoaëc coù hôïp ñoàng giaùm saùt ñoùng môùi taøu vôùi Ñaêng kieåm. 2.1.2 Ñaêng kieåm chæ tieán haønh caùc hoaït ñoäng giaùm saùt kyõ thuaät vaø phaân caáp trong ñoùng môùi phöông tieän coù thieát keá ñöôïc duyeät phuø hôïp vôùi qui ñònh cuûa Qui phaïm vaø Qui ñònh veà xeùt duyeät thieát keá cuûa Cuïc Ñaêng kieåm Vieät Nam ban haønh. 2.1.3 Chöùc naêng cuûa caùc ñôn vò vaø boä phaän Ñaêng kieåm coù lieân quan cuõng nhö trình töï caùc böôùc tieán haønh ñeå giaùm saùt ñoùng môùi, phaân caáp, ñaêng kyù vaø caáp hoà sô phaân caáp cho taøu ñöôïc thöïc hieän theo qui ñònh ôû 2.3. 2.1.4 Caùc ñoái töôïng giaùm saùt vaø caùc yeâu caàu kyõ thuaät khi kieåm tra phaân caáp trong ñoùng môùi taøu ñöôïc thöïc hieän theo Chöông 3 vaø caùc phaàn coù lieân quan cuûa taøi lieäu höôùng daãn naøy. 2.1.5 Ñoái vôùi caùc phöông tieän coù kieåu khoâng thoâng thöôøng hoaëc ñöôïc thieát keá ñeå söû duïng trong caùc ñieàu kieän khai thaùc ñaëc bieät, v.v… maø qui phaïm chöa ñeà caäp vaø chöa ñöôïc ñeà caäp trong höôùng daãn naøy, Ñaêng kieåm Vieät Nam seõ coù qui ñònh vaø höôùng daãn thöïc hieän cho töøng tröôøng hôïp cuï theå. 2.1.6 Caùc ñoái töôïng thuoäc phaïm vi giaùm saùt cuûa Ñaêng kieåm ñöôïc söû duïng ñeå trang bò/laép ñaët cho taøu nhö vaät lieäu, thieát bò, v.v.. ñeàu phaûi ñöôïc Ñaêng kieåm kieåm tra xem xeùt vaø xaùc nhaän laø thích hôïp ñeå trang bò cho taøu thì môùi ñöôïc söû duïng. Möùc ñoä kieåm tra xem xeùt caùc saûn phaåm naøy ñöôïc thöïc hieän theo qui ñònh ôû Chöông 3, caùc phaàn coù lieân quan cuûa taøi lieäu höôùng daãn naøy vaø Höôùng daãn kieåm tra caùc saûn phaåm coâng nghieäp cuûa Ñaêng kieåm. 2.1.7 Vieäc coâng nhaän caùc giaáy chöùng nhaän caáp cho vaät lieäu, thieát bò, v.v… ñöôïc cheá taïo döôùi söï giaùm saùt cuûa moät toå chöùc phaân caáp khaùc ñöôïc Ñaêng kieåm Vieät Nam coâng nhaän/hoaëc uûy quyeàn ñöôïc thöïc hieän baèng caùch kieåm tra xaùc nhaän caùc giaáy chöùng nhaän. ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2005 9
 4. 4. Höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån NB-01 Tröôøng hôïp vaät lieäu, thieát bò, v.v… ñöôïc cheá taïo döôùi söï giaùm saùt cuûa moät toå chöùc phaân caáp khaùc chöa ñöôïc Ñaêng kieåm Vieät Nam coâng nhaän/ hoaëc uûy quyeàn, phaûi ñöôïc Ñaêng kieåm kieåm tra, thöû nghieäm nhö saûn phaåm ñöôïc cheá taïo khoâng coù söï giaùm saùt cuûa Ñaêng kieåm vaø phaûi ñöôïc Ñaêng kieåm caáp giaáy chöùng nhaän coâng nhaän laø phuø hôïp ñeå trang bò/ laép ñaët cho taøu thì môùi ñöôïc ñöa vaøo söû duïng. Trong tröôøng hôïp naøy, caùch thöùc vaø khoái löôïng kieåm tra phaûi ñöôïc thöïc hieän theo höôùng daãn rieâng cuûa ÑaêÊng kieåm trong töøng tröôøng hôïp cuï theå. 2.1.8 Trong quaù trình giaùm saùt ñoùng môùi, Ñaêng kieåm coù theå ñöa ra nhöõng yeâu caàu caàn thieát ñoái vôùi caùc ñoái töôïng vaø qui trình coâng ngheä khoâng thuoäc phaïm vi giaùm saùt cuûa Ñaêng kieåm khi phaùt hieän thaáy vieäc söû duïng/vieäc laøm ñoù coù theå daãn ñeán vi phaïm caùc qui ñònh hieän haønh. 2.1.9 Khi coù caùc baát ñoàng lieân quan ñeán nhöõng yeâu caàu vaø quyeát ñònh do ñaêng kieåm vieân (ÑKV) giaùm saùt neâu ra, nhaø maùy ñoùng taøu, ngöôøi thieát keá hoaëc chuû taøu, v.v… coù theå yeâu caàu tröïc tieáp ngöôøi phuï traùch ñôn vò Ñaêng kieåm giaùm saùt giaûi quyeát. Tröôøng hôïp ñôn vò Ñaêng kieåm giaùm saùt khoâng giaûi quyeát ñöôïc hoaëc khoâng thoûa ñaùng, hoaëc khaùch haøng noùi treân coù baát ñoàng vôùi ñôn vò Ñaêng kieåm giaùm saùt thì coù theå yeâu caàu Laõnh ñaïo Cuïc Ñaêng kieåm giaûi quyeát, keøm theo vaên baûn trình baøy lyù do vaø baûn sao yù kieán cuûa ñôn vò Ñaêng kieåm giaùm saùt. 2.2 Caùc hình thöùc vaø phöông phaùp giaùm saùt 2.2.1 Hoaït ñoäng giaùm saùt, kieåm tra vaø xaùc nhaän cuûa Ñaêng kieåm taïi caùc nhaø maùy ñoùng taøu, nhaø maùy cheá taïo caùc saûn phaåm trang bò cho taøu, v.v… chuû yeáu ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc ñaêng kieåm vieân treân cô sôû caùc qui ñònh hieän haønh vaø theo caùc qui ñònh neâu trong taøi lieäu höôùng daãn naøy. 2.2.2 Ngoaøi hình thöùc giaùm saùt tröïc tieáp cuûa Ñaêng kieåm nhö neâu ôû 2.2.1 treân, Ñaêng kieåm coøn coù theå thöïc hieän giaùm saùt baèng hình thöùc uûy quyeàn cho caùc “Ñaêng kieåm vieân nghieäp dö” laø caùc chuyeân gia hoaëc kyõ thuaät vieân ôû cô sôû saûn xuaát ñaõ ñöôïc Ñaêng kieåm tuyeån löïa, boài döôõng nghieäp vuï vaø caâùp giaáy chöùng nhaän, trong moät soá phaàn vieäc giaùm saùt nhaát ñònh vaø coù hôïp ñoàng giao vieäc cuï theå. 2.2.3 Ngoaøi ra, Ñaêng kieåm cuõng coù theå thöïc hieän hình thöùc giaùm saùt giaùn tieáp thoâng qua caùc baùo caùo vaø hoà sô kieåm tra cuûa caùc nhaø maùy, cô sôû ñoùng taøu, v.v… ñaõ ñöôïc Ñaêng kieåm coâng nhaän heä thoáng kieåm soaùt chaát löôïng vaø coù qui trình coâng ngheä vaø saûn phaåm ñaõ ñöôïc Ñaêng kieåm kieåm tra, thöû nghieäm vaø duyeät maãu. Tuy nhieân, trong töøng tröôøng hôïp cuï theå ñeå coâng nhaän hoaëc xaùc 10 ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2005
 5. 5. Höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån NB-01 minh hoà sô, Ñaêng kieåm coù theå yeâu caàu tieán haønh kieåm tra, thöû nghieäm caàn thieát vôùi söï coù maët cuûa ñaêng kieåm vieân. 2.2.4 Ñaêng kieåm vieân thöïc hieän coâng vieäc giaùm saùt kyõ thuaät, kieåm tra phaân caáp, thöû nghieäm vaø xaùc nhaän, v.v…, treân cô sôû quyeàn haïn vaø phaïm vi ñaõ ñöôïc Laõnh ñaïo Cuïc Ñaêng kieåm uûy quyeàn ghi trong Giaáy chöùng nhaän ñaêng kieåm vieân vaø baûn “Qui cheá Ñaêng kieåm vieân” cuûa Cuïc Ñaêng kieåm ñaõ ban haønh. 2.2.5 Baát cöù haïng muïc kieåm tra naøo maø Ñaêng kieåm vieân ñaõ coù maët giaùm saùt, kieåm tra theo qui ñònh ñeàu phaûi ñöôïc ghi laïi trong caùc bieân baûn hoaëc hoà sô kieåm tra, v.v... theo maãu cuûa Ñaêng kieåm ñaõ qui ñònh vaø töông öùng vôùi töøng ñoái töôïng hoaëc haïng muïc kieåm tra nhö höôùng daãn ôû Phaàn NB-03 cuûa taøi lieäu höôùng daãn naøy. 2.2.6 Phöông phaùp thöïc hieän giaùm saùt kyõ thuaät chính laø kieåm tra choïn loïc. Tuy vaäy, trong quaù trình giaùm saùt ñoùng môùi taøu vieäc kieåm tra taát caû caùc ñoái töôïng, kieåm tra taát caû caùc giai ñoaïn coâng ngheä hay vôùi khoái löôïng giaûm bôùt phaûi ñöôïc xem xeùt treân cô sôû ñieàu kieän kieåm soaùt chaát löôïng, trình ñoä coâng ngheä vaø naêng löïc cuûa töøng cô sôû saûn xuaát. Khi ñoù duø ñaêng kieåm vieân chæ coù maët sau khi ñaõ hoaøn thaønh caùc böôùc coâng ngheä nhöng khoâng loaïi tröø vieäc coù maët giaùm saùt trong quaù trình saûn xuaát (tuaàn tra-patrol survey) vôùi taàn suaát tuyø theo möùc ñoä khieám khuyeát phaùt hieän ñöôïc trong quaù trình kieåm tra ñeå ñaûm baûo phoøng ngöøa khaû naêng xuaát hieän nhieàu khieám khuyeát gaây thieät haïi veà kinh teá. 2.3 Toå chöùc thöïc hieän 2.3.1 Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa caùc phoøng chöùc naêng vaø caùc ñôn vò giaùm saùt, caùc ñôn vò coù chöùc naêng lieân quan vôùi coâng taùc giaùm saùt vaø phaân caáp taøu trong ñoùng môùi vaø trình töï caùc böôùc thöïc hieän coâng taùc giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån ñaõ ñöôïc ñònh roõ trong caùc qui trình vaø höôùng daãn kieåm soaùt chaát löôïng coù lieân quan cuõng nhö phaân caáp quaûn lyù theo qui ñònh cuûa Ñaêng kieåm Vieät nam. Theo ñoù coù theå cuï theå hoùa theo sô ñoà ôû Baûng 1. 2.3.2 Vieäc toå chöùc thöïc hieän giaùm saùt phaûi tuaân thuû theo Qui trình QTC 09-02, caùc qui ñònh cuûa Cuïc Ñaêng kieåm VN vaø caùc qui ñònh rieâng cuûa töøng ñôn vò. ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2005 11
 6. 6. Höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån NB-01 Baûng 1 Qui trình kieåm tra phaân caáp taøu bieån trong ñoùng môùi Khaùch haøng Ñôn vò Phoøng Phoøng TT Chöùc naêng , nhieäm vuï (Chuû taøu/ Ñaêng kieåm Qui phaïm Taøu bieån N.m ÑT) giaùm saùt (*) Ñôn ñeà nghò kieåm tra phaân caáp vaø 1 theo luaät ( V.A, E.A ) (-) 2 Kyù hôïp ñoàng GSÑM vôùi kh.haøng Toå chöùc giaùm saùt taøu vaø thöïc hieän 3 cheá ñoä baùo caùo, yeâu caàu H.daãn (-) Kieåm soaùt, höôùng daãn vaø xöû lyù caùc 4 vöôùng maéc trong quaù trình kieåm tra 5 Xin soá phaân caáp vaø soá IMO cho taøu 6 Caáp soá phaân caáp vaø soá IMO cho taøu Laäp hoà sô ñoùng môùi (xem muïc 7 3.2.8) (-) 8 Nhaän hoà sô ñoùng môùi (-) Soaùt xeùt, laøm thuû tuïc duyeät caáp taøu 9 chính thöùc 10 Caáp phaùt vaø quaûn lyù hoà sô Chuù thích: : Caùc khaâu chính trong qui trình (*) : Phoøng Qui phaïm hoaëc Chi cuïc ñöôïc Cuïc phaân caáp phuï traùch (-) : Caùc sai soùt caàn trao ñoåi, xöû lyù (ñöôøng ----- ) 12 ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2005
 7. 7. Höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån NB-01 CHÖÔNG 3 CAÙC HAÏNG MUÏC KIEÅM TRA VAØ XAÙC NHAÄN TRONG GIAÙM SAÙT ÑOÙNG MÔÙI TAØU BIEÅN 3.1 Caùc haïng muïc kieåm tra vaø xaùc nhaän 3.1.1 Treân cô sôû caùc qui ñònh hieän haønh, ñeå coù ñuû cô sôû ñaùnh giaù caàn thieát phuïc vuï cho vieäc phaân caáp vaø ñaêng kyù taøu vaø caùc trang thieát bò laép ñaët treân taøu, ñoàng thôøi ñeå caáp caùc Giaáy chöùng nhaän thích hôïp cho taøu hoaït ñoäng, Ñaêng kieåm qui ñònh caùc haïng muïc, ñoái töôïng phaûi ñöôïc kieåm tra vaø xaùc nhaän trong quaù trình giaùm saùt ñoùng môùi taøu theo danh muïc ôû Phuï luïc NB-01/1 phaàn A vaø B döôùi ñaây. Ñaây laø nhöõng haïng muïc toái thieåu baét buoäc phaûi thöïc hieän ñoái vôùi caùc taøu coù chieàu daøi treân 90m. Ñoái vôùi caùc taøu coù chieàu daøi döôùi 90m, caùc taøu khoâng thoâng thöôøng, tuyø thuoäc vaøo côõ, kieåu, coâng duïng, vuøng hoaït ñoäng vaø ñaëc tính kyõ thuaät cuûa töøng taøu soá löôïng caùc haïng muïc phaûi thöïc hieän kieåm tra seõ ñöôïc Ñaêng kieåm giaûm ñi hoaëc taêng leân vôùi khoái löôïng thích hôïp. 3.1.2 Danh muïc noùi treân khoâng ñeà caäp ñeán vieäc kieåm tra vaø xaùc nhaän trong giaùm saùt cheá taïo caùc vaät lieäu, thieát bò vaø saûn phaåm duøng ñeå ñoùng taøu vaø trang bò cho taøu. Caùc ñoái töôïng naøy ñöôïc thöïc hieän theo höôùng daãn kieåm tra saûn phaåm coâng nghieäp cuûa Ñaêng kieåm vaø caùc qui ñònh hieän haønh. Danh muïc naøy chöa bao goàm ñaày ñuû caùc haïng muïc kieåm tra theo yeâu caàu cuûa caùc coâng öôùc vì vaäy khi kieåm tra hoaøn chænh taøu caàn löu yù kieåm tra caùcá haïng muïc khaùc theo caùc danh muïc kieåm tra coù lieân quan tuyø theo loaïi taøu cuï theå nhö : (1) LLCD (cho phaàn maïn khoâ) (2) GT.02 (cho phaàn dung tích taøu) (3) SE.APA vaø SE.APB (cho phaàn an toaøn trang thieát bò) (4) OPP.CL, OPP.CS, OPP.MS (cho phaàn oâ nhieãm daàu taøu noäi ñòa), IOPP.CL, IOPP.TA, IOPP.TA1, IOPP.TB, IOPP.TC, IOPP.TD, IOPP.TE, IOPP.TF, IOPP.TG, (cho caùc taøu chaïy quoác teá theo yeâu caàu cuûa MARPOL 73/78 tuyø theo loaïi taøu) (5) NLS.PR, NLS.IR, CHM.R (cho taøu chôû chaát loûng ñoäc) ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2005 13
 8. 8. Höôùng daãn giaùm saùt ñoùng môùi taøu bieån NB-01 (6) SR.CL, EPIRB, SR.I, SRB (cho phaàn an toaøn VTÑ) (7) GAS.R (cho taøu chôû khí hoaù loûng) (8) DG.R (cho taøu chôû haøng nguy hieåm ôû daïng raén) (9) HSC.R, HSC.AP, HSC.AP.A1, HSC.AP.A2, HSC.AP.A3, HSC.AP.A4 (cho taøu cao toác) (10) SPP.CL (cho oâ nhieãm do nöôùc thaûi) (11) AFS.R (Cho heä thoáng choáng haø) 14 ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - 2005
 9. 9. Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 Phò lòc NB-01/1 cŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn trong giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn ph·n A thμn t¡u I Trõèc khi ½´t ky 1. ‡iËu tra xõêng ½Üng t¡u 2. Xem x¾t/duyÎt b¨n vÁ thiÆt kÆ 3. XŸc nhºn cŸc h−ng mòc ½õìc mua 4. Thø vºt liÎu ê xõêng (nÆu cÜ) 5. H¡n 5* KiÌm tra phÜng d−ng II Sau khi ½´t ky 6. KiÌm tra t−i xõêng/nh¡ mŸy chÆ t−o 7. KiÌm tra phμn täng ½o−n 8. BŸnh lŸi 9. KiÌm tra ê giai ½o−n l°p rŸp cŸc phμn täng ½o−n 10. Täng kiÌm tra kÆt c¶u thμn t¡u 11. L°p ½´t bŸnh lŸi 12. Thø kÏn khÏ/thø thðy lúc 13. Thø b±ng vÝi rãng 14. KiÌm tra kháng phŸ hðy 15. Sçn 16. ‡æ b±ng ph²ng ½Ÿy t¡u/cŸc kÏch thõèc chÏnh cða t¡u 17. KiÌm tra h− thðy 18. ThiÆt bÙ ½Üng kÏn cŸc cøa 19. M−n ch°n sÜng/lan can b¨o vÎ/lâi ½i l−i/cŸc cøa m−n/cŸc phõçng tiÎn dïng ½Ì kiÌm tra 20. CŸc qui ½Ùnh riÅng ½âi vèi t¡u chê gå trÅn boong 21. PhÝng chŸy v¡ phõçng tiÎn thoŸt n−n 22. CŸc trang thiÆt bÙ chùa chŸy 23. CŸc h−ng mòc vË m−n khá 24. KiÌm tra tra trõèc khi h− thðy ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 15
 10. 10. Hõèng d¹n giŸm ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 25. Thø nghiÅng lÎch/B¨n tháng bŸo än ½Ùnh cho ThuyËn trõêng 26. B¨n hõèng d¹n xÆp h¡ng 27. Thø ½õéng d¡i 28. KiÌm tra theo luºt ½Ùnh 29. T¡i liÎu/hã sç/thiÆt kÆ ho¡n cáng 16 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2004
 11. 11. Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 Phò lòc NB-01/1 cŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn trong giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Ph·n B mŸy, ½iÎn, tú ½æng hÜa, thiÆt bÙ l¡m l−nh v¡ thiÆt bÙ nμng h¡ng ‡Ë cõçng kiÌm tra 1. CŸc h−ng mòc kiÌm tra trõèc khi h− thðy 2. KiÌm tra l°p ½´t thiÆt bÙ 3. KiÌm tra ½õéng âng 4. KiÌm tra v¡ thø ph·n mŸy t−i bÆn 5. KiÌm tra thiÆt bÙ ½iÎn 6. KiÌm tra v¡ thø ph·n ½iÎn t−i bÆn 7. KiÌm tra v¡ thø thiÆt bÙ ph·n tú ½æng hÜa 8. KiÌm tra v¡ thø hÎ thâng l¡m l−nh 9. KiÌm tra thiÆt bÙ nμng h¡ng 10. Thø ch−y ½õéng d¡i ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 33
 12. 12. Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn thúc hiÎn Chî thÏch mòc A B C I - Trõèc khi ½´t sâng chÏnh 1. ‡iËu tra xõêng ½Üng t¡u Gi¶y chöng nhºn/ho´c 101 Täng quŸt/‡´c ½iÌm chÏnh chöng ch× 102 HÎ thâng kiÌm tra 103 HÎ thâng kiÌm soŸt ch¶t lõìng 104 HÎ thâng kiÌm tra kháng phŸ hðy 105 Quy trÖnh v−ch d¶u/½Ÿnh d¶u 106 KiÌm soŸt tiÆn ½æ 107 N¯ng lúc ½Üng 108 KiÌm soŸt ch¶t lõìng trong dμy chuyËn chÆ t−o 109 KiÌm soŸt ch¶t lõìng trong ½iËu kiÎn l¡m viÎc 110 KiÌm soŸt ch¶t lõìng cŸc nh¡ th·u phò 111 Phõçng tiÎn, thiÆt bÙ ½Üng t¡u 112 Sâ lõìng thì h¡n ½¬ ½õìc chöng nhºn 113 CŸc qui trÖnh h¡n ½õìc duyÎt 114 CŸc phõçng phŸp thø ½´c biÎt ½¬ ½õìc duyÎt 2. Xem x¾t / duyÎt b¨n vÁ thiÆt kÆ 201 Xem x¾t cŸc b¨n vÁ cç b¨n (thiÆt kÆ kþ thuºt) : 1. D¶u duyÎt, ng¡y duyÎt, v.v... 2. Sú phï hìp vèi gi¶y chöng nhºn thiÆt kÆ ½õìc duyÎt 202 DuyÎt cŸc b¨n vÁ thi cáng 203 CŸc biÎn phŸp xø lû thiÆt kÆ (VÏ dò : ½Ì phï hìp vèi ½iËu kiÎn cáng nghÎ cða nh¡ mŸy, v.v...) 3. XŸc nhºn cŸc h−ng mòc ½õìc mua Danh sŸch cŸc gi¶y 301 Th¾p cŸn chöng nhºn v¡/ho´c 302 Chi tiÆt ½îc chöng ch× kiÌm tra 303 Chi tiÆt r¿n 304 Vºt liÎu châng chŸy 305 Neo A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 17
 13. 13. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn thúc hiÎn Chî thÏch mòc A B C 306 XÏch neo 307 CŸp (cŸp th¾p, sìi thúc vºt) 308 CŸc van x¨ m−n t¡u 309 Cøa hîp lá 310 B−t phð miÎng h·m h¡ng 311 CŸc phμn täng ½o−n l°p s³n 312 N°p h·m h¡ng 313 BŸnh lŸi 314 Sâng ½uái gh¾p 315 CŸc cøa kÏn nõèc 316 CŸc h−ng mòc khŸc 4 Thø vºt liÎu ê xõêng (nÆu cÜ) : GCN ho´c chöng ch× 401 Th¾p cŸn 402 CŸc s¨n ph¸m ½îc/r¿n/cŸc vºt liÎu khŸc 5 H¡n GCN ho´c chöng ch× 501 DuyÎt qui trÖnh h¡n tay nghË thì h¡n, vºt 502 Chöng nhºn tay nghË thì h¡n liÎu h¡n, qui trÖnh h¡n 503 ‡´c tÏnh kþ thuºt qui trÖnh h¡n m¹u 504 Qui trÖnh h¡n tú ½æng 505 Qui trÖnh h¡n bŸn tú ½æng 506 Cáng nhºn vºt liÎu h¡n 507 Phõçng phŸp kiÌm soŸt vºt liÎu h¡n 5* KiÌm tra phÜng d−ng 5*01 KiÌm tra s¡n phÜng Tïy thuæc n¯ng lúc 5*02 KiÌm tra á m−ng nh¡ mŸy ½Üng t¡u m¡ 5*03 KiÌm tra phÜng d−ng miÍn gi¨m phï hìp A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 18 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 14. 14. Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn thúc hiÎn Chî thÏch mòc A B C II - sau khi ½´t sâng chÏnh 6 KiÌm tra t−i xõêng/nh¡ mŸy chÆ t−o 601 Sçn lÜt th¾p cŸn 602 C°t hçi Qui trÖnh gia cáng, 603 BÀ m¾p (g¶p m¾p) l°p rŸp 604 Gia cáng/chÆ t−o 605 Uân b±ng cŸch nung theo vÎt nhiÎt v¡ phun nõèc l−nh 606 L°p rŸp sç bæ 7 KiÌm tra cŸc phμn täng ½o−n 701 Vºt liÎu sø dòng GCN ho´c chöng ch× 702 HÖnh dŸng vºt liÎu 703 KÏch thõèc 704 ‡æ chÏnh xŸc gia cáng 705 ‡Ÿnh giŸ kÆt qu¨ kiÌm tra 706 KÆt qu¨ kh°c phòc khuyÆt tºt ho´c sai sÜt 707 ‡Ÿnh d¶u cŸc phμn täng ½o−n ½¬ kiÌm tra 708 CŸc chî û ½´c biÎt : Phμn ½o−n ½Ÿy ½ái/phμn ½o−n háng, täng ½o−n ½uái/täng ½o−n mñi, ph·n khoang h¡ng , phμn ½o−n ½×nh m−n, täng ½o−n buãng mŸy 709 Sâng ½uái gh¾p 1. Vºt liÎu sø dòng 2. HÖnh dŸng 3. KÏch thõèc 4. H¡n 5. ‡æ chÏnh xŸc gia cáng 6. KiÌm tra bÅn trong gÜt ki lŸi l°p gh¾p 7. ‡æ kÏn nõèc cða gÜt ki lŸi l°p gh¾p A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 19
 15. 15. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn thúc hiÎn Chî thÏch mòc A B C 710 N°p miÎng h·m h¡ng 1. Vºt liÎu sø dòng 2. HÖnh dŸng 3. KÏch thõèc 4. KiÌm tra h¡n 5. ‡æ chÏnh xŸc gia cáng 6. Tr−ng thŸi l°p rŸp 8 BŸnh lŸi 801 Vºt liÎu sø dòng 802 KÆt c¶u 803 Thø Ÿp lúc bŸnh lŸi 804 Thø thðy lúc Ÿo bàc tròc (sleeve) 805 L°p Ÿo bàc tròc 806 ‡æ tiÆp xîc cða ph·n cán chât lŸi 807 L°p chât lŸi/½ai âc 808 L°p b−c (nÆu cÜ) 809 ‡æ tiÆp xîc ph·n cán tròc lŸi 810 L°p bu láng gh¾p nâi 811 KiÌm tra l·n cuâi 812 C¯ng tμm 9 KiÌm tra ê giai ½o−n ½¶u phμn täng ½o−n 901 ‡¶u phμn täng ½o−n 1. ‡Ÿnh d¶u cŸc phμn täng ½o−n ½¬ l°p (lÅn sç Qui trÖnh l°p rŸp ½ã) 2. ‡Ùnh vÙ cŸc phμn täng ½o−n 3. ‡æ chÏnh xŸc l°p rŸp cða t÷ng phμn täng ½o−n 4. Chu¸n bÙ m¾p 5. VÙ trÏ cða m¬ giù/tai h¡n A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 20 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 16. 16. Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn thúc hiÎn Chî thÏch mòc A B C 6. Kho¾t lõng mâi h¡n 7. KÆt qu¨ kh°c phòc sai sÜt v¡ khuyÆt tºt 8. TrÖnh ½æ thì h¡n Gi¶y chöng nhºn/ho´c 9. Qui trÖnh h¡n ½õìc Ÿp dòng chöng ch× thì h¡n/vºt 10. KiÌm soŸt ch¶t lõìng cða xõêng liÎu 902 L°p rŸp giŸ bŸnh lŸi Qui trÖnh h¡n 1. Vºt liÎu sø dòng 2. KÆt c¶u 3. KiÌm tra kÏch thõèc BiÅn b¨n ho´c bŸo 4. VÙ trÏ/kÏch thõèc cŸc bu láng cŸo kÆt qu¨ ½o ½−c 5. KÆt c¶u dõèi boong 6. L°p rŸp giŸ bŸnh lŸi 7. L°p rŸp ä trÅn giŸ bŸnh lŸi 8. L°p rŸp ä tròc lŸi/Ÿo tròc 903 Sâng ½uái 1. Chât sâng ½uái (pintle of stern frame) 2. Vºt liÎu b−c ä ½ë chât 3. L°p ä ½ë 4. C¯ng tμm cða cŸc ä chât lŸi 10 Täng kiÌm tra kÆt c¶u thμn t¡u 1001 KÆt qu¨ kiÌm tra cða xõêng 1002 ‡Ÿnh d¶u cŸc phμn täng ½o−n ½¬ ho¡n thiÎn 1003 KiÌm tra kÆt c¶u 1004 KiÌm tra kÏch thõèc 1005 ‡æ chÏnh xŸc gia cáng 1006 KiÌm tra ½õéng h¡n 1007 Tr−ng thŸi cŸc m¾p tú do A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 21
 17. 17. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn thúc hiÎn Chî thÏch mòc A B C 1008 L°p cŸc ½õéng âng 1009 L°p cŸc thiÆt bÙ trÅn boong 1010 Xø lû cŸc chi tiÆt gŸ l°p t−m théi 11 L°p ½´t bŸnh lŸi 1101 Mâi nâi tròc lŸi/bŸnh lŸi 1102 L°p hæp thŸo l°p 1103 Thø xoay bŸnh lŸi 1104 L°p b−c/bu láng h¬m 1105 Khe hê cða ä ½ë 1106 Khe hê giùa gÜt lŸi/½Ÿy bŸnh lŸi 1107 Hæp tÆt 1108 Khe hê cða bæ phºn ch´n nh¨y tròc lŸi 1109 Më bái trçn cŸc ä ½ë 1110 Mâi nâi c·n lŸi (x¾c tç)/tròc lŸi 12 Thø kÏn khÏ/thø thðy lúc 1201 Qui trÖnh thø (½õìc duyÎt) 1202 ‡Ÿnh d¶u cŸc ph·n ½¬ ho¡n th¡nh täng kiÌm tra kÆt c¶u thμn t¡u 1203 Xem x¾t viÎc kiÌm tra ch¶t lõìng cða xõêng 1204 Thø thðy lúc cŸc k¾t (cæt Ÿp/Ÿp su¶t/rÝ/biÆn d−ng) 1. T¶t c¨ cŸc k¾t ½Ÿy ½ái 2. T¶t c¨ cŸc k¾t sμu (nhiÅn liÎu/nõèc d±n/nõèc ngàt) 3. CŸc khoang h¡ng ê t¡u chê h¡ng lÞng 1205 Thø l¡m ngºp nõèc 1. Kho xÏch ½´t ê sau vŸch châng va 1206 KÆt qu¨ kh°c phòc khuyÆt tºt 13 Thø b±ng vÝi rãng A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 22 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 18. 18. Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn thúc hiÎn Chî thÏch mòc A B C 1301 Qui trÖnh thø 1302 Tán m−n 1303 CŸc ph·n trÅn boong théi tiÆt (th¡nh miÎng khoang/vŸch mît/vŸch bÅn/âng thoŸt nõèc m´t boong) 1304 CŸc n°p miÎng khoang 1305 VŸch ng¯n kÏn nõèc 1306 H·m tròc 1307 CŸc ½õéng h·m khŸc 1308 CŸc cøa kÏn théi tiÆt (chÝi boong/l·u) 1309 CŸc cøa kÏn théi tiÆt (cŸc vŸch mît cða thõìng t·ng) 1310 CŸc cøa kÏn théi tiÆt (vŸch quμy læ miÎng buãng mŸy) 1311 CŸc cøa kÏn théi tiÆt (buãng bçm) 1312 Cøa l¡m h¡ng m−n 1313 CŸc cøa hîp lá (c¶p A/B/C), cøa sä chù nhºt (c¶p E/F) t·ng 2 trÅn boong m−n khá 1314 CŸc cøa l¶y Ÿnh sŸng buãng mŸy 1315 CŸc ph·n khŸc (nÆu cÜ) 1316 Thø ½æ kÏn cŸc ½õéng âng (khŸc vèi h−ng mòc 1204) 1317 KÆt qu¨ xø lû khuyÆt tºt 14 KiÌm tra kháng phŸ hðy GCN thiÆt bÙ v¡ chöng 1401 KiÌm tra b±ng siÅu μm ch× cða ngõéi kiÌm tra 1. Qui trÖnh kiÌm tra (½õìc duyÎt) BiÅn b¨n kiÌm tra ho´c 2. KiÌm tra trÖnh ½æ ngõéi sø dòng thiÆt bÙ kiÌm chu¸n thiÆt bÙ 3. XŸc ½Ùnh sâ ½iÌm kiÌm tra thø v¡ biÅn b¨n ho´c 4. KÆt qu¨ kiÌm tra bŸo cŸo cŸc kÆt qu¨ 5. KÆt qu¨ xø lû khuyÆt tºt thø A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 23
 19. 19. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn thúc hiÎn Chî thÏch mòc A B C 1402 KiÌm tra b±ng tia X GCN cða thiÆt bÙ v¡ 1. Qui trÖnh kiÌm tra (½õìc duyÎt) chöng ch× cða ngõéi 2. XŸc ½Ùnh cŸc ½iÌm c·n chòp kiÌm tra 3. ‡Ÿnh giŸ kÆt qu¨ bêi ngõéi cÜ chöng ch× 4. Xem x¾t kÆt qu¨ chòp 5. KÆt qu¨ xø lû khuyÆt tºt 15 Sçn 1501 Qui trÖnh sçn 1502 ‡Ÿy ½çn 1503 ‡Ÿy ½ái (cŸc k¾t/cŸc ng¯n cŸch ly) 1504 CŸc k¾t sμu (k¾t/ng¯n cŸch ly) 1505 CŸc k¾t d±n 1506 CŸc k¾t nõèc ngàt 1507 CŸc boong ½õìc l°p tr·n 1508 Buãng bçm/ng¯n cŸch ly/cŸc k¾t h¡ng ê t¡u chê d·u 1509 Phð “CoC” 1510 CŸc h·m (xÆp h¡ng gå) 1511 CŸc h·m cða t¡u chê h¡ng réi 1512 B¨o vÎ b±ng ca tât 16 ‡æ b±ng ph²ng ½Ÿy t¡u/cŸc kÏch thõèc chÏnh cða t¡u 1601 ‡æ b±ng ph²ng ½Ÿy t¡u 1602 KiÌm tra cŸc kÏch thõèc chÏnh (L/B/D) 1603 KiÌm tra ½æ biÆn d−ng cða thμn t¡u 17 KiÌm tra h− thðy 1701 KiÌm tra ½Ÿy 1702 KiÌm tra hæp van tháng biÌn/cŸc lå kho¾t khŸc 1703 KiÌm tra cŸc nît ½Ÿy t¡u A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 24 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 20. 20. Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn thúc hiÎn Chî thÏch mòc A B C 1704 KiÌm tra nît bŸnh lŸi 18 ThiÆt bÙ ½Üng kÏn cŸc cøa 1801 KiÌm tra kÆt c¶u/kiÌm tra täng quan gãm c¨ thø ho−t ½æng 1. CŸc cøa ê m−n t¡u 2. CŸc cøa ê boong théi tiÆt/vŸch 3. CŸc cøa ê boong kháng ph¨i boong théi tiÆt (næi boong, v.v. . .) 4. Cøa sú câ ½Ì thoŸt hçi trong ph−m vi buãng bçm h¡ng 19 M−n ch°n sÜng/lan can/h¡nh lang ½i l−i/cøa thoŸt nõèc/cŸc trang bÙ dïng ½Ì kiÌm tra 1901 KÆt c¶u/kÏch thõèc cða m−n ch°n sÜng 1902 Bâ trÏ/kÏch thõèc cða lan can/cøa thoŸt nõèc 1903 H¡nh lang ½i l−i ê boong m−n khá læ dïng ½Ì b¨o vÎ thuyËn viÅn 1904 H¡nh lang ½i l−i khi chê h¡ng trÅn boong 1905 B¨o vÎ thuyËn viÅn trong giÆng thoŸt 1906 CŸc trang bÙ dïng ½Ì kiÌm tra 20 CŸc qui ½Ùnh riÅng ½âi vèi t¡u chê gå trÅn boong 2001 Sú gia cõéng cho kÆt c¶u boong 1. Th¡nh miÎng khoang/m−n ch°n sÜng 2. âng tháng hçi k¾t 2002 Bâ trÏ ½Ì xÆp h¡ng trÅn boong 1. CŸc lå buæc dμy 2. CŸc tai buæc dμy 3. HÎ thâng ch±ng buæc (dμy ch¬o/ mÜc/ cŸc khÜa kiÌu v´n) 21 PhÝng chŸy v¡ phõçng tiÎn thoŸt n−n 2101 DuyÎt b¨n vÁ (biÎn phŸp b¨o vÎ IC/IIC/IIIC) A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 25
 21. 21. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn thúc hiÎn Chî thÏch mòc A B C 2102 Vºt liÎu sø dòng 1. CŸc vºt liÎu ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt : GCN duyÎt m¹u A. Vºt liÎu kháng chŸy B. T¶m lŸt c¶p “A” C. T¶m lŸt c¶p “B” D. Ph·n nËn chºm chŸy E. Lèp v¾c ni chºm chŸy F. CŸc lèp phð ngo¡i chºm chŸy 2. KÆt c¶u thμn t¡u ½õìc l¡m b±ng th¾p 3. Vºt liÎu cŸch nhiÎt 4. VŸch ng¯n trong cŸc phÝng ê/buãng phòc vò 5. C·u thang b±ng th¾p 6. CŸc âng tháng hçi kháng chŸy 7. Vºt liÎu cÜ thÌ chŸy ½õìc duyÎt ½¬ ½Ë cºp ê 1. trÅn A. H¡nh lang/c·u thang B. CŸc ph·n kháng thÌ tiÆp cºn ½õìc ê buãng sinh ho−t/buãng phòc vò/tr−m ½iËu khiÌn C. Tr·n trong cŸc buãng sinh ho−t/buãng phòc vò/tr−m ½iËu khiÌn 8. Sçn ê ph−m vi cŸc ph·n læ ra trong buãng sinh ho−t/buãng phòc vò/ tr−m ½iËu khiÌn/ buãng mŸy 9. Lèp phð boong sç c¶p ê (trong, giùa, trÅn) buãng ê/buãng phòc vò/tr−m ½iËu khiÌn 10. Vºt liÎu kháng chŸy cða cŸch nhiÎt/nît âng tháng giÜ/tr·n/d·m x¡ Phõçng phŸp IC : PhÝng sinh ho−t/buãng phòc vò/tr−m ½iËu khiÌn Phõçng phŸp IIC/IIIC : H¡nh lang/lèp bàc c·u thang cho cŸc buãng sinh ho−t/cŸc A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 26 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 22. 22. Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn thúc hiÎn Chî thÏch mòc A B C buãng phòc vò/tr−m ½iËu khiÌn 11. Vºt liÎu cŸch nhiÎt 12. CŸc lèp vºt liÎu bË m´t chºm chŸy cho cŸc vŸch ng¯n kháng chŸy/cŸc lèp lÜt/tr·n: ½æ d·y 13. Th¾p l¡m cøa tháng sŸng 14. CŸc âng x¨ qua m−n 15. M´t ngo¡i lèp cŸch nhiÎt b±ng vºt liÎu kháng th¶m 16. Th¾p l¡m cŸc cøa ê vÙ trÏ xuãng cöu sinh v¡ phao b¿ cöu sinh/vÙ trÏ cho ngõéi xuâng (xuãng, phao) 2103 Bâ trÏ v¡ kÆt c¶u 1. H¡nh lang giùa buãng mŸy/buãng bçm chùa chŸy sú câ A. Cøa kÏn khÏ ho´c cøa kÏn nõèc B. MiÎng h·m ho´c giÆng 2. Buãng ½´t hÎ thâng dºp chŸy câ ½Ùnh b±ng khÏ (buãng CO2) A. Tháng giÜ B. Lâi d¹n ½Æn boong trâng C. Kháng tháng vèi khu vúc b¨o vÎ D. CŸc cøa hõèng ra ngo¡i E. KÏn khÏ vèi vïng lμn cºn 3. Cøa ch°n løa cho h·m tròc ê lâi v¡o buãng mŸy 4. Kháng cÜ cøa sä t−i cŸc vŸch ng¯n ½õìc yÅu c·u l¡ kÆt c¶u c¶p “A” 5. Sú mê ræng t¶m cŸch nhiÎt 6. Chå xuyÅn qua cða âng/kÅnh tháng giÜ ê cŸc vŸch kÆt c¶u c¶p “A”/”B” 7. B¨o vÎ c·u thang/giÆng thang mŸy 8. CŸc cøa tú ½æng ½Üng buãng mŸy lo−i “A” 9. Kho¨ng cŸch nît âng tháng hçi < 14 m ê t−i tr·n, v.v... A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 27
 23. 23. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn thúc hiÎn Chî thÏch mòc A B C 2104 HÎ thâng tháng giÜ 1. Sú xuyÅn qua cða kÅnh tháng giÜ cÜ diÎn tÏch trÅn 0,75 m2 t−i boong v¡ vŸch c¶p “A” 2. Sú cŸch biÎt cða kÅnh tháng giÜ cho buãng bÆp/khu vúc boong á tá, cŸc khoang Ro-Ro v¡ cho buãng sinh ho−t/ buãng phòc vò/tr−m ½iËu khiÌn 3. Tr−m ½iËu khiÌn ê bÅn ngo¡i buãng mŸy : t−i boong trâng 4. ThiÆt bÙ d÷ng qu−t hît t÷ vÝm lÝ bÆp trong buãng bÆp 5. Phõçng tiÎn ½Üng kÏn thiÆt bÙ tháng giÜ t−i cøa hît/cøa x¨ 6. Phõçng tiÎn d÷ng ½æc lºp cða thiÆt bÙ tháng giÜ cç gièi cho buãng mŸy v¡ cho cŸc buãng khŸc 7. ThiÆt bÙ ½iËu khiÌn cho cŸc phõçng tiÎn ½Üng kÏn/d÷ng cða : - ‡Üng kÏn cøa tháng sŸng/cŸc lå kho¾t ê âng khÜi/cøa lºt tháng giÜ - ‡Üng kÏn cŸc cøa kiÌu cç khÏ/cŸc cøa tú ½æng ½Üng - D÷ng cŸc qu−t tháng giÜ - D÷ng cŸc qu−t thäi cõëng böc/cŸc bçm nhiÅn liÎu 8. CŸc cøa cða thiÆt bÙ tháng giÜ ê h¡nh lang 9. Thø ho−t ½æng cŸc cøa châng chŸy kiÌu lºt v¡ cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn ê h−ng mòc 7 2105 PhÝng chŸy cho cŸc khoang h¡ng 1. HÎ thâng tháng giÜ cho cŸc khoang Ro-Ro 2. CŸc khoang Ro-Ro dïng cho xe t¨i cÜ nhiÅn liÎu trong xe : ThiÆt bÙ tháng giÜ/nguãn phŸt løa/lå thoŸt A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 28 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 24. 24. Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn thúc hiÎn Chî thÏch mòc A B C nõèc 3. CŸc cøa kÏn khÏ trong khoang Ro-Ro 4. CŸc qui ½Ùnh riÅng ½âi vèi cŸc h¡ng nguy hiÌm (Qui ½Ùnh 54, chõçng II-2, Bä sung 81 cða SOLAS) 2106 PhÝng chŸy cho cŸc t¡u d·u 1. CŸch ly b±ng kÆt c¶u c¶p “A 60” cða vŸch phÏa trõèc / phÏa sau buãng sinh ho−t 3 m 2. Kháng cÜ lå kho¾t trong khu vúc c¶m 3. CŸc cøa hîp lá trong khu vúc nguy hiÌm 4. CŸc cøa tháng sŸng cho buãng bçm h¡ng 5. CŸc gé ch°n d·u tr¡n phÏa trõèc buãng sinh ho−t 2107 Phõçng tiÎn thoŸt n−n 1. ê cŸc buãng sinh ho−t 2. ê cŸc khoang Ro-Ro 3. ê buãng mŸy lo−i “A” 4. CŸc kÏch thõèc/sú tiÆp cºn ½õìc ½Æn nçi ½´t xuãng 2108 CŸc qui ½Ùnh riÅng ½âi vèi khÏ ½ât dïng ½Ì n¶u ¯n, v,v... 22 CŸc thiÆt bÙ dºp chŸy 2201 Sú l°p ½´t phï hìp vèi thiÆt kÆ ½õìc duyÎt 1. T¡u chê khÏ : Danh mòc kiÌm tra IGC 2. T¡u chê hÜa ch¶t : Danh mòc kiÌm tra IBC 3. CŸc qui ½Ùnh riÅng cða Quâc gia t¡u mang cé 2202 Gi¶y chöng nhºn trang thiÆt bÙ 2203 Thø ho−t ½æng 1. Thø vÝi rãng A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 29
 25. 25. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn thúc hiÎn Chî thÏch mòc A B C 2. HÎ thâng khÏ CO2 câ ½Ùnh 3. HÎ thâng bàt câ ½Ùnh 4. HÎ thâng phun sõçng câ ½Ùnh 5. HÎ thâng phun nõèc 6. HÎ thâng hÜa ch¶t khá câ ½Ùnh (t¡u chê khÏ) 7. Phun sõçng (t¡u chê khÏ/hÜa ch¶t) 8. Phun nõèc (t¡u chê h¡ng nguy hiÌm) 9. HÎ thâng phŸt hiÎn chŸy 10. HÎ thâng bŸo ½æng chŸy b±ng tay 23 CŸc h−ng mòc vË m−n khá 2301 CŸc hã sç c·n thiÆt ½Ì ¶n ½Ùnh m−n khá 2302 XŸc nhºn chiËu cao m−n/½õéng boong 2303 V−ch d¶u/hiÎu chu¸n d¶u m−n khá 2304 ‡Ùnh thõèc nõèc mñi - lŸi 24 KiÌm tra trÅn ½¡ l·n cuâi 2401 KiÌm tra trÅn ½¡ l·n cuâi (nÆu cÜ Ÿp dòng) 1. Xem x¾t tán m−n/tán ½Ÿy, lŸi, chμn vÙt, cŸc van ê m−n t¡u, cŸc nît ê ½Ÿy t¡u 2. Tr−ng thŸi lèp phð 2402 KiÌm tra trÅn ½¡ l·n cuâi (kháng Ÿp dòng) CŸc h−ng mòc nÅu trÅn ph¨i ½õìc xŸc nhºn trõèc khi h− thðy 25 Thø nghiÅng/B¨n tháng bŸo än ½Ùnh cho ThuyËn trõêng 2501 Thø nghiÅng B¨n tÏnh, bŸo cŸo kÆt 1. Qui trÖnh thø (½õìc duyÎt) qu¨ thø nghiÅng 2. QuŸ trÖnh thø Lºp cŸc biÅn b¨n theo + KiÌm tra ½iËu kiÎn thø biÌu m¹u qui ½Ùnh + ‡o cŸc tháng sâ cç b¨n A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 30 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 26. 26. Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn thúc hiÎn Chî thÏch mòc A B C + ‡àc cŸc biÅn ½æ l°c cða dài + ‡Ÿnh giŸ sç bæ kÆt qu¨ thø 2502 B¨n tháng bŸo än ½Ùnh cho ThuyËn trõêng (‡¬ Tháng bŸo än ½Ùnh cho ½õìc ‡KVN duyÎt) ThuyËn trõêng 26 B¨n hõèng d¹n xÆp h¡ng Sç ½ã xÆp h¡ng 2601 DuyÎt ê Chi còc giŸm sŸt (nÆu thÏch hìp) 2602 Ph¨i ½õìc ‡KTW duyÎt 27 Thø ½õéng d¡i 2701 Qui trÖnh thø (‡õìc duyÎt) 2702 Thø tâc ½æ 2703 Thø quay trê 2704 Thø cŸc ½´c tÏnh khŸc/hÎ thâng neo ... 28 KiÌm tra theo luºt ½Ùnh 2801 An to¡n trang thiÆt bÙ 1. DuyÎt b¨n vÁ “ThiÆt bÙ cöu sinh” “Sç ½ã kiÌm soŸt chŸy” 2. Gi¶y chöng nhºn trang thiÆt bÙ 3. Chi tiÆt Tham kh¨o cŸc “Danh mòc kiÌm tra an to¡n trang thiÆt bÙ ” 2802 An to¡n vá tuyÆn ½iÎn 1. DuyÎt b¨n vÁ 2. Gi¶y chöng nhºn duyÎt 3. Chi tiÆt Tham kh¨o “Danh mòc kiÌm tra an to¡n vá tuyÆn ½iÎn” 4. CŸc trang thiÆt bÙ dïng cho GMDSS 2803 Ng¯n ng÷a á nhiÍm A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 31
 27. 27. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch thöc H−ng CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn thúc hiÎn Chî thÏch mòc A B C 1. DuyÎt b¨n vÁ 2. Gi¶y chöng nhºn Trang thiÆt bÙ 3. Chi tiÆt - Tham kh¨o danh mòc kiÌm tra l·n ½·u trang bÙ ng¯n ng÷a á nhiÍm do d·u t÷ buãng mŸy - Tham kh¨o danh mòc kiÌm tra l·n ½·u trang bÙ ng¯n ng÷a á nhiÌm do d·u t÷ t¡u d·u - Tham kh¨o danh mòc kiÌm tra l·n ½·u trang bÙ ng¯n ng÷a á nhiÌm hÜa ch¶t t÷ t¡u chê hÜa ch¶t 4. Thø ho−t ½æng cÜ liÅn quan 2804 Gi¶y chöng nhºn vË sú phï hìp 1. T¡u chê hÜa ch¶t A. Chi tiÆt Tham kh¨o “IBC” B. Gi¶y chöng nhºn trang thiÆt bÙ 2. T¡u chê khÏ A. Chi tiÆt Tham kh¨o “IGC” B. Gi¶y chöng nhºn trang thiÆt bÙ 3. Thø ho−t ½æng cÜ liÅn quan 29 T¡i liÎu/Hã sç/ThiÆt kÆ ho¡n cáng 30 CŸc t¡i liÎu c·n cÜ ê trÅn t¡u theo qui ½Ùnh A : ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B : Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C : Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 32 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 28. 28. Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 H−ng CŸch thöc thúc hiÎn mòc CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch A B C 1 CŸc h−ng mòc kiÌm tra trõèc khi h− thðy 101 KiÌm tra cŸc s¨n ph¸m v¡ thiÆt bÙ dïng ½Ì trang bÙ cho t¡u : 1. KiÌm tra v¡ thø cŸc thiÆt bÙ v¡ vºt liÎu theo Danh sŸch cŸc gi¶y cŸc gi¶y chöng nhºn cða chîng chöng nhºn v¡/ho´c 2. DuyÎt hã sç thø nghiÎm cða Nh¡ chÆ t−o chöng ch× kiÌm tra ½âi vèi cŸc thiÆt bÙ ½õìc ‡¯ng kiÌm miÍn kiÌm tra phμn c¶p t−i xõêng chÆ t−o theo ½îng Hõèng d¹n Ÿp dòng Qui ph−m phμn c¶p v¡ ½Üng t¡u biÌn vÞ th¾p, mòc 3/ 1.1.4, Ph·n 3 102 L°p ½´t âng bao tròc NÆu âng bao tròc ½õìc l°p ¾p v¡o sâng ½uái t¡u, ph¨i kiÌm tra cŸc h−ng mòc sau ½μy 1. Thø thðy lúc âng bao tròc (€p su¶t thø : 2 Gi¶y chöng nhºn ho´c KG/cm2 trê lÅn) bŸo cŸo thø thðy lúc 2. KiÌm tra cŸc bË m´t gia cáng bÅn trong cð. Sú rå, e lÏp ê m´t trong cða cð ... 3. Tr−ng thŸi l°p ¾p v¡ ä ½ë trong âng bao tròc BiÅn b¨n l°p ¾p 4. ‡o khe hê ä ½ë trong âng bao tròc 103 KiÌm tra l°p chμn vÙt 1. Tr−ng thŸi cð chμn vÙt v¡ ph·n cán cða tròc XŸc nhºn duyÎt b¨n chμn vÙt tÏnh lúc l°p ¾p, chiËu 2. KiÌm tra chiËu d¡i l°p ¾p cða chμn vÙt v¡ hÎ d¡i l°p ¾p ½âi vèi chμn sâ ma sŸt cða chμn vÙt kháng then vÙt kháng then 3. KiÌm tra tr−ng thŸi ½ai âc, mñ, vÝng ch°n rŸc cða chμn vÙt sau khi l°p 104 CŸc kiÌm tra khŸc 1. Thø rÝ thiÆt bÙ l¡m kÏn âng bao tròc Chöng ch× xŸc nhºn - Ph¨i xŸc nhºn kháng cÜ rÝ d·u t÷ thiÆt bÙ thiÆt bÙ l¡m kÏn l¡m kÏn - Tr−ng thŸi cða thiÆt bÙ l¡m kÏn cç khÏ v¡ thiÆt bÙ l¡m kÏn phò ph¨i ½õìc kiÌm tra trong lîc thø ½õéng d¡i trÅn biÌn 2. Thø chöc n¯ng thiÆt bÙ bŸo ½æng cða : A: ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B: Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C: Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 35
 29. 29. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn H−ng CŸch thöc thúc hiÎn mòc CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch A B C - HÎ thâng bái trçn cho ä ½ë trong âng bao - KiÌm tra ho−t ½æng cða thiÆt bÙ bŸo ½æng möc d·u th¶p cða k¾t d·u tràng lúc, v¡ - ThiÆt bÙ bŸo ½æng nhiÎt ½æ cao cða cŸc ä ½ë trong âng bao tròc 3. Thø chöc n¯ng cða t¶t c¨ cŸc ½iÌm kiÌm soŸt trÅn thiÆt bÙ kiÌm soŸt cða tròc chμn vÙt lo−i 1C 4. KiÌm tra hæp van tháng biÌn KÆt c¶u v¡ bâ trÏ hæp van tháng biÌn, bao gãm: - Bâ trÏ âng tháng hçi - ThiÆt bÙ l¡m vÎ sinh b±ng hçi nõèc ho´c b±ng khÏ n¾n 5. KiÌm tra cŸc van hît nõèc biÌn v¡ van x¨ qua m−n sau ½μy : - Vºt liÎu v¡ kÆt c¶u cða ½o−n âng cŸch Theo tiÅu chu¸n “cŸc - Thø thðy lúc cŸc van v¡ ½o−n âng cŸch ½o−n âng cŸch dïng - Vºt liÎu cŸc van v¡ khÜa vÝi cho thμn t¡u” ho´c - Sú bâ trÏ l°p rŸp cŸc van vèi thμn t¡u v¡ tõçng ½õçng tr−ng thŸi h¡n cða chîng - CŸc ch× bŸo ½Üng - mê cða cŸc van - Thao tŸc b±ng tay cða cŸc van ½iËu khiÌn t÷ xa 2 KiÌm tra l°p ½´t thiÆt bÙ 201 L°p ½´t hÎ tròc Qui trÖnh l°p ½´t 1. ‡æ ½ãng tμm tròc BiÅn b¨n ghi ½õéng 2. L°p cŸc bu láng khèp nâi tròc kÏnh bu láng v¡ lå b°t bu láng 202 MŸy chÏnh v¡ thiÆt bÙ truyËn lúc 1. ViÎc h¡n bÎ mŸy, ½æ chÏnh xŸc cða bË m´t l°p ½´t v¡ tr−ng thŸi sau khi l°p ½´t 2. L°p bu láng chÏnh xŸc 3. Sú kÏn nõèc ê cŸc chå buláng bÎ mŸy xuyÅn ½Ÿ ½ái A: ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B: Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C: Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 36 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 30. 30. Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 H−ng CŸch thöc thúc hiÎn mòc CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch A B C qua ½Ÿy ½ái 4. X¾t duyÎt keo, chock fast, epocast,... KiÌm tra DuyÎt cŸc gi¶y chöng viÎc ½ä keo (½âi vèi c¯n nhúa). nhºn v¡ qui trÖnh 5. ‡o ½æ co bÜp cða tròc khuýu sau l°p ½´t 203 L°p ½´t ½æng cç mŸy phŸt ½iÎn, nãi hçi, bÖnh Ÿp lúc, cŸc thiÆt bÙ phò Ph¨i kiÌm tra cŸc h−ng mòc sau ½μy vË b¨o dõëng, vºn h¡nh v¡ phÝng chŸy : 1. ‡æ cöng vùng cða bÎ v¡ ½æ ½ãng tμm tròc 2. L°p gé ch°n d·u bao xung quanh thiÆt bÙ 3. VÞ che b¨o vÎ ho´c t¶m ch°n phun tÜe cho cŸc âng d¹n d·u dÍ chŸy v¡ cŸc âng ½o nhiÅn liÎu trŸnh cŸc bË m´t nÜng cða mŸy 4. âng tr¡n v¡ âng x¨ cða k¾t d·u dÍ chŸy 5. L°p ½´t bÎ nãi hçi v¡ thanh châng rung quanh thiÆt bÙ ½ât 6. Bâ trÏ thiÆt bÙ cho buãng thiÆt bÙ làc d·u (hÎ thâng dºp chŸy, hÎ thâng bŸo ½æng chŸy, hÎ thâng tháng giÜ ...) 7. Ph¨i xem x¾t ½Æn trang thiÆt bÙ l°p ½´t v¡o vŸch phÏa trõèc (cŸc biÎn phŸp ½Ë phÝng va ½ºp t÷ khoang h¡ng) 8. BiÎn phŸp xø lû viÎc tiÅu thoŸt xung quang cŸc thiÆt bÙ ½ât d·u nãi hçi, cŸc âng mËm cða thiÆt bÙ ½ât nhiÅn liÎu trÅn ½×nh nãi. 9. ‡o ½æ co bÜp tròc khuýu ½æng cç ½iesel phò 3 KiÌm tra ½õéng âng 301 KiÌm tra vºt liÎu, h¡n v¡ thø thðy lúc 1. Vºt liÎu Sç ½ã v¡ gi¶y chöng - Ph¨i ½õìc xŸc nhºn phï hìp vèi sç ½ã âng nhºn duyÎt m¹u - Ph¨i ½õìc xŸc nhºn vË sú duyÎt m¹u cŸc vºt liÎu phi kim lo−i nhõ cŸc âng cao su, cŸc âng nhúa, v.v... A: ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B: Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C: Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 37
 31. 31. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn H−ng CŸch thöc thúc hiÎn mòc CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch A B C 2. H¡n Ph¨i ½Ÿnh giŸ viÎc chu¸n bÙ m¾p, s¶y nÜng, xø lû nhiÎt v¡ thø kháng phŸ hðy cho viÎc h¡n âng thuæc nhÜm I v¡ nhÜm II (Tham kh¨o ½iËu 11.6, 12.4.4, Ph·n 3 Qui ph−m phμn c¶p v¡ ½Üng t¡u biÌn vÞ th¾p) 3. Thø thðy lúc Ph¨i thø thðy lúc cŸc ½õéng âng sau ½μy ê 1,5 l·n Ÿp su¶t thiÆt kÆ sau khi ho¡n th¡nh viÎc h¡n v¡ uân - âng nhÜm I - âng nhÜm II - ‡õéng âng hçi nõèc, nõèc c¶p, kháng khÏ n¾n v¡ d·u ½ât cÜ Ÿp su¶t thiÆt kÆ võìt quŸ 0,35 Mpa. 4. Tr−ng thŸi l°p rŸp cŸc bÏch v¡ mâi nâi 302 Thø rÝ r× sau khi l°p lÅn t¡u Ph¨i thø rÝ r× cŸc âng sau ½μy ê 150% Ÿp su¶t Gi¶y chöng nhºn duyÎt thiÆt kÆ ho´c 0,4 MPa l¶y giŸ trÙ n¡o lèn hçn m¹u v¡ qui trÖnh l°p sau khi l°p ½´t cŸc âng sau lÅn t¡u : rŸp - ‡õéng âng d·u ½ât - ‡õéng âng d·u nÜng - ‡õéng âng hμm s¶y k¾t - ‡õéng âng mŸy lŸi v¡ thiÆt bÙ trÅn boong - ‡õéng âng v¡ mŸy ½iËu ho¡ kháng khÏ cÜ cáng su¶t 7,5 KW trê lÅn( Ÿp su¶t thø : 90% Ÿp su¶t thiÆt kÆ) - ‡õéng âng axÅtylen v¡ áxy dïng cho viÎc h¡n v¡ c°t b±ng ngàn løa (Ÿp su¶t thø b±ng 1,25 Ÿp su¶t l¡m viÎc lèn nh¶t) 4 KiÌm tra v¡ thø ph·n mŸy t−i bÆn 401 CŸc hÎ thâng ½o ½−c kiÌm tra v¡ ½iËu khiÌn cða cŸc thiÆt bÙ phò 1. Thø ho−t ½æng thiÆt bÙ ½o kiÌm tra v¡ ½iËu khiÌn gãm ch× möc, ch× Ÿp su¶t, ch× nhiÎt ½æ, A: ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B: Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C: Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 38 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 32. 32. Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 H−ng CŸch thöc thúc hiÎn mòc CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch A B C v.v... 2. Thø khêi ½æng v¡ d÷ng tú ½æng bçm hît khá, bçm chuyÌn d·u ½ât v¡ mŸy n¾n khÏ, v.v... 402 KiÌm tra ½´t van an to¡n 1. €p su¶t ½´t cða t÷ng van an to¡n 2. Ho−t ½æng cða thiÆt bÙ mê van an to¡n 403 MŸy n¾n khÏ, bÖnh chöa khÏ n¾n, v.v... 1. Thø n−p : Théi gian n−p cða mŸy n¾n khÏ chÏnh cho cŸc bÖnh chöa theo tiÅu chu¸n 2. Thø chöc n¯ng thiÆt bÙ an to¡n v¡ thiÆt bÙ bŸo ½æng 3. Thø ho−t ½æng mŸy n¾n khÏ sú câ 404 ThiÆt bÙ bŸo möc k¾t d·u dât Thø chöc n¯ng âng tr¡n d·u v¡ thiÆt bÙ bŸo möc d·u cao, th¶p 405 Thø hît khá Thø hît khá ½âi vèi ½õéng hît khá chÏnh v¡ hît khá nhŸnh, hît khá trúc tiÆp v¡ hît khá sú câ, v.v... 406 Thø hÎ thâng l¡m l−nh Thø ho−t ½æng, thø chöc n¯ng cða cŸc thiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo hiÎu cða : - HÎ thâng l¡m l−nh thúc ph¸m v¡ hÎ thâng ½iËu hÝa kháng khÏ (7,5 KW trê lÅn) - HÎ thâng l¡m l−nh h¡ng (tr÷ RMC) - Thø ho−t ½æng hÎ thâng ½iËu ch×nh th¡nh ph·n kháng khÏ (tr÷ RMC). 407 Thø lÝ ½ât d·u th¨i - Thø chöc n¯ng thiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng - Thø ho−t ½æng cða bõèm giÜ nÆu âng khÏ x¨ t÷ lÝ ½ât d·u th¨i ½õìc nâi vèi âng khÏ x¨ cða nãi hçi phò. A: ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B: Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C: Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 39
 33. 33. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn H−ng CŸch thöc thúc hiÎn mòc CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch A B C - NÆu cŸc k¾t dÍ chŸy v¡ cŸc âng nhiÅn liÎu bâ trÏ g·n lÝ ½ât ho´c âng khÏ x¨ thÖ ph¨i cÜ biÎn phŸp phÝng chŸy thÏch hìp. 408 Thø thiÆt bÙ phμn ly d·u nõèc Thø ho−t ½æng v¡ thø chöc n¯ng thiÆt bÙ bŸo Danh mòc kiÌm tra ê Phò nõèc ½Ÿy t¡u v¡ thiÆt bÙ ng÷ng x¨ tú ½æng lòc I - MARPOL (biÌu theo Phò lòc I - MARPOL OPPG) 409 Thø bçm h¡ng v¡ bçm nõèc d±n 1. Thø chöc n¯ng cða thiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo hiÎu cða thiÆt bÙ d¹n ½æng 2. Thø kÏn khÏ ê cŸc chå tròc d¹n ½æng xuyÅn qua vŸch ng¯n giùa buãng mŸy v¡ buãng bçm (hæp ½Îm kÏn khÏ ½õìc duyÎt trÅn vŸch ng¯n) 410 Thø thiÆt bÙ an to¡n v¡ d÷ng kh¸n c¶p cho cŸc k¾t, bçm v¡ qu−t tháng giÜ Dung tÏch bÖnh chöa khÏ n¾n ph¨i cÜ kh¨ n¯ng vºn h¡nh cŸc van ½iËu khiÌn t÷ xa trÅn 3 l·n - Van ng°t ½âi vèi cŸc k¾t d·u dÍ chŸy - Bçm d·u ½ât, bçm d·u h¡ng - Qu−t tháng giÜ, qu−t thäi cõëng böc nãi hçi - Van hît cða bçm cöu hÞa sú câ 411 Thø mŸy lŸi Ph¨i kiÌm tra cŸc h−ng mòc sau ½μy sau khi l°p ½´t : 1. Thø rÝ hÎ thâng d·u thðy lúc (Ÿp su¶t thø : Ÿp su¶t l¡m viÎc lèn nh¶t) 2. Thø chöc n¯ng hÎ thâng vºn chuyÌn d·u thðy lúc 3. Thø chöc n¯ng cða thiÆt bÙ khoŸ liÅn ½æng giùa cŸc bçm thuý lúc (cŸc biÎn phŸp lúa chàn ½âi vèi viÎc bŸo ½æng khoŸ thuý lúc). 4. ThiÆt bÙ liÅn l−c, thiÆt bÙ ch× bŸo gÜc lŸi v¡ Æ Æ A: ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B: Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C: Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 40 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 34. 34. Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 H−ng CŸch thöc thúc hiÎn mòc CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch A B C thiÆt bÙ h−n chÆ gÜc lŸi 5. Thø chöc n¯ng thiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng Thø b¨o vÎ quŸ Ÿp cða bæ d¹n ½æng lŸi, bŸo ½æng sú câ nguãn, quŸ t¨i, bŸo ½æng möc d·u thuý lúc trong k¾t th¶p, bŸo ½æng sú câ nguãn cða hÎ thâng ½iËu khiÌn, bŸo ½æng khoŸ thuý lúc. 6. Thø ho−t ½æng nguãn thay thÆ cða nguãn ½iÎn. 7. KiÌm tra xŸc nhºn viÎc l°p ½´t cŸc lan can v¡ cŸc biÎn phŸp châng trõìt trong khu vúc l¡m viÎc, lâi ½i trong buãng mŸy lŸi. 8. CŸc yÅu c·u ½´c biÎt ½âi vèi t¡u d·u, t¡u chê khÏ hoŸ lÞng ho´c t¡u chê hoŸ ch¶t cÜ GT t÷ 10.000 trê lÅn. Thø ho−t ½æng kh¨ n¯ng phòc hãi kh¨ n¯ng lŸi sau khi m¶t lŸi do mæt hõ hÞng ½çn (trong vÝng 45 giμy) 412 Thø thiÆt bÙ hμm d·u nÜng 1. Chöc n¯ng cŸc thiÆt bÙ an to¡n v¡ thiÆt bÙ bŸo ½æng 2. Thø khoŸ liÅn ½æng van chð cða k¾t gi¬n nê v¡ hÎ thâng ½ât. 3. Thø vºn h¡nh t÷ xa cŸc van v¡o v¡ ra thiÆt bÙ hμm d·u nÜng. 413 Thø hÎ thâng khÏ trç 1. Thø ho−t ½æng hÎ thâng tháng giÜ 2. Thø chöc n¯ng cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng, an to¡n v¡ ½iËu khiÌn. 414 Thø téi neo, téi ch±ng buæc Thø l¡m viÎc kháng t¨i v¡ thø phanh h¬m 415 Thø mŸy chÏnh Thø theo qui trÖnh thø ½õìc duyÎt A: ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B: Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C: Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 41
 35. 35. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn H−ng CŸch thöc thúc hiÎn mòc CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch A B C 5 KiÌm tra thiÆt bÙ ½iÎn 501 ThiÆt bÙ ½iÎn trong buãng mŸy 1. L°p ½´t Ph¨i kiÌm tra cŸc h−ng mòc dõèi ½μy khi cŸc mŸy phŸt, b¨ng ½iÎn chÏnh, ½æng cç ½iÎn, thiÆt bÙ ½iËu khiÌn v¡ mŸy biÆn Ÿp ½¬ ½õìc l°p ½´t - Möc ½æ b¨o vÎ cða vÞ bao - Kháng gian vºn h¡nh v¡ b¨o dõëng - B¨o vÎ châng d·u, hçi nõèc v¡ nõèc - Nâi ½¶t cŸc bæ phºn kháng mang ½iÎn 2. L°p ½´t cŸp ½iÎn Ph¨i kiÌm tra cŸc h−ng mòc dõèi ½μy khi cŸc ½õéng cŸp ½¬ ½õìc l°p ½´t - Nâi ½¶t cŸc vÞ bàc b¨o vÎ b±ng kim lo−i - KÂp giù cŸc ½õéng cŸp - B¨o vÎ châng chŸy (ch´n løa, v.v...) - CŸc chå cŸp xuyÅn qua vŸch v¡ boong - CŸch ly cŸc m−ch cung c¶p cho mŸy lŸi 502 Trang bÙ ½iÎn trong trong khu vúc thõìng t·ng v¡ l·u 1. L°p ½´t Ph¨i kiÌm tra cŸc h−ng mòc dõèi ½μy khi cŸc b¨ng ½iÎn chÏnh, b¨ng phμn phâi, cŸc trang bÙ ½iÎn, nguãn ½iÎn sú câ v¡ hÎ thâng chiÆu sŸng trong buãng °c quy, buãng ½´t cŸc bÖnh khÏ v¡ kho sçn ½¬ ½õìc l°p ½´t - Möc ½æ b¨o vÎ cða vÞ bao (#) Gi¶y chöng nhºn ho´c - Kháng gian vºn h¡nh v¡ b¨o dõëng danh sŸch duyÎt cŸc trang bÙ ½iÎn kiÌu - B¨o vÎ châng d·u, hçi nõèc v¡ nõèc phÝng nä - CŸc trang bÙ ½iÎn kiÌu phÝng nä (#) 2. L°p ½´t cŸp ½iÎn Ph¨i kiÌm tra cŸc h−ng mòc dõèi ½μy khi cŸc A: ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B: Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C: Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 42 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 36. 36. Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 H−ng CŸch thöc thúc hiÎn mòc CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch A B C ½õéng cŸp ½¬ ½õìc l°p ½´t - Nâi ½¶t cŸc vÞ bàc b¨o vÎ b±ng kim lo−i - Sú câ ½Ùnh cŸc cŸp ½iÎn - B¨o vÎ châng chŸy (ch´n løa, v.v...) - CŸc chå cŸp xuyÅn qua vŸch v¡ boong - Sú cŸch ly cŸp ½âi vèi cŸc m−ch an to¡n bÅn trong 503 Trang bÙ ½iÎn ê boong trâng v¡ cŸc khoang h¡ng 1. L°p ½´t Ph¨i kiÌm tra cŸc h−ng mòc sau ½μy khi hÎ thâng chiÆu sŸng, hÎ thâng liÅn l−c, hÎ thâng dòng cò kiÌm tra v¡ ½æng cç d¹n ½æng bçm h¡ng ½¬ ½õìc l°p ½´t - Möc ½æ b¨o vÎ cða vÞ bao - CŸc thiÆt bÙ ½iÎn kiÌu phÝng nä trong cŸc khu vúc nguy hiÌm cða t¡u d·u, t¡u chê khÏ, t¡u chê hÜa ch¶t v¡ t¡u chê átá - Sú b¨o vÎ bÅn ngo¡i cða cŸc trang bÙ ½iÎn - Nâi ½¶t cŸc bæ phºn kháng mang ½iÎn 2. L°p ½´t cŸp ½iÎn - Nâi ½¶t cŸc vÞ bàc b±ng kim lo−i - Câ ½Ùnh cŸp - Chå cŸp xuyÅn qua vŸch v¡ boong - ‡æ d¬n cða cŸp ½iÎn v¡ âng cŸp - Sú b¨o vÎ châng ¯n mÝn âng, kÅnh, mŸng, mÜc treo, giŸ, kÂp, ½ai ho´c dμy buæc, nÂp, v.v... - Sú cŸch ly cŸp ½âi vèi cŸc m−ch an to¡n bÅn trong - Tr−ng thŸi mŸng d¹n cŸp kiÌu kÏn nõèc v¡ cŸc trang bÙ kiÌu kÏn løa 6 KiÌm tra v¡ thø Ph·n ½iÎn t−i bÆn 601 Nguãn phŸt ½iÎn chÏnh v¡ b¨ng ½iÎn chÏnh A: ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B: Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C: Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 43
 37. 37. NB-01 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn H−ng CŸch thöc thúc hiÎn mòc CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch A B C Thø chöc n¯ng cða mŸy phŸt, cŸc thiÆt bÙ an to¡n v¡ hÎ thâng ½iËu khiÌn t÷ xa cŸc ½æng cç mŸy phŸt v¡ thiÆt bÙ b¨o vÎ trÅn b¨ng ½iÎn chÏnh dïng cho cŸc mŸy phŸt ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhõ sau 1. KiÌm tra theo cŸc b¨n vÁ ½¬ ½õìc duyÎt 2. Thø ½æ t¯ng nhiÎt ½æ C·n ph¨i cÜ phò t¨i cho 3. Thø ½´c tÏnh t¨i cŸc mŸy phŸt (½æ chÙu 4. Thø hÝa ½ãng bæ (hai mŸy phŸt) nõèc v,v...) 5. Thø ½iËu ch×nh ½iÎn Ÿp v¡ bæ ½iËu tâc mŸy phŸt 6. Thø chöc n¯ng cŸc bæ ng°t m−ch mŸy phŸt v¡ C·n ph¨i cÜ thiÆt bÙ thø cŸc rç le quŸ dÝng - ThiÆt bÙ ng°t quŸ dÝng - ThiÆt bÙ ng°t cáng su¶t ngõìc - ThiÆt bÙ ng°t m−ch õu tiÅn - ThiÆt bÙ ng°t ½iÎn Ÿp th¶p - ThiÆt bÙ khÜa liÅn ½æng cða t÷ng thiÆt bÙ ng°t m−ch (mŸy phŸt ½iÎn, ½iÎn bé, v.v....) 7. HÎ thâng ½iËu khiÌn tú ½æng v¡ ½iËu khiÌn t÷ ‡âi vèi cŸc thiÆt bÙ khêi xa ½æng tú ½æng, bæ t−o ½ãng - Ch× bŸo cŸc vÙ trÏ ½iËu khiÌn bæ, v.v... xem cŸc yÅu c·u - CŸc vÙ trÏ ½iËu khiÌn truyËn ½æng bä sung ½âi vèi cŸc t¡u cÜ 8. ThiÆt bÙ an to¡n d¶u hiÎu MO ho´c MC - ThiÆt bÙ d÷ng tú ½æng (quŸ tâc ½æ, Ÿp su¶t d·u bái trçn th¶p, nhiÎt ½æ nõèc l¡m mŸt cao,...) 9. HÎ thâng bŸo ½æng - HÞng khêi ½æng t÷ xa - €p su¶t d·u bái trçn th¶p - NhiÎt ½æ nõèc l¡m mŸt cao - CŸc ½âi tõìng khŸc Ghi chî A: ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B: Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C: Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” 44 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 38. 38. Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NB-01 H−ng CŸch thöc thúc hiÎn mòc CŸc h−ng mòc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn Chî thÏch A B C CŸc thø nghiÎm v¡ kiÌm tra trong h−ng mòc 601 trÅn cñng ½õìc Ÿp dòng cho nguãn ½iÎn t÷ cŸc mŸy phŸt ê c¨ng 602 Nguãn ½iÎn sú câ, b¨ng ½iÎn sú câ 1. MŸy phŸt ½iÎn sú câ v¡ b¨ng ½iÎn sú câ : Nguãn ½iÎn sú câ l¡ mæt - Thø nhõ cŸc h−ng mòc 1, 2, 3, 5, 6, 8 v¡ 9 trong 3 d−ng sau : ê 601 trÅn 1. Ch× b±ng mŸy phŸt - ThiÆt bÙ khêi ½æng tú ½æng v¡ tú ½æng ½iÎn sú câ cung c¶p cho phò t¨i sú câ 2. Gãm mŸy phŸt ½iÎn sú - Cáng su¶t dú trù cho khêi ½æng ½æng cç câ v¡ °c qui chuyÌn mŸy phŸt tiÆp 3. Ch× b±ng °c qui 2. °c qui sú câ v¡ b¨ng n−p - phÜng ½iÎn - Nguãn chuyÌn tiÆp n¯ng lõìng ½iÎn sú câ - Cung c¶p tú ½æng cho phò t¨i sú câ Nguãn ½iÎn sú câ bao gãm 3 d−ng nhõ sau : (1) Ch× cÜ mŸy phŸt sú câ (2) MŸy phŸt sú câ v¡ °c qui t−m théi (3) Ch× cÜ °c qui Do ½Ü ph¨i kiÌm tra xŸc nhºn trõèc nguãn ½iÎn sú câ v¡ t¨i sú câ theo cŸc b¨n vÁ ½õìc duyÎt. 603 CŸc ½æng cç ½iÎn, thiÆt bÙ ½iËu khiÌn, thiÆt bÙ bŸo ½æng HÎ thâng bŸo ½æng, hÎ thâng ½iËu khiÌn tú Ph¨i trÖnh cŸc b¨n vÁ v¡ sâ ½æng (nhiÎt ½æ, bŸo möc, v.v..), thiÆt bÙ d÷ng liÎu bao gãm cŸc ½iÌm ½´t sú câ, thiÆt bÙ bŸo ½æng mŸy lŸi, v.v... ph¨i bŸo ½æng v¡ cŸc ½iÌm ½o ½õìc thø cïng vèi thø ho−t ½æng cða t÷ng nhõ ½¬ qui ½Ùnh ê 18.1.3, thiÆt bÙ. Ph·n 3, Qui ph−m phμn 1. KiÌm tra theo b¨n vÁ ½¬ duyÎt c¶p v¡ ½Üng t¡u biÌn vÞ th¾p TCVN 6259 -3: 2003 2. HÎ thâng bŸo ½æng nhiÎt ½æ cao cða hÎ thâng kiÌm soŸt nhiÎt ½æ cho b·u hμm nhiÅn liÎu 3. HÎ thâng bŸo möc cao-th¶p cða hÎ thâng kiÌm soŸt möc d·u tú ½æng cho k¾t nhiÅn liÎu 4. ThiÆt bÙ bŸo ½æng cða mŸy lŸi (t−i buãng lŸi Ì A: ‡¯ng kiÌm viÅn kiÌm tra trúc tiÆp t−i hiÎn trõéng - VÝng trÝn kháng sâ : CÜ thúc hiÎn B: Ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ gi¶y chöng nhºn - VÝng trÝn cÜ sâ : CÜ thúc hiÎn vèi C: Ph¨i trÖnh biÅn b¨n ho´c bŸo cŸo lõu û ê cæt “Chî thÏch” ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 45

×