Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dag Tvilde, AHO

854 views

Published on

Omstrukturering og drivkrefter i bosettingsmønsteret i Norge

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dag Tvilde, AHO

 1. 1. Drammenskonferansen Dag Tvilde, aho. 26.mars 2012
 2. 2. Omstrukturering - Drivkrefter • Kunnskapssamfunnet • Globalisering – Konkurranse – Spesialisring
 3. 3. Ny Nasjonal Romlig Struktur - Sentralisering vekst/nedgang – spesialisering/segregering
 4. 4. REGIONAL UTVIKLING Store regionale endringer i bosettingsmønsteret. Landet kan deles i fire soner: • Innflyttingsområdene: Storbyområdene og pendlingsomlandet rundt disse • Randsonene rundt innflyttingsområdene • Næringsstyrte områder med stabil befolkning • Fraflyttingsområdene ute i distriktene • De boligstyrte innflyttingsområdene rundt de fem største byene, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand har godt over halvparten av landets befolkning, og det meste av befolknings- og næringslivsveksten
 5. 5. Ny territoriell struktur Agglomerasjoner Conurbanisasjoner - Monosentriske regioner - Polysentriske (Flerkjerne) Funksjonelle regioner - Integrert bolig- og arbeidsmarked - Nettverk/klynger Drivkrefter/Virkemidler - Soft faktorer Hard faktorer
 6. 6. Endring i Befolkningsstruktur • Høyere utdanning • Lengre levetid • Nye befolkningsgrupper SINK/DINK Eldregenerasjon Innvandrere • Endret livsstil Høyere mobilitet Nye boligpreferenser
 7. 7. 3/28/2012 The Oslo Region The Paradigm of the Society of Knowlegde Globalization Competetive Regions Clusters The retorics Attractive Cities - Cultur Social Capital - Innovation = Urban Development 12 Oslo Teknopol IKS
 8. 8. Prosjekt for by- og tettstedsutvikling Byutvikling, næringsutvikling og miljø må sees i sammenheng
 9. 9. Prosjekt for by- og tettstedsutvikling Overordnet mål De største tettstedene i Akerhus inngår i en robust flerkjernestruktur i hovedstadsområdet, der by- og tettstedsutviklingen ivaretar viktige miljøhensyn og fremmer attraktivitet og konkurransekraft både for det enkelte tettsted og for regionen. Kulturelt mangfold og gode levekår er vektlagt i utviklingen av det enkelte tettsted.
 10. 10. Jakten på det gode bosted • Økt velstand og økt utdannelsesnivå i samfunnet gir større mobilitet og økte muligheter og større bevissthet for valg av bosted • Kommuner med trygge oppvekstmiljøer, kulturelle opplevelser og et attraktivt boligtilbud vinner kampen om befolkningsveksten • Befolkningsveksten gir samtidig en raskt økende kompetansetetthet, og blir sammen med byutvikling og kultur en ny drivkraft i kommunens næringsutvikling.
 11. 11. KNUTEPUNKT OG TETTSTEDSUTVIKLING
 12. 12. OSLO som knutepunkt
 13. 13. Tettstedet Sandvika – 15000 arbeidsplasser
 14. 14. Tettstedet Sandvika - 2500 innbyggere
 15. 15. Den regionale konkurransen
 16. 16. Reisevillighet • I 1955 var gjennomsnittlig daglig reiseavstand mellom hjem og arbeid 1,5 km. Folk syklet på arbeid • I 1988 hadde gjennomsnittlig daglig reiseavstand økt til 31 km. Folk hadde fått bil. • I 2010 ventes gjennomsnittlig daglig reiseavstand å bli rundt 45 km • Jo høyere utdanningsnivå en arbeidstaker har, desto mer spesialisert arbeid ønsker han, og desto lenger er han villig til å reise
 17. 17. Konkurransen om de attraktive beboerne A - Befolkningsgruppe B - Befolkningsgruppe C - Befolkningsgruppe D - Befolkniingsgruppe
 18. 18. BOLIGKOSTNAD - SAMFUNNSKOSTNAD KOSTNADER BOSTED 2007 GRØNLAND 80m2 x 50.000 GRAN 80m2 x 27,000 = 4.000.000 = 2.160.000. Differense 1.850.000 Renterutgifter: 5%= 92.000 x 0.72= 66.240 Lønn 400.000 x 60% = 240.000 : 1800 = 133 kr pr time Lønn 275.000 x 70 % = 192.600: 1800 = 107 kr pr time Reisetimer 440 x 133 = 58.520 Månedskort 1750 x 11 = 19.250 77.770 2 personer Reisekostnad 77.770 x 2 = 155.540 Reisetimer 220 x 107 = 47.080 Månedskort 1750 x 11 = 19.250 66.330 Mulig differense 4.320.000 Mulig boligpris 6.170.000 Mulig m2 pris: 77.125
 19. 19. Demographic prognosis 2025 2008 A/O 2025 % pr år SSB 2025 % pr år Akersh 519’ . 0-15 år 116’ 593’ 0,8 % 661’ 1,6 % 117’ 0,1 % 136’ 1,0 % 67-79 år 80+ 41’ 62’ 3,1 % 72’ 4,5 % 19’ 26’ 2,2 % 28’ 2,7 % Oslo 560’ 657’ 1,0 % 741’ 1,9 % o+a 1 079’ 1 251’ 0,9 % 1 401’ 1,8 %
 20. 20. Fremtidstrategi • Scenario basert på ulike faktorer - Befolkningsvekst og - sammensetning - Nødvendig tiltak og virkemidler - Utfordrer mytene • Samarbeid mellom alle aktører • Forpliktende utviklingsstrategier - I rom I tid

×