Dag Tvilde, AHO

824 views

Published on

Omstrukturering og drivkrefter i bosettingsmønsteret i Norge

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dag Tvilde, AHO

 1. 1. Drammenskonferansen Dag Tvilde, aho. 26.mars 2012
 2. 2. Omstrukturering - Drivkrefter • Kunnskapssamfunnet • Globalisering – Konkurranse – Spesialisring
 3. 3. Ny Nasjonal Romlig Struktur - Sentralisering vekst/nedgang – spesialisering/segregering
 4. 4. REGIONAL UTVIKLING Store regionale endringer i bosettingsmønsteret. Landet kan deles i fire soner: • Innflyttingsområdene: Storbyområdene og pendlingsomlandet rundt disse • Randsonene rundt innflyttingsområdene • Næringsstyrte områder med stabil befolkning • Fraflyttingsområdene ute i distriktene • De boligstyrte innflyttingsområdene rundt de fem største byene, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand har godt over halvparten av landets befolkning, og det meste av befolknings- og næringslivsveksten
 5. 5. Ny territoriell struktur Agglomerasjoner Conurbanisasjoner - Monosentriske regioner - Polysentriske (Flerkjerne) Funksjonelle regioner - Integrert bolig- og arbeidsmarked - Nettverk/klynger Drivkrefter/Virkemidler - Soft faktorer Hard faktorer
 6. 6. Endring i Befolkningsstruktur • Høyere utdanning • Lengre levetid • Nye befolkningsgrupper SINK/DINK Eldregenerasjon Innvandrere • Endret livsstil Høyere mobilitet Nye boligpreferenser
 7. 7. 3/28/2012 The Oslo Region The Paradigm of the Society of Knowlegde Globalization Competetive Regions Clusters The retorics Attractive Cities - Cultur Social Capital - Innovation = Urban Development 12 Oslo Teknopol IKS
 8. 8. Prosjekt for by- og tettstedsutvikling Byutvikling, næringsutvikling og miljø må sees i sammenheng
 9. 9. Prosjekt for by- og tettstedsutvikling Overordnet mål De største tettstedene i Akerhus inngår i en robust flerkjernestruktur i hovedstadsområdet, der by- og tettstedsutviklingen ivaretar viktige miljøhensyn og fremmer attraktivitet og konkurransekraft både for det enkelte tettsted og for regionen. Kulturelt mangfold og gode levekår er vektlagt i utviklingen av det enkelte tettsted.
 10. 10. Jakten på det gode bosted • Økt velstand og økt utdannelsesnivå i samfunnet gir større mobilitet og økte muligheter og større bevissthet for valg av bosted • Kommuner med trygge oppvekstmiljøer, kulturelle opplevelser og et attraktivt boligtilbud vinner kampen om befolkningsveksten • Befolkningsveksten gir samtidig en raskt økende kompetansetetthet, og blir sammen med byutvikling og kultur en ny drivkraft i kommunens næringsutvikling.
 11. 11. KNUTEPUNKT OG TETTSTEDSUTVIKLING
 12. 12. OSLO som knutepunkt
 13. 13. Tettstedet Sandvika – 15000 arbeidsplasser
 14. 14. Tettstedet Sandvika - 2500 innbyggere
 15. 15. Den regionale konkurransen
 16. 16. Reisevillighet • I 1955 var gjennomsnittlig daglig reiseavstand mellom hjem og arbeid 1,5 km. Folk syklet på arbeid • I 1988 hadde gjennomsnittlig daglig reiseavstand økt til 31 km. Folk hadde fått bil. • I 2010 ventes gjennomsnittlig daglig reiseavstand å bli rundt 45 km • Jo høyere utdanningsnivå en arbeidstaker har, desto mer spesialisert arbeid ønsker han, og desto lenger er han villig til å reise
 17. 17. Konkurransen om de attraktive beboerne A - Befolkningsgruppe B - Befolkningsgruppe C - Befolkningsgruppe D - Befolkniingsgruppe
 18. 18. BOLIGKOSTNAD - SAMFUNNSKOSTNAD KOSTNADER BOSTED 2007 GRØNLAND 80m2 x 50.000 GRAN 80m2 x 27,000 = 4.000.000 = 2.160.000. Differense 1.850.000 Renterutgifter: 5%= 92.000 x 0.72= 66.240 Lønn 400.000 x 60% = 240.000 : 1800 = 133 kr pr time Lønn 275.000 x 70 % = 192.600: 1800 = 107 kr pr time Reisetimer 440 x 133 = 58.520 Månedskort 1750 x 11 = 19.250 77.770 2 personer Reisekostnad 77.770 x 2 = 155.540 Reisetimer 220 x 107 = 47.080 Månedskort 1750 x 11 = 19.250 66.330 Mulig differense 4.320.000 Mulig boligpris 6.170.000 Mulig m2 pris: 77.125
 19. 19. Demographic prognosis 2025 2008 A/O 2025 % pr år SSB 2025 % pr år Akersh 519’ . 0-15 år 116’ 593’ 0,8 % 661’ 1,6 % 117’ 0,1 % 136’ 1,0 % 67-79 år 80+ 41’ 62’ 3,1 % 72’ 4,5 % 19’ 26’ 2,2 % 28’ 2,7 % Oslo 560’ 657’ 1,0 % 741’ 1,9 % o+a 1 079’ 1 251’ 0,9 % 1 401’ 1,8 %
 20. 20. Fremtidstrategi • Scenario basert på ulike faktorer - Befolkningsvekst og - sammensetning - Nødvendig tiltak og virkemidler - Utfordrer mytene • Samarbeid mellom alle aktører • Forpliktende utviklingsstrategier - I rom I tid

×