Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Olav Skinnes - Mobilitet i Buskerud Frokostmøte Transport 2.0

132 views

Published on

Olav Skinnes - Mobilitet i Buskerud Frokostmøte Transport 2.0

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Olav Skinnes - Mobilitet i Buskerud Frokostmøte Transport 2.0

  1. 1. MOBILITET I BUSKERUD OLAV SKINNES. DRAMMEN 15. JANUAR, 2018
  2. 2. Elementer i en sømløs reise Forutsigbarhet Tryggsykkelparkering Alt på ett sted Sanntid Integrert mulighet til å reservere alt på ett sted, sykler og biler i et bilkollektiv
  3. 3. Fylkeskommunens rolle i sømløs mobilitet • Fylkeskommunen er: • Veieier med infrastruktur for kollektivtrafikk på egne veier • Eier av kollektivselskap (Brakar AS) • Har ansvar innenfor trafikksikkerhet • Utvidet ansvar innenfor knutepunktutvikling hvor det ofte er fragmentert ansvar for ulik infrastruktur • Løyvemyndighet inkl. løyver for drosjer • Kommer det nye oppgaver med nye regioner?
  4. 4. Fylkeskommunens rolle i sømløs mobilitet • Bør fylkeskommunen ta et større ansvar for sømløs mobilitet? • Det er mange aktører, både offentlige og private som bidrar med tjenester og infrastruktur i hele reisekjeden. Vi mener det er naturlig at det er kollektivselskapene som utvikler tjenester og billettløsninger • Kollektivselskapene bør få et større ansvar for å utvide disse tjenestene til å omfatte den delen av reisen som skjer før og etter en kollektivreise og som er med på å bidra til at det blir enklere å reise kollektivt og flere som benytter seg av tilbudet • Brakar har som ambisjon å få et større ansvar for kundetjenester i hele reisekjeden • Infrastruktur vil fremdeles være eid av ulike offentlige aktører, og private aktører vil på ulik måte bidra inn i reisekjeden. Men kollektivselskapene bør få et ansvar for å sy dette sammen og tilby tjenestene på ett sted slik at det blir enklere for kunden å orientere seg.
  5. 5. Eksempler på tiltak i Buskerud • I handlingsprogram for Samferdsel 2018-2021 skal man i løpet av perioden se mer på holdeplasser, snarveier, kartlegging og visning i app/kart, jobbe med bedre overgangsmuligheter mellom ulike kollektive reisemidler og billettering. • I samme handlingsprogramperiode skal det utarbeides en strategi for innarbeiding av ny teknologi og null-/lavutslippsløsninger som på sikt kan gi en bedre kollektivreise • I kollektivtransportplanen gir fylkeskommunen føringer om at de lange reisene skal fortrinnsvis skje med tog, og at busser skal mate til toget i knutepunkt • Utvikle knutepunkt og annen infrastruktur til å legge til rette for enklere bytter • Fylkeskommunen har lenge hatt et ønske om felles billett med NSB/Ruter – med Buskerudbypakke 2 kan vi få det til • Søke om tilskudd fra samferdselsdepartementet til å utvikle smartere transportløsninger
  6. 6. Selvkjørende minibusser – Kongsberg • Fylkeskommunen har satt av midler i budsjett for 2018 som tilskudd til anskaffelse av en selvkjørende buss i tillegg til det Kongsbergmiljøet bidrar med • Automatiserte tjenester kan på sikt gi mulighet for bredere flatedekning, lengre driftsdøgn og høyere frekvens enn dagens tilbud
  7. 7. Smartere Transport i Norge • Buskerud fylkeskommune vil søke på konkurransen utlyst av Samferdselsdepartementet om inntil 50 Mill kr i tilskudd til utvikling av tjenester knyttet til smartere transport • Samarbeid med flere kommuner i Buskerudbyen, HSN (Høgskolen) og flere private aktører. • Søknadsfrist 9 april, 2018 • Man kan søke om midler til konkrete løsninger som tar i bruk ny teknologi • Det stilles krav om det skal brukes nullutslippsløsninger der det er relevant • Eksempler kan være automatisering, autonome kjøretøy, sensorbasert infrastruktur, bruk av stordata
  8. 8. Hvordan ser framtida ut? https://www2.deloitte.com/insights/us/en/multimedia/videos/roadmap-for- future-of-urban-mobility.html?id=us:2el:3es:4di_gl:5eng:6di

×