Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

insam as - Funn fra undersøkelser

72 views

Published on

Bylivsprosjektet "Ny varelevering i Drammen sentrum" har i første fase gjort undersøkelser om varelevering i Drammen. Dette er kortversjonen av funnene.

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

insam as - Funn fra undersøkelser

 1. 1. - et levende og attraktivt sentrum
 2. 2. Fakta om Byliv • 5-årig bylivsutviklingsprogram med fokus på publikumsrettet næring • Byen Vår Drammen: initiativtaker og prosjekteier • Programstyre sammensatt på tvers av virksomhetsområder: • Handel • Uteliv • Offentlig (kommune + veivesen) • Idrett/aktivitet • Kultur/opplevelse • Eiendom • Næringsliv • Finansiering: • Offentlig (stat, fylke, kommune) • Fond og støtteordninger • Private interessenter
 3. 3. Bylivsprosjekt: Ny vareleveringstjeneste i Drammen sentrum Et forsknings- og utviklingsprosjekt
 4. 4. Samarbeidspartnere i prosjektet
 5. 5. Mål for vareleveringstjenesten • ha en økonomisk bærekraftig forretningsmodell • bidra til at sentrum blir mer attraktivt for handel, aktiviteter og byliv • være klima- og bymiljøvennlig • bidra til at sentrumsbutikker får konkurransefortrinn • ha overføringsverdi til andre byer, både i Norge og i utlandet
 6. 6. Slik har vi undersøkt: • Intervjuer med lokale transportører • 8 intervjuer med distribusjons- og logistikkselskap • Spørreundersøkelse blant varemottagere i sentrum • 51 spørsmål, 60 innkomne svar • Dybdeintervjuer med varemottagere i sentrum • butikker/kjøpesentre/kontorbedrifter
 7. 7. Slik har vi undersøkt: • Observasjonsstudier og gateintervjuer i Drammen sentrum • 6 timer x 2 dager på utvalgte torg og gater i Drammen • NORSULP-verkstedet i Drammen • intervjuer med transportører, kommunen og butikker • Eksisterende datakilder • Relevant statistikk, tidligere undersøkelser og lignende
 8. 8. Hovedfunn - 1 • Mange aktører i sentrum • 140+ transportører (+= private/egne kjøretøy) • Mange sentrumsbutikker, og mange uten kjedetilknytning • Sammensatt gruppe transportører: • Varelevering til butikker, restauranter, kontorer osv. • Byggeplass • Tjenester
 9. 9. Hovedfunn - 2 • Mange store kjøretøy • Store lastebiler, små lastebiler og store varebiler utgjør 69-77% • Mange små leveranser • Få kolli, relativt lette • Opplevd trafikkfare og støy • Store blindsoner, uoversiktlige forhold • Regelbrudd – ulovlig ferdsel/parkering • Både varelevering og privatbiler
 10. 10. Ha • ha
 11. 11. Hovedfunn - 3 • Transportørene: For dårlig tilrettelegging for varelevering • Transportørene: For strenge reguleringer • Varemottagerne: Vi er stort sett fornøyd med situasjonen • En betydelig andel (ca. 25%) av logistikken i by er relatert til: • Byggevirksomhet • Veiarbeid – graving - VA • Service – vedlikehold – håndverkertjenester – renhold/renovasjon
 12. 12. Spesielt interessert? • Situasjonsrapporten (79 sider med vedlegg) kan sendes ut • dag@insam.no

×