Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drammenskonferansen 2019: Rolf Barlindhaug

847 views

Published on

NIBR/OsloMet: Bo og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo.

Published in: Real Estate
 • I like this service ⇒ www.WritePaper.info ⇐ from Academic Writers. I don't have enough time write it by myself.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.WritePaper.info ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Drammenskonferansen 2019: Rolf Barlindhaug

 1. 1. Bo- og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo Drammenskonferansen 2019 Rolf Barlindhaug 20. mars 2019 BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 2. 2. Problemstillinger BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR • Hvorfor flytter barnefamilier fra indre by til ytre by eller Akershus? • Hvorfor flytter barnefamilier fra ytre by til Akershus? • Hvilke bomotiver har barnefamilier som har bodd «lenge» (minst 4 år med barn) i indre by? • Barnefamilier som har bodd «lenge» i indre by. Hvorfor har noen av dem flytteplaner? • Implikasjoner for planlegging av nye boligprosjekter i indre by
 3. 3. Om undersøkelsen • Gjennomført av NIBR/ Kantar TNS på oppdrag for Plan- og bygningsetaten i Oslo • Kvantitativ spørreundersøkelse til flyttere og bofaste • 13 500 ble spurt, 3 806 svarte (28%) • Svarene er vektet etter kjønn, alder og landbakgrunn i bruttoutvalget • Kvalitativ undersøkelse i 2 relativt nye boligprosjekter i Oslo • Ringnes park (Grünerløkka nord) og Marienfryd sameie (Ensjø) • Fokusgruppeintervjuer
 4. 4. Egenskaper som påvirker valg av bolig og bosted • Egenskaper knyttet til selve boligen • Pris, størrelse, planløsning, • Etasje, balkong, • Sol, innsyn • Egenskaper knyttet til boligens nære omgivelser • Boligstruktur (hustyper) • Hage, grøntarealer, lekearealer • Fellesarealer, parkering • Støy, forurensing, trafikk • Egenskaper knyttet til området • Skole, skolevei, barnehagetilbud • Private og offentlige tjenester • Handel, kultur • Tilgang til kollektivtransport • Avstand og reisetid til arbeid • Kriminalitet og type nabolag
 5. 5. Bo- og flyttemotiver • Skiller mellom «push» og «pull» faktorer • Pull: faktorer eller egenskaper som trekker barnefamilier til den nye boligen, bomiljøet og området • Push: trekk ved den forrige boligen, bomiljøet og området som skyver barnefamilier bort fra dette stedet • Følgende momenter har også betydning for bostedsvalg: • Betydningen av etablert vennenettverk • Betydningen av oppvekststed og/eller hvor nær familie bor • Hvor andre, som er lik en selv, bor
 6. 6. Antall barn øker både i indre og ytre by Samtidig flytter 7 av 10 som er født i indre by ut før skolestart BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR Indre by Fødselstall indre by: 4300 per år siste 10 år Vekst 0-5 år indre by Antall fødsler > netto utflytting SSB (Stambøl 2015): Barn født i indre by: 7 av 10 flytter før de er 6 år
 7. 7. Flyttere fra indre by etter hvor de flyttet: Viktige motiv for å flytte fra indre by BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 8. 8. Hva bestemmer lokaliseringsvalget? • Økonomiske ressurser og boligprisstruktur • Preferanser knyttet til boligens utforming, nærmiljøet og området • Barnefamilier velger ulikt, også når en kontrollerer for økonomi og andre bakgrunnsvariabler • Når et flyttebehov melder seg, må det tas beslutninger langs mange dimensjoner • Eie/leie • Hustype og størrelse • Lokalisering BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 9. 9. Boligprisnivå – Osloregionen. Indeks Oslo indre øst=100 BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 10. 10. Tidligere studier av barnefamiliers flytting • Flytting fra sentrale til rurale deler av Dublin for å • Bo i et bedre, større og rimeligere hus • Bo i et område som egner seg for å oppdra barn • Bo i et område assosiert med bedre livskvalitet og lav tetthet • Bo i et område med lite støy og lite kriminalitet (Gkartzios and Scott 2010) • Barnefamilier flytter ofte til områder hvor det er mange barnefamilier fra før (Bergstøm et.al 2010) • Noen flytter fordi andre flytter (Boterman 2011) NORWEGIAN INSTITUTE FOR URBAN AND REGIONAL RESEARCH
 11. 11. Fortsettelse – tidligere studier • Høyinntektshushold ønsker seg store boliger og får dette i randsonen til lave priser, men høye tidskostnader på reise trekker disse mot sentrum (Bruckner mfl 1999) • Attraktive sentrale fasiliteter øker høyinntektsgruppers sannsynlighet for å bo sentralt (Flambard 2017). • Å ha investert i sosiale nettverk før en får barn er en grunn for å bli permanent boende sentralt. (Karsten 2003, 2007); (Boterman 2011) NORWEGIAN INSTITUTE FOR URBAN AND REGIONAL RESEARCH
 12. 12. Kart: Plan- og bygningsetaten
 13. 13. Fordeling av flyttere fra indre by på tilflytningssted BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 14. 14. Flyttere fra indre by og bofaste i indre by: Boligstørrelse før og etter flytting BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 15. 15. Flyttere fra indre by og bofaste i indre by : Andel med enebolig/rekkehus før og etter flytting BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 16. 16. Flyttere fra indre by og bofaste i indre by: Andel med eget privat uteareal før og etter flytting BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 17. 17. Tre grupper flytterne fra indre by • Flyttere til Oslo ytre vest og Akershus vest • Mange med høy inntekt • Størst valgfrihet når det gjelder lokalisering • Velger ofte eneboliger og småhus med eget privat uteareal • Flyttere til Akershus øst • Lavere inntekter enn i de vestlige flyttingene • Sterke preferanser for eneboliger og småhus • Får lange arbeidsreiser • Flyttere til Oslo ytre øst/syd • Lavest inntekter, lavest utdanning, høy andel fra Asia/Afrika • Høy andel med startlån • Sjeldnere til eneboliger og rekkehus • Ønsker oftere enn andre å flytte på nytt – og de gjør det BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 18. 18. Barnetall i Oslo ytre øst og vest. 2017 BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 19. 19. Grunn til ikke flytte til en annen bolig i indre by: Begrenset økonomi/høye boligpriser BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 20. 20. Ville dere ha bosatt dere i indre by hvis... Andel som svarer ja BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 21. 21. Hva var viktig for flyttere fra indre by BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 22. 22. Hva var viktig for flyttere fra indre by– gangavstand til.. BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 23. 23. Hva var viktig for flyttere fra indre by – skole.. BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 24. 24. Hva var viktig for flyttere fra indre by – push.. BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 25. 25. Hva var viktig for flyttere fra indre by, forts. – push.. BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 26. 26. Barnefamilier som ønsker å fortsette å bo i indre by • Sammensatt gruppe som i gjennomsnitt bor i fireroms leiligheter på 95 kvadratmeter • De viktigste grunnene for å fortsette å bo i indre by er at • Boligen har god fysisk standard, ett soverom til hvert barn • Trygge utearealer og lekearealer i tilknytning til boligen • Trygt bomiljø og felles utearealer med naboer • Kort reisevei til arbeid, gjerne med kollektivtransport • Mange er opptatt av å opprettholde sitt vennenettverk, ha korte avstander til skole, ulike aktiviteter og gjøremål • Vil ha mulighet for kunne gå og sykle til det meste • Sammenlignet med flytterne er • Andelen enslige forsørgere høyere • Men også stort innslag av familier med høye inntekter • Mer tolerante for støy og forurensing BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 27. 27. Viktig for bofaste – tema: jobb og parkering BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 28. 28. Viktig for bofaste – trygghet og transportmiddel BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 29. 29. Viktig for bofaste: gang/sykkelavstand + skolemiljø BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 30. 30. Bofaste med flytteplaner – 20 % av de bofaste • Bor på 82 kvm • Manglende lekemuligheter, støy og forurensning • Utrygt nabolag og skolevei • Forhold ved det sosiale miljøet • Misnøye med skolemiljøet • Andre barnefamilier flytter BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 31. 31. Bekrefter undersøkelsen tidligere studier? • Mange har sterke preferanser for eneboliger/ rekkehus og eget privat uteareal • Mange flytter fra støy, forurensning og utrygghet • Flytter når andre flytter (eller dit andre barnefamilier bor) • Vennenettverk viktig for å fortsette å bo i indre by • Både lav- og høyinntektstakere flytter (øst/vest dimensjon) • Økonomi begrenser muligheten til å bo i indre by med barn BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 32. 32. Alle: Synspunkter på nye boligprosjekter i indre by Prosent enig BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR
 33. 33. Hvis målet er å dempe utflytting • Boligen • Mer fleksible boliger (ivareta barns ulike aldersfaser ved romoppdeling/størrelser, for eksempel åpent/lukket kjøkken) • Leilighetsnormen: I større grad sikre at også store boliger blir bygget • Enebolig/småhus vanskelig å tilby • Boligens nære omgivelser • Mer privat uteareal til førsteetasjene? • Lukkede gårdsrom kun for beboere, hindre gjennomgang (mer trygghet) • Tilstrekkelig grøntarealer – parker kan ikke kompensere, mindre innsyn – sol ikke så viktig • Tilby parkeringsmuligheter for bil • Nærmiljøet - vanskelig å gjøre noe med i boligprosjektene, krever andre tiltak av kommunen: • Støy og forurensning i området (trafikkerte veier utenfor boligprosjektet, som også er skoleveier) • Utrygghet fra kriminalitet, rusmiljøer • Ny boligpolitikk – «affordable housing»? BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR

×