Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drammenskonferansen 2019: Lene Basma

1,080 views

Published on

Plansjef Lene Basma fra Drammen kommune snakker om Drammen og barna - Hvordan jobber kommunen med å tilrettelegge for barnefamilier?

Published in: Government & Nonprofit
 • Have you ever used the help of ⇒ www.WritePaper.info ⇐? They can help you with any type of writing - from personal statement to research paper. Due to this service you'll save your time and get an essay without plagiarism.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Drammenskonferansen 2019: Lene Basma

 1. 1. Drammen og barna Hvordan jobber kommunen med å tilrettelegge for barnefamilier? Lene Basma, MA Arch, MA Urb, PhD Urb Leder planavdelingen, Drammen kommune Bruparkern og Drammen Park Foto: Link Arkitektur
 2. 2. 2 Hva skal jeg si noe om: 1. Hvorfor er vi opptatt av barnefamilier: Bolig- og bypolitikk bærekraft, «planverket» føringer/målsetninger; fokus på det fysiske 2. Hvor finner vi barna og barnefamiliene i dag: hvor bor de, hvordan bor de, typiske trekk ved nærmiljøet; fokus på det lokale 3. Hva så? hva gjør vi – hvilke utfordringer ser vi; ansatser til diskusjon
 3. 3. Hvorfor: Bolig- og bypolitikk nasjonale forventninger til bærekraft, «planverket» føringer/målsetninger; fokus på det fysiske 3 1
 4. 4. Bærekraftig byutvikling 4 Kilder: Ekne Ruud 2018: Indikatorer for sosial bærekraft til bruk i planlegging av boligområder Ström/Molnar/Isemo 2017: Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv, s. 19. Tre bærekraftdimensjoner: Ø Blanding og variasjon (folk, boliger og uterom) Ø Helse- og identitetsfremmende omgivelser Ø Tilgang og tilgjengelighet Ø Samhandling og deltagelse økonomi sosial miljø rettferdig gjennom- førbart akseptabelt Generelt: Nasjonale forventninger til kommunal planlegging
 5. 5. Sosialt bærekraftige by- og boligområder 5 Bystrategien - Byvekst med kvalitet (vedtatt 18.06.2013) Mål knyttet til bolig og fysiske omgivelser «Drammen skal ha en stor variasjon av boliger av god kvalitet, innenfor ulike prisnivåer, med ulik utforming og i ulike deler av byen. (…), sammen med attraktive kvaliteter i bydeler og nærmiljø, vil bidra til å gjøre Drammen til en attraktiv kommune å bo i.» Mål knyttet til barn og medvirkning Gode nærmiljøer - Trygge og gode oppvekstvilkår - Levende folkestyre Boligmelding (vedtatt 19.05.2015) «Drammen skal ha et bedre tilbud av urbane boliger til barnefamilier i sentrale byområder..» Lokalt: «Planverk» Kommuneplanens samfunnsdel
 6. 6. Hvor finner vi barna og barnefamiliene i dag hvor bor de, hvordan bor de, typiske trekk ved nærmiljøet; fokus på det lokale 6 2 Drammen Park
 7. 7. Status 7 Ø Vi har barn i alle bydeler, men få barn i sentrum Ø Nesten 1/5 av alle bosatte barn i Drammen bor på Konnerud Kilde: Kompas (SSB), 2018Fordeling av barn etter bydel Hvor bor barna i dag? 16% 17% 11% 13% 18% 21% 21% 12% 22% 23% Gjennomsnitt Drammen: 18%
 8. 8. 8 Kilde: Kompas 2016 (SSB) Hvordan bor barna i dag? Status 46% 54% 36% 43% 80% 32% 63% 56% 92% 94% Kilde: Matrikkel 2018 Gjennomsnitt Drammen: 56% Ø Barna finnes i de bydelene der hvor de største boligene er (Eneboliger, flermannsboliger)
 9. 9. 9 Hva finnes der de bor? Ø Barna og familiene deres finnes der hvor skolene er. Der er det også tilgang på leke- og rekreasjonsområder Status Kilde: Drammen kommune (Vei, natur, idrett), 2019
 10. 10. 10 Status Sentrumsutfordringen Barneandel (3-12 år) i %: Levekårskartleggingen viser lav barneandel i sentrumsområdene Andre indikatorer viser for de samme sentrumsområdene: - Høy andel barn med enslige foreldre - Høy andel barn i lavinntektshusholdinger - Høy andel barnehusholdninger som mottar sosialhjelp Peker på behov for… Ø Flere familieboliger i sentrale områder Men også flere familieboliger for barnehusholdninger med «vanlige» inntekter i sentrale områderKilde: Drammen kommune (Helse- Sosial og Omsorg), 2014 (datagrunnlag: 1.1.2013)
 11. 11. Hva så? Hvordan påvirker det planleggingen? hvilke utfordringer ser vi; ansatser til diskusjon 11 3
 12. 12. 12 Hvilke områder utvikles nå? Tre typiske situasjoner: Ø Eksisterende områder Ø Sentrumsområdene Ø Områdeutvikling
 13. 13. 13 Områder og strategier/tiltak Eksisterende områder «Tradisjonelle tiltak», eksempelvis • Styrking av skolens uteområder • Løpende investeringer knyttet til trygge skoleveier, pilot Hjertesone • Friluftsløftet: Nye tiltak som skal løfte friluftskvalitetene i nærmiljøet. Tre millioner kroner i året til en bydel Tiltakene bestemmes i et samarbeid mellom lokalbefolkningen og kommunen gjennom medvirkning og dialog https://www.drammen.kommune.no/natur-kultur-idrett-og-fritid/natur-kultur-idrett-og- fritid/friluftsloftet/friluftsloftet/ Ellers vedtatt retningslinjer for fortetting i villaområdene basert på tanker om bevaring av områdekarakter Danvik skole Foto: Stener Sørensen
 14. 14. 14 Områder og strategier/tiltak Sentrumsområdene ca. 350 boliger ramme/bygging, ca. 800 i planprosess Private reguleringsplaner; Kvartalsfortetting, fokus på: • Gode gårdsrom • Tilgang til private uteoppholdsarealer på bakkeplan (% fastlegges i planbestemmelser) • Utbyggingsavtaler for å oppgradere byens fellesrom Ø MEN en utfordring å få barnefamilier til å flytte inn Ø Ingen sentrumsskoler, er det en sammenheng? Ø Ikke tatt i bruk mulighet for å stille krav til leilighetssammensetning/ antall store leiligheter Gre Wedels plass, LPO Arkitekter Hoffgaardsgate, Meinich Arkitekter Skramstadkvartalet, Arkitema
 15. 15. 15 Områder og strategier/tiltak Områdeutvikling Områderegulering Glassverket/Nøsted ca. 600 boliger 1. gangsbehandlet april 2017 Innsigelsesforhandlinger Områderegulering Konnerud Sentrum ca. 600-750 boliger 1. gangs behandling mars 2019 Områderegulering Travbanen/Berskaug ca. 800 boliger 1. gangsbehandling 3. kvartal 2019 KDP Gulskogen Nord ca. 2500 boliger Silings-/medvirkningsfase i vår Det gamle sykehusområdet ca. 350 boliger Parallelloppdrag pågår Områderegulering Knive/Lolland ca. 600 boliger Planprogram vedtatt 28.03.2017 Utredningsarbeid pågår Ø Antall boliger til sammen ca. 5.200 Ø I områdereguleringsplanene detaljeres deler av planene slik at man kan gå rett på rammesøknad for ca. 1000 boliger
 16. 16. 16 Områder og strategier/tiltak Områdeutvikling Avhengig av kontekst har alle planene litt forskjellig fokus for å nå målsetningene, men også for at vi skal få vite mer Områderegulering Konnerud Sentrum ca. 600-750 boliger høy barneandel i bydelen, fokus på nærmiljøutvikling ? Hva betyr urbane familieboliger i et område som er preget av småhus (hverdagsbydelen) Områderegulering Travbanen/Berskaug ca. 800 boliger lav barneandel i bybåndet (sør for Rosenkrantzgata), legge til rette for alle typer husholdninger og boligtyper; fokus på bydelspark, idrett og integrasjon av tjenesteperspektivet i bydelsutviklingen
 17. 17. 17 Områder og strategier/tiltak Områdeutvikling Overordnede planer; tidligfase; fokus på kunnskapsutvikling KDP Gulskogen Nord (ca. 1800-2500 boliger) transformasjonsområde, høy barneandel i dag, preget av småhus, fokus på knutepunktsutvikling, bybåndet, sentrumsnært ? boligtyper, nabolag ? Hva er viktig for vanlige barnefamilier Ø Spørreundersøkelse Parallelloppdrag for utvikling av dagens sykehusområde (ca. 350 boliger) Grunnlag for reguleringsplan(er); FutureBuilt, fokus på grønn mobilitet og energieffektivitet. ? Barn i by og spørsmålet om om/hvordan et spesielt fokus på å tilrettelegge for barnefamilier og barn i by påvirker utviklingen av området ett av teamenes spesialoppgave.
 18. 18. 18 Takk for meg!

×