Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buskerudbyens gåstrategi 2017

219 views

Published on

Presentasjon fra frokostmøte i Transport 2.0 - Nettverk for grønn mobilitet. Holdt 21.08.2017 på Rekord Bar i Drammen

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Buskerudbyens gåstrategi 2017

 1. 1. GÅSTRATEGI BUSKERUDBYEN Møte 21.08.2017
 2. 2. Transportmiddelfordeling Buskerudbyen 19 21 19 23 24 21 20 24 12 17 17 18 14 15 17 15 33 30 26 20 21 16 14 18 23 15 24 21 22 26 15 19 4 4 3 4 3 4 8 10 3 4 2 4 2 1 4 4 5 2 4 4 3 6 2 3 4 3 2 1 11 12 5 5 8 8 7 10 10 10 4 5 4 5 6 6 6 7 8 9 8 9 11 15 8 10 9 12 8 12 11 11 5 6 2 3 60 52 59 54 48 53 58 44 72 63 63 59 64 67 55 62 45 43 50 53 50 57 67 54 51 62 48 56 53 38 65 57 9 13 11 8 13 11 10 16 8 10 10 12 12 8 14 10 8 14 9 8 17 12 7 11 13 7 11 10 9 17 12 16 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 0 0 0 2 2 1 2 2 0 1 1 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Buskerudbyen 2013/14 Buskerudbyen 2009 Buskerudbyen 2005 Drammen 2013/14 Drammen 2009 Drammen 2005 Kongsberg 2013/14 Kongsberg 2009 Øvre Eiker 20013/14 Øvre Eiker 2009 Nedre Eiker 20013/14 Nedre Eiker 2009 Nedre Eiker 2005 Lier 2013/14 Lier 2009 Lier 2005 Drammen sentrum 2013/14 Drammen sentrum 2009 Drammen sentrum 2005 Drammen nord 2013/14 Drammen nord 2009 Drammen nord 2005 Drammen Konnerud 2013/14 Drammen Konnerud 2009 Drammen Konnerud 2005 Drammen sør 2013/14 Drammen sør 2009 Drammen sør 2005 Kongsberg sentrum 2013/14 Kongsberg sentrum 2009 Kongsberg utenfor sentrum 2013/14 Kongsberg utenfor sentrum 2009 KommunerKommunerdeltinnisoner Til fots Sykkel Kollektiv-transport eks fly Bilfører Bilpassasjer Annet Prosent
 3. 3. Gåing er en del av alle reiser
 4. 4. Buskerudbysamarbeidet • Buskerudbysamarbeidet har vært avtalefestet fra 1. januar 2010 • Tidsubegrenset avtale fra 1. januar 2015 • Vedtatt i kommune- styrene og fylkestinget og i statsetatene • Konsensusbasert samarbeid
 5. 5. Kristiansands- området er det eneste byområdet som har en sterkere forventet befolknings- vekst enn Buskerudbyen fram mot 2040 Buskerudbyen er Norges femte største byområde
 6. 6. Felles regional areal- og transportplan 2013-23 • Vedtatt i by-/ kommunestyrene og fylkestinget • Bidra til helhetlige løsninger med attraktive byer og tettsteder – og et effektivt og miljøvennlig transportsystem • Kommunene følger opp gjennom kommuneplaner
 7. 7. Det meste av veksten bør komme i regionale knutepunkter. Dette utelukker ikke utvikling i andre deler av kommunen Vestfossen(lokalt utviklingsområde) Mjøndalen/ Krokstadelva Hokksund Kompaktbyen Kongsberg Sentrale Drammen Lierstranda/ Fjordbyen
 8. 8. Mål for fremtidens transportsystem • Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig • Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere, og bidra til 0-vekst i biltrafikken, dobling i andelen kollektivreisende, dobling i andelen syklende og at flere går. • Målsetting og strategi for gange: - Andel gående skal øke - Det skal legges bedre til rette for gåing og det skal være attraktivt for alle å gå. - 80 prosent av barn og unge skal gå og sykle til og fra skolen
 9. 9. Gåing – nyttig og smart • Mindre fysisk aktivitet – mer overvekt • Gåing forebygger sykdom, skader, forlenger livet, gir bedre helse • Å gå til skolen – lærer barn om trafikksikkerhet, gir mosjon, mer opplagte barn, utvikler sosiale ferdigheter, kjennskap til nærmiljøet • Reduserer biltrafikken, færre trafikkulykker, bedre miljø Gåing er en enkel, effektiv, billig og miljøvennlig transportform
 10. 10. Gåstrategier
 11. 11. Forberedende arbeid til gåstrategi i Buskerudbyen 2014/15 To rapporter: 1. Kunnskapsgrunnlag gange. Mål og rammebetingelser for gange i Buskerudbyen. GIS-analyser med ATP-modellen som grunnlag for å definere et hovednett for gange i de fem kommunene. Metode for kartlegging av dagens standard på gangnettet. Foretatt kartlegging i deler av Buskerudbyen. 2.Oversikt over fysiske tiltak for å fremme gange Ulike typer tiltak; strekningstiltak, snarveitiltak og tiltak for å redusere barrierer/krysningspunkter. Forslag til generelle kriterier for prioritering av gangtiltak
 12. 12. Rekkeviddekart for gange - Kongsberg
 13. 13. Gangvei til nærmeste knutepunkt - Mjøndalen Analysegunnlag
 14. 14. Gåstrategi Buskerudbyen Målene fra Areal- og transportplanen er videreført i gå- strategien, mål nr. to er konkretisert. 1. Det skal være attraktivt å gå for alle 2. Andelen gående skal øke til 25 % innen 2023 3. 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen
 15. 15. • Kampanjer for å påvirke folks reisemiddelvalg • Gåapper, kart, reiseplanleggere • Aksjoner/konkurranser som Aktiv på skoleveien, byvandringer, gatefestivaler, marsjer • Partene i Buskerudbyen kan gå foran som gode forbilder ved å tilrettelegge og oppmuntre til gåing, bl.a. ved å redusere parkering for å gjøre det mindre attraktivt å velge bil. Hvordan når vi målene – Innsatsområder 1. Gåkultur
 16. 16. 2 Sammenhengende gangveinett • Kartlegge folks gangruter, inkludert snarveier • Kartlegge behov for oppgradering og tiltak på eksisterende gangnett • Etablere snarveier og manglende ganglenker • Tiltak på gangnettet til kollektivknutepunkter og – holdeplasser og alle lokale målpunkt • Tiltak på gangnettet rundt skolene for å sikre attraktive og trygge skoleveier • Etablere attraktive kryssinger av store barrierer
 17. 17. 3 By- og tettstedsutvikling • Gående i kommuneplan og vurderes i alle plansaker • Basere arealutviklingen på gangavstand til daglige gjøremål • Legge til rette for høy utnyttelse og funksjonsblanding i sentrum/knutepunkter • Lokalisering av allmennyttige funksjoner slik at de kan nås til fots • Fartsreduserende tiltak i byer og tettsteder • Gateløsninger med høyere prioritet for gående i byer og tettsteder • Parkeringsrestriksjoner
 18. 18. 4. Stedskvalitet – attraktive omgivelser for gående • Stille kvalitetskrav i planer for utbygging som gir gående tilstrekkelig kvalitet, komfort og beskyttelse • Begrense biltrafikken i by- og tettstedsområder med mange gående • Inspirere eiere av bygninger i sentrum til aktive fasader i første etasje mot viktige gangforbindelser og byrom
 19. 19. 5 Helårsdrift og vedlikehold • Implementerer krav til drift og vedlikehold • Prioritere gangarealer ved brøyting, strøing og annen vinterdrift • Fokus på belysning og vegetasjonsrydding for å gi bedre sikt og sosial kontroll • Hensynta drift ved planleggingen av nye anlegg for gående (bredde, snølagring, høyde i underganger)

×