Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inquiets Pel Coneixement_La Pornografia Infantil (Slideshare)

886 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

Inquiets Pel Coneixement_La Pornografia Infantil (Slideshare)

 1. 1. LA PORNOGRAFIA INFANTIL: UNA TIPOLOGIA DELICTIVA INFORMÀTICA INQUIETS PEL CONEIXEMENT: Joan Gabriel Burguera Serra Cristina Jiménez Montoya Pep Lozano Gutiérrez Gerard Masllorens Fuentes
 2. 2. OBJECTIUS • Delimitació del concepte de pornografia infantil. 1 • Revisió de la normativa nacional i internacional en 2 matèria de pornografia infantil. • Conceptualització de la pornografia infantil com a 3 delicte informàtic. • Revisió d’accions contra la pornografia infantil 4 (acció ciutadana, ONG’s, organismes oficials, etc.)
 3. 3. LA CONCEPCIÓ DE LA PORNOGRAFIA INFANTIL: LA PERSPECTIVA JURÍDICA De l’explotació infantil a la pornografia infantil L’ús (o abús) sexual del menor i la generació de material audiovisual Les TIC i la gestió Inici i formes (individual o compartida) de material pornogràfic d’evolució de amb menors l’actitivat delictiva
 4. 4. LA DIRECCIONALITAT DE LA PORNOGRAFIA INFANTIL: FONT I RESULTAT D’UN DELICTE ÚS DE LES TIC
 5. 5. LA RESPOSTA SOCIAL DAVANT DE LA PORNOGRAFIA INFANTIL  La lluita per l’erradicació: - Les associacions d’àmbit específic - ONGs - Les administracions púbiques: organismes especials (defensor del menor, unitats policials específiques, etc.). - Les xarxes de cooperació internacional - L’actuació ciutadana
 6. 6. MARC LEGAL: NORMATIVA INTERNACIONAL • Canvi de paradigma Declaració de Drets de • Reconeixement infància: col·lectiu l’Infant (1924) vulnerable/subjecte de drets • Primer instrument jurídic vinculant Convenció sobre els • Ratificada per tots els països (excepte Drets dels Infants (1989) EEUU i Somàlia, 1997) Decisió del Consell de la • Prevenir / combatre la producció, el UE relativa a la lluita tractament, la possessió i la difusió de contra la Pornografia material pornogràfic mitjançant Infantil (2000) Internet. Mesures formals /informals • Sobre la lluita contra l’explotació Decisió Marc sexual dels infants i la pornografia 2004/68/JAI Consell infantil. Europeu (2003) •
 7. 7. MARC LEGAL: NORMATIVA ESTATAL 1. Sanció difusió pornografia infantil per mitjà d’Internet. 2. Intensificació resposta penal + sanció possessió material pornogràfic per a ús propi + introducció tipus agreujats. Evolució de l’article 189 CP: Llei Orgànica 15/2003 de 25 - LO 10/1995 de novembre - LO 11/1999 de reforma - LO 15/2003 del Codi Llei Orgànica Penal (2) 11/1999 de 30 d’abril de reforma del Codi Penal (1)
 8. 8. JURISPRUDÈNCIA DESTACADA Sentència Audiència Provincial Barcelona, de 16 de maig de 2001 “La reforma obedece a la necesaria represión criminal de conductas relacionadas con la prostitución y la pornografía infantil que, gracias a los avances tecnológicos, son hoy día de más fácil realización pues permiten no sólo una mayor y mejor producción sino también su distribución a través de los nuevos canales de información, como es Internet(…)” Sentència del Tribunal Suprem 1553/2000, de 10 d’octubre. “La ley penal no nos ofrece una definición de lo que considera pornografía, refiriéndose a ella en los artículos 186 y 189 del Código Penal. (…) la jurisprudencia ha sido reacia a descripciones semánticas sobre esta cuestión, sin duda por entender que el concepto de pornografía está en función de las costumbres y pensamiento social, distinto en cada época, cambiante, y conectado con los usos sociales de cada momento histórico”. Sentència del Tribunal Suprem 893/2008, de 5 de desembre “La decisión del legislador a la que debemos someternos y, además, constituye la doctrina mayoritaria de esta Sala, pasa por considerar como distribuidor o difusor a aquel que por su reiterado acceso a los temas de pornografía infantil y conocedores de las técnicas informáticas, saben que su habitualidad permite el acceso o el envío a terceros de este material”. Sentència del Tribunal Suprem 10673/2008, de 12 de novembre “(…) nuestro CP no define la pornografía y tampoco la pornografía infantil, a la que se refiere el Consejo de Europa como cualquier material audiovisual que utiliza niños en un contexto sexual. Basta ver las fotografías unidas a las presentes actuaciones para comprobar que lo que Marco Antonio bajaba de la red a su ordenador, y allí quedaba almacenado y distribuido, se corresponde con ese concepto (art. 189.1 b)”.
 9. 9. DELINQÜÈNCIA INFORMÀTICA DEFINICIÓ (Comissió Europea):“cualquier delito que de alguna manera implique el uso de tecnología de la información” TIPOLOGIA: Delictes contra la intimitat (dades personals) Delictes relatius al contingut (pornografia infantil) Delictes econòmics, accés no autoritzat i sabotatge Delictes contra la propietat intel·lectual
 10. 10. PORNOGRAFIA INFANTIL Formes i Tendències a mitjans Internet Escanejat de Webs personals, amb fotografies accés restringit Programes d’arxius Introducció de compartits P2P videoclips a la xarxa Correus electrònics Pornografia tècnica amb arxius adjunts (alteració d’imatges d’adults per a que semblin nens); Xats pseudopornografia infantil (fotomuntatges); Computer bulletin pornografia virtual boards (imatges no reals)
 11. 11. CONSUMIDORS DE PORNOGRAFIA INFANTIL o Homes “El último o Entre 25 i 45 anys eslabón de o Solters, que viuen sols la cadena” o Feina estable o Amb estudis o Coneixements o interès per la informàtica o Poder adquisitiu mig-alt o Immadurs, amb falta de tendresa, insegurs, dependents, poc sociables, introvertits o Consumidors de pornografia d’adults, busquen noves sensacions
 12. 12. LLUITA CONTRA LA PORNOGRAFIA INFANTIL ASSOCIACIONS, ORGANITZACIONS I ACCIÓ CIUTADANA Diverses associacions no oficials lluiten pels drets dels menors i en contra la pornografia infantil tan a nivell nacional com a Internacional Acción Contra la Pornografía Infantil (ACPI) Save the Children PRODENI (Pro Derechos del Niño y la Niña) ECPAT Internacional
 13. 13. LLUITA CONTRA LA PORNOGRAFIA INFANTIL ORGANISMES OFICIALS  A NIVELL NACIONAL, la lluita contra la pornografia infantil és duta a terme pels mateixos Estats, que tipifiquen els abusos als menors com a delictes al seu codi penal i els diversos cossos de policia porten a terme accions contra aquests.  A NIVELL EUROPEU, la Comissió i el Parlament Europeu promouen legislacions comunes per lluitar contra el maltractament dels menors, però continua sent feina dels Estats aplicar-los, i no existeix cap òrgan oficial per la protecció dels menors.  A NIVELL MUNDIAL, dins el marc de la ONU, també es promouen els drets i la protecció dels menors, i en aquest cas sí que existeix un organisme oficial, UNICEF.  http://www.unicef.org/spanish/
 14. 14. REFLEXIONEM-HI...  A l’hora de limitar el concepte de pornografia infantil alguns autors han assenyalat la necessitat d’entendre també com element delictiu l’ús i reproducció d’imatges fictícies on explícitament hi apareguin menors. Cal acceptar aquest raonament tot considerant la possibilitat d’estendre’l per analogia a altres pràctiques que, en el seu vessant real, estan tipificades com a delicte?  L’aspecte més polèmic de la reforma operada per la LO 15/2003 és la tipificació de la possessió de material pornogràfic infantil per a ús propi. Què en penseu al respecte?  Enteneu que, tenint en compte els continus avenços tecnològics, és fàcil controlar la difusió de pornografia infantil mitjançant Internet? Si és així, com?

×