Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Profil kompetencji pracownika

1,202 views

Published on

e_Talent może służyć przeprowadzeniu oceny według dowolnie przyjętej metodologii. Istnieje także możliwość skorzystania z naszego rozwiązania opartego na modelu kompetencyjnym. Udostępniamy kompetencje opisane na kilku poziomach w oparciu o obserwowalne wskaźniki zachowań pracownika. Po wyborze kompetencji dla danego stanowiska pracy otrzymujemy profil kompetencyjny stanowiska. Wybrane kompetencje staną się tymi w oparciu o które stworzony zostanie arkusz oceny pracownika. Oceniając kompetencję oceniający jest zobligowany odnieść się do wskaźników behawioralnych, które w sposób jednoznaczny określają zachowania pracowników w ramach danej kompetencji, dzięki czemu ocena jest postrzegana jako bardziej obiektywna, sprawiedliwa, zgodna z rzeczywistymi wymaganiami jakie stawia się przed ocenianą osobą.

Published in: Recruiting & HR
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Profil kompetencji pracownika

  1. 1. Strona 1 z 6 Lista kompetencji znajdujących się w naszej ofercie Nazwa kompetencji 1 ADMINISTROWANIE DOKUMENTACJĄ 2 AKTYWNE SŁUCHANIE 3 ANALIZA DANYCH 4 ANALIZA I OPRACOWANIE STANOWISK PRACY 5 ANALIZA MARKETINGOWA 6 ANALIZA PRACY 7 ANALIZA RYNKU 8 ASERTYWNOŚĆ 9 ASPIRACJE ZAWODOWE 10 AUTOPREZENTACJA 11 BUDOWANIE I UTRZYMYWANIE RELACJI 12 BUDOWANIE RELACJI Z KLIETAMI 13 BUDOWANIE ZESPOŁÓW 14 CIEKAWOŚĆ POZNAWCZA 15 COACHING 16 DĄŻENIE DO REZULTATÓW 17 DBAŁOŚĆ O PODWŁADNYCH 18 DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ PRACY 19 DBAŁOŚĆ O STANOWISKO PRACY 20 DECYZJE NA CZAS 21 DELEGOWANIE 22 DOBÓR LUDZI DO ZESPOŁU 23 DYSCYPLINA PRACY 24 DYSPOZYCYJNOŚĆ 25 DZIAŁANIE W WARUNKACH OGRANICZONEGO CZASU 26 DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM 27 EFEKTYWNOŚĆ 28 ELASTYCZNOŚĆ MYŚLENIA 29 EMPATIA 30 ESTETYKA I PORZĄDEK W MIEJSCU PRACY 31 ETYKA ZAWODOWA 32 FIRMOWE NARZĘDZIA PRACY 33 FIRMOWE NARZĘDZIA PRACY 34 FUNKCJA DORADCY 35 GOTOWOŚĆ DO UCZENIA SIĘ 36 GOTOWOŚĆ DO WSPÓŁDZIAŁANIE 37 IDENTYFIKACJA Z FIRMĄ 38 INICJATYWA 39 INNOWACYJNOŚĆ 40 INTELIGENCJA EMOCJONALNA
  2. 2. Strona 2 z 6 41 JĘZYK OBCY 42 KIEROWANIE 43 KOMUNIKACJA PISEMNA 44 KOMUNIKACJA PRZEZ TELEFON 45 KOMUNIKATYWNOŚĆ 46 KONTAKTY Z JEDNOSTKAMI/FIRMAMI ZEWNĘTRZNYMI 47 KONTROLA EMOCJONALNA 48 KONTROLA MENEDŻERSKA 49 KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ 50 KREATYWNOŚĆ 51 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU I REPUTACJI FIRMY 52 KULTURA OSOBISTA 53 LOJALNOŚĆ I ZAUFANIE 54 MEDIACJE 55 MOTYWOWANIE 56 MYŚLENIE ANALITYCZNE 57 MYŚLENIE STRATEGICZNE 58 MYŚLENIE SYSTEMOWE 59 NASTAWIENIE MARKETINGOWA 60 NASTAWIENIE NA KLIENTA 61 NEGOCJACJE HANDLOWE 62 NEGOCJACJE 63 NIEZAWODNOŚĆ 64 OBSŁUGA KLIENTA 65 OBSŁUGA KOMPUTERA 66 OBYCIE MIĘDZYNARODOWE 67 OCENIANIE PRACOWNIKÓW 68 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 69 ODWAGA KIEROWNICZA 70 ORGANIZACJA I PLANOWANIE 71 ORGANIZACJA I PROWADZENIE ZEBRAŃ 72 ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ 73 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU 74 ORGANIZACJA SZKOLEŃ 75 ORGANIZOWANIE 76 ORIENTACJA NA DZIAŁANIE 77 ORIENTACJA W BIZNESIE/ŚWIADOMOŚĆ BIZNESOWA 78 OSZCZĘDNOŚĆ ZASOBÓW 79 OTWARTOŚĆ NA ZMIANY 80 PEWNOŚĆ SIEBIE 81 PLANOWANIE SPRZEDAŻY 82 PLANOWANIE 83 PODEJMOWANIE DECYZJI 84 PODEJMOWANIE INICJATYWY 85 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI
  3. 3. Strona 3 z 6 86 POTENCJAŁ INTELEKTUALNY 87 POZYSKIWANIE DOSTAWCÓW 88 POZYSKIWANIE KLIENTÓW 89 PROCEDURY/PRZEPISY – ZNAJOMOŚĆ I STOSOWANIE 90 PRODUKTYWNOŚĆ 91 PROFESJONALIZM 92 PROWADZENIE SZKOLEŃ 93 PRZEKAZYWANIE INFORMACJI 94 PRZEKONYWANIE 95 PRZEPROWADZANIE KONTROLI 96 PRZEPROWADZANIE KONTROLI 97 PRZEPROWADZANIE PREAZENTACJI 98 PRZYJMOWANIE I UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNYCH 99 PRZYWÓDZTWO 100 RADZENIE SOBIE Z NIEJEDNOZNACZNOŚCIĄ 101 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 102 REKRUTACJA I SELEKCJA 103 RELACJE Z PRZEŁOŻONYMI 104 RELACJE ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI 105 ROZPOZNAWANIE / DIAGNOZOWANIE POTRZEB KLIENTA 106 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 107 ROZWÓJ PODWŁADNYCH 108 ROZWÓJ ZAWODOWY 109 SAMODZIELNOŚĆ 110 SPRAWNOŚĆ ORGANIZACYJNA 111 SPRAWOWANIE NADZORU 112 STANOWCZOŚĆ I KONSEKWENCJA W KIEROWANIU 113 SUMIENNOŚĆ 114 TERMINOWA REALIZACJA ZADAŃ 115 TWORZENIE I PRZEKAZYWANIE WIZJI 116 TWÓRCZE MYŚLENIE 117 UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻOWE 118 UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY 119 USTALANIE CELÓW 120 WDRAŻANIE USPRAWNIEŃ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ 121 WIARYGODNOŚĆ 122 WIEDZA ZAWODOWA 123 WIELOZADANIOWOŚĆ 124 WINDYKACJA 125 WSPIERANIE INICJATYWY PODWŁADNYCH 126 WSPÓŁPRACA MIĘDZY DZIAŁAMI 127 WSPÓŁPRACA W ZESPOLE 128 WSPÓŁPRACA 129 WYDAJNOŚĆ 130 WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
  4. 4. Strona 4 z 6 131 WYTRWAŁOŚĆ 132 WYTYCZANIE CELÓW OPERACYJNYCH 133 WYWIERANIE WPŁYWU 134 WYZNACZANIE PRIORYTETÓW 135 ZAANGAŻOWANIE 136 ZARZADZANIE STRATEGICZNE 137 ZARZĄDZANIE CZASEM 138 ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI 139 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM 140 ZARZĄDZANIE KOSZTAMI 141 ZARZĄDZANIE KRYZYSEM 142 ZARZĄDZANIE NOWOŚCIĄ 143 ZARZĄDZANIE POPRZEZ JAKOŚĆ 144 ZARZĄDZANIE PROCESAMI 145 ZARZĄDZANIE PRODUKTEM 146 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 147 ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE 148 ZARZĄDZANIE RELACJAMI 149 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 150 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 151 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ 152 ZARZĄDZANIE ZMIANAM 153 ZNAJOMOŚĆ BRANŻY 154 ZNAJOMOŚĆ PRODUKTU 155 ZNAJOMOŚĆ TECHNOLOGII I PROCESÓW
  5. 5. Strona 5 z 6 Przykładowy opis kompetencji (w tej formie kompetencje otrzymują uczestnicy panelu ekspertów) DBAŁOŚĆ O STAN POWIERZONEGO MIENIA Poziom Dbałość o stan powierzonego mienia z zachowaniem wszystkich reguł jego użytkowania. Zachowanie porządku na stanowisku pracy i troska o jego wyposażenie. A (1) Nie dba o powierzony sprzęt, maszyny, urządzenia, narzędzia. Nie zabezpiecza w dostateczny sposób powierzonego mu sprzętu. Poprzez niewłaściwe użytkowanie sprzętu często doprowadza do jego awarii. Zdaje sprzęt w stanie znacznie gorszym niż go przyjął. Na jego stanowisku pracy panuje bałagan. B (2) Zdarza mu się nie wykazywać należytej dbałości o urządzenia, maszyny, narzędzia. Nie zawsze przestrzega wymogów dotyczących konserwacji i zabezpieczenia powierzonego mienia. Zdarzają mu się awarie sprzętu wynikające z niedostatecznej znajomości zasad ich użytkowania. Czasami zdaje sprzęt w stanie gorszym niż go przyjął. Na jego stanowisku pracy zdarza się nieporządek. C (3) Dba o stan powierzonego mienia – maszyn, urządzeń, narzędzi. Zachowuje wszystkie reguły użytkowania powierzonego mienia. Zna zasady użytkowania powierzonego sprzętu i rzadko zdarzają mu się awarie powstałe z jego winy. Zdaje sprzęt w stanie w jakim go przyjął. Na jego stanowisku pracy panuje porządek. D (4) Przykładnie dba o stan powierzonego mienia. Bardzo dobrze orientuje się i stosuje zasady użytkowania powierzonego sprzętu. Zawsze w porę zgłasza sytuacje mogące grozić awarią lub uszkodzeniem sprzętu. Zdaje sprzęt zawsze w idealnym stanie. Na jego stanowisku pracy panuje wzorowy porządek. E (5) Jest wzorem do naśladowania jeśli chodzi o dbałość o powierzone mu mienie. Jest ekspertem i doradcą dla innych pracowników w zakresie zasad użytkowania i działanie powierzonego sprzętu. Dzięki dużej dbałości o sprzęt powoduje wydłużenie okresów jego pracy lub zmniejszenie ilości awarii. Ponieważ sam potrafi dokonać drobnych napraw, często zdaje sprzęt w stanie lepszym niż go przyjął. Jest wzorem do naśladowania dla innych jeśli chodzi o utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.
  6. 6. Strona 6 z 6 Przykładowy opis kompetencji (w tej formie kompetencja jest opisywana w aplikacji e_Talent) DBAŁOŚĆ O STAN POWIERZONEGO MIENIA Poziomy A B C D E Dbałość o stan powierzonego mienia Nie dba o powierzony sprzęt, maszyny, urządzenia, narzędzia. Zdarza mu się nie wykazywać należytej dbałości o urządzenia, maszyny, narzędzia. Dba o stan powierzonego mienia – maszyn, urządzeń, narzędzi. Przykładnie dba o stan powierzonego mienia. Jest wzorem do naśladowania jeśli chodzi o dbałość o powierzone mu mienie. Zachowywanie reguł użytkowania powierzonego mienia Nie zabezpiecza ani nie konserwuje w dostateczny sposób powierzonego mu sprzętu. Nie zawsze przestrzega wymogów dotyczących konserwacji i zabezpieczenia powierzonego mienia. Zachowuje wszystkie reguły użytkowania powierzonego mienia. Bardzo dobrze orientuje się i stosuje zasady użytkowania powierzonego sprzętu. Jest ekspertem i doradcą dla innych pracowników w zakresie zasad użytkowania i działania powierzonego sprzętu. Ilość awarii wynikających z użytkowania Poprzez niewłaściwe użytkowanie sprzętu często doprowadza do jego awarii. Zdarzają mu się awarie sprzętu wynikające z niedostatecznej znajomości zasad ich użytkowania. Zna zasady użytkowania powierzonego sprzętu i rzadko zdarzają mu się awarie powstałe z jego winy. Zawsze w porę zgłasza sytuacje mogące grozić awarią lub uszkodzeniem sprzętu. Dzięki dużej dbałości o sprzęt powoduje wydłużenie okresów jego pracy lub zmniejszenie ilości awarii. Stan zdawanego sprzętu Zdaje sprzęt w stanie znacznie gorszym niż go przyjął. Czasami zdaje sprzęt w stanie gorszym niż go przyjął. Zdaje sprzęt w stanie w jakim go przyjął. Zdaje sprzęt zawsze w idealnym stanie. Ponieważ sam potrafi dokonać drobnych napraw, często zdaje sprzęt w stanie lepszym niż go przyjął. Porządek na stanowisku pracy Na jego stanowisku pracy panuje bałagan. Na jego stanowisku pracy zdarza się nieporządek. Na jego stanowisku pracy panuje porządek. Na jego stanowisku pracy panuje wzorowy porządek. Jest wzorem do naśladowania dla innych jeśli chodzi o utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.

×